LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG (3)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
90
lượt xem
10
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG (3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm : trung thực - tự trọng -Hiểu được nghĩa của các từ ngữ thuộc chủ điểm :Trung thực -Tự trọng. --Sử dụng các từ thuộc chủ điểm để nói , để viết. -Bảng lớp viết sẵn bài tập 1 . -The ghi các từ: tự tin , tự kiêu , tự ti , tự hào , tự trọng , ,tự ái . -Giấy khổ to.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG (3)

  1. LUY N T VÀ CÂU M R NG V N T : TRUNG TH C - T TR NG I-M c tiêu: -M r ng v n t thu c ch i m : trung th c - t tr ng -Hi u ư c nghĩa c a các t ng thu c ch i m :Trung th c -T tr ng. --S d ng các t thu c ch i m nói , vi t. II- dùng d y h c : -B ng l p vi t s n bài t p 1 . -The ghi các t : t tin , t kiêu , t ti , t hào , t tr ng , ,t ái . -Gi y kh to.
  2. III-Ho t ng d y và h c : Tg Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -G i 2 hs lên b ng th c hi n yêu - 2 hs lên b ng th c hi n yêu c u. c u. 1)Vi t 5 danh t chung . 2) Vi t 5 danh t riêng. -Nh n xét , ghi i m . 2 Bài m i : 2.1 Gi i thi u: -L p l ng nghe. Trong gìơ luy n t và câu hôm nay, chúng ta cùng m r ng và h htoongs hoá các t ng thu c ch i m : trung th c - T tr ng . -Gv ghi lên b ng. 2.2 -Hư ng d n hs làm bài t p :
  3. Bài 1 : -2 hs c thành ti ng . -Y/c hs c y/c và n i dung . -Th o lu n theo nhóm ôi. - Y/c hs th o lu n theo nhóm ôi và -Hs làm bài , nh n xét , b sung. làm bài. -G i hs làm nhanh lên b ng ghép t -L p ch a bài. ng thích h p . - hs khác nh n xét ,b sung . - 2 hs c l i bài. -Gv nh n xét, k t lu n l i gi i úng . -G i hs c bài ã hoàn ch nh . -2 hs cl i bài . Bài 2 : -Th o lu n trong nhóm. -G i hs c yêu c u và n i dung. -Hs 2 nhóm thi. - Y/c hs ho t ng trong nhóm. -T ch c thi gi a 2 nhóm th o lu n xong trư c dư i hình th c . +Nhóm1 : ưa ra t . +Nhóm 2: tìm nghĩa c a t . Sau ó i l i . Nhóm2 s ưa ra nghĩa c a t , nhóm1 tìm t .
  4. -N u nhóm nào nói sai 1 t , l p t c cu c chơi d ng l i và g i nhóm k ti p. -Nh n xét tuyên dương các nhóm ho t ng sôi n i , tr l i úng . -2 hs c l i l i gi i úng -K t lu n l i gi i úng. +trung thành. +M t lòng m t d g n bó v i lí tư ng hay v i ngư i nào ó là : +trung kiên . +Trư c sau như m t không gì lay chuy n: n i là : +M t lòng m t d vì vi c nghĩa là : +trung nghĩa . + Ăn nhân h u , thành th t , trư c +trung h u . sau như m t là : +Ngay th ng , th t thà là : +trung th c. Bài 3: -1 hs c thành ti ng .
  5. -G i hs c yêu c u . - Tho lu n theo nhóm 4. -Cho l p ho t ng nhóm 4. -Dán bài ,nh n xét , b sung. -Nhóm nào làm xong trư c dán phi u lên b ng . -Các nhóm khác nh n xét., b sung. -Hs ch a bài vào v . --K t lu n v l i gi i úng Trung có nghĩa Trung có nghĩa là “ là “m t lòng gi a “ m td “ trung thu trung thành . trung bình trung nghĩa . trung tâm trung kiên . trung th c . trung h u. -G i 2 hs c l i 2 nhóm t . -2 hs c thành ti ng . Bài 4 : -G i hs c yêu c u. - 1 hs c . -G i hs t câu . gv nh c nh , s a
  6. ch a các l i v câu s d ng t cho -Hs ti p n i nhau t câu. t ng hs . Ví d : +L p em không có h c sinh trung bình. + êm trung thu th t vui và lí thú. +Hà N i là trung tâm kinh t , chính tr c a c nư c. +Các chi n sĩ công an luôn trung thành b o v T qu c. +B n minh là ngư i trung th c. +Ph n Vi t Nam r t trung h u , m ang . +Tr n Bình Tr ng là ngư i trung nghĩa. +B i ta r t trung kiên v i lí tư ng -Gv nh n xét ,tuyên dương nh ng cách m ng. hs t câu hay. 3- C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c -D n hs v nhà vi t l i bài t p 1, bài
  7. t p 4 vào v . -Chu n b bài sau:Cách vi t hoa tên ngư i ,tên a lí Vi t Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản