Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

201
lượt xem
79
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tốc độ truyền động là đại lượng điều chỉnh chính, vì vậy thiết bị đo tốc độ có vai trò quan trọng quyết định tới chất lượng động và tĩnh của truyền động. Hiện nay đo tốc độ trong hệ truyền động, người ta thường dùng máy phát tốc một chiều, phát tốc xoay chiều và các bộ đo tốc độ xung và số. 1. Máy phát tốc một chiều Yêu cầu với máy phát tốc một chiều là điện áp một chiều có chứa ít thành phần xoay chiều tần số cao và tỷ lệ với tốc độ động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 3

  1. Chương 3: Thieát bò ño löôøng toác ñoä Toác ñoä truyeàn ñoäng laø ñaïi löôïng ñieàu chænh chính, vì vaäy thieát bò ño toác ñoä coù vai troø quan troïng quyeát ñònh tôùi chaát löôïng ñoäng vaø tónh cuûa truyeàn ñoäng. Hieän nay ño toác ñoä trong heä truyeàn ñoäng, ngöôøi ta thöôøng duøng maùy phaùt toác moät chieàu, phaùt toác xoay chieàu vaø caùc boä ño toác ñoä xung vaø soá. 1. Maùy phaùt toác moät chieàu Yeâu caàu vôùi maùy phaùt toác moät chieàu laø ñieän aùp moät chieàu coù chöùa ít thaønh phaàn xoay chieàu taàn soá cao vaø tyû leä vôùi toác ñoä ñoäng cô, khoâng bò treã nhieãu veà giaù trò vaø daáu so vôùi bieán ñoåi ñaïi löôïng ño. Ngoaøi ra coøn coù yeâu caàu laø ñieän aùp moät chieàu phaùt ra khoâng phuï thuoäc vaøo taûi, vaøo nhieät ñoä. Ñeå ñaûm baûo yeâu caàu treân, maùy phaùt toác moät chieàu phaûi coù töø thoâng khoâng ñoåi trong toaøn vuøng ñieàu chænh toác ñoä. Vì vaäy phaûi haïn cheá toån thaát maïch töø baèng vieäc söû duïng vaät lieäu töø coù töø treã heïp vaø söû duïng laù theùp kyõ thuaät ñieän moûng (haïn cheá toån thaát doøng ñieän xoay). Ñoä chính xaùc cuûa maùy phaùt toác moät chieàu phuï thuoäc vaøo phuï taûi, maët khaùc nhieät ñoä cuoän daây thay ñoåi aûnh höôûng tôùi ñieän trôû phaàn öùng maùy phaùt laøm cho ñieän aùp cuûa maùy phaùt thay ñoåi.
  2. Hình 2.12 Ñaëc tính ño maùy phaùt toác moät chieàu Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng ñieàu chænh, caùc thaønh phaàn xoay chieàu khoâng ñöôïc vöôït quaù 10% thaønh phaàn moät chieàu vaø baûo ñaûm quan heä tuyeán tính giöõa ñieän aùp ra vaø toác ñoä vôùi sai soá nhoû nhaát laø 1%. Khi töø thoâng maùy phaùt khoâng ñoåi ñoåi, ñieän aùp ñaàu ra phaùt toác Uw = Kw.w - RöpI - rUct Neáu choïn ñieän trôû ñuû lôùn vaø gaàn ñuùng, ta coù U  = K .  Khi coù boä loïc ñaàu ra thì haøm truyeàn cuûa maùy phaùt toác: U ( p ) K FfF(p)   ( p ) 1   f . p trong ñoù: Kw - heä soá tyû leä I - doøng taûi cuûa maùy phaùt Rö - ñieän trôû phaàn öùng maùy phaùt tfw - haèng soá thôøi gian boä loïc.
