LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
232
lượt xem
113
download

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu cơ bản của hệ điều chỉnh tự động truyền động điện là phải bảo đảm giá trị yêu cầu của các đại lượng điều chỉnh mà không phụ thuộc vào tác động của các đại lượng nhiễu lên hệ điều chỉnh. Hệ thống điều chỉnh tự động truyền động điện có cấu trúc chung được trình bày trên hình 2.1 gồm: động cơ truyền động M quay máy sản xuất Mx và thiết bị biến đổi năng lượng BĐ (được gọi là phần lực); các thiết bị đo lường ĐL các bộ điều chỉnh R (được gọi là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 1

  1. LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN VÒ TRÍ TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN Chương 1: Khaùi nieäm vaø phaân loaïi heä ñieàu chænh töï ñoäng truyeàn ñoäng ñieän Muïc tieâu cô baûn cuûa heä ñieàu chænh töï ñoäng truyeàn ñoäng ñieän laø phaûi baûo ñaûm giaù trò yeâu caàu cuûa caùc ñaïi löôïng ñieàu chænh maø khoâng phuï thuoäc vaøo taùc ñoäng cuûa caùc ñaïi löôïng nhieãu leân heä ñieàu chænh. Heä thoáng ñieàu chænh töï ñoäng truyeàn ñoäng ñieän coù caáu truùc chung ñöôïc trình baøy treân hình 2.1 goàm: ñoäng cô truyeàn ñoäng M quay maùy saûn xuaát Mx vaø thieát bò bieán ñoåi naêng löôïng BÑ (ñöôïc goïi laø phaàn löïc); caùc thieát bò ño löôøng ÑL caùc boä ñieàu chænh R (ñöôïc goïi laø phaàn ñieàu khieån). Tín hieäu ñieàu khieån heä thoáng ñöôïc goïi laø tín hieäu ñaët THÑ vaø ngoaøi ra coøn caùc tín hieäu nhieãu loaïn NL taùc ñoäng leân heä thoáng.
  2. NL TÑ H R BÑ M MX ÑL Hình 2.1 Caáu truùc chung cuûa heä ñieàu chænh töï ñoäng truyeàn ñoäng ñieän Ñoäng cô truyeàn ñoäng thöôøng duøng ñoäng cô ñieän moät chieàu, xoay chieàu khoâng ñoàng boä, xoay chieàu ñoàng boä vaø caùc loaïi ñoäng cô böôùc. Caùc ñoäng cô ñieän ñöôïc caáp naêng löôïng töø caùc boä bieán ñoåi BÑ, ngaøy nay caùc boä bieán ñoåi thöôøng duøng laø caùc boä chænh löu thyristor, caùc boä bieán taàn thyristor, boä baêm xung ñieän aùp tranzitor vaø thyristor, v.v...
  3. Caùc boä bieán ñoåi ôû ñaây coù hai chöùc naêng: thöù nhaát laø bieán ñoåi naêng löôïng ñieän töø daïng naøy sang daïng khaùc thích öùng vôùi ñoäng cô truyeàn ñoäng; thöù hai mang thoâng tin ñieàu khieån ñeå ñieàu khieån caùc tham soá ñaàu ra boä bieán ñoåi (nhö coâng suaát, ñieän aùp, doøng ñieän, taàn soá). Tín hieäu ñieàu khieån ñöôïc laáy ra töø boä ñieàu chænh R. Caùc boä ñieàu chænh R nhaän tín hieäu thoâng baùo caùc sai leäch veà traïng thaùi laøm vieäc cuûa truyeàn ñoäng thoâng qua so saùnh giöõa tín hieäu ñaët THÑ vaø tín hieäu ño löôøng caùc ñaïi löôïng cuûa truyeàn ñoäng. Tín hieäu sai leäch naøy qua boä ñieàu chænh ñöôïc khueách ñaïi vaø taïo haøm chöùc naêng ñieàu khieån sao cho ñaûm baûo chaát löôïng ñoäng vaø tónh cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng. Trong thöïc teá caùc ñaïi löôïng ñieàu chænh cuûa truyeàn ñoäng laø momen quay, toác ñoä, vò trí. Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng cuûa heä, thöôøng coù nhieàu maïch voøng ñieàu chænh nhö ñieàu chænh ñieän aùp, doøng ñieän, toác ñoä, töø thoâng , taàn soá, coâng suaát, momen, v.v... Vieäc phaân loaïi heä ñieàu chænh töï ñoäng truyeàn ñoäng ñieän tuøy thuoäc vaøo muïc ñích. Neáu nhö quan taâm ñeán ñoäng cô truyeàn ñoäng thì ta coù truyeàn ñoäng ñoäng cô moät chieàu, truyeàn ñoäng ñoäng cô xoay chieàu, v.v... Neáu quan taâm ñeán tín hieäu ñieàu chænh ta coù boä ñieàu chænh töông töï (analog), boä ñieàu chænh soá (digital) hoaëc boä ñieàu chænh lai töông töï vaø soá.
  4. Maët khaùc quan taâm ñeán caáu truùc hoaëc thuaät ñieàu khieån ta coù truyeàn ñoäng ñieàu chænh thích nghi, truyeàn ñoäng ñieàu chænh vector v.v... Khi xeùt nhieäm vuï chung cuûa heä thoáng ta coù theå phaân ra 3 loaïi: - Heä ñieàu chænh töï ñoäng truyeàn ñoäng ñieän ñieàu chænh duy trì theo löôïng ñaët tröôùc khoâng ñoåi. Ví duï duy trì toác ñoä khoâng ñoåi, duy trì momen khoâng ñoåi hoaëc duy trì coâng suaát khoâng ñoåi. - Heä ñieàu chænh tuøy ñoäng (heä baùm) laø heä ñieàu chænh vò trí trong ñoù caàn ñieàu khieån truyeàn ñoäng theo löôïng ñaët tröôùc bieán thieân tuøy yù, chuùng ta thöôøng gaëp ôû truyeàn ñoäng quay anten, rada, caùc cô caáu aên dao maùy caét goït kim loaïi, v.v... - Heä ñieàu khieån chöông trình: thöïc chaát laø heä ñieàu khieån vò trí nhöng ñaïi löôïng ñieàu khieån laïi tuaân theo chöông trình ñaët tröôùc. Thoâng thöôøng ñaïi löôïng ñaïi löôïng ñieàu khieån ôû ñaây laø caùc quyõ ñaïo chuyeån ñoäng trong khoâng gian phöùc taïp cho neân caáu truùc cuûa noù thöôøng goàm nhieàu truïc. Chöông trình ñieàu khieån ôû ñaây ñöôïc maõ hoùa ghi vaøo bìa, baêng töø, ñóa töø, v.v... Chuùng ta thöôøng gaëp heä ñieàu khieån chöông trình ôû caùc trung taâm gia coâng caét goït kim loaïi, caùc daây chuyeàn saûn xuaát coù robot. Heä ñieàu khieån chöông trình coù caáu truùc phöùc taïp nhaát. Thoâng thöôøng noù caàn thoûa maõn yeâu caàu cuûa hai heä truyeàn ñoâng treân vaø duøng ñieàu khieån soá coù maùy tính ñieän töû CNC (Computer Numeric Cotrol).
  5. 2.2 Nhöõng phaàn töû töï ñoäng trong heä ñieàu chænh töï ñoäng truyeàn ñoäng ñieän Nhöõng phaàn töû trong heä truyeàn ñoäng ñieän bao goàm: - Khueách ñaïi thuaät toaùn (KÑTT) - Caùc boä ñieàu chænh - Thieát bò ño löôøng - Boä bieán ñoåi D/A, A/D ÔÛ ñaây chæ trình baøy veà 2 phaàn töû quan troïng laø phaàn töû ñieàu chænh vaø ño löôøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản