intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết và bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 1

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:337

531
lượt xem
141
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Kế toán doanh nghiệp (Lý thuyết - Bài tập - Bài giải) do tập thể giáo viên Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Ngân hàng biên soạn dùng cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và cán bộ ngân hàng sử dụng làm Tài liệu học tập và nghiên cứu. Tài liệu gồm có 3 nội dung chính, đó là: Lý thuyết kế toán doanh nghiệp, hệ thống bài tập kế toán và hướng dẫn giải một số bài tập. Tài liệu được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây trình bày 10 chương nội dung lý thuyết về kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng đón đọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 1

 1. ****** < ^ r \ MGT.ÒÒÔ00ÔĨ836 ' R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C N H À N G T P . H Ổ C H Í M I N H K É T O Á N D O A N H N G H I Ê P L ý t h u y ế t - B à i t ậ p - B à i g i ả i BIÊN SOẠN: TS. Lê Thị Thanh H Ò ( c h ủ b i ê n ) TS. Mai Thị Trúc N g â n & QTKD ThS. N g u y ễ n V ă n P h ú c Thả. N g ô Kim P h ư ợ n g ThS. N g u y ề n Q u ỳ n h Hoa ThS. Lê Vũ N g ọ c Thanh • N H À X U Ấ T B Á N TẢI C H Ĩ N H
 2. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 3. T R Ư Ờ N G ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG T P . HOM K Ế T O Á N D O A N H N G H I Ẹ P (LÝ THUYẾT - BÀI TẬP - BÀI GIẢI) Biên soạn: Ts. Lê Thị Thanh Hà (Chủ biên) Ts. Mai Th[Trúc Ngân Ths. Nguyễn Văn Phúc Ths. Ngô Kim Phượng Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa Ths. Lê Vũ Ngọc Thanh NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 4. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 5. Ẩtởỉ m& đẩu Trong nền kinh tế thị trưởng, kế toán có vị trí đặc biệt quan trọng. Tại bất kỳ cơ quan nhà nước hay tại các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nào, kế toán luôn là một bộ phận không thể thiếu. Với chức năng chính là cung cấp thông tin, kế toán là một bộ phận cấu thành của công cụ quản lý kinh tế, có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Nhận thức rõ tầm quan trọng của kế toán, trong những năm gần đây, hệ thống kế toán Việt Nam đã được đổi mới không ngừng và ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác quản lý kinh tế cũng như yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Kế toán doanh nghiệp là môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành tài chính - ngân hàng. Mục tiêu của môn học là trang bị những kiến thức thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc nghiên cứu thông tin kế toán do doanh nghiệp cung cấp. Những kiến thức này giúp cho sinh viên có cơ sở vững chắc để nghiên cứu các môn học khác cũng như vận dụng vào công việc sau khi tốt nghiệp. Cuốn sách Kế toán doanh nghiệp do tập thể giáo viên Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Ngân hàng biên soạn dùng cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và cán bộ ngân hàng sử dụng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Cuốn sách kế toán doanh nghiệp được cập nhật những văn bản pháp lý pháp lý mới nhất về chế độ kế toán, chế độ tài chính, gồm có 3 phần: Phần 1: Lý thuyết kế toán doanh nghiệp, gồm có lo chương Mỗi chương trình bày chuyên sâu về một hoặc một số công việc kế toán. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 6. Phần 2: Hệ thống bài tập kế toán Phần 3: Hướng đẫn giải một số bài tập Tập thể giảng viên tham gia biên soạn giáo trình gom co. 1) TS. Lê Thị Thanh Hà (Chủ biên) 2) TS. Mai Thị Trúc Ngân 3) Ths. Ngủyễn Văn Phúc 4) Ths. Ngô Kim Phượng 5) Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa 6) Ths. Lê Vũ Ngọc Thanh Tập thể tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách Kế toán doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Tập thể tác giả Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 7. D A N H MỤC TỪ VIẾT TÁT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHYT Bảo hiểm y tế BTP Bán thành phẩm CCDC Công cụ, dụng cụ CNSX Công nhân sản xuất CKTM Chiết khấu thương mại DN Doanh nghiệp KKĐK Kiểm kê định kỳ KPCĐ Kinh phí công đoàn KKTX Kê khai thường xuyên GTGT Giá tri gia tăng HĐ Hóa đơn NE Người bán NLĐ Người lao đông NHNN Ngân hàng Nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh SP Sản phẩm SCT Sổ chi tiết _________ TGNH Tiền gửi ngân hàng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định ______— TK Tài khoản VT, HH Vát tư, hàng hóa VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam íVietnammese Accounting standrds) VND Đồng Viêt Nam XDCB Xây dưng cơ bản Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 8. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 9. M ú c lục LỜI MỞ DẦU 5 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 7 PHẦN 1: LÝ THUYẾT KẾ TOÁN D OANH NGHIỆP 18 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN D OANH NGHIỆP 20 ì. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN D OANH NGHIỆP 20 1. Vai trò của kế toán doanh nghiệp trong kinh tế thị trường 20 2. Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp 23 l i . TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG D OANH NGHIỆP 23 1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 24 2. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 24 3. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán 25 4. Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo 2 6 kế toán ... " 5. TỔ chức trang bị ứng dụng kỹ thuật tính toán và thông tin hiện đại trong công tác kê toán 6. Tổ chức bộ máy kế toán 2 7 HI. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ CHƯ TRÌNH KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2 9 1. Nội dung công tác kế toán trong các doanh nghiệp: 29 2. Chu trình kế toán 3 0 IV. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 32 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN VỐN BANG TIỀN, CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ 33 A - KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 33 ì. NHỮNG VẤN ĐÊ CHUNG 33 9 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 10. 1. Ý nghĩa và nhiệm vụ 33 2. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền 34 l i . KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 35 1. Kế toán tiền tại quỹ (tiền mặt) 35 2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 43 3. Kế toán tiền đang chuyển 46 B. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU, NỢ PHẢI TRẢ . 47 ì. NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG 47 1. Nội dung các khoản nợ phải thu, nợ phải trả 47 2. Nhiệm vụ của kế toán 47 l i . KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU VÀ ỨNG TRƯỚC ' 48 1. Kế toán cấc khoản nợ phải thu 48 2. Kế toán các khoản ứng trước 60 IU. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ 69 1. Kế toán nợ phải trả người bán 69 2. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước 71 3. Kế toán chi phí phải trả 74 4. Kế toán các khoản phải trả khác 76 5. Kế toán các khoản nhận ký cược, ký quỹ 78 IV. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VAY 78 1. Kế toán các khoản vay ngắn hạn 80 2. Kế toán vay dài hạn và nợ dài hạn đến hạn trả 84 3. Kế toán nợ dài hạn 84 4. Kế toán vay dưới hình thức phát hành trái phiếu 85 CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN c ố ĐINH 88 ì. NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯNG 88 1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định 88 2. Nhiệm vụ kế toán 88 10 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 11. 3. Phân loại TSCĐ 89 4. Tính giá TSCĐ 92 l i . KẾ TOÁN TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỬA TSCĐ HỮU HÌNH VÀ TSCĐ VÔ HÌNH 94 1. Kế toán tăng, giảm TSCĐ hữu hình 95 2. Kế toán tăng, giảm TSCĐ vô hình 104 HI. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 106 1. Những lý luận chung về khấu hao TSCĐ 106 2. Kế toán khấu hao TSCĐ 109 IV. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ Ì.:..'....:..;.:. 112 1. Một số khái niệm 112 2. Kế toán chi phí sửa chữa TSCĐ 113 V. KẾ TOÁN TSCĐ ĐI THUÊ 115 1. Kế toán TSCĐ đi thuê tài chính 115 2. Kế toán tài sản cố định đi thuê hoạt động 119 CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT L I Ệ U , CÔNG CỤ DỤNG CỤ, HÀNG HÓA 121 A - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1 2 1 ì. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN VÀ PHÂN LOẠI NGUYÊN VẬT LIỆU. 1 2 1 1. Khái niệm 1 2 1 2. Nhiệm vụ kế toán 1 2 2 l i PHÂN LOẠI NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG c ự DỤNG w l . : Z — — l — — . ........ • 122 1. Phân loại nguyên vật liệu 1 2 2 2. Phân loại công cụ dụng cụ 1 2 3 UI. TÍNH GIÁ VẬT Tư, HÀNG HÓA 123 Ì Tính giá thực tế của vật tư, hàng hóa nhập kho 123 2 Tính giá thực tế của vật tư, hàng hóa xuất kho 124 B NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VẬT TƯ, HÀNG HÓA 129 li Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 12. ì. KẾ TOÁN VẬT Tư, HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP KKTX 1 3 0 1. Chứng từ kế toán 1 3 0 2. Tài khoản sử dụng 1 3 0 3. Phương pháp kế toán 131 l i . KẾ TOÁN VẬT TƯ, HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP KKĐK 145 1. Kế toán vật tư, hàng hóa theo phương pháp KKĐK 145 2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 147 IU. KẾ TOÁN D ự PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO '. 148 1. Ý nghĩa và nguyên tắc kế toán dự phông giảm giá hàng tồn kho 148 2. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TIÊN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 150 ì. NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯNG 150 1. Khái niệm về tiền lương 150 2. Quỹ lương 150 3. Các khoản trích theo lương 151 4. Các hình thức trả lương 154 5. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 157 l i . KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 158 1. Chứng từ sử dụng trong kế toán lao động, tiền lương 158 2. Kế toán lao động 158 3. Quy trình tính lương và các khoản trích theo lương 159 4. Kế toán tiền lương 160 5. Kế toán tiền lương nghỉ phép 162 12 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 13. HI. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 163 1. Quy trình thực hiện BIIXH, BHYT với cơ quan BHXH 163 2. Chứng từ sử dụng, quy trình tính BHXH, BHYT, KPCĐ 164 3. Phương pháp kế toán 165 CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 172 ì. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 172 1. Khái niệm và phân loại chi phí SXKD và giá thành sản phẩm 172 2. Nhiệm vụ kế toán 176 3. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm I 7 7 l i . KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN 182 1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 182 2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 184 3. Kế toán chi phí sản xuất chung 186 4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 1 8 9 5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 198 6. Đặc điểm kế toán sản xuất, kinh doanh phụ 201 ra ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯỚNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ 204 1. Tài khoản sử dụng 2 0 4 2. Phương pháp kế toán 2 0 5 IV. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH v ụ 206 Ì Kế toán chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh 206 2 Tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình sản xuất chủ yếu 2 0 7 13 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 14. CHƯƠNG 7: KÊ TOÁN TIÊU THỤ, KÉT QUẢ KINH DOANH 218 ì. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ..ZZ""" """Z " ... ........... 218 1. Ý nghĩa của kế toán tiêu thụ 218 2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 218 l i . KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ HÀNG HÓA 218 1. Kế toán thành phẩm 219 2. Kế toán tổng hợp hàng hóa 225 IU. KẾ TOÁN DOANH THƯ 229 1. Một số khái niệm 229 2. Nguyên tắc kế toán doanh thu 230 3. Tài khoản và chứng từ kế toán 232 4. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 234 IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HANG, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH 243 1. Kế toán chi phí bán hàng 243 2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 244 3. Kế toán chi phí tài chính 246 V. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP * * 248 1. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện h ă n h 248 2. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn ^ • • • 251 VI. KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH 257 1. Kế toán kết quả hoạt động SXKD 259 2. Kế toán kết quả hoạt động khác 259 CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 264 ì. NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯNG.. I I . Z . . . .........264 1. Khái niệm, phân loại đầu tư tài chính 264 1A Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 15. 2. Nguyên tắc chung về kế toán đầu tư tài chính 265 3. Nhiệm vụ kế toán các nghiệp vụ dầu tư tài chính 266 l i . KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 266 1. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn 266 2. Kế toán đầu tư tài chính dài hạn 270 3. Kê toán dự phòng giảm giá dầu tư ngắn hạn và dài hạn 282 CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGUỒN VÒN CHỦ SỞ HỮU 285 ì. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 285 1. Nội dung nguồn vốn chủ sở hữu 285 2. Nguyên tắc kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 285 3. Nhiệm vụ kế toán nguồn vốn chủ sở hữu ,.286 l i . KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 286 1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh 286 2. Kế toán chênh lệch do đánh giá lại tài sản 289 3. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái 290 4. Kế toán quỹ đầu tư phát triển 300 5. Kế toán quỹ dự phòng tài chính 301 6. Kế toán cổ phiếu quỹ 302 7. Kế toán lợi nhuận chưa phân phối 304 8. Kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi 307 9. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 309 CHƯƠNG 10: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 311 ì. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 311 1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa 311 2. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính 311 3. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp 312 l i . BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (MẪU B OI - DN) 313 1. Bản chất và ý nghĩa 313 2. Kết cấu của bảng cân đối kế toán 313 15 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 16. 3. Nguồn số liệu và nguyên tắc lập bảng cân dối kê t--ji— ...-314 toán • 4. Phương pháp lấy số liệu đối với một số chỉ tiêu trong BCĐKT 315 IU. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (MẪU B02 - DN). '. 318 1. Bản chất và ý nghĩa .-..318 2. Nguồn số liệu 318 3. Nội dung và phương pháp lập 318 IV. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.... ............1.321 1. Bản chất và ý nghĩa........... .:. 321 2. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3 2 1 3. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 322 4. Căn cứ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .... 323 5. Phương pháp lập báo cáo LCTT 323 V. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.. ..... . . .. ......338 1. Bản chất, ý nghĩa "Thuyết minh báo cáo tài c h í n h " ~z.:..l...... 338 2. Nội dung của "Thuyết minh báo cáo tài chính" ....338 3. Cơ sử lập "Thuyết minh báo cáo tài chính ...................,..,.338 M 4. Phương pháp lập "Thuyết minh báo cáo tài chính".........!. 339 PHẨN 2: H Ệ THỐNG BÀI TẬP K Ế TOÁN D OANH NGHIỆP 340 Bài tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả . - 341 Bài tập kế toán tài sản cố định . , • đoi Bài tập kê toán vật tư, hàng hóa 3 6 0 Bài tập kế toán tiền lương Bài tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá t h à i * sản phẩm 385 16 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 17. Bài tập kế toán tiêu thụ, kết quả kinh doanh 400 Bài tập kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 414 Bài tập kế toán đầu tư tài chính và thuế thu nhập doanh nghiệp 421 Bài tập tổng hợp 425 PHẦN 3: HƯỚNG DÂN GIẢI MỘT s ố BÀI TẬP 430 PHỤ LỤC 443 TÀI L I Ệ U THAM KHẢO 458 17 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 18. P H Ầ N Ì L Ý T H U Y Ế T K Ế T O Á N D O A N H N G H I Ệ P 18 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 19. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHƯƠNG 4 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG c ự DỤNG CỤ, HÀNG HÓA CHƯƠNG 5 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CHƯƠNG 6 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CHƯƠNG 7 KẾ TOÁN TIÊU THỰ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CHƯƠNG 8 KẾ TOÁN ĐẦU Tư TÀI CHÍNH CHƯƠNG 9 KẾ TOÁN NGUỒN VON CHỦ SỞ HỮU CHƯƠNG 10 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 19 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 20. CHƯƠNG Ì TỔNG QUAN VỀ K Ế TOÁN D OANH N G H I Ệ P ì. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP. 1. Vai trò của kế toán doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. Kế toán doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính. Vị trí quan trọng của kế toán được xác định xuất phát từ thực tế khách quan của hoạt động kinh doanh. Để quản lý, điều hành, kiểm soát các hoạt động kinh doanh các nhà quản lý phải nhận biết một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời và có hệ thống những thông tin kinh t ế về hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Đa số những thông tin kinh tế liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp dược hệ thống kế toán cung cấp. Kế toán được xem là một hệ thống thông tin. Thông tin do kế toán cung cấp mang tính chất toàn diện, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tình hình hoạt động của một tổ chức. Bằng hệ thống các phương pháp khoa học của mình kế toán thu nhập, xử lý và tổng kết một cách kịp thời, chính xác những thông tin về hoạt dộng kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể nói kế toán thực hiện chức năng cung cấp thông tin. Trong bất cứ thời kỳ nào thông tin kế toán không những phục vụ cho việc ra quyết định ở bên trong doanh nghiệp mà còn cung cấp Tího cấc đối tượng sử dụng có liên quan bên ngoài doanh nghiệp. Trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung thông tin kế toán cung cấp ra bên ngoài chủ yếu cho ngân hàng và cơ quan thuế nhằm mục đích kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch được giao của các doanh nghiệp. Ngày nay trong kinh tế thị trường thông tin kế toán đặc biệt có ý nghĩa quan trọng. Vai trò quan trọng của thông tin kế toán được nâng lên cả về chiều rộng và chiều sâu. Thông tin kế toán ngày càng được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý và đối tượng sử dụng thông tin kế toán được 20 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2