Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 11

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
202
lượt xem
142
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 11', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 11

 1. CHƯƠNG XI. S T VÀ M T S NGUYÊN T PHÂN NHÓM PH KHÁC A. S T I. C u t o nguyên t C u hình electron: L p s t ngoài cùng có 14 electron, đang xây d ng d dang nên kém b n. Vì v y Fe có th như ng 2 electron l p ngoài cùng và m t s electron l p sát ngoài cùng đ có s oxi hoá +2, +3 và +6. S t là kim lo i ho t đ ng trung bình, s oxi hoá thư ng g p là +2 và +3. II. Tính ch t v t lý − S t nguyên ch t có ánh b c, d o, d n đi n, d n nhi t t t, nóng ch y 1539 oC. − Dư i 800oC s t có tính nhi m t , b nam châm hút và tr thành nam châm (t m th i). III. Tính ch t hoá h c 1. Ph n ng v i O2. − nhi t đ thư ng, trong không khí khô, t o thành l p oxit b m t (Fe3O4). − Trong không khí m, s t b g (do b ăn mòn đi n hoá). − Khi nóng đ , cháy v i oxi: 2. Ph n ng v i các phi kim. Khi b đ t nóng, Fe ph n ng v i h u h t các phi kim, ví d : 3. Ph n ng v i nư c: nhi t đ nóng đ , Fe ph n ng m nh v i hơi nư c: 4. Ph n ng v i axi thư ng: 5. Ph n ng v i axit oxi hoá. − Fe b th đ ng hoá b i HNO3 đ c, ngu i và H2SO4 đ c, ngu i. − Trong các trư ng h p khác (H2SO4 đ c, nóng; HNO3 loãng), Fe d dàng ph n ng. 6. V i dd ki m Fe không tác d ng v i dd ki m 7. Đ y kim lo i ch y u kh i h p ch t.
 2. IV. H p ch t. 1. Oxit. Có 3 lo i: FeO, Fe2O3, Fe3O4 (FeO.Fe2O3). − C 3 đ u là ch t r n, không tác d ng v i H2O và không tan trong H2O − V i ch t kh (như CO, H2 nhi t đ cao) : Oxit ch a s t có s oxi hoá cao b kh thành oxit có s oxi hoá th p r i thành kim lo i: − V i ch t oxi hoá: Oxit ch a s t có s oxi hoá th p bi n thành oxit có s oxi hoá cao: − C 3 đ u là oxit bazơ, hoà tan trong axit, không hoà tan trong ki m. N u hoà tan trong axit oxi hoá thì t o thành mu i Fe3+: 2. Hiđroxit Fe(OH)2 ↓ có màu tr ng. Fe(OH)3 ↓ có màu nâu. − C 2 hiđroxit này đ u ít tan trong nư c. − Khi nung nóng, b m t nư c: N u nung trong khí quy n có oxi thì đ u t o thành Fe2O3, vì: − Fe(OH)2 d b oxi hoá (ngay trong không khí) thành Fe(OH)3: − C 2 hiđroxit đ u là bazơ y u, tan trong axit: − Fe(OH)3 không tan trong ki m dư, nhưng tan m t ít trong ki m đ c vì có tính axit và r t y u. 3. Mu i a) Các mu i nitrat, halogenua, sunfat c a Fe đ u tan nhi u trong nư c. b) Mu i Fe2+ có tính kh m nh. c) Mu i Fe3+ có tính oxi hoá
 3. 4. Cách nh n bi t. a) Nh n bi t h p ch t c a Fe2+ − B ng ph n ng t o k t t a Fe(OH)2 màu tr ng, r i b oxi hoá d n thành Fe(OH) 3 màu nâu. − B ng ph n ng th hi n tính kh c a Fe2+. Ví d làm m t màu KMnO4 (xem ph n ng 3b.) b) Nh n bi t h p ch t c a Fe3+ B ng ph n ng t o thành k t t a Fe(OH)3 màu nâu. 5. H p ch t c a Fe trong t nhiên Trong t nhiên, s t t n t i ch y u trong các khoáng ch t sau : Oxit s t t (Fe3O4), hêmatit (Fe2O3), hêmatit nâu (Fe2O3 . H2O), xeđerit (FeCO3), pirit (FeS2) V. H p kim c a Fe 1. S t non: là h p kim c a s t có ch a dư i 0,01% cacbon. 2. Gang: là h p kim c a s t ch a 2 - 6% cacbon, ngoài ra còn có m t ít Mn, Si, P, S. Ngư i ta phân bi t: − Gang xám: Ch t o nhi t đ cao, có ch a nhi u cacbon (3,5 - 6%) và ít Si hơn. − Gang tr ng: R t c ng nhưng r t dòn, dùng đ luy n s t ho c thép. − Gang đ c bi t: Có ch a nhi u Mn, Si, Cr, W. Dùng đ tr n vào gang thư ng đ luy n thép quý. 3. Thép: là h p kim c a s t có t 0,01 - 2% cacbon và m t s nguyên t khác. Ngư i ta phân bi t: a) Thép thư ng hay thép cacbon: có ch a ít C, Si, Mn và r t ít P, S. Đ c ng c a thép ph thu c vào hàm lư ng cacbon. b) Thép đ c bi t: có ch a nh ng lư ng đáng k các nguyên t khác như Mn, Si, Cr, Ni, W. Thép đ c bi t có nh ng tính ch t cơ h c và v t lý r t quý. Ví du: − Thép Ni - Cr: R t c ng, ít dòn. Dùng đ ch t o vòng bi, v xe b c thép. − Thép W - Mo - Cr: R t c ng ngay nhi t đ cao. Dùng đ ch t o d ng c c t g t kim lo i. − Thép Si: R t d o, đàn h i t t. Dùng ch lò xo, díp ôtô. − Thép Mn: R t b n, ch u đư c va đ p m nh. Dùng đ ch máy nghi n đá, thanh đư ng ray. VI. Luy n gang 1. Nguyên t c Dùng CO đ kh s t oxit (n u là qu ng FeCO3 thì nung trư c đ bi n thành s t oxit). 2. Các ph n ng trong lò cao: − phía trên n i lò: − Khí CO b c lên g p s t oxit:
 4. − Đ ng th i x y ra tương tác gi a Fe và C t o thành s t cacbua Fe3C hoà tan trong gang. M t ph n cacbon trong gang d ng than chì (graphit). Gang tr ng ch a nhi u Fe3C, gang xám ch a nhi u than chì. VII. Luy n thép 1. Nguyên t c Tách b t kh i gang m t ph n l n C, Cr, Si, Mn và h u h t P, S. 2. Ph n ng x y ra khi luy n thép. − O2 c a không khí oxi hoá m t ph n Fe trong gang l ng. − FeO oxi hoá các t p ch t như Si, Mn, C: SiO2 và MnO b lo i cùng x lò, CO cháy: − Lo i P, S: Ca3(PO4)2, CaO và CaS đư c lo i cùng v i x . − Kh FeO còn sót l i trong thép FeSiO3, MnSiO3 đư c lo i cùng x . B. PHÂN NHÓM PH NHÓM I I. Tính ch t v t lý − Đ u là kim lo i màu, n ng, c ng. − Nhi t đ nóng ch y cao (g n 1000oC). II. Tính ch t hoá h c Đ u là kim lo i ho t đ ng ch y u, đ ng sau H trong dãy th đi n hoá. Các s oxi hoá ch y u: Cu : +1, +2 ; Ag : +1 ; Au : +1, +3. M t s ph n ng quan tr ng: 1. Ph n ng v i oxi. Ch có Cu ph n ng tr c ti p khi đun nóng. ( nhi t đ thư ng, trong khí quy n trên m t đ ng t o thành l p oxit r t m ng b o v ). 2. Ph n ng v i halogen
 5. C 3 kim lo i ph n ng tr c ti p t o thành CuCl2, AgCl, AuCl3. Khi nung nóng, Cu ph n ng v i S t o thành Cu2S. 3. Ph n ng v i axit oxi hoá HNO3 (đ c, loãng), H2SO4 (đ c) ch ph n ng tr c ti p v i Cu và Ag: Au ch tan trong nư c cư ng toan: III. H p ch t 1. H p ch t có s oxi hoá +1 a) Oxit: − Cu2O: màu đ g ch, không tan và không tác d ng v i nư c. − Ag2O: màu nâu, ch tan m t lư ng nh trong nư c. b) Hiđroxit: Hiđroxit không b n, b phân tích ngay khi v a t o thành c) Mu i − Mu i c a Ag+: AgNO3 tan nhi u, AgCl và Ag2SO4 không tan. Trong dd NH3 t o thành ph c ch t tan. − Mu i Cu + và Au+ : không b n, d b oxi hoá ho c t bi n đ i thành h p ch t có s oxi hoá b n hơn. 2. H p ch t có s oxi hoá +2 Ch đ c tương đ i v i Cu. a) Oxit CuO ch t r n màu đen, không tác d ng v i nư c, không tan trong nư c. b) Hiđroxit Cu(OH)2. K t t a xanh da trêi, khi nung nóng b phân tích thành CuO và H2O. c) Mu i: Các mu i nitrat, sunfat, halogenua đ u tan nhi u. Có khuynh hư ng t o ph c ch t. 3. H p ch t có s oxi hoá +3 Ch đ c trưng v i Au. a) Au2O3 : R n, màu đen, không tan trong nư c. b) Au(OH)3 : K t t a, lư ng tính, tan trong dd ki m và axit. c) Mu i: Các mu i nitrat, clorua, sunfat đ u d tan. IV. Tr ng thái t nhiên − Cu: thư ng g p d ng Cu2S (pirit đ ng), CuCO3.Cu(OH)2 (malakit), 2CuCO3.Cu(OH)2 (azurit), Cu2O (cuprit). − Ag: Thư ng g p mu i sunfua b c l n trong các qu ng mu i sunfua kim lo i khác. − Au: g p d ng đơn ch t. C. PHÂN NHÓM PH NHÓM II I. Tính ch t v t lý Zn, Cd, Hg là nh ng kim lo i tr ng b c. − Hg là ch t l ng, Zn, Cd là ch t r n tương đ i d nóng ch y. − Hg r t d t o h p kim v i nhi u kim lo i khác g i là h n h ng.
