Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
228
lượt xem
168
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 4

 1. CHƯƠNG IV. PH N NG HÓA H C – PH N NG OXI HÓA KH – ĐI N PHÂN – T C Đ PH N NG VÀ CÂN B NG HÓA H C I. PH N NG HÓA H C Quá trình bi n đ i các ch t này thành các ch t khác đư c g i là ph n ng hoá h c. Trong ph n ng hoá h c t ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng kh i lư ng các ch t t o thành sau ph n ng. Các d ng ph n ng hoá h c cơ b n: a) Ph n ng phân tích là ph n ng trong đó m t ch t b phân tích thành nhi u ch t m i. Ví d : CaCO3 = CaO + CO2 ↑ b) Ph n ng k t h p là ph n ng trong đó hai hay nhi u ch t k t h p v i nhau t o thành m t ch t m i. Ví d . BaO + H2O = Ba(OH)2. c) Ph n ng th là ph n ng trong đó nguyên t c a ngyên t này d ng đơn ch t thay th nguyên t c a nguyên t khác trong h p ch t. Ví d . Zn + H2SO4 loãng = ZnSO4 + H2 ↑ d) Ph n ng trao đ i là ph n ng trong đó các h p ch t trao đ i nguyên t hay nhóm nguyên t v i nhau. Ví d . BaCl2 + NaSO4 = BaSO4 + 2NaCl. e) Ph n ng oxi hoá - kh II. PH N NG OXI HÓA KH 1. S oxi hoá. Đ thu n ti n khi xem xét ph n ng oxi hoá - kh và tính ch t c a các nguyên t , ngư i ta đưa ra khái ni m s oxi hoá (còn g i là m c oxi hoá hay đi n tích hoá tr ). S oxi hoá là đi n tích quy ư c mà nguyên t có đư c n u gi thuy t r ng c p e liên k t (do 2 nguyên t góp chung) chuy n hoàn toàn v phía nguyên t có đ âm đi n l n hơn. S oxi hoá đư c tính theo quy t c sau : − T ng đ i s s oxi hoá c a các nguyên t trong phân t trung hoà đi n b ng 0. − T ng đ i s s oxi hoá c a các nguyên t trong m t ion ph c t p b ng đi n tích c a ion. Ví d trong ion , s oxi hoá c a H là +1, c a O là −2 c a S là +6. + 1 + 6 + (−2. 4) = − 1. − Trong đơn ch t, s oxi hoá c a các nguyên t b ng 0. Ví d : Trong Cl2, s oxi hoá c a Cl b ng 0. − Khi tham gia h p ch t, s oxi hoá c a m t s nguyên t có tr s không đ i như sau. + Kim lo i ki m luôn b ng +1. + Kim lo i ki m th luôn b ng +2. + Oxi (tr trong peoxit b ng − 1) luôn b ng − 2. + Hiđro (tr trong hiđrua kim lo i b ng − 1) luôn b ng − 2.
 2. + Al thư ng b ng +3. Chú ý: D u c a s oxi hoá đ t trư c giá tr , còn d u c a ion đ t sau giá tr . Ví d : 2. Đ nh nghĩa ph n ng oxi hóa kh − Ph n ng oxi hoá - kh là ph n ng trong đó có s trao đ i e gi a các nguyên t ho c ion c a các ch t tham gia ph n ng, do đó làm thay đ i s oxi hoá c a chúng. Ví d : − Ch t như ng e g i là ch t kh (hay ch t b oxi hoá). Ch t thu e g i là ch t oxi hoá (hay ch t b kh ). − Quá trình k t h p e vào ch t oxi hoá đư c g i là s kh ch t oxi hoá Quá trình tách e kh i ch t kh đư c g i là s oxi hoá ch t kh : 3. Cân b ng phương trình ph n ng oxi hoá - kh . − Nguyên t c khi cân b ng : T ng s e mà ch t kh cho ph i b ng t ng s e mà ch t oxi hoá nh n và s nguyên t c a m i nguyên t đư c b o toàn. − Quá trình cân b ng ti n hành theo các bư c: 1) Vi t phương trình ph n ng, n u chưa bi t s n ph m thì ph i d a vào đi u ki n cho đ bài đ suy lu n. 2) Xác đ nh s oxi hoá c a các nguyên t có s oxi hoá thay đ i. Đ i v i nh ng nguyên t có s oxi hoá không thay đ i thì không c n quan tâm. 3) Vi t các phương trình e (cho - nh n e). 4) Cân b ng s e cho và nh n. 5) Đưa h s tìm đư c t phương trình e vào phương trình ph n ng. 6) Cân b ng ph n không tham gia quá trình oxi hoá - kh . Ví d : Cho mi ng Al vào dd axit HNO3 loãng th y bay ra ch t khí không màu, không mùi, không cháy, nh hơn không khí, vi t phương trình ph n ng và cân b ng. Gi i: Theo đ u bài, khí bay ra là N2. Phương trình ph n ng (bư c 1): Bư c 5: Bư c 6: Ngoài 6 HNO3 tham gia quá trình oxi hoá - kh còn 3.10 = 3OHNO3 t o thành mu i nitrat (10Al(NO3)3). V y t ng s phân t HNO3 là 36 và t o thành 18H2O. Phương trình cu i cùng: D ng ion:
 3. Chú ý: Đ i v i nh ng ph n ng t o nhi u s n ph m trong đó nguyên t nhi u s oxi hoá khác nhau, ta có th vi t g p ho c vi t riêng t ng ph n ng đ i v i t ng s n ph m, sau đó nhân các ph n ng riêng v i h s t l theo đi u ki n đ u bài. Cu i cùng c ng g p các ph n ng l i. Ví d : Cân b ng ph n ng: Gi i Các ph n ng riêng (đã cân b ng theo nguyên t c trên): Đ có t l mol trên, ta nhân phương trình (1) v i 9 r i c ng 2 phương trình l i: 4. M t s d ng ph n ng oxi hoá - kh đ c bi t 1. Ph n ng oxi hoá − kh n i phân t . Ch t oxi hoá và ch t kh là nh ng nguyên t khác nhau n m trong cùng m t phân t . Ví d . 2. Ph n ng t oxi hoá - t kh Ch t oxi hoá và ch t kh cùng là m t lo i nguyên t trong h p ch t. Ví d : Trong ph n ng. c) Ph n ng có 3 nguyên t thay đ i s oxi hoá. Ví d : Cân b ng ph n ng sau theo phương pháp cân b ng e d) Ph n ng oxi hoá - kh có môi trư ng tham gia. − môi trư ng axit thư ng có ion H+ tham gia t o thành H2O. Ví d : − môi trư ng ki m thư ng có ion OH− tham gia t o thành H2O. Ví d : − môi trư ng trung tính có th có H2O tham gia. Ví d :
 4. III. S ĐI N PHÂN 1. Đ nh nghĩa. Đi n phân là s th c hi n các quá trình oxi hoá - kh trên b m t đi n c c nh dòng đi n m t chi u bên ngoài Quá trình đi n phân đư c bi u di n b ng sơ đ đi n phân. Ví d : Sơ đ đi n phân NaCl nóng ch y. catôt: x y ra quá trình kh . anôt: x y ra quá trình oxi hoá. Phương trình đi n phân NaCl nóng ch y: 2. Đi n phân h p ch t nóng ch y. tr ng thái nóng ch y, các tinh th ch t đi n phân b phá v thành các ion chuy n đ ng h n lo n. Khi có dòng đi n m t chi u ch y qua, ion dương ch y v catôt và b kh đó, ion âm ch y v anôt và b oxi hoá đó. Ví d : Đi n phân KOH nóng ch y. Phương trình đi n phân Đi n phân nóng ch y x y ra nhi t đ cao nên có th x y ra ph n ng ph gi a s n ph m đi n phân (O2, Cl2 ... ) và đi n c c (anôt) thư ng làm b ng than chì. Ví d : đi n phân Al2O3 nóng ch y (có pha thêm criolit 3NaF.AlF3) 1000oC Phương trình đi n phân Ph n ng ph :
 5. (Than chì làm anôt b m t d n, nên sau m t th i gian ph i b sung vào đi n c c). ng d ng: Phương pháp đi n phân h p ch t nóng ch y đư c dùng đ đi u ch các kim lo i ho t đ ng m nh: − Đi u ch kim lo i ki m: Đi n phân mu i clorua ho c hiđroxit nóng ch y. − Đi u ch kim lo i ki m th : Đi n phân mu i clorua nóng ch y. − Đi u ch Al: Đi n phân Al2O3 nóng ch y. 3. Đi n phân dd nư c a) Nguyên t c: Khi đi n phân dd, tham gia các quá trình oxi hoá - kh đi n c c ngoài các ion c a + − ch t đi n phân còn có th có các ion H và OH c a nư c và b n thân kim lo i làm đi n c c. Khi đó quá trình oxi hoá - kh th c t x y ra ph thu c vào so sánh tính oxi hoá - kh m nh hay y u c a các ch t trong bình đi n phân. b) Th t kh catôt Kim lo i càng y u thì cation c a nó có tính oxi hoá càng m nh và càng d b kh catôt (tr trư ng h p ion H+). Có th áp d ng quy t c sau: − D kh nh t là các cation kim lo i đ ng sau Al trong dãy th đi n hoá (tr ion + H ), trong đó ion kim lo i càng cư i dãy càng d b kh . − Ti p đ n là ion H+ c a dd − Khó kh nh t là các ion kim lo i m nh, k t Al, v phía đ u dãy th đi n hoá. (Al3+, Mg2+, Ca2+, Na+, …). Nh ng ion này th c t không bao gi b kh khi đi n phân trong dd. c) Th t oxi hoá canôt Nói chung ion ho c phân t nào có tính kh m nh thì càng d b oxi hoá. Có th áp d ng kinh nghi m sau: − D b oxi hoá nh t là b n thân các kim lo i dùng làm anôt. Tr trư ng h p anôt trơ (không b ăn mòn) làm b ng Pt, hay than chì (C). − Sau đó đ n các ion g c axit không có oxi: I−, Br−, Cl−, … − R i đ n ion OH− c a nư c ho c c a ki m tan trong dd. − Khó b oxi hoá nh t là các anion g c axit có oxi như , ,… Th c t các anion này không b oxi hoá khi đi n phân dd. d) M t s ví d áp d ng quy t c trên. Ví d 1: Đi n phân dd CuCl2 v i đi n c c than chì: Phương trình đi n phân: Ví d 2: Đi n phân dd NiCl2 v i đi n c c b ng niken
 6. Th c ch t quá trình đi n phân là s v n chuy n Ni t anôt sang catôt nh dòng đi n. Phương pháp đư c ng d ng đ tinh ch kim lo i. Ví d 3: Đi n phân dd Na2SO4 v i đi n c c Pt: Phương trình đi n phân: Ví d 4: Đi n phân dd NaCl v i anôt b ng than chì: Phương trình đi n phân: Trong quá trình đi n phân, dd khu v c xung quanh catôt, ion H+ b m t d n., H2O ti p t c đi n li, do đó khu v c này giàu ion OH− t o thành (cùng v i Na+) dd NaOH. anôt, ion Cl− b oxi hoá thành Cl2. M t ph n hoà tan vào dd và m t ph n khu ch tán sang catôt, tác d ng v i NaOH t o thành nư c Javen: Vì v y mu n thu đư c NaOH ph i tránh ph n ng t o nư c Javen b ng cách dùng màng ngăn bao b c l y khu v c anôt đ ngăn khí Cl2 khu ch tán vào dd. Ví d 5: Đi n phân dd KNO3 v i anôt b ng Cu. Khi đi n phân, khu v c catôt, ion H+ m t d n, n ng đ OH− tăng d n, dd đó có tính ki m tăng d n. anôt ion Cu2+ tan vào dd.
 7. Trong dd x y ra ph n ng. Phương trình đi n phân: B n thân KNO3 không b bi n đ i nhưng n ng đ tăng d n. ng d ng c a đi n phân dd: − Đi u ch kim lo i đ ng sau Al trong dãy th đi n hoá. − Tinh ch kim lo i. − M và đúc kim lo i b ng đi n. − Đi u ch m t s hoá ch t thông d ng: H2, Cl2, O2,…, hiđroxit kim lo i ki m − Tách riêng m t s kim lo i kh i h n h p dd. 4. Công th c Farađây Trong đó: m là kh i lư ng ch t đư c gi i phóng khi đi n phân (gam) A là kh i lư ng mol c a ch t đó. n là s e trao đ i khi t o thành m t nguyên t hay phân t ch t đó. Q là đi n lư ng phóng qua bình đi n phân (Culông). F là s Farađây (F = 96500 Culông.mol-1) l là cư ng đ dòng đi n (Ampe) t là th i gian đi n phân (giây) Ví d : Tính kh i lư ng oxi đư c gi i phóng anôt khi cho dòng đi n 5 ampe qua bình đi n phân đ ng dd Na2SO4 trong 1 gi 20 phút 25 giây. Gi i: Áp d ng công th c Farađây: A = 16, n = 2, t = 4825 giây, I = 5; IV. HI U NG NHI T C A PH N NG a) Năng lư ng liên k t. Năng lư ng liên k t là năng lư ng đư c gi i phóng khi hình thành liên k t hoá h c t các nguyên t cô l p. Năng lư ng liên k t đư c tính b ng kJ.mol và ký hi u là E1k. Ví d năng lư ng liên k t c a m t s m i liên k t như sau. H-H Cl - Cl H - Cl E1k = 436 242 432 b) Hi u ng nhi t c a ph n ng là nhi t to ra hay h p th trong m t ph n ng hoá h c. Hi u ng nhi t đư c tính b ng kJ.mol và ký hi u là Q. Khi Q >0: ph n ng to nhi t. Khi Q
 8. - Mu n tính hi u ng nhi t c a các ph n ng t o thành các h p ch t t đơn ch t ho c phân hu m t h p ch t thành các đơn ch t ta d a vào năng lư ng liên k t. Ví d : Tính năng lư ng to ra trong ph n ng. H2 + Cl2 = 2HCl. D a vào năng lư ng liên k t (cho trên) ta tính đư c. Q = 2E1k (HCl) - [E1k(H2) + E1k(Cl2)] = 2 . 432 - (436 + 242) = 186kJ.mol. - Đ i v i ph n ng ph c t p, mu n tính hi u ng nhi t c a ph n ng ta d a vào nhi t t o thành c a các ch t (t đơn ch t), do đó đơn ch t trong ph n ng không tính đ n ( ph n ng trên, nhi t t o thành HCl là 186.2 = 93 kJ.mol Ví d : Tính kh i lư ng h n h p g m Al và Fe3O4 c n ph i l y đ khi ph n ng theo phương trình. to ra 665,25kJ, bi t nhi t t o thành c a Fe3O4 là 1117 kJ.mol, c a Al2O3 là 1670 kJ.mol. Gi i: Tính Q c a ph n ng: 3Fe3O4 + 8Al = 4Al2O3 + 9Fe (1) Theo (1), kh i lư ng h n h p hai ch t ph n ng v i nhi t lư ng Q là : 3 . 232 + 8 . 27 = 912g Đ t a ra lư ng nhi t 665,25 kJ thì kh i lư ng h n h p c n l y : V. T C Đ PH N NG VÀ CÂN B NG HÓA H C a) Đ nh nghĩa: T c đ ph n ng là đ i lư ng bi u th m c đ nhanh ch m c a ph n ng. Ký hi u là Vp.ư. Trong đó : C1 là n ng đ đ u c a ch t tham gia ph n ng (mol/l). C2 là n ng đ c a ch t đó sau t giây ph n ng (mol/l). b) Các y u t nh hư ng đ n t c đ ph n ng: − Ph thu c b n ch t c a các ch t ph n ng. − T c đ ph n ng t l thu n v i n ng đ các ch t tham gia ph n ng. Ví d , có ph n ng. A + B = AB. Vp.ư = k . CA . CB. Trong đó, k là h ng s t c đ đ c trưng cho m i ph n ng. − Nhi t đ càng cao thì t c đ ph n ng càng l n. − Ch t xúc tác làm tăng t c đ ph n ng nhưng b n thân nó không b thay đ i v s lư ng và b n ch t hoá h c sau ph n ng. c) Ph n ng thu n ngh ch và tr ng thái cân b ng hoá h c. − Ph n ng m t chi u (không thu n ngh ch) là ph n ng ch x y ra m t chi u và có th x y ra đ n m c hoàn toàn. Ví d : − Ph n ng thu n ngh ch là ph n ng đ ng th i x y ra theo hai chi u ngư c nhau. Ví d : CH3COOH + CH3OH CH3COOCH3 + H2O − Trong h thu n ngh ch, khi t c đ ph n ng thu n (vt) b ng t c đ ph n ng ngh ch (vn) thì h đ t t i tr ng thái cân b ng. Nghĩa là trong h , ph n ng thu n và
 9. ph n ng ngh ch v n x y ra nhưng n ng đ các ch t trong h th ng không thay đ i. Ta nói h tr ng thái cân b ng đ ng. − Tr ng thái cân b ng hoá h c này s b phá v khi thay đ i các đi u ki n bên ngoài như n ng đ , nhi t đ , áp su t (đ i v i ph n ng c a ch t khí). VI. HI U SU T PH N NG Có ph n ng: A + B = C + D Tính hi u su t ph n ng theo s n ph m C ho c D: Trong đó: qt là lư ng th c t t o thành C ho c D. qlt là lư ng tính theo lý thuy t, nghĩa là lư ng C ho c D tính đư c v i gi thi t hi u su t 100%. Chú ý: − Khi tính hi u su t ph n ng ph i tính theo ch t s n ph m nào t o thành t ch t đ u thi u, vì khi k t thúc ph n ng ch t đ u đó ph n ng h t. − Có th tính hi u su t ph n ng theo ch t ph n ng A ho c B tuỳ thu c vào ch t nào thi u. − C n phân bi t gi a % ch t đã tham gia ph n ng và hi u su t ph n ng. Ví d : Cho 0,5 mol H2 tác d ng v i 0,45 mol Cl2, sau ph n ng thu đư c 0.6 mol HCl. Tính hi u su t ph n ng và % các ch t đã tham gia ph n ng. Gi i: Phương trình ph n ng: H2 + Cl2 = 2HCl Theo phương trình ph n ng và theo đ u bài, Cl2 là ch t thi u, nên tính hi u su t ph n ng theo Cl2: Còn % Cl2 đã tham gia ph n ng = % H2 đã tham gia ph n ng = Như v y % ch t thi u đã tham gia ph n ng b ng hi u su t ph n ng. − Đ i v i trư ng h p có nhi u ph n ng x y ra song song, ví d ph n ng crackinh butan: C n chú ý phân bi t: + N u nói "hi u su t ph n ng crackinh", t c ch nói ph n ng (1) và (2) vì ph n ng (3) không ph i ph n ng crackinh. + N u nói "% butan đã tham gia ph n ng", t c là nói đ n c 3 ph n ng. + N u nói "% butan b crackinh thành etilen" t c là ch nói ph n ng (2).
 10. CÂU H I VÀ BÀI T P D- S oxi hoá là s đi n tích xu t hi n nguyên t trong phân t khi có s chuy n d ch e 1: Phát bi u nào sau đây luôn luôn đúng: 7: Các ch t hay ion ch có tính oxi hoá: A. M t ch t hay ion thì ho c ch có tính kh , ho c ch có tính oxi hoá A-N2O5 , Na+ , Fe2+ B. Trong m i phân nhóm chính c a b ng h B-Fe3+ , Na+ , N2O5 , NO3- , Fe th ng tu n hoàn, ch g m các nguyên t kim C-Na+ , Fe2+ , Fe3+, F, Na+, Ca , Cl2 lo i ho c g m các nguyên t phi kim. D- T t c đ u sai C. S nguyên t c a m i nguyên t trong công 8: Các ch t hay ion ch có tính kh : th c phân t luôn luôn là s nguyên dương A- SO2 , H2S , Fe2+ , Ca D. T t c các phát bi u trên đ u luôn luôn B- Fe , Ca , F , NO3- đúng C- H2S , Ca , Fe 2: Đ nh nghĩa đúng v ph n ng oxi hoá- kh : D- T t c đ u sai A- Ph n ng oxi hoá- kh là ph n ng trong 9: Ch n ph n ng thu c lo i ph n ng oxi đó t t c các nguyên t tham gia ph n ng đ u hoá- kh : ph i thay đ i s oxi hoá A-CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O B- Ph n ng oxi hoá- kh là ph n ng không kèm theo s thay đ i s oxi hoá các nguyên t . B-3Mg + 4H2SO4 = 3MgSO4 + S + 4H2O C- Ph n ng oxi hoá- kh là ph n ng trong C-Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2 O đó nguyên t hay ion này như ng e cho D-BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 ↓ + 2HCl nguyên t hay ion khác 10: Trong ph n ng: CuO +H2= Cu + H2O D- Ph n ng oxi hoá- kh là ph n ng trong Ch t oxi hoá là: đó quá trình oxi hoá và quá trình kh không di n ra đ ng th i. A- CuO C-Cu 3: Ch n đ nh nghĩa sai: B- H2 D-H2O A- Ch t oxi hoá là ch t có kh năng nh n e 11: Trong ph n ng: B- Ch t kh là ch t có kh năng nh n e Cl2 + 2KOH = KCl + KClO + H2 O C- Ch t kh là ch t có kh năng như ng e A- Cl2 là ch t kh D- S oxi hoá là quá trình cho e B- Cl2 là ch t oxi hoá 4: Ch n đ nh nghĩa đúng v ch t kh : C- Cl2 không là ch t oxi hoá, không là ch t kh A- Ch t kh là các ion cho e D- Cl2 v a là ch t oxi hoá, v a là ch t B- Ch t kh là các nguyên t cho e kh C- Ch t kh là các phân t cho e 12: S oxi hoá c a cacbon trong phân t C3H6 D- Ch t kh là các nguyên t , phân t hay là: ion có kh năng cho e A: +4 B: -4 C: +2 D: -2 5: Phát bi u nào sau đây sai: 13: S oxi hoá c a Clo trong phân t CaOCl2 A- Oxi hoá m t nguyên t là l y b t e c a là: nguyên t đó, làm s oxi hoá c a nguyên t đó A- Là 0 C-là (+1) tăng lên B- Là (-1) D-là (-1) và (+1) B- Ch t oxi hoá là ch t có th thu thêm e c a các ch t khác 14: Cho phương trình ph n ng: C- Tính ch t hoá h c cơ b n c a kim lo i là tính FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → kh Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O D- T t c đ u sai H s cân b ng t i gi n c a FeSO4 là: 6: Ch n đ nh nghĩa đúng v ch t oxi hoá: A:10 B:8 C:6 D:2 A- S oxi hoá là đi n tích c a nguyên t 15: Trong ph n ng 164 thì H2SO4 đóng vai trong phân t gi đ nh r ng phân t đó ch có trò: liên k t ion A- Môi trư ng B- Ch t kh B- S oxi hoá là s e trao đ i trong ph n ng oxi C- Ch t oxi hoá D- V a là hoá- kh ch t oxi hoá, v a là môi trư ng C- S oxi hoá là hoá tr c a nguyên t trong phân 16: Trong ph n ng sau: t
 11. Mn +2 O2 + 4 HCl −1  Mn +2 Cl 2 + Cl 2 ↑ + H 2 O 4.3Mg + 4H2SO4 = 3MgSO4 + S + → 0 HCl đóng vai trò: 4H2O A- Ch t oxi hoá C-Môi trư ng 5.Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O B- Ch t kh D- V a là Các ph n ng là ph n ng oxi hoá: A: 1, 3, 5 C: 1, 4 ch t oxi hoá, v a là môi trư ng 17: T l s phân t HNO3 là ch t oxi hoá và B: 4, 5 D: 2, 4, 5 s phân t HNO3 là môi trư ng trong ph n 23: Nh n xét nào sau đây không đúng: ng: A- H2S ch th hi n tính kh FeCO3 + HNO3 → Fe(NO3)3+ NO+ CO2 + B- SO3, H2SO4 ch th hi n tính oxi hoá H2O là: C- SO2, H2SO3 ch th hi n tính oxi hoá A- 8:1 B- 1:9 D- SO2, H2SO3 v a th hi n tính kh , C- 1:8 D- 9:1 v a th hi n tính oxi hoá 18: Trong môi trư ng axit H2SO4 thì dd nào 24: Ch n không hoàn toàn đúng: làm m t màu dd KMnO4 A- Tr n b t kì m t ch t oxi hoá v i m t A- CuCl2 C-Fe2(SO4)3 ch t kh thì ph n ng có x y ra B- NaOH D-FeSO4 B- Nguyên t tr ng thái oxi hoá trung 19: Cho ph n ng hoá h c sau: gian v a có tính oxi hoá, v a có tính kh MxOy + HNO3 → M(NO3)n + NO +H2O C- Trong ph n ng oxi hoá- kh , quá H s cân b ng c a ph n ng l n lư t là: trình oxi hoá và quá trình kh luôn A: 3 , (nx- 2y) , 2x , (2nx- y) , (nx- y) x y ra đ ng th i B: 6 , (2nx- y) , x , (nx- y) , (3nx- y) D- Ph n ng kèm theo s thay đ i s oxi C: 3 , (4nx- 2y) , 3x , (nx- 2y) , (2nx- y) hoá c a các nguyên t : đó là ph n ng oxi hoá- kh D: 2 , (3nx- 3y) , 2x , (2nx- 2y) , (2nx- 2y) 25: Ph n ng nào sau đây là ph n ng t oxi 20: Hoàn thành phương trình ph n ng hoá hoá kh : h c: A. 2FeS+1OH2SO4 =Fe2(SO4)3+9SO2+1OH2O SO2 + KMnO4 + H2O → B. 2NO2+2NaOH=NaNO3 + NaNO2 +H2O các ch t là: C. 3KNO2 + HClO3 = 3KNO3 + HCl A- K2SO4 , MnSO4 D. AgNO3 = Ag + NO2 + 1.2 O2 B- MnSO4 , KHSO4 26: Ph n ng nào sau đây là ph n ng oxi C- MnSO4 , K2SO4 , H2SO4 hoá- kh n i phân t : D- MnSO4 , KHSO4 , H2SO4 A. 4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + SO2 21: phương trình ph n ng sau: B. 2KNO3 + S + 3C= K2S + N2 + 3CO2 2KMnO4 + 16HCl = C . 2KClO3 + = 2KCl + 3O2 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O D.Cl2 + 2KOH = KCl + KClO + H2O Trong 16 phân t HCl đó thì: 27: Hoà tan hoàn toàn m t oxit kim lo i b ng A- 11 phân t HCl là ch t kh , 5 phân t dd H2SO4 đ c, nóng (v a đ ) thu đư c 2,24 lít HCl là môi trư ng ph n ng khí SO2 (đi u ki n tiêu chu n) và 120g mu i. B - 10 phân t HCl là ch t kh , 6 phân Công th c c a oxit kim lo i là: t HCl là môi trư ng ph n ng A.Al2O3 C.Fe3O4 C- 6 phân t HCl là ch t kh , 10 phân B.Fe2O3 D.Đáp s khác t HCl là môi trư ng ph n ng 28: Ch n đ nh nghiã đúng v hi u ng nhi t D- 5 phân t HCl là ch t kh , 11 phân A. Hi u ng nhi t là năng lư ng to ra t HCl là môi trư ng ph n ng hay thu vào c a m t ph n ng hoá h c 22: Cho các phương trình ph n ng: B. Hi u ng nhi t là năng lư ng to ra 1.Ca + H2 O = Ca(OH) + H2 ↑ c a m t ph n ng hoá h c 2.CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O C. Hi u ng nhi t là năng lư ng thu vào c a m t ph n ng hoá h c t → 2NH3 + H2SO4 0 3.(NH4)2SO4
 12. D. Hi u ng nhi t là năng lư ng to ra D. Không có ph n ng x y ra n a dù có hay thu vào 1 mol ch t c a m t ph n ng hoá thêm tác đ ng c a các y u t bên ngoài như: h c nhi t đ , n ng đ , áp su t 29. D a và b ng h th ng tu n hoàn nh ng 36: Cho phương trình ph n ng: nguyên t có SO2 + 0.5 O2 D SO3 A. 1, 2, 3 electron ngoài cùng có tính oxi Đ t o ra nhi u SO3 thì đi u ki n nào không hóa. phù h p B. 5, 6, 7 electron ngoài cùng có tính kh A. Tăng nhi t đ C. 7 electron ngoài cùng có tính oxi hóa m nh B. L y b t SO3 ra nh t C. Tăng áp su t bình ph n ng D. Nguyên t thu c phân nhóm ph ch có tính oxi hoá D. Tăng n ng đ O2 30: Ch n kh ng đ nh đúng 37: Khi tăng áp su t, ph n ng nào không nh hư ng t i cân b ng A. Ph n ng to nhi t: Ch t tham gia ph n ng kém b n hơn ch t t o thành A. N2 +3H2 = 2NH3 B. Ph n ng to nhi t có Q
 13. C. Dùng PP dêi nư c đ thu khí oxi. 45. Hãy cho bi t ngư i ta s d ng y u t nào D. Dùng kali clorat và mangan đioxit khan. trong s các y u t sau đ tăng t c đ ph n Hãy ch n phương án đúng trong s ng trong trư ng h p r c men vào tinh b t đã đư c n u chín (cơm, ngô, khoai, s n) đ các phương án sau: rư u? A. A, C, D. B. A, B, D. A. Nhi t đ . B. Xúc tác. C. B, C, D. D. A, B, C. C. N ng đ . D. Áp su t. 42. Trong nh ng trư ng h p dư i đây, y u t 46. Trong các c p ph n ng sau, c p nào có nào nh hư ng đ n t c đ ph n ng? t c đ ph n ng l n nh t? A. S cháy di n ra m nh và nhanh hơn A. Fe + ddHCl 0,1M. B. Fe + ddHCl 0,2M. khi đưa lưu huỳnh đang cháy ngoài không khí C. Fe + ddHCl 0,3M vào l đ ng khí oxi. D. Fe + ddHCl 20%, (d = 1,2g.ml) B. Khi c n b p than, ngư i ta đ y 47. S ph thu c c a t c đ ph n ng hoá n p b p lò làm cho ph n ng cháy c a than h c vào n ng đ đư c xác đ nh b i đ nh lu t ch m l i. tác d ng kh i lư ng: t c đ ph n ng hoá h c C. Ph n ng oxi hoá lưu huỳnh đioxit t l thu n v i tích s n ng đ c a các ch t t o thành lưu huỳnh trioxit di n ra nhanh hơn ph n ng v i lu th a b ng h s t lư ng trong phưong trình hoá h C. Ví d đ i v i khi có m t vanađi oxit (V2O5). ph n ng: D. Nhôm b t tác d ng v i dd axit N2 + 3H2 2NH3 clohiđric nhanh hơn so vơi nhôm dây. T c đ ph n ng v đư c xác đ nh b i bi u Hãy ghép các trư ng h p t A đ n D th c: v = k. [N2].[H2]3. H i t c đ ph n ng s v i các y u t t 1 đ n 5 sau đây cho phù h p: tăng bao nhiêu l n khi tăng áp su t chung c a 1. N ng đ . 2. Nhi t đ . h lên 2 l n? T c đ ph n ng s tăng: 3. Kích thư c h t. 4. Áp su t. A. 4 l n B. 8 l n. C. 12 l n D.16 l n. 5. Xúc tác 48. Cho phương trình hoá h c 43. Khi nhi t đ tăng lên 100C, t c đ c a m t tia löa ®iÖn ph n ng hoá h c tăng lên 3 l n. Ngư i ta nói N2 (k) + O2(k) 2NO (k); r ng t c đ ph n ng hoá h c trên có h s ∆H > 0 nhi t đ b ng 3. Đi u kh ng đ nh nào sau đây Hãy cho bi t nh ng y u t nào sau đây nh là đúng? hư ng đ n s chuy n d ch cân b ng hoá h c A.T c đ ph n ng tăng lên 256 l n trên? khi nhi t đ tăng t 200 C lên 500C. A. Nhi t đ và n ng đ . B.T c đ ph n ng tăng lên 243 l n B. Áp su t và n ng đ . khi nhi t đ tăng t 200 C lên 500C. C. N ng đ và ch t xúc tác. C.T c đ ph n ng tăng lên 27 l n khi D. Ch t xúc tác và nhi t đ . nhi t đ tăng t 200C lên 500C. 49. T th k XIX, ngư i ta đã nh n ra r ng D.T c đ ph n ng tăng lên 81 l n khi trong thành ph n khí lò cao (lò luy n gang) nhi t đ tăng t 200C lên 500C. v n còn khí cacbon monoxit. Nguyên nhân nào 44. H s nhi t đ c a t c đ ph n ng là giá sau đây là đúng? tr nào sau đây? Bi t r ng khi tăng nhi t đ lên A. Lò xây chưa đ đ cao. thêm 500C thì t c đ ph n ng tăng lên 1024 B. Th i gian ti p xúc c a CO và Fe2O3 chưa l n. đ . A. 2,0 B. 2,5 C. Nhi t đ chưa đ cao. C. 3,0 D. 4,0 D. Ph n ng hoá h c thu n ngh ch.
 14. 50. S n xu t amoniac trong công nghi p d a đang nóng đ . Ph n ng hoá h c x y ra trên phương trình hoá h c sau : như sau p, xt C (r) + H2O (k) CO(k) +H2(k) 2N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) ∆H= 131kJ ∆H = -92kJ Đi u kh ng đ nh nào sau đây là đúng? Hãy cho bi t đi u kh ng đ nh nào sau đây là A. Tăng áp su t chung c a h làm cân b ng đúng? không thay đ i. Cân b ng hóa h c s chuy n d ch v phía t o B. Tăng nhi t đ c a h làm cân b ng chuy n ra amoniac nhi u hơn n u sang chi u thu n. A. gi m áp su t chung và nhi t đ c a h . C. Dùng ch t xúc tác làm cân b ng chuy n B. gi m n ng đ c a khí nitơ và khí sang chi u thu n. hiđro. D. Tăng n ng đ hiđro làm cân b ng chuy n C. tăng nhi t đ c a h . sang chi u thu n. D. tăng áp su t chung c a h . 54. Clo tác d ng v i nư c theo phương trình 51. S tương tác gi a hiđro và iot có đ c tính hoá h c sau: thu n ngh ch: Cl2 (k) + H2O(l) HOCl + HCl H2 + I2 2HI Hai s n ph m t o ra đ u tan t t trong Sau m t th i gian ph n ng, t c đ nư c t o thành dd. Ngoài ra m t lư ng đáng k khí clo tan trong nư c t o thành dd có màu ph n ng thu n b ng t c đ ph n ng ngh ch: vàng l c nh t g i là nư c clo. Hãy ch n lí do vt = vn hay kt .[H2].[I2] = kn .[HI]2 sai: Nư c clo d n d n b m t màu theo th i Sau khi bi n đ i chúng ta xây d ng đư c bi u gian, không b o qu n đư c lâu vì: th c h ng s cân b ng c a h (Kcb). A. Clo là ch t khí d bay ra kh i dd. kt [HI] 2 B. Axit hipoclorơ (HOCl) là hch t không b n. Kcb = = kn [H2].[I2] C. Hidroclorua (HCl) là ch t khí d bay hơi. D. ph n ng hoá h c trên là thu n ngh ch. H i, n u n ng đ ban đ u c a H2 và I2 55. S n xu t vôi trong công nghi p và đêi là 0,02mol/l, n ng đ cân b ng c a HI là s ng đ u d a trên ph n ng hoá h c: 0,03mol/l thì n ng đ cân b ng c a H2 và h ng to s cân b ng là bao nhiêu? CaCO3(r) CaO(r) + CO2(k), A. 0,005 mol và 18. B. 0,005 mol và 36. ∆H = 178kJ C. 0,05 mol và 18. D. 0,05 mol và 36. Hãy ch n phương án đúng. Cân b ng 52. Cho phương trình hoá h c: hoá h c s chuy n sang chi u thu n khi A. tăng nhi t đ . p, xt B. đ p nh đá vôi làm tăng di n tích ti p xúc. 2N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) C. th i không khí nén vào lò đ làm gi m N u tr ng thái cân b ng n ng đ c a n ng đ khí cacbonic. NH3 là 0,30mol/l, c a N2 là 0,05mol/l và c a D. c ba phương án A, B, C đ u đúng. H2 là 0,10mol/l. H ng s cân b ng c a h là 56. M t ph n ng hoá h c có d ng: giá tr nào sau đây? 2A(k) + B(k) 2C(k), a. 36. c. 360. ∆H > 0 b. 3600. d. 36000. Hãy cho bi t các bi n pháp c n ti n 53. Trong công nghi p, đ đi u ch khí than hành đ chuy n d ch cân b ng hoá h c sang chi u thu n? ư t, ngư i ta th i hơi nư c qua than đá
 15. A. Tăng áp su t chung c a h . 61. Trong nh ng kh ng đ nh sau, đi u nào là B. Gi m nhi t đ . phù h p v i m t h hoá h c tr ng thái cân C. Dùng ch t xúc tác thích h p. b ng? D. A, B đ u đúng. A. Ph n ng thu n đã k t thúc. 57. Cho các ph n ng hoá h c B. Ph n ng ngh ch đã k t thúc. C (r) + H2O (k) CO(k) +H2 (k); C.T c đ c a ph n ng thu n và ngh ch b ng ∆H = 131kJ nhau. V2O5 D. N ng đ c a các ch t tham gia và t o thành 2SO2 (k) + O2(k) 2SO3(k); sau ph n ng như nhau. ∆H = -192kJ 62. Cho phương trình hoá h c Tìm phương án sai trong s các kh ng CO(k) + Cl2(k) COCl2(k) đ nh sau đây ? Bi t r ng n ng đ cân b ng c a CO là Các đ c đi m gi ng nhau c a hai ph n 0,20mol/l và c a Cl2 là 0,30mol/l và h ng s ng hoá h c trên là: A. To nhi t. cân b ng l 4. N ng đ cân b ng c a ch t t o B. Thu n ngh ch. thành m t nhi t đ nào đó cu ph n ng là C. Đ u t o thành các ch t khí. giá tr nào sau đây? D. Đ u là các ph n ng oxi hoá-kh . A. 0,24 mol/l B. 0,024 mol/l 58. Cho ph n ng t ng h p amoniac: C. 2,4 mol/l D. 0,0024 mol/l p, xt 63. Làm th nào đ đi u khi n các ph n ng 2N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) hoá h c theo hư ng có l i nh t cho con ngư i? T c đ ph n ng hoá h c t ng h p amoniac s Bi n pháp nào sau đây đư c s d ng? tăng bao nhiêu l n n u tăng n ng đ hiđro lên A. Tăng nhi t đ và áp su t. 2 l n? B. Ch n các đi u ki n nhi t đ , áp su t, n ng A. 2 l n. B. 4 l n. đ sao cho cân b ng hoá h c chuy n d ch hoàn C. 8 l n. D. 16 l n. toàn sang chi u thu n. Trong t t c các trư ng h p trên, nhi t đ c a C. Ch n các đi u ki n nhi t đ , áp su t, n ng ph n ng đư c gi nguyên. đ , xúc tác sao cho v a có l i v t c đ và 59. Ngư i ta đã s d ng nhi t c a ph n ng chuy n d ch cân b ng hoá h c c a ph n ng. đ t cháy than đá đ nung vôi, Bi n pháp kĩ D. Ch n các đi u ki n nhi t đ , áp su t, n ng thu t nào sau đây không đư c s d ng đ tăng đ , xúc tác sao cho t c đ ph n ng thu n là t c đ ph n ng nung vôi? l n nh t. a. Đ p nh đá vôi v i kích thư c kho ng 64. Vi t ch Đ n u phát bi u đúng, ch S n u 10cm. phát bi u sai trong nh ng dư i đây: b. Tăng nhi t đ ph n ng lên kho ng 0 A. Ch t kh là ch t cho electron, có s oxi hoá 900 C. tăng c. Tăng n ng đ khí cacbonic. B. Ch t oxi hoá là ch t nh n electron, có s oxi d. Th i không khí nén vào lò nung vôi. hoá gi m 60. Hình v nào sau đây bi u di n tr ng thái C. Ch t kh tham gia quá trình kh cân b ng hoá h c? D. Ch t oxi hoá tham gia quá trình oxi hoá E. Không th tách rêi quá trình oxi hoá và quá v v v trình kh 65. Ph n ng t oxi hoá- kh là ph n ng trong đó: t t t A. Có s tăng và gi m đ ng th i s oxi hoá A. B. C. các ngt c a cùng m t nguyên t . v: t c đ pư t: th i gian
 16. B. Có s như ng và nh n electron các ngt 70. Trong ph n ng: c a cùng m t nguyên t . 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO C. Ch t oxi hoá và ch t kh n m cùng m t Khí NO2 đóng vai trò nào sau đây? pht . A. Ch t oxi hoá. D. Có s tăng và gi m đ ng th i s oxi hoá B. Ch t kh . các ngt c a cùng m t nguyên t có cùng s C. Là ch t oxi hoá nhưng đ ng th i cũng là oxi hoá ban đ u. ch t kh . 66. Ph n ng t oxi hoá, t kh là: D. Không là ch t oxi hoá cũng không là ch t A. NH4NO3 → N2O + 2H2O kh . B. 2Al(NO3)3 →Al2O3 + 6NO2 + 3.2O2↑ 71. Cho các ph n ng sau: C. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO Cl2 + H2O → HCl +HclO D. 2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2↑ Cl2 + 2NaOH → NaClO + H2O + NaCl E. 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 3Cl2+ 6NaOH → 5NaCl +NaClO3 + 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 3H2O 67. Cho các ph n ng oxi hoá- kh sau: 2Cl2 + H2O +HgO → HgCl2 +2HClO 3I2 + 3H2O → HIO3 + 5HI (1) 2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2O HgO →2Hg + O2↑ (2) Trong các ph n ng trên clo đóng vai trò là 4K2 SO3 → 3K2SO4 + K2S (3) ch t gì? NH4NO3 → N2O + 2H2O (4) A. Là ch t oxi hoá. 2KClO3 → 2KCl + 3O2↑ (5) B. Là ch t kh . 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO↑ (6) C. V a là ch t oxi hoá, v a là ch t kh . D. A, B, C đ u đúng 4HClO4→ 2Cl2 ↑ + 7O2↑ + 2H2 O (7) 72. Trong các ph n ng sau, ph n ng nào HCl 2H2O2 →2H2O + O2 (8) đóng vai trò là ch t oxi hoá? Trong s các ph n ng oxi hoá- kh trên, s A. 4HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + 2H2O ph n ng oxi hoá- kh n i pht là B. 4HCl +2Cu + O2 →2CuCl2 + 2H2O A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2 68. Cho các ph n ng oxi hoá- kh sau: D. 16HCl + 2 KMnO4 → 2MnCl2 + 5Cl2 3K2MnO4 + 2H2O → +8 H2O + 2KCl MnO2 + 2KMnO4+ 4KOH (1) E. 4HCl + O2 → 2H2O + 2Cl2 4HCl+MnO2 →MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O (2) 73. Khi cho Zn vào dd HNO3 thu đư c h n 4KClO3 →KCl + 3KClO4 (3) h p khí A g m N2O và N2 khi ph n ng k t thúc cho thêm NaOH vào l i th y gi i phóng 3HNO2 → HNO3 + 2NO↑ + H2O (4) khí B, h n h p khí B đó là: 4K2SO3 →2K2SO4 + 2K2S (5) A. H2, NO2 . B. H2, NH3. 2AgNO3 →2Ag↓ + 2NO2 + O2 ↑ (6) C. N2, N2O. D. NO, NO2 2S + 6KOH →2K2S + K2SO3 + 3H2O (7) 74. Ph n ng oxi hoá kh x y ra khi t o thành 2KMnO4 +16 HCl → 5Cl2 + 2KCl + A. Ch t ít tan t o k t t a. 2MnCl2 + 8H2O (8) B. Ch t ít đi n li. Trong các ph n ng oxi hoá- kh trên s C. Ch t oxi hoá và ch t kh y u hơn. ph n ng t oxi hoá, t kh là: D. Ch t d bay hơi. A. 2 B. 3 75. Hoà tan hoàn toàn m gam FexOy b ng dd C. 4 D. 5 H2SO4 đ c nóng thu đư c khí A và dd B. Cho 69. Các ch t nào sau đây đ u tác d ng v i dd khí A h p th hoàn toàn b i dd NaOH dư t o Fe(NO3)3? ra 12,6 gam mu i. M t khác, cô c n dd B thì A. Mg, Fe, Cu. B. Al, Fe, Ag. C. Ni, Zn, Fe D. C A và C đ u đúng.
 17. thu đư c 120 gam mu i khan. Công th c c a Vi t các phương trình ph n ng hoá h c đã s t oxit FexOy là: x y ra: A. FeO B. Fe3O4 …………………………………………… C. Fe2O3 D. T t c đ u sai 81. A và B là hai nguyên t thu c hai phân 76. Cho KI tác d ng v i KMnO4 trong môi nhóm chính k ti p nhau, B nhóm V, tr ng trư ng H2SO4, ngư i ta thu đư c 1,51g MnSO4 thái đơn ch t A và B có ph n ng v i nhau. theo phương trình ph n ng sau: T ng s proton trong h t nhân ngt c a A và B 10KI + 2KMnO4 + 8H2SO4 → là 23. 6K2SO4 + 5I2 + 2MnSO4 + 8 H2O - C u hình e c a A……………………… S mol iot t o thành và KI tham gia - Công th c pht c a đơn ch t A……… ph n ng trên là: - Công th c pht c a d ng thù hình A … A. 0,00025 và 0,0005 C. 0,025 và 0,05 - C u hình e c a B…………………… B. 0,25 và 0,50. D. 0,0025 và 0,005 - Các d ng thù hình thư ng g p c a B 77. Hãy ch n phương án đúng. Ph n ng oxi ………………. hoá - kh x y ra hay không trong các trư ng - V trí c a A, B trong b ng HTTH h p sau đây? Đ ng có th tác d ng v i ………………………………………………... A. dd mu i s t II t o thành mu i đ ng II và 82. Nhúng 1 thanh nhôm n ng 50g vào 400ml gi i phóng s t. dd CuSO4 0,5M. Sau m t th i gian l y thanh B. dd mu i s t III t o thành mu i đ ng II và nhôm ra cân n ng 51,38g. H i kh i lư ng Cu gi i phóng s t. thoát ra là bao nhiêu? C. dd mu i s t III t o thành mu i đ ng II và A. 0,64g B. 1,28g mu i s t II. C. 1,92g D. 2,56. D. không th tác d ng v i dd mu i s t III. 83. Hòa tan 4,59g Al b ng dd HNO3 thu đư c 78. Đ m gam phoi bào s t (A) ngoài không h n h p khí NO và N2O có t kh i hơi đ i v i khí, sau m t th i gian bi n thành h n h p (B) hiđro b ng 16,75. Th tích NO và N2O thu có kh i lư ng 12 gam g m s t và các oxit đư c đktc là: FeO, Fe3O4, Fe2O3. cho B tác d ng hoàn toàn A. 2,24 lít và 6,72 lít. v i dd HNO3 th y gi i phóng ra 2,24 lít khí B. 2,016 lít và 0,672 lít. NO duy nh t (đktc).Kh i lư ng tính theo gam C. 0,672 lít và 2,016 lít. c a m là: D. 1,972 lít và 0,448 lít. 84. Vi t ch Đ n u phát bi u đúng, ch S n u A. 11,8. B. 10,8 phát bi u sai trong nh ng dư i đây: C. 9,8 D. 8,8 A. Liên k t đơn b n hơn liên k t đôi 79. Cho các ch t sau: NH3, HCl, SO3, N2. B. Liên k t đôi b n hơn liên k t ba Chúng có ki u liên k t hoá h c nào sau đây? C. Các ch t có ki u liên k t ion b n hơn liên A. Liên k t c ng hoá tr phân c c. k t c ng hoá tr B. Liên k t c ng hoá tr không phân c c. D. Các ch t SO2, H2SO3, KHSO3 lưu huỳnh có C. Liên k t c ng hoá tr . s oxi hoá +4 D. Liên k t ph i trí E. Tinh th ngt bên hơn tinh th pht 80. Cho 1,44g h n h p g m kim lo i M và oxit 85. Ph n ng t oxi hoá - t kh là ph n ng c a nó MO, có s mol b ng nhau, tác d ng h t hoá h c trong đó v i H2SO4 đ c, đun nóng. Th tích khí A. Có s tăng, gi m đ ng th i s oxi hoá các SO2(đktc) thu đư c là 0,224lit. Cho bi t r ng ngt c a cùng m t nguyên t hoá tr l n nh t c a M là II. B. Có s như ng và nh n electron các ngt Kim lo i M là:................................................... c a cùng m t nguyên t . V trí c a M trong b ng h th ng tu n hoàn là: C. Ch t oxi hoá và ch t kh n m cùng m t .......................................................................... pht .
 18. D. Có s tăng và gi m đ ng th i s oxi hoá các 91. Hoà tan hoàn toàn oxit Fex Oy (A) trong dd ngt c a cùng m t nguyên t có cùng s oxi hoá H2SO4 đ c nóng thu đư c dd A1 và khí B1. M t ban đ u. khác l i cho dd A1 tác d ng v i NaOH dư l c 2+ 86. Cho các c p oxi hoá kh sau: Fe .Fe ; tách k t t a r i nung đ n kh i lư ng không đ i 2+ 3+ 2+ Cu .Cu; Fe .Fe . T trái sang ph i tính oxi đươc ch t r n A2. Công th c hoá h c c a A1, hoá tăng d n theo th t Fe2+, Cu2+, Fe3+, tính A2 và khí B1 l n lư t như sau: kh gi m d n theo th t Fe, Cu, Fe2+. Đi u A. Fe2(SO4)3, FeO và SO2. kh ng đ nh nào sau đây là đúng? B. Fe2(SO4)3, Fe3 O4 và SO2. A. Fe có kh năng tan đư c trong các dd FeCl3 C. Fe2(SO4)3, Fe2 O3 và SO2. và CuCl2. B. Đ ng có kh năng tan trong các dd FeCl3 và D. FeSO4, Fe2O3 và SO2. FeCl2. 92. Hòa tan hoàn toàn 28,8 g kim lo i Cu vào C. Fe không tan đư c trong các dd FeCl3 và dd HNO3loãng, t t c khí NO thu đư c đem CuCl2. oxi hóa thành NO2 r i s c vào nư c có dòng D. Đ ng có kh năng tan trong các dd FeCl2. oxi đ chuy n h t thành HNO3. Th tích khí 87. Hoà tan hoàn toàn m gam Fe3O4 vào dd oxi đktc đã tham gia vào quá trình trên là: HNO3 loãng dư, t t c lư ng khí NO thu đư c A . 100,8 lít C. 10,08lít đem oxi hoá thành NO2 r i s c vào nư c cùng B . 50,4 lít D. 5,04 lít dòng khí O2 đ chuy n h t thành HNO3. Cho 93. Hoà tan 7,8g h n h p b t Al và Mg trong bi t th tích khí oxi (đktc) đã tham gia quá dd HCl dư. Sau ph n ng kh i lư ng dd axit trình trên là 3,36 lit. Kh i lư ng m c a Fe3O4 tăng thêm 7,0g. Kh i lư ng nhôm và magie là giá tr nào sau đây? trong h n h p đ u là: A. 139,2 gam. B. 13,92 gam. A. 2,7g và 1,2g B. 5,4g và 2,4g C. 1,392 gam. D. 1392 gam. 88. Vai trò c a kim lo i và ion kim lo i trong các C. 5,8g và 3,6g D. 1,2g và 2,4g ph n ng oxi hoá - kh mà chúng tham gia là: 94. Cho các phương trình hoá h c sau đây: A. Ch t kh . A. Al4C3 +12H2O→4Al(OH)3 + 3CH4 B. Ch t oxi hoá. B. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 2+ C. V a là ch t kh v a có th là ch t oxi hoá. C. C2H2 + H2O Hg → CH3 CHO  D. Kim lo i ch là ch t kh , ion kim lo i có th − D. C2H5Cl+H2O   C2H5OH +HCl → OH là ch t kh hay ch t oxi hoá. E. NaH + H2O → NaOH + H2 89. Hoà tan hoàn toàn h n h p FeS và FeCO3 F. 2F2 + 2H2 O → 4HF + O2 b ng dd HNO3 đ c nóng thu đư c h n h p khí Có bao nhiêu ph n ng hoá h c trong s các A g m hai khí X, Y có t kh i so v i hiđro ph n ng trên, trong đó H2O đóng vai trò ch t b ng 22,805. Công th c hoá h c c a X và Y oxi hóa hay ch t kh ? theo th t là: A. 1 B. 2 A. H2S và CO2. B. SO2 và CO2. C. 3 D. 4 C. NO2 và CO2 D. NO2 và SO2 95. Kim lo i nào sau đây có th đi u ch theo 90. A là dd ch a 2 ch t tan là HCl và CuSO4 có PP đi n phân nóng ch y oxit: pH = 1. Cho t t dd NaOH 1M vào 100ml dd A. Fe B. Cu A đ n khi lư ng k t t a sinh ra b t đ u không C. Al D. Ag đ i thì dùng h t 250 ml. N ng đ M c a các 96. Nhúng m t thanh Mg có kh i lư ng m vào ch t tan trong A l n lư t là: m t dd ch a 2 mu i FeCl3 và FeCl2. Sau m t A. 0,01M và 0,24M. B. 0,1M và 0,24M. th i gian l y thanh Mg ra cân l i th y có kh i C. 0,01M và 2,4M. D. 0,1M và 2,4M. lư ng m’ < m. V y trong dd còn l i có ch a các cation nào sau đây?
 19. A. Mg2+ B. Mg2+ và Fe2+ A. 0,224 và 0,672. C. 0,672 và 0,224. 2+ 2+ 3+ C. Mg , Fe và Fe D. B và C đ u đúng B. 2,24 và 6,72. D. 6,72 và 2,24. 97. Dd FeCl3 có pH là: 105. Hoà tan hoàn toàn m t lư ng b t s t vào A. < 7 B. = 7 dd HNO3 loãng thu đư c h n h p khí g m 0,015 mol N2 O và 0,01 mol NO. Lư ng s t đã C. > 7 D. ≥ 7 hoà tan là: 98. Kim lo i nào sau đây có ph n ng v i dd A. 0,56g B. 0,84g CuSO4? C. 2,8g D. 1,4g A. Mg, Al, Ag B. Fe, Mg, Na 106. Cho h n h p g m FeO, CuO, Fe3O4 có s C. Ba, Zn, Hg D. Na, Hg, Ni mol ba ch t đ u b ng nhau tác d ng h t v i dd 99. Th i V lít khí CO2 đi u ki n tiêu chu n HNO3 thu đư c h n h p khí g m 0,09 mol vào dd ch a 0,2 mol Ca(OH)2 thì thu đư c NO2 và 0,05 mol NO. S mol c a m i ch t là: 2,5g k t t A. Giá tr c a V là: A. 0,56 lít. B. 8,4 lít. A. 0,12 B. 0,24 C. 0,21 D. C. 1,12 lít. D. A và B đ u đúng. 0,36 100. Có khí CO2 l n t p ch t là SO2. Đ lo i 107. Có các dd AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4 . b t p ch t thì có th s c h n h p khí vào Ch đư c dùng thêm m t thu c th , thì có th trong dd nào sau đây? dùng thêm thu c th nào sau đây đ nh n bi t A. Dd nư c brom dư. B. Dd Ba(OH)2 dư. các dd đó? C. Dd Ca(OH)2 dư. D. Dd NaOH dư. A. Dd NaOH. B. Dd AgNO3. 101. Các ch t nào trong dãy sau đây v a tác C. Dd BaCl2. D. Dd quỳ tím. d ng v i dd ki m m nh, v a tác d ng v i dd 108. Cho các anion: Cl , Br-, S2-, I-, OH- Th - axit m nh? t oxi hoá c a các anion anot trơ nào sau A. Al(OH)3 , (NH2)2CO, NH4 Cl. B. đây là đúng? NaHCO3, Zn(OH)2, CH3COONH4. A. Cl-, Br-, S2-, I-, OH- B. S2-, Cl-, I-, Br,- OH- C. Ba(OH)2, AlCl3, ZnO. C. S2-, I-, Br-, Cl-, OH- D. S2-, I-, Br-, OH-, Cl- D. Mg(HCO3 )2, FeO, KOH. 109: Theo ph n ng sau: 102. Khi l y 14,25g mu i clorua c a m t kim Cu2+ + Fe = Fe2+ + Cu (1) lo i M ch có hoá tr II và m t lư ng mu i Phát bi u nào sau đây sai nitrat c a M v i s mol như nhau, thì th y kh i A. (1) là m t quá trình thu electron lư ng khác nhau là 7,95g. Công th c c a 2 B. (1) là m t quá trình nh n electron mu i là: C. (1) là m t ph n ng oxi hóa kh A. CuCl2, Cu(NO3)2 B. FeCl2, Fe(NO3)2 D. C A, B, C đ u đúng C. MgCl2, Mg(NO3)2 D. CaCl2, Ca(NO3)2 110: Cho hi u ng nhi t ph n ng: 2HgO = 103. Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0,05 mol 2 Hg + O2 là -90. 3 kj Ag và 0,03 mol Cu vào dd HNO3 thu đư c h n năng lư ng liên k t c a Hg là 61. 2 kj /mol h p khí A g m NO và NO2 có t l s mol năng lư ng liên k t c a O2 là 498. 7 tương ng là 2 : 3. Th tích h n h p A đktc kj/mol là: V y năng lư ng liên k t c a HgO là A. 1,368 lít. C. 2,737 lít. A. 360 kj.mol C. 350 kj.mol B. 2,224 lít. D. 3,3737 lít. B. 355. 7kj.mol D. 358 kj.mol 104. Tr n 0,54 g b t nhôm v i b t Fe2O3 và 111: T c đ ph n ng không ph th c vào: CuO r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm thu A. B n ch t c a s n ph m đư c h n h p A. Hoà tan hoàn toàn A trong dd B. B n ch t c a ch t tham gia ph n ng HNO3 đư c h n h p khí g m NO và NO2 có t C. Đi u ki n ti n hành như: Nhi t đ , xúc l s mol tương ng là 1 : 3. Th tích (đktc) tác … khí NO và NO2 l n lư t là (lít): D. Ch có A, C
 20. 112. Đi n phân dd CuSO4 v i anot b ng đ ng nh n th y màu xanh c a dd không đ i. Ch n m t trong các lí do sau: A. S đi n phân không x y ra. B. Th c ch t là đi n phân nư c. C. Đ ng v a t o ra catot l i tan ngay. D. Lư ng đ ng bám vào catot b ng lư ng tan ra anot nh đi n phân. 113. Đi n phân dd ch a 0,2 mol FeSO4 và 0,06mol HCl v i dòng đi n 1,34 A trong 2 gi (đi n c c trơ, có màng ngăn). B qua s hoà tan c a clo trong nư c và coi hi u su t đi n phân là 100%. Kh i lư ng kim lo i thoát ra katot và th tích khí thoát ra anot (đktc) l n lư t là: A. 1,12 g Fe và 0,896 lit h n h p khí Cl2 , O2. B. 1,12 g Fe và 1,12 lit h n h p khí Cl2 và O2. C. 11,2 g Fe và 1,12 lit h n h p khí Cl2 và O2. D. 1,12 g Fe và 8,96 lit h n h p khí Cl2. O
Đồng bộ tài khoản