intTypePromotion=3

Lý thuyết trắc nghiệm vật lý 12 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
234
lượt xem
65
download

Lý thuyết trắc nghiệm vật lý 12 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết trắc nghiệm vật lý 12 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết trắc nghiệm vật lý 12 + đáp án

  1. Lý thuy t tr c nghi m v t lí 12 Chương I: Dao đ ng cơ h c Hoàng Thanh Nhàn: GV V t lý THPT Lương Th Vinh – Hà N i SĐT: 0958328796 Câu 1: Đ ng năng c a dao đ ng đi u hoà bi n đ i theo th i gian: A. Tu n hoàn v i chu kì T C. Không đ i B. Như m t hàm cosin D. Tu n hoàn v i chu kì T/2 Câu 2: V n t c c a ch t đi m dao đ ng đi u hoà có đ l n c c đ i khi: A. Li đ có đ l n c c đ i C. Li đ b ng không B. Gia t c có d l n c c đ i D. Pha c c đ i Câu 3: Khi nói v năng lư ng trong dao đ ng đi u hoà, phát bi u nào sau đây không đúng A. T ng năng lư ng là đ i lư ng t l v i bình phương c a biên đ B. T ng năng lư ng là đ i lư ng bi n thiên theo li đ C. Đ ng năng và th năng là nh ng đ i lư ng bi n thiên tu n hoàn D. T ng năng lư ng c a con l c ph thu c vào cách kích thích ban đ u Câu 4: Biên đ dao đ ng cư ng b c không ph thu c vào: A. Pha ban đ u c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t B. Biên đ ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t C. T n s ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t D. H s l c c n tác d ng lên v t Câu 5: Phát bi u nào sai khi nói v dao đ ng t t d n: A. Biên đ dao đ ng gi m d n B. Cơ năng dao đ ng gi m d n C. T n s dao đ ng càng l n thì s t t d n càng ch m D. L c c n và l c ma sát càng l n thì s t t d n càng nhanh Câu 6: Đ i v i dao đ ng tu n hoàn, kho ng th i gian ng n nh t sau đó tr ng thái dao đ ng l p l i như cũ g i là: A. T n s dao đ ng C. Chu kì dao đ ng B. Pha ban đ u D. T n s góc Câu 7: Đi u ki n nào sau đây là đi u ki n c a s c ng hư ng: A. Chu kì c a l c cư ng b c ph i l n hơn chu kì riêng c a h B. L c cư ng b c ph i l n hơn ho c b ng m t giá tr F0 nào đó C. T n s c a l c cư ng b c b ng t n s riêng c a h D. T n s c a l c cư ng b c ph i l n hơn nhi u t n s riêng c a h Câu 8: Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v biên đ c a dao đ ng t ng h p c a hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s : A. Ph thu c vào đ l ch pha c a hai dao đ ng thành ph n B. Ph thu c vào t n s c a hai dao đ ng thành ph n C. L n nh t khi hai dao đ ng thành ph n cùng pha D. Nh nh t khi hai dao đ ng thành ph n ngư c pha Câu 9: Dao đ ng đư c mô t b ng bi u th c x = Asin (ωt + φ), trong đó A, ω, φ là h ng s , đư c g i là dao đ ng gì? A. Tu n hoàn C. T t d n B. Đi u hoà D. Cư ng b c Câu 10: Th nào là dao đ ng t do? A. Là dao đ ng tu n hoàn B. Là dao đ ng đi u hoà C. Là dao đ ng không ch u tác d ng c a l c c n D. Là dao đ ng ph thu c vào các đ c tính riêng c a h , không ph thu c vào các y u t bên ngoài Câu 11: Trong dao đ ng đi u hoà, giá tr gia t c c a v t: A. Tăng khi giá tr v n t c tăng B. Không thay đ i C. Gi m khi giá tr v n t c tăng D. Tăng hay gi m tuỳ thu c vào giá tr v n t c ban đ u c a v t.
  2. Lý thuy t tr c nghi m v t lí 12 Chương I: Dao đ ng cơ h c Hoàng Thanh Nhàn: GV V t lý THPT Lương Th Vinh – Hà N i SĐT: 0958328796 Câu 12: Dao đ ng duy trì là dao đ ng t t d n mà ta đã: A. Làm mát l c c n môi trư ng đ i v i v t chuy n đ ng B. Tác d ng ngo i l c bi n đ i đi u hoà theo th i gian vào v t C. Tác d ng ngo i l c vào v t dao đ ng cùng chi u v i chuy n đ ng trong m t ph n c a t ng chu kì D. Kích thích l i dao đ ng khi dao đ ng b t t d n Câu 13: Trong dao đ ng đi u hoà, gia t c bi n đ i A. Cùng pha v i v n t c C. S m pha π/2 so v i v n t c B. Ngư c pha v i v n t c D. Tr pha π/2 so v i v n t c Câu 14: Trong dao đ ng đi u hoà, gia t c bi n đ i A. Cùng pha v i li đ C. S m pha π/2 so v i li đ B. Ngư c pha v i li đ D. Tr pha π/2 so v i li đ Câu 15: Dao đ ng dư i tác d ng c a ngo i l c bi n thiên đi u hoà F = Hsin (ωt + φ) g i là dao đ ng: A. Đi u hoà B. Cư ng b c C. T do D. T t d n Câu 16: Công th c nào sau đây dùng đ tính chu kì dao đ ng c a l c lò xo treo th ng đ ng (∆l là đ giãn c a lò xo v trí cân b ng): k ∆l 1 k A. T = 2π B. T = ω/ 2π C. T = 2π D. T = m g 2π m Câu 17: Dao đ ng cơ h c đ i chi u khi: A. L c tác d ng có đ l n c c ti u C. L c tác d ng b ng không B. L c tác d ng có đ l n c c đ i D. L c tác d ng đ i chi u Câu 18: M t dao đ ng đi u hoà theo th i gian có phương trình x = Asin (ωt + φ) thì đ ng năng và th năng cũng dao đ ng đi u hoà v i t n s : A. ω’ = ω B. ω’ = 2ω C. ω’ = ω/2 D. ω’ = 4ω Câu 19: Pha c a dao đ ng đư c dùng đ xác đ nh: A. Biên đ dao đ ng C. Tr ng thái dao đ ng B. T n s dao đ ng D. Chu kì dao đ ng Câu 20: Đ th bi u di n s thay đ i c a gia t c theo li đ trong dao đ ng đi u hòa có hình d ng là: A. Đo n th ng C. Đư ng th ng B. Đư ng elíp D. Đư ng tròn Câu 21: Hai dao đ ng đi u hoà: x1 = A1sin (ωt + φ1) và x2 = A2sin (ωt + φ2) Biên đ dao đ ng t ng h p c a chúng đ t c c đ i khi: A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π C. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2 B. φ2 – φ1 = 2kπ D. φ2 – φ1 = π/4 Câu 22: Hai dao đ ng đi u hoà: x1 = A1sin (ωt + φ1) và x2 = A2sin (ωt + φ2) Biên đ dao đ ng t ng h p c a chúng đ t c c ti u khi: A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π C. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2 B. φ2 – φ1 = 2kπ D. φ2 – φ1 = π/4 Câu 23: Trong nh ng dao đ ng t t d n sau, trư ng h p nào t t d n nhanh là có l i: A. Dao đ ng c a khung xe qua ch đư ng m p mô B. Dao đ ng c a đ ng h qu l c C. Dao đ ng c a con l c lò xo trong phòng thí nghi m D. C B và C đ u đúng Câu 24: Ch n câu đúng trong các câu sau: A. Dao đ ng đi u hoà là m t dao đ ng t t d n theo th i gian B. Chu kì dao đ ng đi u hoà ph thu c vào biên đ dao đ ng C. Khi v t dao đ ng v trí biên thì th năng c a v t l n nh t D. Biên đ dao đ ng là giá tr c c ti u c a li đ Câu 25: Ch n câu đúng trong các câu sau khi nói v năng lư ng trong dao đ ng đi u hoà A. Khi v t chuy n đ ng v v trí cân b ng thì th năng c a v t tăng B. Khi đ ng năng c a v t tăng thì th năng cũng tăng C. Khi v t dao đ ng v trí cân b ng thì đ ng năng c a h l n nh t D. Khi v t chuy n đ ng v v trí biên thì đ ng năng c a v t tăng
  3. Lý thuy t tr c nghi m v t lí 12 Chương I: Dao đ ng cơ h c Hoàng Thanh Nhàn: GV V t lý THPT Lương Th Vinh – Hà N i SĐT: 0958328796 Câu 26: Ch n câu sai khi nói v ch t đi m dao đ ng đi u hoà: A. Khi ch t đi m chuy n đ ng v v trí cân b ng thì chuy n đ ng nhanh d n đ u B. Khi qua v trí cân b ng, v n t c c a ch t đi m có đ l n c c đ i C. Khi v t v trí biên, li đ c a ch t đi m có giá tr c c đ i D. Khi qua v trí cân b ng, gia t c c a ch t đi m b ng không Câu 27: Trong các công th c sau, công th c nào dùng đ tính t n s dao đ ng nh c a con l c đơn: 1 1 A. f = 2π. g / l B. l/g C. 2π. l / g D. g /l 2π 2π Câu 28: Ch n câu sai khi nói v dao đ ng cư ng b c: A. Là dao đ ng dư i tác d ng c a ngoai l c bi n thiên tu n hoàn B. Là dao đ ng đi u hoà C. Có t n s b ng t n s c a l c cư ng b c D. Biên đ dao đ ng thay đ i theo th i gian Câu 29: Chu kì dao đ ng đi u hoà c a con l c lò xo ph thu c vào: A. Biên đ dao đ ng C. C u t o c a con l c B. Cách kích thích dao đ ng D. C A và C đ u đúng Câu 30: Biên đ c a dao đ ng cư ng b c không ph thu c vào: A. H s l c c n tác d ng lên v t B. T n s ngo i l c tác d ng lên v t C. Pha ban đ u c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t D. Biên đ ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t Phi u tr l i H và tên:……………………… S câu tr l i đúng: /30 L p:……………………………. Đi m: Đánh d u X vào đáp án đúng A B C D A B C D A B C D 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30
  4. Lý thuy t tr c nghi m v t lí 12 Chương I: Dao đ ng cơ h c Hoàng Thanh Nhàn: GV V t lý THPT Lương Th Vinh – Hà N i SĐT: 0958328796 Đáp án tr c nghi m lí thuy t 12 Chương I: Dao đ ng cơ h c A B C D A B C D A B C D 1 * 11 * 21 * 2 * 12 * 22 * 3 * 13 * 23 * 4 * 14 * 24 * 5 * 15 * 25 * 6 * 16 * 26 * 7 * 17 * 27 * 8 * 18 * 28 * 9 * 19 * 29 * 10 * 20 * 30 *
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản