Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ lòng dân

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
1
download

Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ lòng dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ về Nhân dân. 2. Kĩ năng: Thuộc những thành ngữ ca ngợi phẩm chất của nhân dân Việt Nam. Tích cực hóa vốn từ bằng cách sử dụng chúng để đặt câu. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức sử dụng chính xác, hợp lí từ ngữ thuộc chủ điểm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ lòng dân

  1. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: NHAÂN DAÂN I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Môû roäng, heä thoáng hoùa voán töø veà Nhaân daân. 2. Kó naêng: Thuoäc nhöõng thaønh ngöõ ca ngôïi phaåm chaát cuûa nhaân daân Vieät Nam. Tích cöïc hoùa voán töø baèng caùch söû duïng chuùng ñeå ñaët caâu. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc yù thöùc söû duïng chính xaùc, hôïp lí töø ngöõ thuoäc chuû ñieåm. II. Chuaån bò: - Thaày: Baûng töø - giaáy - töø ñieån ñoàng nghóa Tieáng Vieät. Tranh veõ noùi veà caùc taàng lôùp nhaân daân, veà caùc phaåm chaát cuûa nhaân daân Vieät Nam. - Troø : Giaáy A3 - buùt daï
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa. - Yeâu caàu hoïc sinh söûa - Hoïc sinh söûa baøi taäp baøi taäp.  Giaùo vieân nhaän xeùt, - Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt ñaùnh giaù 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Môû roäng voán töø: Nhaân daân” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït
  3. ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Tìm - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp hieåu baøi Muïc tieâu: Giuùp HS môû roäng voán töø thuoäc chuû ñeà nhaân daân Phöông phaùp: Tröïc quan, thaûo luaän nhoùm, ñaøm thoaïi, thöïc haønh  Baøi 1: Yeâu caàu HS - HS ñoïc baøi 1 (ñoïc caû ñoïc baøi 1 maãu) - Giuùp hoïc sinh nhaän - Hoïc sinh laøm vieäc theo bieát caùc taàng lôùp nhaân nhoùm, caùc nhoùm vieát vaøo daân qua caùc ngheà phieáu roài daùn leân baûng. nghieäp. Coâng nhaân: thôï ñieän, cô khí
  4. Noâng daân: thôï caøy, thôï caáy Doanh nhaân: tieåu thöông, nhaø tö saûn Quaân nhaân: ñaïi uyù, trung só Trí thöùc: giaùo vieân, baùc só, kó sö Hoïc sinh: hoïc sinh tieåu hoïc, hoïc sinh trung hoïc.  Giaùo vieân choát laïi, - Hoïc sinh nhaän xeùt tuyeân döông caùc nhoùm duøng tranh ñeå baät töø. * Hoaït ñoäng 2: Tìm - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp hieåu caùc thaønh ngöõ , tuïc ngöõ thuoäc chuû ñeà Muïc tieâu: Reøn HS
  5. thuoäc caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ Phöông phaùp: Tröïc quan, thaûo luaän nhoùm, ñaøm thoaïi, thöïc haønh.  Baøi 2: Yeâu caàu HS - HS ñoïc baøi 2 (ñoïc caû ñoïc baøi 2 maãu)  Giaùo vieân choát laïi: - Hoïc sinh laøm vieäc theo Ñaây laø nhöõng thaønh nhoùm, caùc nhoùm vieát vaøo ngöõ chæ caùc phaåm chaát phieáu roài daùn leân baûng. toát ñeïp cuûa ngöôøi Vieät Töø chæ phaåm chaát toát ñeïp Nam ta. cuûa ngöôøi Vieät Nam: - Chòu thöông chòu khoù:caàn cuø, chaêm chæ
  6. - Daùm nghó daùm laøm:maïnh daïn, taùo baïo - Hoïc sinh nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 3: Thöïc - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp haønh Muïc tieâu: Môû roäng voán töø cho HS Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, thöïc haønh  Baøi 3: Yeâu caàu HS - HS ñoïc baøi 3 (ñoïc caû ñoïc baøi 3 maãu) - Giaùo vieân theo doõi - 2 hoïc sinh ñoïc truyeän. caùc em laøm vieäc. - 1 hoïc sinh neâu yeâu caàu caâu a, lôùp giaûi thích. - Caùc nhoùm laøm vieäc, moãi baïn neâu moät töø, thö kí ghi
  7. vaøo phieáu roài trình baøy caâu b.  Giaùo vieân choát laïi: - Hoïc sinh söûa baøi. Ñoàng baøo: caùi nhau - Töø baét ñaàu baèng tieáng nuoâi thai nhi - cuøng laø ñoàng:ñoàng höông, ñoàng con Roàng chaùu Tieân. chí, ñoàng daïng, ñoàng ñoäi. - Ñaët caâu mieäng (caâu c) - Hoïc sinh nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 5: Cuûng - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp coá Muïc tieâu: Heä thoáng laïi caùc töø ngöõ vöøa hoïc Phöông phaùp: Troø chôi, giaûng giaûi - Giaùo vieân giaùo duïc - Hoïc sinh neâu töø ngöõ HS duøng töø chính xaùc. thuoäc chuû ñieåm: Nhaân daân.
  8. - Lôùp voã tay neáu ñuùng, laéc ñaàu neáu sai. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Luyeän taäp töø ñoàng nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản