Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 15

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
155
lượt xem
105
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 15', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 15

 1. CHƯƠNG XV. ANKOL, PHENOL, ETE A. ANKOL I. Công th c - c u t o - cách g i tên 1. Công th c t ng quát R(OH)n v i n ≥ 1. R là g c hiđrocacbon Đ c bi t rư u no, m ch th ng, m t l n rư u có CTPT : CnH2n+1OH. 2. C u t o − Nhóm hiđroxyl OH v i m i liên k t O - H phân c c đáng k . − G c R có th là m ch h no hay chưa no ho c m ch vòng. Ví d : CH3 − OH, CH2 = CH − CH2 − OH, C6H5 − CH2 − OH. − Nhóm OH có th đính vào nguyên t C b c 1, b c 2, b c 3 t o thành các rư u tương ng b c 1, b c 2, b c 3. Ví d : − Rư u không b n khi: + Nhi u nhóm OH cùng đính vào 1 nguyên t C. + Nhóm OH đính vào nguyên t C có n i đôi. Ví d : − Hi n tư ng đ ng phân là do: + M ch C khác nhau. + V trí c a các nhóm OH khác nhau. + Ngoài ra rư u đơn ch c còn đ ng phân là ete oxit R − O − R'. Ví d : Ch t đơn gi n C3H8O có 3 đ ng phân. 3. Cách g i tên a) Tên thông d ng: Tên rư u = Tên g c hiđrocacbon no tương ng + ic.
 2. Ví d : CH3 − CH2 − OH rư u etylic b) Tên h p pháp Tên rư u = tên hiđrocacbon no tương ng + ol. II. RƯ U - ROH 1. Tính ch t v t lý − Đ i v i rư u no, m ch h , m t l n rư u CnH2n+1OH : Khi n = 1 → 12 ; rư u là ch t l ng, n > 12 là ch t r n, nhi t đ sôi c a rư u cao hơn c a hiđrocacbon no hay d n xu t halogen có KLPT x p x vì trong rư u có hi n tư ng liên h p phân t nh liên k t H, do đó s bay hơi khó khăn. − T t c các rư u đơn ch c đ u nh hơn nư c. − Ba ch t đ u (metanol, etanol, propanol) tan vô h n trong nư c là do khi hoà tan rư u vào nư c, gi a các phân t rư u và các phân t nư c hình thành liên k t hiđro: Sau đó đ tan gi m nhanh khi n tăng. 2. Tính ch t hoá h c 2.1. Tác d ng v i kim lo i ki m. Các ancolat là ch t r n, tan nhi u trong rư u tương ng, b thu phân hoàn toàn. 2.2. Ph n ng este hoá v i axit h u cơ và vô cơ − Các ph n ng este hoá đ u thu n ngh ch, không hoàn toàn. Mu n ph n ng x y ra hoàn toàn theo chi u thu n ph i dùng H2SO4 đ c đ hút nư c. − Phân bi t: Rư u b c 1: ph n ng ch m, không hoàn toàn. Rư u b c 2: ph n ng r t ch m. Rư u b c 3: g n như không x y ra ph n ng. 2.3. Ph n ng tách nư c − T o ete:
 3. − T o olefin: 2.4. Ph n ng tách hiđro: Cho hơi rư u qua b t Cu hay b t Fe nung nóng. Rư u b c 1 → anđehit. Rư u b c 2 → xeton. 2.5. Ph n ng oxi hoá không hoàn toàn (êm d u) 2.6. Riêng rư u etylic b lên men gi m. 3. Đi u ch 3.1. Thu phân este và d n xu t halogen 3.2. C ng H2O vào anken 3.3. Kh anđehit và xeton 3.4. Cho glucozơ lên men đư c rư u etylic
 4. 4. Gi i thi u m t s rư u m t l n rư u 4.1. Rư u metylic CH3OH − Là ch t l ng, không màu, nh hơn nư c, tan vô h n trong nư c, có mùi đ c trưng, nhi t đ sôi = 65oC. − R t đ c: u ng ph i d mù, u ng nhi u d ch t. − Dùng đ đi u ch anđehit fomic, t ng h p ch t d o, làm dung môi. − Đi u ch : + T ng h p tr c ti p: + B ng cách chưng g 4.2. Rư u etylic CH3 − CH2 − OH − Là ch t l ng, nh hơn nư c, tan vô h n trong nư c, có mùi thơm, nhi t đ sôi = o 78 C. − Có ng d ng r t l n trong th c t : Đ ch t o cao su và m t s ch t h u cơ t ng h p khác như este, axit axetic, ete… Đ làm dung môi hoà tan vecni, dư c ph m, nư c hoa. 4.3. Rư u butylic C4H9OH Có 4 đ ng phân là nh ng ch t l ng, ít tan trong nư c hơn 3 ch t đ u dãy đ ng đ ng. Có mùi đ c trưng. 4.4. Rư u antylic CH2 = CH − CH2OH − Là ch t l ng không màu, mùi x c, nhi t đ sôi = 97oC − Đư c dùng đ s n xu t ch t d o. − Khi oxi hoá ch n i đôi t o thành glixerin: − Đi u ch đi t propilen 5. Rư u nhi u l n rư u 5.1. Ph n ng đ c trưng Do có nhi u nhóm OH trong phân t nên đ phân c c c a các nhóm O - H tăng, nguyên t H đây linh đ ng hơn so v i rư u 1 l n rư u. Do v y ngoài nh ng tính ch t chung c a rư u, chúng còn có nh ng tính ch t riêng c a rư u nhi u l n rư u: Đi n hình là ph n ng hoà tan Cu(OH)2 t o thành dd màu xanh lam.
 5. 5.2. Gi i thi u m t s rư u nhi u l n rư u a) Etylenglicol CH2OH − CH2OH − Là ch t l ng d ng xiro, không màu, không mùi, có v ng t, đ c, tan nhi u trong nư c, nhi t đ sôi = 197oC. − Đi u ch : + Đi t etilen − Etylenglicol có th trùng ngưng v i điaxit t o thành polime dùng làm s i t ng h p b) Glixerin CH2OH − CHOH − CH2OH − Là ch t l ng d ng xiro, không màu, không mùi, có v ng t, tan nhi u trong nư c, nhi t đ sôi = 190oC − Ph n ng este hoá v i HNO3 (khi có m t H2SO4đ): Nitroglixerin là ch t l ng như d u, r t đ c, kém b n, khi va ch m m nh gây n . Dùng làm thu c n điamit − Đi u ch : + Xà phòng hoá ch t béo. + Lên men glucozơ khi có m t NaHSO3
 6. + T ng h p t propilen − ng d ng: + Dùng đ s n xu t thu c n nitroglixerin. + Trong s n xu t th c ph m, dư c ph m, hương li u, thu c da, v i, m c, kem đánh răng. B. PHENOL 1. C u t o phân t c a phenol Phenol là d n xu t c a hiđrocacbon thơm trong đó m t hay nhi u nguyên t H c a nhân benzen đư c thay th b ng nhóm OH. Ví d : đây ch xét m t ch t tiêu bi u là C6H5 − OH. Trong phân t phenol có hi u ng liên h p (+C) : Mây electron c a c p e không tham gia liên k t trong nguyên t O b d ch chuy n v phía nhân benzen: k t qu làm tăng đ phân c c c a liên k t O − H. Nguyên t H linh đ ng, d tách ra làm phenol có tính axit. M t khác, do hi u ng liên h p dương (+C) c a nhóm OH làm m t đ e các v trí ortho và para trên nhân benzen tăng lên, do đó ph n ng th vào các v trí này d hơn benzen. 2. Tính ch t v t lý − Phenol là ch t tinh th không màu, nhi t đ nóng ch y = 42oC. − nhi t đ thư ng, phenol ít tan trong nư c, khi đun nóng đ tan tăng lên. to > 70oC tan vô h n vào nư c. Phenol tan nhi u trong rư u, ete, clorofom,… − Phenol đ c, có tính sát trùng, làm b ng da. 3. Tính ch t hoá h c Do nh hư ng c a nhân benzen đ n nhóm OH làm phenol có tính axit, nhưng tính axit r t y u (y u hơn axit H2CO3). 3.1. Ph n ng nhóm OH a) Tính axit
 7. * V i kim lo i ki m t o thành phenolat: * Ph n ng trung hoà v i hiđroxit c a kim lo i ki m. Phenolat tác d ng v i axit (k c axit y u) t o l i phenol b) Ph n ng t o ete và este T phenolat có th t o thành ete và este Ví d : 3.2. Ph n ng nhân benzen a) Ph n ng th (đ nh hư ng vào v trí ortho và para) d hơn so v i benzen và hiđrocacbon thơm: + V i nư c Br2: nhi t đ thư ng, không c n xúc tác. + V i HNO3: Axit picric là axit m nh, dùng làm thu c n . b) Ph n ng trùng ngưng v i fomanđehit: c) Ph n ng c ng: 4. Đi u ch phenol và ng d ng 4.1. Tách t nh a chưng than đá. 4.2. Đi t benzen.
 8. 4.3. ng d ng Phenol đư c dùng làm thu c sát trùng, di t n m m c, ch t o thu c nhu m, dư c ph m, thu c di t c d i, đ ch t o tơ t ng h p (poliamit) và ch t d o (nh a bakelit) 5. Rư u thơm Công th c: C6H5 − R − OH. Trong đó R là g c hiđrocacbon m ch h . C6H5 − CH2OH C6H5 − CH2 − CH2OH (rư u benzylic) (rư u phenyletylic) C hai đ u là ch t l ng, ít tan trong nư c, tan đư c trong m t s dung môi h u cơ như rư u etylic, ete, axeton,… C 2 đ u tham gia ph n ng như rư u no, m ch h , b c nh t m t l n rư u. C. ETE 1. Công th c − Ete là d n xu t c a rư u khi thay th H trong nhóm OH b ng m t g c hiđrocacbon. R − O − R' − Tên g i c a ete = Tên hai g c hiđrocacbon + ete G c R đư c g i theo th t ch cái đ u. Ví d : CH3 − O − CH2 − CH3 : etyl metyllete. C2H5 − O − C2H5 : đietylete. 2. Tính ch t − Ete không có nguyên t H linh đ ng nên không có ph n ng đ c trưng c a rư u. Ete không tác d ng v i nư c đ t o l i rư u. − Đimetylete (CH3 − O − CH3) là ch t khí (nhi t đ sôi = - 23,7oC), ít tan trong nư c. − Đietylete là ch t l ng, nhi t đ sôi = 36oC, là dung môi r t t t đ hoà tan ch t béo và các ch t h u cơ. Đietylete tinh khi t đư c dùng làm thu c mê trong y h c.
 9. BÀI T P
 10. 1: Ch t... là rư u b c hai. CH3 OH H3C CH3 H3C H2C H3C HC H3C A. CH3 - CH2 - OH B. CH2 OH C. CH3 D. OH 2. S n ph m chính c a ph n ng c ng nư c vào propen là A. CH3CH2CH2OH. C. CH3CH(OH)CH3. B. CH3OCH2CH3. D. HOCH2CH2CH2OH. 3. Đ nh n bi t 3 ch t l ng: benzen, metanol và phenol ch c n dùng A. NaOH và CO2. C. Na và Br2, Fe. B. Na và nư c brom. D. Na và NaOH. 4. Có các ch t C2H5OH, CH3OH, CH3OCH3, C4H9OH. Dãy các ch t đư c s p x p theo chi u nhi t đ sôi tăng d n là: A. C2H5OH, CH3OCH3, C4H9OH, CH3OH. B. CH3OH, C2H5OH,C4H9OH,CH3OCH3. C. CH3OCH3, CH3OH, C2H5OH,C4H9OH. D. C4H9OH, C2H5OH, CH3OH, CH3OCH3. 5.S n ph m chính c a ph n ng tách nư c t 2 - Metyl butanol - 2 là A. 2 - Metyl buten – 1. C. 3 - Metyl buten– 2. B. 2 - Metyl buten – 2. D. 3 - Metyl buten– 1. 6. Cho 11 gam h n h p g m hai rư u no đơn ch c k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng tác d ng h t v i Na đã thu đư c 3,36 lít khí H2 (đo đktc). Công th c phân t c a 2 rư u là A.CH4O và C2H6O. B. CH4O và C2H5O. C.C2H6O và C3H8O. D. CH3O và C2H6O. 7. Cho các ch t : 1.dd brom 2. Na 3.ddHCl 4. dd NaOH Phenol có th tác d ng đư c v i các ch t sau: A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 4. C. 2, 3, 4. D. 1, 2, 4. 8. H p ch t thơm X có công th c phân t là C7H8O. X có s đ ng phân là A. 2. B. 3. C. 4. D.5. 9. Cho các ch t: 1.HOCH2- CH2OH; 2.HOCH2- CH2 – CH2OH; 3.HOCH2-CHOH- CH2OH;
 11. 4. CH3- CHOH – CH2OH; 5.CH3-CH2-O- CH2CH3 ; Nhóm các ch t ph n ng đư c v i Na là A. 1, 3, 5. B.1, 2, 5. C. 1,2, 3, 5. D.1, 2, 3.4. 10. Cho các ch t: 1.HOCH2- CH2OH; 2.HOCH2- CH2 – CH2OH; 3.HOCH2-CHOH- CH2OH; 4. CH3- CHOH – CH2OH; 5.CH3-CH2-O- CH2CH3 ; Nhóm các ch t ph n ng đư c v i Cu(OH)2 là A. 1, 3, 5. B.1, 3, 4. C. 1,2, 3, 5. D.1, 2, 3.4. 11. Etilenglicol và glixerin là A. rư u b c hai và b c ba. B. đ ng đ ng. C. rư u đa ch c. D. đ ng phân. 12. Th t tăng d n nhi t đ sôi c a các ch t C2H5OH (X); CH3OCH3 (Y); HCOOH (Z) như sau: A. X, Y, Z B. Z, X, Y C. Y, X, Z D. Y, Z, X 13. S CTCT c a rư u C4H10O là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 14. Màu tím xanh xu t hi n khi cho: A. Cu(OH)2 vào dd lòng tr ng tr ng. B. I2 vào tinh b t C. Cu(OH)2 vào glixerin D. Cu(OH)2 vào dd axit axetic 15. Nhi t đ sôi c a rư u etylic l n hơn c a đimetyl ete là do liên k t hiđro đư c hình thành gi a A. Rư u và nư c B. Các phân t rư u C. Các phân t ete D. Ete và nư c 16. Phenol không ph n ng đư c v i ch t nào trong các ch t sau: A.Dd Br2 B.Dd NaOH C.Dd HCl D.Na 17.Trong nh ng rư u sau, rư u nào tách nư c (Xt H2SO4 đ c, 180oC) đư c duy nh t 1 Anken A.Butanol-2 B.Pentanol-3 C.3-Metyl butanol-2 D.2-Metyl propanol-1 18. Đ phân bi t 2 ch t Glixerin và Propanol-2 có th dùng ch t nào: A. HCB.NaOH C. CuOD.Cu(OH)2 19.Trong nh ng công th c c a rư u dư i đây, công th c nào vi t đúng: A. CnH2n-1(OH)3B.CnH2n(OH)3 C. CnH2nOHD.CH3-CH(OH)2 20. Anken nào trong các Anken dư i đây khi tác d ng v i nư c (xúc tác H2SO4 loãng) s thu đư c duy nh t m t rư u: A.Propen B.Butadien-1
 12. C.Buten 2 D.2 Metyl propen 21.Khi đ t cháy hoàn toàn 1 rư u mà s n ph m thu đư c có s mol nư c l n hơn s mol CO2 thì rư u đó là: A. Rư u no đơn ch c B. Rư u no C. Rư u đơn ch c có 1 kiên k t đôi D. Rư u thơm 22. B c c a rư u là: A. S nhóm –OH trong phân t rư u B. Hoá tr c a nguyên t C mà nhóm -OH liên k t C. B c c a nguyên t C mà nhóm –OH liên k t D. S nguyên t C trong phân t rư u 23. X là m t rư u no. Khi đót cháy hoàn toàn 1 mol X c n 3,5 mol Oxy. Ch n công th c đúng c a X: A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C3H7OH D. C3H5(OH)3 24. H p ch t nào sau đây v a tác d ng v i Na, v a tác d ng v i Cu(OH)2 nhi t đ thư ng? A. CH3- CH2- CH2- OH B. C. H2C CH2 OH OH HO D. CH3- CH2 CH2 CH2- OH 25. H p ch t h u cơ đa ch2 OH h p ch t CH c là A. có nhi u nhóm ch c. B. có hai hay nhi u nhóm ch c khác nhau. C. có hai nhóm ch c gi ng nhau. D. có hai hay nhi u nhóm ch c gi ng nhau. 26. Các ch t nào sau đây là đ ng đ ng c a nhau? (1) (2) (3) (4) A. (1), (2) B.(2), (3) C.(1), (4) D.(2), (4) 27. Phenol là h p ch t mà phân t c a chúng có. A. nhóm hyđroxyl. B. nhóm hyđroxyl liên k t v i nguyên t C nhánh c a hyđrocacbon thơm. C. nhóm hyđroxyl liên k t tr c ti p v i nguyên t C c a vòng bengen
 13. D. nhóm hyđroxyl liên k t v i g c phenyl 28. Công th c nào dư i đây là công th c c a rư u no m ch h ? A. CnH2n+2 B. CnH2n+2-x(OH)x C. CnH2n+1OH D. CnH2n+2Ox 29. Oxi hoá m t rư u đơn ch c b ng oxi không khí nhi t đ cao có xúc tác Cu đư c anđehit đơn ch c. Rư u đơn ch c ban đ u là. A. Rư u đơn ch c b c 1 và b c 2. B. Rư u đơn ch c b c 3. C. Rư u đơn ch c b c 2. D. Rư u đơn ch c b c 1. 30. Ch t h u cơ X có công th c phân t C3H8O2 X tác d ng v i Na gi i phóng khí H2 X hoà tan Cu(OH)2 nhi t đ phòng t o dd màu xanh lam. Công th c c u t o c a X là. H2C CH2 CH2 H2C HC CH2 A. OH OH B. OH OH OH H2C CH2 H2C HC CH3 C. OH OH D. OH OH 31. Glixerin ph n ng đư c v i nh ng ch t nào trong s các ch t sau? CH3COOH, Na, Na2CO3, HNO3, Cu(OH)2 A. Na, Na2CO3, Cu(OH)2 B. CH3COOH, Na2CO3, Cu(OH)2 C. CH3COOH, Na, HNO3, Cu(OH)2 D. CH3COOH, Na, Cu(OH)2 32. Nh ng h p ch t nào sau đây là đ ng đ ng c a nhau? 1. C6H5OH 2. CH3C6H4OH 3. C6H5CH2OH 4. C6H5OCH3 A. (1) và (2) C. (1) và (4) B. (2) và (3) D. (3) và (4) 33. Ch n các ch t phù h p v i dãy chuy n hoá. X Cl2 → Y ddNaOH dÆc→ Z  C 6 H     0 d- → A.C6H6, C6H5Cl, C6H5Ona Fe t cao, P cao B. C6H6, C6H5Cl, C6H5OH C. C6H5OH, 6H5CH2Cl, C6H5CH2OH D. C6H6, C6H5Cl, C6H5OH 34. Cho dãy chuy n hoá sau.
 14. CaC2  → M  → N ,→ C  H2O 0 H2O H 2 Ni HgSO 4 , t Ch t phù h p v i dãy chuy n hoá là. A. C2H2, CH2 = CH2, CH3 - CH2OH B. C2H2, CH3 - CHO, CH3 COOH C. C2H2, CH3 - CHO, CH3 - CH2 – OH D. C2H2, C2H5OH, C2H4 35. Ch t không tác d ng v i glixezin là: A. CH3C0OH B. Cu(OH)2 C. Na D. Na2C03 36. Trong nh ng rư u sau, rư u nào tách nư c (H2S04 đ c, 1700C) đư c duy nh t 1 anken? A. Butanol -2 B. 2-metyl - butanol-2 C. 3-metyl -butanol2 D. 2 metyl - propanol-1 37. Đi u ch ancol etylic t tinh b t ph i vi t t i thi u. A. 2 phương trình; B. 4 phương trình; C. 6 phương trình; D. 8 phương trình 38. Ngư i ta đi u ch rư u etylic b ng phương pháp lên men glucozơ gi s ph n ng x y ra hoàn toàn n u thu đư c 230g rư u etylic thì: Kh i lư ng glucozơ đã dùng là: A. 420g B. 435g C. 450g D. 416g 39. Khi lên men 10 kg g o n p (có 80% tinh b t) v i hi u su t 80% thu đư c bao nhiêu lít c n 960 (D = 0,807 g.ml)? A. 4,0 lít B. 4,7 lít C. 5,1 lít D. 4,5 lít 40. Lên men m t t n ngô ch a 65% tinh b t hi u su t ph n ng lên men đ t 80% kh i lư ng ancol etylic thu đư c là. A. 295,3 kg B. 298 kg C. 300 kg D. 297,6 kg 41. M t rư u có CTCT như sau: H3C CH2 CH2 CH OH CH3 Tên g i qu c t c a rư u đó là: A. 3 – Metylbutanol - 4. B. 2 – Metylbutanol - 1. C. 2 – Etylpropanol - 1. D. 2 – Metylpentanol - 1. Đáp án: B 42. X và Y là hai ch t h u cơ có CTPT là: C4H10O. Tách m t phân t H2O t m t phân t X hay Y đ u cùng t o ra duy nh t m t anken Z. CTCT c a X và Y là:
 15. CH3 H3C C OH A. CH3 , CH3-CH(CH3)-CH2OH CH3 H3C C OH B. CH3 , CH3CH2CH2CH2OH C.CH3CH2CH2CH2OH,CH3-CH(CH3)-CH2OH D. CH3CH2-O-CH2CH3, CH3CH2CH2CH2OH 43. Y là ch t h u cơ thơm có CTPT là: C7H8O. Y không tác d ng v i Na, không tác d ng v i dd NaOH. CTCT c a Y là: OH O CH3 A. B.H3C OH CH2 OH C. D. CH3 44. Cho 2 phương trình ph n ng sau: a) C2H5 OH  SO4 dac → C2H4 + H2O (1a ), H 2  b) 2C2H5 OH   → C2H5 OC2H5+ H2O  (1b ), H 2 SO4 dac Đi u ki n v nhi t đ dùng cho hai ph n ng (1a) và (1b) l n lư t là: A. t0
 16. ONa OH C. C2H5ONa, D. C2H5ONa, 46. Đun nóng 15 gam m t rư u đơn ch c v i H2SO4 đ c trên 1700C thu đư c 0,25 mol m t anken tương ng. Gi s ph n ng x y ra hoàn toàn và ch theo hư ng t o ra anken. CTPT c a rư u là: A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C3H5OH. 47. Cho 10,1 gam h n h p g m hai rư u no đơn ch c k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng tác d ng hoàn toàn v i Na dư thu đư c 0,125 mol khí H2. CTPT c a hai rư u trong h n đ u là: A. C3H5OH, C4H7OH B. C2H5OH, C3H7OH. C. C3H7OH, C4H9OH. D. CH3OH, C2H5OH. 48. Đun nóng h n h p hai rư u CH3OH, C2H5OH v i H2SO4 đ c 1400C có th thu đư c t i đa: A. 1 ete B. 2 ete C. 3 ete. D. 4 ete. 49. Trong công nghi p, t rư u etylic đi u ch ra butađien -1,3 r i trùng h p butađien-1,3 t o ra cao su Buna. (Gi s hi u su t c a c quá trình là 80%). Đ đi u ch đư c 27 kg cao su Buna thì kh i lư ng C2H5OH c n dùng là: A. 57,5 kg. C. 46,0 kg. B. 36,8 kg. D. 55,7 kg. 50. Trong s các ch t: Na, NaOH, dd Br2, HCl. Phenol tác d ng đư c v i A. Na, NaOH, HCl. B. Na, dd Br2, HCl. C. Na, NaOH, dd Br2. D. Na, dd Br2, HCl. 51. Đun nóng 13,6 gam h n h p g m hai rư u no đơn ch c k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng v i H2SO4 đ c trên 1700C thu đư c 0,25 mol h n h p hai anken tương ng. Gi s các ph n ng x y ra hoàn toàn và ch theo hư ng t o ra anken. CTPT c a hai rư u trong h n h p đ u là: A. CH3OH, C2H5OH. B. C2H5OH, C3H7OH. C. C3H7OH, C4H9OH. D. C3H5OH, C4H7OH. 52. A và B là hai đ ng phân m ch h có cùng CTPT C3H6O. A tác d ng v i Na gi i phóng H2. B có ph n ng tráng b c. CTCT c a A, B l n lư t là: A. CH3COCH3, C2H5CHO. B. C2H5CHO, CH2= CH-CH2-OH. C. CH2= CH-CH2-OH, C2H5CHO. D. CH2= CH-CH2-OH, CH3COCH3. 53. X là h p ch t h u cơ có CTPT C4H8O. X tác d ng v i dd AgNO3.NH3 t o ra Ag. X tác d ng v i H2 nhi t đ cao t o ra rư u Y có m ch nhánh. CTCT c a X, Y l n lư t là: OH H3C HC C CH3 H3C C C OH H2 H H2 A. O H H3C C C OH H2 C CH3 H2 B. CH3-CH2-CH2-CHO,
 17. CH3 CH3 H H3C OH H3C C CH2OH H3C CHO CH3 CH3 CH3 C. D. H H3C C C OH H2 C CH3 H2 54. Rư u là nh ng h p ch t h u cơ mà phân t A. có m t hay nhi u nhóm hiđroxyl liên k t v i g c hiđrocacbon. B. có kh năng tác d ng v i Na gi i phóng hiđro. C. có m t nhóm hiđroxyl liên k t v i g c hiđrocacbon. D. có kh năng b oxi hoá t o ra anđehit. 55. Trong dãy đ ng đ ng c a ancol etylic, khi s nguyên t cacbon tăng t hai đ n b n, tính tan trong nư c c a ancol gi m nhanh. Lí do nào sau đây là phù h p? A. Liên k t hiđro gi a ancol và nư c y u. B. G c hiđrocacbon càng l n càng k nư c. C. G c hiđrocacbon càng l n càng làm gi m đ linh đ ng c a hiđro trong nhóm OH. D. B, C đúng. 56. nh hư ng c a nhóm OH đ n nhân benzen và ngư c l i đư c ch ng minh b i: A. Ph n ng c a phenol v i dd NaOH và nư c brom. B. Ph n ng c a phenol v i nư c brom và dd NaOH. C. Ph n ng c a phenol v i Na và nư c brom. D. Ph n ng c a phenol v i dd NaOH và anđehit fomic. 57. Các rư u b c 1, 2, 3 đư c phân bi t b i nhóm OH liên k t v i nguyên t C có: A. S th t trong m ch là 1, 2, 3. B. S obitan p tham gia lai hoá là 1, 2, 3. C. S nguyên t C liên k t tr c ti p v i là 1, 2, 3. D. A, B, C đ u sai. 58. Ch n l i gi i thích đúng cho hi n tư ng phenol ít tan trong nư c l nh, nhưng tan t t trong nư c có hoà tan m t lư ng nh NaOH? A. Phenol t o liên k t hiđro v i nư c. B. Phenol t o liên k t hiđro v i nư c t o kh năng hoà tan trong nư c, nhưng g c phenyl k nư c làm gi m đ tan trong nư c c a phenol. C. Phenol t o liên k t hiđro v i nư c t o kh năng hoà tan trong nư c, nhưng g c phenyl k nư c làm gi m đ tan trong nư c l nh c a phenol. Khi nư c có NaOH x y ra ph n ng v i phenol t o ra phenolat natri tan t t trong nư c. D. M t lí do khác. 59. Glixerol ph n ng v i Cu(OH)2 t o dd màu xanh lam, còn etanol không ph n ng vì: A. Đ linh đ ng c a hiđro trong nhóm OH c a glixerol cao hơn.
 18. B. nh hư ng qua l i c a các nhóm OH. C. Đây là ph n ng đ c trưng c a rư u đa ch c v i các nhóm OH li n k . D. C A, B, C đ u đúng. 60. Khi làm khan rư u etylic có l n m t ít nư c có th s d ng cách nào sau đây: A. Cho CaO m i nung vào rư u. B. Cho CuSO4 khan vào rư u. C. L y m t lư ng nh rư u cho tác d ng v i Na, r i tr n v i rư u c n làm khan và chưng c t. D. C A, B, C đ u đúng. 61. Cho 1,24g h n h p hai rư u đơn ch c tác d ng v a đ v i Na th y thoát ra 336 ml H2 (đktc) và m (g) mu i natri. Kh i lư ng mu i natri thu đư c là: A. 1,93 g B. 2,93 g C. 1,9g D. 1,47g 62. Chia a(g)h n h p hai rư u no, đơn ch c thành hai ph n b ng nhau. -Ph n 1: Đ t cháy hoàn toàn thu đư c 2,24l CO2( đktc) -Ph n 2: Mang tách nư c hoàn toàn thu đư c h n h p hai anken.Đ t cháy hoàn toàn h n h p hai anken này thu đư c m(g)H2O. m có giá tr là: A. 0,18g B. 1,8g C. 8,1g D. 0,36g 63. Cho 2,84g m t h n h p hai rư u đơn ch c là đ ng đ ng k ti p nhau tác d ng v a đ v i Na t o ra 4,6g ch t r n và V lít khí H2( đktc). V có giá tr là: A. 2,24lít B. 1,12lít C. 1,792lít D. 0,896lít 64. Đ t cháy hoàn toàn a(g) h n h p hai rư u A và B thu c dãy đ ng đ ng c a rư u metylic ngư i ta thu đư c 70,4g CO2và 39,6g H2O. a có giá tr là: A. 3,32g B. 33,2g C. 16,6g D. 24,9g 65. Đ t cháy 1 rư u đa ch c ta thu đư c H2O và CO2 có t l mol tương ng là 3:2. V y đó là rư u: A. C2H6O B. C3H8O2 C. C2H6O2 D. C4H10O2 66. A,B là hai rư u no đơn ch c k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng. Cho h n h p g m 1,6g A và 2,3g B tác d ng h t v i Na thu đư c 1,12lít H2( đktc). Công th c phân t c a các rư u là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH C. C3H7OH, C4H9OH D. C4H9OH, C2H11OH. 67. Đun 132,8g h n h p 3 rư u no đơn ch c v i H2SO4 đ c 140 0C thu đư c h n h p các ete có s mol b ng nhau và có kh i lư ng là111,2g. S mol c a m i ete trong h n h p là: A. 0,1 mol B. 0,2 mol
 19. C. 0,3 mol D. 0,4 mol 68. Đ t cháy hoàn toàn m(g) h n h p X g m hai rư u A và B thu c cùng dãy đ ng đ ng thu đư c 6,72l CO2( đktc) và 7,65g H2O. M t khác khi cho m(g) h n h p X tác d ng v i Na dư ta thu đư c 2,8l H2( đktc). Bi t t kh i hơi c a m i ch t so v i hiđô đ u nh hơn 40. Công th c phân t c a A và B l n lư t là: A. C2H6O, CH4O B. C2H6O, C3H8O C. C2H6O2, C3H8O2 D. C3H8O2, C4H10O2. 69. Đ t cháy hoàn toàn 1 lư ng rư u đơn ch c A thu đư c 13,2g CO2 và 8,1g H2O. 1. Công th c c u t o c a A là: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C3H5OH 70. H n h p X g m A, B là đ ng đ ng c a nhau. Khi cho 18,8g h n h p X tác d ng v i Na kim lo i dư thu đư c 5,6l H2( đktc). CTCT c a B là: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH. D. C3H5OH. 71. Cho 1,24g h n h p 2 rư u đơn ch c tác d ng v a đ v i Na th y thoát ra 336 ml H2 ( đktc) và thu đư c m(g) mu i khan. m có giá tr là: A. 1,93g B. 293g C.1,9g D. 1,47g. 72. Tách nư c hoàn toàn t h n h p X ta đư c h n h p Y g m các olefin. N u đ t cháy hoàn toàn X thì thu đư c 1,76g CO2. V y khi đ t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i lư ng nư c và CO2 t o ra là: A. 2,9 B. 2,48g C. 1,76g D. 2,76g 73. Chia h n h p X g m hai rư u đơn ch c đ ng đ ng c a nhau thành 2 ph n b ng nhau; -Ph n 1: Đ t cháy hoàn toàn t o ra 5,6lít khí CO2 ( đktc) và 6,3g H2O. -Ph n 2: Tác d ng h t v i Na thì th y thoát ra V lít khí H2( đktc). V có giá tr là: A. 1,12lít B. 0,56lít C. 2,24lít D. 1,68lít 74. Cho V lít ( đktc) h n h p khí g m 2 olepin liên ti p trong dãy đ ng đ ng h p nư c (H2SO4 đ c xúc tác) thu đư c 12,9g h n h p A g m 3 rư u. Đun nóng a trong H2SO4 đ c 1400C thu đư c 10,65g h n h p B g m 6 ete khan. Công th c phân t c a hai anken là: A. C2H4, C3H6 B. C2H6, C3H8 C. C3H6, C4H8 D.C4H8, C5H10 75. Tách nư c hoàn toàn t h n h p X g m hai rư u M và N ta đư c h n h p Y g m các olefin. N u đ t cháy hoàn toàn X thì thu đư c 1,76g CO2. V y khi đ t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i lư ng nư c và cacbonic t o ra là: A. 2,94g B. 2,48g C. 1,76g D. 2,76g
 20. 76. Phương pháp nào đi u ch rư u etylic dư i đây ch dùng trong phòng thí nghi m? A. Cho h n h p khí etilen và hơi nư c đi qua tháp ch a H3PO4.. B. Cho etilen tác d ng v i dd H2SO4 loãng, nóng. C. Lên men đư ng glucozơ. D. Thu phân d n xu t halogen trong môi trư ng ki m. nH 2 O 77. Đ t cháy hoàn toàn m t ete X đơn ch c ta thu đư c khí CO2 và hơi H2O theo t l mol nCO2 = 5 : 4. Ete X đư c t o ra t : A. Rư u etylic B. Rư u metylic và n – propylic C. Rư u metylic và iso – propylic D. A, B, C đ u đúng 78. Khi đ t cháy l n lư t các đ ng đ ng c a m t lo i rư u ta nh n th y s mol CO2 và s mol nH 2 O H2O do ph n ng cháy t o ra có khác nhau nhưng t s là như nhau. Các rư u đó thu c nCO2 dãy đ ng đ ng nào? A. Rư u no đơn ch c. B. Rư u không no (có 1 liên k t đôi), đơn ch c. C. Rư u không no (có m t liên k t ba), đơn ch c. D. Rư u không no ( 2 liên k t đôi), đơn ch c. 79. Nhi t đ sôi c a C2H5OH cao hơn c a C3H8 vì: A) Gi a các phân t C3H8 có liên k t hidro B) Gi a các phân t C2H5OH có liên k t hidro C) Kh i lư ng phân t c a C2H5OH l n hơn kh i lư ng phân t c a C3H8 D) Phân t C2H5OH t o đư c liên k t hidro v i H2O 80. S lư ng công th c c u t o ng v i công th c phân t C4H10O là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 81. Tên qu c t đúng c a h p ch t CH3-CH(CH3)-CH(OH)-CH(C2H5)-CH3 là: A) 2,4-dimetylhexanol-3 B) 2-etyl-4-metylpentanol-3 C) 3,5-dimetylhexanol-3 D) 2-metyl-4-etylpentanol-3 82. Rư u 25O có nghĩa là trong 1 lít rư u này có ch a: A) 75 lít nư c B) 0,25 lít rư u 25O C) 0,75 lít nư c D) 25 lít rư u 83. S lư ng rư u s thu đư c khi hidrat hoá h n h p etilen và propen là: A. 2 B. 3 C. 4 D. Không xác đ nh 84. Đun nóng h n h p rư u metylic và rư u etylic v i H2SO4đ c 140OC có th thu đư c s ête t i đa là: A. 3 B. 2 C. 4 D. không xác đ nh 85. S lư ng rư u b c nh t ng v i công th c phân t C4H10O là:
Đồng bộ tài khoản