 6. − Zn và Cd đ ng trư c H, Hg đ ng sau H trong dãy th đi n hoá. II. K m 1. Tính ch t hoá h c c a Zn Zn là kim lo i khá ho t đ ng: a) Ph n ng v i nhi u phi kim: b) Ph n ng v i H2O: − nhi t đ thư ng t o thành l p Zn(OH)2 b o v . − Khi nung nóng Zn ph n ng v i hơi nư c: c) Ph n ng v i axit và ki m: − Zn ph n ng d dàng v i axit thư ng và axit oxi hoá. − Zn ph n ng v i dd ki m: d) Zn tan đư c trong dd NH4OH (khác Al). 2. H p ch t c a Zn. a) Oxit ZnO Là ch t r n, màu tr ng, không tan trong nư c, nhưng tan trong dd axit và dd ki m b) Hiđroxit Zn(OH)2: Là ch t k t t a tr ng, có tính lư ng tính (tan trong axit và ki m). D t o ph c ch t v i dd NH3: c) Mu i Zn : Zn(NO3)2, ZnSO4, ZnCl2, ZnBr2 đ u tan nhi u trong nư c. ZnS k t t a tr ng. 3. Đi u ch Zn Nung qu ng (ZnS hay ZnCO3) t o thành oxit, sau đó: 4. Tr ng thái t nhiên III. Thu ngân 1. Tính ch t hoá h c a) Ph n ng v i oxi: Khi đun nóng
 7. Hg ph n ng v i Cl2 và S ngay nhi t đ thư ng. b) Ph n ng v i axit oxi hóa: c) Ph n ng v i mu i Hg 2+ t o thành Hg+: 2. H p ch t H p ch t c a thu ngân t n t i 2 s oxi hoá : +2, +1. a) Oxit HgO: ch t r n, màu đ ho c vàng, không tan và không tác d ng v i nư c. Tan trong axit, khi nung nóng b phân tích thành Hg và O2. b) Hiđroxit: không b n, b phân tích ngay khi v a t o thành: c) Mu i: Các mu i Hg(NO3)2, Hg2SO4, HgCl2 đ u tan nhi u trong nư c. D. M T S NGUYÊN T QUAN TR NG KHÁC I. Thi c và chì (Sn, Pb) 1. Tính ch t v t lý − Sn là kim lo i màu tr ng, Pb là kim lo i màu xám. − Đ u có nhi t đ nóng ch y khá th p. 2. Tính ch t hoá h c Là nh ng kim lo i ho t đ ng trung bình. Trong các h p ch t t n t i 2 s oxi hoá: +2 và +4. a) Ph n ng v i oxi: nhi t đ thư ng, trên b m t t o thành l p oxit b o v . Khi nung nóng ph n ng m nh v i oxi t o thành SnO2 và PbO. b) Ph n ng v i halogen Ph n ng t o thành halogenua SnX4, PbX2: c) Ph n ng v i nư c nhi t đ thư ng t o thành l p hiđroxit b o v . Khi có m t oxi, Pb ph n ng đư c v i H2O. d) Ph n ng v i axit thư ng (HCl và H2SO4 loãng). − Sn ph n ng ch m. − Pb h u như không ph n ng vì t o thành mu i không tan b o v .
 8. e) Ph n ng v i axit oxi hoá − Pb ph n ng t o thành mu i Pb2+ − Sn ph n ng t o thành mu i Sn2+ và Sn4+ tuỳ t ng trư ng h p: f) Ph n ng v i dd ki m C 2 kim lo i đ u tan: 3. H p ch t c a Sn và Pb. a) Oxit: SnO2, PbO2, SnO, PbO Các oxit đ u là ch t r n, không tác d ng v i nư c. Tác d ng v i axit r t khó khăn (c khi đun nóng). Tác d ng v i ki m nóng ch y PbO2 th hi n tính oxi hoá: b) Hiđroxit: Sn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)4, Pb(OH)4 đ u là nh ng ch t không tan trong nư c lư ng tính. Ví d : c) Mu i − Mu i Pb4+ : kém b n, d chuy n thành mu i Pb2+. − Mu i halogenua và sunfat Pb2+ : ít tan. − Mu i Sn2+ có tính kh : II. Crom 1. Tính ch t − Crom (Cr = 52) là kim lo i sáng tr ng, khó nóng ch y, r t c ng. − Crom b n đ i v i nư c và không khí nhi t đ thư ng. Khi nung nóng, tr ng thái b t, crom d b oxi hoá b i các phi kim. Ví d :
 9. − Crom d dàng tan trong axit thư ng. − Crom b th đ ng hoá trong HNO3 đ c, ngu i và trong H2SO4 đ c, ngu i − Crom d dàng tác d ng v i ch t oxi hoá trong môi trư ng ki m. 2. H p ch t: Trong các h p ch t, crom t n t i 2 s oxi hoá đi n hình : +3 và +6. a) Oxit Cr2O3 Là ch t r n, màu xanh lá cây, không tác d ng v i nư c, không tác d ng v i dd ki m và axit. Cr2O3 tác d ng v i ki m nóng ch y t o thành mu i cromit MeCrO2 b) Hiđroxit Cr(OH)3 Là ch t không tan trong nư c, màu xanh lá cây, lư ng tính. c) Mu i Cr3+ Cr(NO3)3, CrCl3, Cr2(SO4)3 đ u tan nhi u trong nư c t o thành dd màu xanh lá cây. d) H p ch t Cr+6 H2CrO4: axit cromic H2Cr2O7: axit đicromic. − H p ch t Cr6+ có tính oxi hoá: III. Mangan 1. Tính ch t. − Mangan là kim lo i tr ng b c, c ng dòn, khó nóng ch y,khá ho t đ ng (kém Al nhưng m nh hơn Zn). − Mangan có th t n t i nh ng m c oxi hoá +2, +3, +4, +6 và +7. Nhưng b n nh t và ph bi n nh t là các m c : +2 ; +4 ; +6 và +7. − Ph n ng v i oxi: nhi t đ thư ng t o l p oxit MnO2 b o v , d ng b t b oxi hoá d dàng. − Ph n ng v i các phi kim: t o thành nh ng h p ch t mangan (II). − Ph n ng v i nư c: nhi t đ thư ng ph n ng ch m, nhi t đ cao ph n ng nhanh hơn.
 10. − Ph n ng v i axit thư ng và axit oxi hoá t o thành mu i Mn2+. − Mn b HNO3 đ c, ngu i th đ ng hoá. 2. H p ch t a) H p ch t Mn2+ − Oxit MnO là ch t r n, tan trong axit, b oxi hoá thành MnO2. − Hiđroxit Mn(OH)2 là ch t k t t a tr ng, d chuy n thành Mn(OH)4 màu nâu. − Mu n Mn2+ mu i nitrat, clorua,sunfat, axetat tan nhi u trong nư c. b) Oxit MnO2 là ch t r n màu đen, không tan trong nư c, ph n ng v i axit t o thành mu i Mn2+. − Trong ki m nóng ch y, oxi không khí oxi hoá đư c MnO2: Mu i Mn4+ kém b n, d b chuy n thành mu i Mn2+. c) Kali manganat K2MnO4. Là ch t tinh th màu xanh, tan trong nư c, kém b n trong dd, d b chuy n thành KMnO4: d) Kali pemanganat KMnO4 Là ch t tinh th màu tím, tan nhi u trong nư c, có tính oxi hoá m nh, tuỳ theo môi trư ng Mn7+ b kh : − Môi trư ng axit: Môi trư ng trung tính: − Môi trư ng ki m: Ví d : − KMnO4 b nhi t phân gi i phóng oxi: IV. Coban và niken 1. Tính ch t − Coban và niken đ u là kim lo i màu tr ng b c, đ c bi t Ni có v sáng đ p nên thư ng dùng đ m kim lo i. C 2 đ u c ng, n ng, nhi t đ nóng ch y cao.
 11. − Coban và niken đ u đ ng trư c H trong dãy th đi n hoá, nhưng ho t đ ng kém Fe. − Khi đun nóng, coban và niken có kh năng tham gia ph n ng v i m t s phi kim như: O2, Cl2, S, P,… 2. H p ch t c a coban và niken H p ch t c a coban, niken có s oxi hoá +2 đ c trưng hơn +3 (khác Fe). a) Oxit CoO, NiO, Co2O3, Ni2O3. Các oxit này đ u là ch t r n, không tác d ng v i nư c. Tác d ng v i axit nhưng không tác d ng v i ki m: b) Hiđroxit − Me(OH)2 : đ u là ch t k t t a, Co(OH)2 màu h ng, Ni(OH)2 màu xanh lá cây. + Dư i tác d ng c a ch t oxi hoá m nh (ví d NaClO) chuy n thành Me(OH)3. + Ni(OH)2 không b oxi hoá b i oxi nhi t đ thư ng. + Me(OH)2 là nh ng bazơ y u, tan trong axit. − Me(OH)3: + Là nh ng ch t k t t a, Co(OH)3 màu xanh th m, Ni(OH)3 màu nâu đen. + Đ u là bazơ y u, hoà tan trong axit t o thành mu i có s oxi hoá +2. c) Mu i: Ch có mu i v i oxi hoá +2 là b n. − Mu i Co2+: mu i khan màu xanh lam, khi b hiđrat hoá và tan trong dd có màu h ng. − Mu i Ni2+: có màu xanh lá cây. − Các mu i nitơrat, sunfat, halogenua tan nhi u trong nư c. BÀI T P
 12. 1.B c có th có nh ng s oxi hoá nào? A.+1 B.+1, +2, +3 C.+1, +2 D.+1,+3 2.Dây chuy n b c b ng màu xám đen là do ti p xúc không khí lâu ngày,sinh ra h p ch t: A.b c sunfua B.b c oxit C.b c clorua A.b c hidroxit 3.Kim lo i nào là kim lo i d n đi n t t nh t? A.Al B.Cu C.Ag D.Au 4.Nư c cư ng toan có th hoà tan vàng là h n h p có t l v th tích như sau: A.HNO3 : HCl=1:1 B. HNO3 : HCl=1:3 C. HNO3 : HCl =1:2 D. HNO3 : HCl=3:1 5.Ch n đáp án sai: A.Ion Ag+ có kh năng sát trùng,di t khu n. B.Ag có tác d ng sát trùng, di t khu n. C.Trong t nhiên, Ag ph n l n t n t i d ng h p ch t trong qu ng đ ng,chì. D.B c là kim lo i chuy n ti p thu c nhóm IB. 6.Nh ng h p ch t nào không b ăn mòn trong không khí do có l p oxit b o v : A. Al,Fe,Cu B.Au,Al,Zn C.Ni,Cr,Sn D.Au,Al,Ni 7. Đ ng thau là h p kim : A.Cu-Zn B.Cu-Fe C.Cu-Ni D.Cu-Cr 8.Kim lo i nào có tác d ng h p th tia gama, ngăn c n ch t phóng x : A.Ni B.Pb C.Cu D.Pd 9.Ch n đáp án sai: A.Vàng có tính kh r t y u. B.Vàng không b oxi hoá trong không khí dù nhi t đ nào, và không b hoà tan trong axit. C.Trong t nhiên, Au t n t i ch y u trong các l p th ch anh, d ng h p ch t sunfua. D.Khai thác vàng b ng cách dùng NaCN đ hoà tan Au dư i d ng ph c, sau đó dùng kim lo i ho t đ ng đ đ y Au ra kh i ph c. 10.Tr n 24 gam Fe2O3 v i 10,8 gam nhôm r i nung nhi t đ cao cho ph n ng hoàn toàn,h n h p thu đư c sau ph n ng đem hoà tan vào dd NaOH dư,thu đư c 5,376 l khí (Đktc).Hi u su t ph n ng là: A.12,5% B.60% C.80% D.90% 11.Công th c c a phèn crom-kali là: A.Cr2(SO4)3.K2SO4.12H2O
 13. B.Cr2(SO4)3.K2SO4.24H2O C. 2Cr2(SO4)3.K2SO4.12H2O D. Cr2(SO4)3.2K2SO4.24H2O 12.Cho b t s t tác d ng v i dd AgNO3. Dd sau ph n ng ch a nh ng ch t nào sau đây: A.Fe(NO3 )2 và AgNO3 B.Fe(NO3)3 và AgNO3 C.Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 D.Fe(NO3)2 ,Fe(NO3)3 và AgNO3 13.Trư c đây, h p ch t crom đư c s d ng làm ch t r a d ng c thu tinh là A.Axit cromic B.Axit cromic trong H2SO4 đ c C.H n h p axit cromic,dd kalicromat trong H2SO4 đ c D.H n h p axit cromic,dd kaliđicromat trong H2SO4 đ c 14.Ghép tên qu ng và thành ph n tương ng: A B 1.Qu ng hematit đ a. Fe3O4 2.Qu ng hematit nâu b. FeCO3 3.Qu ng manhetit c.FeS2 4.Qu ng xiderit d. Fe2O3 khan 5.Qu ng pirit e.Fe2O3.nH2O 15.Qu ng có giá tr s n xu t gang là: A.Manhetit và hematit B.Manhetit và pirit C.Pirit và xiderit D.Hematit và xiderit 16.Kim lo i nào th đ ng v i HNO3,H2SO4 đ c ngu i: A.Al,Zn B.Al,Fe C.Fe,Zn D.Au,Fe 17.Khi đ t s t trong oxi thì oxit nào đư c sinh ra: A.FeO B.Fe2O3 C.Fe3O4 D.FeO và Fe2O3 18.Qu ng nào c a s t đư c dùng đ s n xu t axit sunfuric: A.manhetit B,xiderit C.pirit D.xiderit 19.Dùng NaOH thì không nh n bi t đư c các dd nào: A.FeCl3,FeCl2,MgCl2 B.FeCl2,AlCl3,CrCl3 C.AlCl3,MgCl2,FeCl3 D.CrCl3,FeCl2,MgCl2 20.Đ t cháy hoàn toàng m gam Fe trong không khí thu đư c 23,2 gam s t t oxit.Tính m: A.5,6 gam B.18 gam C.16,8 gam D.10 gam
 14. 21.Cho 2,52 g m t kim lo i tác d ng v i dd H2SO4 loãng dư t o ra 6,54 ganm mu i sunfat.Kim lo i đó là: A.Mg B.Zn C.Al D.Fe 22.Th c hi n ph n ng nhi t nhôm đ kh hoàn toàn m gam h n h p oxit s t c n 2,7 gam b t nhôm.Cho h n h p thu đư c sau ph n ng vào dd HCl dư,th y có 4,48 lít khí (đktc).tính m: A.17,8 gam B.18.7 gam C.13,1 gam D.9.35 gam 23.Cho 14,4 gam FeO ph n ng h t v i dd HNO3 thu đư c h n h p khí NO và NO2 v i t l th tích là 1:2 .Tính th tích NO và NO2 đktc. A.0.896 lit và 1.792 lit B.0.896 lit và 1.802 lit C.0.448 lit và 0.986 lit C.0.896 lit và 0.448 lit 24.Cho 5,6 gam Fe ph n ng hoàn toàn v i HNO3,thu đư c s n ph m kh duy nh t là NO2.Tính th tích dd HNO3 1M dùng v a đ trong ph n ng trên. A.0,3 lit B.0,6 lit C.3 lit D.1,5 lit 25.Nhúng m t thanh Fe vào dd CuSO4, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn,mang thanh Fe ra r a nh , làm khô, cân, th y kh i lư ng thanh Fe tăng lên 1,6 gam. Tính kh i lư ng bám vào thanh Fe (gi thi t toàn b lu ng đ ng sinh ra đ u bám h t lên b m t thanh Fe). A.12,8 gam B.1,28 gam C.2,56 gam D.1,6 gam 26. Dùng Zn đ đ y Au ra kh i ion ph c xianua thì bao nhiêu gam Au sinh ra n u v a dùng hêt 0,65 gam Zn. (Zn :65 , Au:197) A. 1.97 gam B.5,91 gam C.7.88 gam D.3,94 gam 27. H p kim c a nhôm và đ ng đư c c u t o b ng tinh th h p ch t hoá h c trong đó nhôm chi m 12,3%.Xác đ nh công th c hoá h c c a h p ch t: A.Cu2Al B.Cu3Al C.CuAl2 D.CuAl3 28. H n h p b t A có 3 kim lo i Fe,Ag,Cu.Ngâm h n h p A trong dd B ch ch a m t ch t. Khu y kĩ đ ph n ng x y ra hoàn toàn, th y ch còn l i m t lư ng Ag. Dd B có th là: A.Axit B.Ki m C.Mu i D.Đáp án khác 29. Cho h n h p g m Cu,Fe hoà tan vào dd HCl dư,thu đư c 12,8 gam ch t r n và 12,7 gam mu i.Tính % kh i lư ng c a Cu và Fe: A.30,43% và 69,57% B.69,57% và 30,43 % C.30,34% và 69,66% D.69,66% và 30,34%
 15. 30. Dùng qu ng manhetit ch a 80% Fe3O4 đ s n xu t thành 800 t n gang có hàm lư ng s t là 95%. Hi u su t quá trình s n xu t là 80% . S t n qu ng đã dùng là: A.4919,2 t n B.3935 t n C.1070,8 t n D.856,6 t n 31. Đ c đi m chung c a Fe, Cu, Zn, Au, Ag là: A. Đ u b n trong không khí B Đ u là kim lo i thu c phân nhóm ph C ng d ng trong công ngh m kim lo i D. Đ u không ph n ng đư c v i dd axit. 32.Khi d ng NH3 dư đ kh CuO th y thu đư c m t h n h p khí, cho h n h p khí này s c qua dd axit HCl dư thu đư c 2,24 lit đktc.Tính kh i lư ng CuO: A. 12,8g B.8 g C. 6,4g D. 9,6 g 33. Ghép c t tương ng 1. Đ ng thanh a. Cu-Zn 2. Đ ng b ch b. Cu-Ni 3. Đ ng thau c. Cu-Sn 4. Vàng 9 Cara d. 2.3Cu – 1.3Au e. Cu-Cr 34. Xác đ nh hàm lư ng Sn có trong h p kim Cu-Sn, bi t r ng trong h p kim này, ng v i 1 mol Sn thì có 5 mol Cu A. 27,10% B.16,76 % C. 16,67% D. 27,11% 35. Đ chuy n FeCl3 thành FeCl2 có th cho dd FeCl3 tác d ng v i kim lo i nào sau đây: A.Fe B.Ag C.Fe ho c Cu D.Cu 36. Gh p c t ch t và ng d ng c a nó Công th c TT ng d ng hóa h c FeSO4 Dùng pha ch sơn 1 ch ng g 2 Fe2O3 Làm ch t di t sâu b . Phèn s t amoni T o x trong quá trình 3 luy n gang 4 CaCO3 Làm trong nư c Phèn crom amoni D ng trong công ngh thu c da, ch t c m 5 màu trong k ngh nhu m
 16. Th t ghép đôi: 1…….........2………3............ 4………….5……. 37. Tính kh i lư ng b t nhôm c n dùng trong phòng th nghi m đ có th đi u ch đư c 78 gam crôm b ng phương pháp nhi t nhôm (Cr: 52, Al: 27) A. 45g B. 81g C. 40,5g D. 20,25g 38. Pin đi n hóa Zn-Cu trong quá trình phóng đi n x y ra ph n ng: Zn(r) + Cu2+(dd) → Zn2+(dd) + Cu(r) Eo(Zn2+.Zn) = - 0,76(V);ư Eo(Cu2+.Cu) = +0,34(V) Su t đi n đ ng chu n c a pin đi n hóa là: A. 0,40V B. -0,42V C. 1,25V D. 1,10V 39.M t h p kim Ni-Cr có ch a 80% Ni và 20% Cr theo kh i lư ng. Hãy cho bi t trong h p kim này có bao nhiêu mol Ni ng v i 1 mol Cr (Ni:59, Cr:52) A. 3,52 B. 4,53 C. 3,53 D. 3,35 40. Ph n ng nào sau đây không t o ra FeSO4: A. Fe + dd Fe2(SO4)3 B.Fe + dd H2SO4 loãng C. Fe + dd CuSO4 D.Fe + dd H2SO4 đ c, nóng 41.Thu c th đ c trưng đ nh n bi t ion Fe3+ là: A. Dd NaOH B. Dd xianua CN- C. Dd thioxianat SCN- D. Đáp án khác 42.Ch t kh các oxit s t trong ph n ng luy n gang là A. Al B. C B. H2 D. CO 43.Nư c Svayde có công th c A. [Cu(NH3)2]OH C. [Cu(NH3)4](OH)2 C. Cu(NH3)4 D. Cu(NH3)2.2H2O 44.Kim lo i nào đư c dùng đ hàn các vi m ch đi n t ? A. Zn B. Sn C. Cu D. Ni 45.Cho h n h p g m Fe và Mg vào dd CuSO4 dư thu đư c 9,6g Cu. Tính kh i lư ng h n h p ban đ u bi t t l s mol Fe và Mg là 1:2
 17. A. 8,4g B. 3,6g C. 5,2g D. 8g 46.H p ch t nào sau đây v a th hi n tính kh ,v a th hi n tính oxi hoá ? A.Fe2O3 B.FeCl3 C.FeSO4 D.Fe(NO3)3 47.Tính V(O2) (đktc) thoát ra khi đi n phân ZnSO4 th y thu đư c 13g Zn Catot, bi t r ng các đi n c c trơ. A. 22,4l B. 2,24l C. 4,48l D. 33,6l 8.Khi nung hoàn toàn h n h p ZnCO3 và MgCO3 thu đư c m t lư ng khí, s c toàn b lư ng khí này vào dd Ca(OH)2 dư th y có 2,5g k t t a h nh thành. Lư ng axit thu đư c cho vào dd HCl đ hoàn. Tính th tích HCl 1M c n dùng A. 500ml B. 450ml C. 5 l D.50ml 49.Dd nào sau đây làm m t màu thu c tím trong môi trư ng axit? A. FeCl3 B. FeSO4 C. Fe2(SO4)3 D. Al2(SO4)3 50.Ph n ng t o x trong luy n gang có tác d ng A. H nhi t đ luy n gang B. Xúc tác cho ph n ng kh axit s t C. Lo i các t p ch t D.T o ch t b sung cho gang 51. Thép inox là h p kim không g c a s t v i cacbon và các nguyên t khác, trong đó có ch a: A.Ni B.Ag C.Cr D.Zn 52. Đun nóng b t s t kh v i b t lưu huỳnh, ph n ng x y ra mãnh li t, kèm theo hi n tư ng t a nhi t m nh. V y s n ph m thu đư c t ph n ng trên có th là ch t nào sau đây? A.Fe2S3 B.FeS C.FeS2 D.FeS và FeS2 53. Trong các ph n ng oxi hóa - kh có s tham gia c a CrO3, ch t này có vai trò là : A. Ch t oxi hoá trung bình. B. Ch t oxi hoá m nh. C. Ch t kh trung bình. D. Có th là ch t oxi hoá, cũng có th là ch t kh . 54. Kh hoàn toàn m gam Fe2O3 b ng CO dư, s c toàn b lư ng khí thu đư c vào dd Ca(OH)2 dư, l c tách k t t a, làm khô, cân n ng 3,0 gam. Giá tr c a m là: A. 0,8 gam B.1,6 gam C. 3,6 gam D. 4,8 gam
 18. 55. Nung m gam mu i Cu(NO3 )2 khan, đ n kh i lư ng không đ i thu đư c 7,00 gam ch t r n, m nh n giá tr nào sau đây? A.16,65 gam B.16,56 gam C.16,54 gam D.16,45 gam 56.Phèn s t amoni có công th c phân t là: A. (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O B. (NH4)2SO4.FeSO4.12H2O C . (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.12H2O D. (NH4)2SO4.FeSO4.24H2O 57. Trong các h p ch t c a crom, Cr(OH)3 là m t: A. bazơ lư ng tính B. hidroxit lư ng tính C. axit D.ki m 58. Oxi hóa Fe b ng hơi H2O nhi t đ 650oC thu đư c 18,0 gam s t (II) oxit. Kh i lư ng Fe đã tham gia ph n ng là A. 14,0g B. 11,2g C. 5,6g D. 6,0g 59.Kh i lư ng Zn thu đư c khi đi n phân hoàn toàn 500ml dd ZnSO4 1M, v i các đi n c c trơ là: A.33,5g B. 65,0g C. 32,0g D. 32,5g 60.Qu ng giàu s t nh t trong t nhiên là: A.Hematit đ B.Xiderit C.Manhetit D.Hematit nâu 61. Lí do nào sau đây là đúng khi đ t tên nguyên t crom? A. H u h t các h p ch t c a crom đ u có màu. B. Tên đ a phương nơi phát minh ra crom. C. Tên c a ngư i có công tìm ra crom. D. M t lí do khác. 62. Hòa tan 9,14g h p kim Cu, Mg, Al b ng m t lư ng v a đ dd HCl thu đư c 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g ch t r n Y và dd Z. Cô c n dd Z thu đư c m(g) mu i, m có giá tr là: A. 31,45g. B. 33,25g. C. 3,99g. D. 35,58g. 63. Hòa tan hoàn toàn 17,4g h n h p ba kim lo i Al, Fe, Mg trong dd HCl th y thoát ra 13,44 lít khí. N u cho 8,7g h n h p tác d ng dd NaOH dư thu đư c 3,36 lít khí ( đktc). V y n u cho 34,8g h n h p trên tác d ng v i dd CuSO4dư, l c l y toàn b ch t r n thu đư c sau ph n ng tác d ng v i dd HNO3nóng, dư thì thu đư c V lít khí NO2. Th tích khí NO2 ( đktc) thu đư c là: A. 26,88 lít B. 53,70 lít C. 13,44 lít D.44,8 lít 64. Tr n 5,4g Al v i 4,8g Fe2O3 r i nung nóng đ th c hi n ph n ng nhi t nhôm. Sau ph n ng
 19. ta thu đư c m(g) h n h p ch t r n. Giá tr c a m là: A. 2,24(g) B. 4,08(g) C. 10,2(g) D. 0,224(g) 65. Hoà tan 4,59g Al b ng dd HNO3 loãng thu đư c h n h p khí NO và N2O có t kh i so v i H2 VN2O b ng 16,75. T l th tích khí trong h n h p là: VNO 1 2 1 3 A. . B. . C. . D. . 3 3 4 4 66. Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0,05 mol Ag và 0,03 mol Cu vào dd HNO3 thu đư c h n h p khí A g m NO và NO2 có t l s mol tương ng là 2 : 3. Th tích h n h p A đktc là: A. 1,369 lít. B. 2,737 lít. C. 2,224 lít. D. 3,3737lít. 67. Tr n 0,54 g b t nhôm v i b t Fe2O3 và CuO r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm thu đư c h n h p A. Hoà tan hoàn toàn A trong dd HNO3 đư c h n h p khí g m NO và NO2 có t l s mol tương ng là 1 : 3. Th tích (đktc) khí NO và NO2 l n lư t là: A. 0,224 lít và 0,672 lít. B. 0,672 lít và 0,224 lít. C. 2,24 lít và 6,72 lít. D. 6,72 lít và 2,24 lít. 68. Có các dd AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Ch đư c dùng thêm m t thu c th , thì có th dùng thêm thu c th nào sau đây đ nh n bi t các dd đó? A. Dd NaOH B. Dd AgNO3 C. Dd BaCl2 D. Dd quỳ tím. 69. Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4, sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y kh i lư ng gi m 0,05%. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2, sau m t th i gian th y kh i lư ng tăng 7,1%. Bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia hai trư ng h p như nhau. Xác đ nh M là kim lo i : A. Zn. B. Fe. C. Mg. D. Ni. 70. Cho 3,78g b t Al ph n ng v a đ v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. Kh i lư ng ch t tan trong dd Y gi m 4,06g so v i dd XCl3. Xác đ nh công th c c a mu i XCl3 là: A. BCl3 B. CrCl3 C. FeCl3 D. Không xác đ nh. 71. Ch t nào sau đây đư c g i là phèn chua, dùng đ đánh trong nư c? A. K2SO4 . Al2(SO4)3.24H2O. B. Na2SO4 . Al2(SO4)3.24H2O.
 20. C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. D. Li2SO4 . Al2(SO4)3.24H2O. 72. Có năm ng nghi m đ ng riêng bi t các dd loãng FeCl3, NH4Cl, Cu(NO3)2, FeSO4 và AlCl3. Ch n m t trong các hoá ch t sau đ có th phân bi t t ng ch t trên: A. NaOH. B. Quỳ tím. C. BaCl2. D. AgNO3. 73. M t ng nghi m ch a kho ng 1ml dd Cu(NO3)2. Thêm t t dd amoniac vào ng nghi m cho đ n dư. Các hi n tư ng x y ra trong thí nghi m là: A. Ban đ u có xu t hi n k t t a màu xanh nh t. B Kh i lư ng k t t a tăng d n, đ n c c đ i. C. K t t a b hoà tan t o ra dd màu xanh th m. D. A, B, C đúng. 74. Cho 1,58 gam h n h p A d ng b t g m Mg và Fe tác d ng v i 125ml dd CuCl2. Khu y đ u h n h p, l c r a k t t a thu đư c dd B và 1,92 gam ch t r n C.Thêm vào B m t lư ng dư dd NaOH loãng, l c r a k t t a m i t o thành. Nung k t t a trong không khí nhi t đ cao thu đư c 0,7 gam ch t r n D g m hai oxit kim lo i. S ph n ng hoá h c đã x y ra trong thí nghi m trên là: A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. 75. Gang và thép là nh ng h p kim c a s t, có r t nhi u ng d ng trong công nghi p và trong đêi s ng. Gang và thép có nh ng đi m khác bi t nào sau đây? A. Hàm lư ng cacbon trong gang cao hơn trong thép. B. Thép d o và b n hơn gang. C. Gang giòn và c ng hơn thép. D. A, B, C đúng. 76. Cho 2,52 gam m t kim lo i tác d ng v i dd H2SO4 loãng t o ra 6,84 gam mu i sunfat. Đó là kim lo i nào trong s sau: A. Mg B. Fe C. Ca D. Al 77. S t tác d ng v i nư c nhi t đ cao hơn 570oC thì t o ra s n ph m: A. FeO và H2. B. Fe2O3 và H2. C. Fe3O4 và H2. D. Fe(OH)2 và H2. 78. Cho các ch t sau đây tác d ng v i nhau: Cu + HNO3 đ c → khí X MnO2 + HClđ c → khí Y Na2CO3 + FeCl3 + H2O → khí Z Công th c phân t c a các khí X, Y, Z l n lư t là:
Đồng bộ tài khoản