  3. Hình 2.13 Maïch nguyeân lyù ño toác ñoä baèng maùy phaùt toác moät chieàu 2. Maùy phaùt toác xoay chieàu Phaàn roto laø phaàn nam chaâm vónh cöûu, stato laø cuoän daây. Ñieän aùp ra maùy phaùt toác U0 = K..cosppt laø xoay chieàu. Bieân ñoä vaø taàn soá cuûa noù tyû leä vôùi toác ñoä quay. Phaùt toác khoâng xaùc ñònh ñöôïc chieàu quay, neân phaûi laép theâm maïch xaùc ñònh chieàu quay. Ñoái vôùi maùy phaùt moät pha duøng 2 cuoän daây ñaët leäch nhau 90o. Coøn ñoái vôùi maùy phaùt 3 pha phaûi duøng maïch xaùc ñònh thöù töï pha ñeå xaùc ñònh chieàu quay. Ñeå laáy tín hieäu ra ngöôøi ta duøng maïch chænh löu, vì vaäy Uw coøn chöùa soùng ñieàu hoøa. Chính vì vaäy maùy phaùt toác xoay chieàu coù soá ñoâi N cöïc lôùn vaø taêng Ssoá pha. S N N U0 S S N Hình 2.14 Maïch ño toác ñoä baèng maùy phaùt toác xoay chieàu ba pha 3. Ño toác ñoä baèng xung vaø soá +
  4. Hình 2.15 Ño toác ñoä xung baèng ñaàu ño ñieän töø Maùy phaùt toác xung phaùt ra z xung trong moät voøng quay, taàn soá xung ra: Z f = 2 Ño toác ñoä xung thöôøng duøng hai loaïi: duøng ñieän töø vaø loaïi baèng baùn daãn quang. Ñeå ñaùnh giaù chieàu quay, ta phaûi duøng 2 ñaàu ño ñaët leäch nhau 90o. Nhö vaäy treân ñaàu ra cuûa noù ta nhaän ñöôïc hai tín hieäu A, B leäch nhau 90o ñieän. Xung A sau khi ñöôïc söûa xung trong maïch M, laáy söôøn tröôùc vaø ñònh ñoä roäng xung ñöa vaøo cöûa S cuûa trigô RS. S = BA1 vaø R = BA2 Nhö vaäy treân ñaàu Q: Q = 1 khi S = 1 vaø R = 0 treân hình 2.10 chieàu quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. a) Boä nhaân xung: ñeå naâng cao ñoä chính xaùc ngöôøi ta caàn taêng soá löôïng xung trong moät voøng quay, tuy vaäy vieäc taêng soá vaïch chia ñeå taêng soá xung trong moät voøng quay seõ bò giôùi haïn bôûi ñoä taùc ñoäng nhanh cuûa phaàn töû quang ñieän, thí duï baùn daãn silic cho pheùp taàn soá 400kHz, hoaëc phaûi taêng kích thöôùc cuûa ñóa ño. Neáu
  5. hai giôùi haïn naøy ñaõ bò giôùi haïn ngöôøi ta thieát laäp maïch nhaân xung ñeå taêng soá xung treân ñaàu ra. b) Laáy tín hieäu töông töï treân ñaàu ra phaùt toác xung vôùi muïc ñích taïo ra tín hieäu Uw treân ñaàu ra cuûa phaùt toác xung ta duøng maïch bieán ñoåi f/U. + & Hình 2.16 Ño toác ñoä xung baèng ñaàu ño quang ñieän c) Chuyeån tín hieäu phaùt toác xung ra tín hieäu soá Neáu nhö trong heä ñieàu khieån caàn laáy soá lieäu baèng soá tín hieäu toác ñoä, thöôøng ngöôøi ta duøng maùy phaùt toác xung sau ñoù bieán ñoåi ra soá ñöa vaøo maùy tính. Coù 2 phöông phaùp: - Ño taàn soá (ñeám xung trong thôøi gain Tm): ñoä chính xaùc cuûa thieát bò ño seõ lôùn nhaát khi ôû toác ñoä cöïc ñaïi, coøn toác ñoä caøng thaáp thì ñoä chính xaùc caøng giaûm - Ño chu kyø (ñeám xung nhòp giöõa 2 xung): ôû toác ñoä, ñoä chính xaùc laø cao nhaát ñieàu naøy phuø hôïp vôùi yeâu caàu truyeàn ñoäng. Tuy nhieân nhöôïc ñieåm laø dung löôïng boä ñeám tyû leä nghòch vôùi toác ñoä. A A1 M & S Q A2 & M & R Q B
  6. A t B t A1 t A2 t Q R =1, S = 0 R = 0, S = 1 t Chieàu quay thuaän Chieàu quay ngöôïc Hình 2.17 Maïch xaùc ñònh chieàu quay
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2