Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - NHÂN DÂN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
279
lượt xem
11
download

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - NHÂN DÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ về nhân dân, thuộc những thành ngữ, ca dao ca ngợi phẩm chất của nhân dân Việt Nam. - Tích cực hóa vốn từ bằng cách sử dụng chúng để đặt câu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - NHÂN DÂN

  1. Luy n t và câu: M R NG V N T : NHÂN DÂN I. M c tiêu, nhi m v : - M r ng, h th ng hóa v n t v nhân dân, thu c nh ng thành ng , ca dao ca ng i ph m ch t c a nhân dân Vi t Nam. - Tích c c hóa v n t b ng cách s d ng chúng t câu. II. dùng d y h c: - Bút d , m t vài t gi y m u to. - B ng ph - T i n. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra: 3 HS - 3 HS c 3 o n văn miêu t ã vi t ti t TLV trư c. - Nh n xét.
  2. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. Ho t ng 2: Làm bài t p (28’) M c tiêu: Các em bi t x p các t thành nhóm, ch rõ nh ng thành ng ch rõ ph m ch t con ngư i Vi t Nam. Cách ti n hành: a) Hư ng d n HS làm bài t p 1. - GV cho HS c yêu c u và giao - HS làm bài theo nhóm. vi c. - Cho HS trình bày. - Ghi k t qu vào phi u. - GV ch t. - i di n nhóm dán k t qu bài làm.
  3. b) Hư ng d n HS làm bài t p 2.(10’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày. - HS tìm ý c a 5 câu. - Nh n xét, ch t l i. - Nh n xét. c) Hư ng d n HS làm bài t p 3 (10’) - GV cho HS c yêu c u và giao - HS c th m bài “Con vi c. R ng, cháu Tiên”. Câu a: Làm vi c cá nhân. Câu b: Làm vi c theo nhóm. - Vi t vào phi u. Câu c: Làm vi c cá nhân.
  4. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n nhóm trình bày. - GV nh n xét, ch t l i. Ho t ng 3: C ng c , d n dò.(2’) - GV nh n xét ti t h c. - Làm bài t p 4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản