intTypePromotion=3

Lý thuyết và bài tập Quang hình học + đáp án đầy đủ

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

0
533
lượt xem
142
download

Lý thuyết và bài tập Quang hình học + đáp án đầy đủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập quang hình học + đáp án đầy đủ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập Quang hình học + đáp án đầy đủ

 1. Lý thuy t QUANG HÌNH H C I.PH N X ÁNH SÁNG 1. G i O là đ nh gương c u , F là tiêu đi m chính , C là tâm gương c u .Đi u nào sau đây là sai khi nói v m i tương quan gi a v t và nh qua gương c u lõm : A. V t th t trong kh ang OF cho nh o n m sau gương c u ,kích thư c nh l n hơn v t. B. V t th t ngòai kh ang OC cho nh th t n m trong kh ang CF,kích thư c nh nh hơn v t. C. V t th t ngòai kh ang OC cho nh th t n m trong kh ang CF,kích thư c nh l n hơn v t. D. V t th t trong kh ang FC cho nh th t n m ngòai kh ang OC,kích thư c nh l n hơn v t. 2. Khi nói v th trư ng c a gương c u lõm, gương c u l i và gương ph ng có cùng kích thư c , phát bi u nào sau đây đúng ? A. Th trư ng gương phãng l n nh t, k đ n là gương c u l i còn th trư ng gương c u lõm nh nh t. B. Vì kích thư c gi ng nhau nên th trư ng c a các gương đ u b ng nhau. C. Th trư ng gương c u l i l n nh t, k đ n là gương ph ng còn th trư ng gương c u lõm nh nh t. D. Th trư ng gương c u lõm l n nh t, k đ n là gương ph ng còn th trư ng gương c u l i nh nh t. 3. M t v t sáng AB đ t trư c m t gương c u (G) cho nh o nh hơn AB.Phát bi u nào sau đây đúng ? A. (G) là gương c u l i, nh cùng chi u v t. B. (G) là gương c u lõm, nh cùng chi u v t. C. (G) là gương c u lõm, AB đ t trong kh ang tiêu c . D. (G) là gương c u l i , AB đ t trong kh ang tiêu c . 4. Đ nh lu t v ... đư c v n d ng đ gi i thích các hi n tư ng: S xu t hi n vùng bóng đen vùng n a t i, nh t th c, nguy t th c. Ch n m t trong các câu sau đây đi n vào ch tr ng cho h p nghĩa. A. S truy n th ng c a ánh sáng. B. S ph n x c a ánh sáng. C. S khúc x c a ánh sáng. D. S ph n x toàn ph n c a ánh sáng. Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 1
 2. 5. Ch n câu phát bi u chưa chính xác A. Đư ng vuông góc v i m t ph n x t i đi m t i g i là pháp tuy n B. Hi n tư ng tia sáng b đ i hư ng khi g p b m t nh n bóng g i là hi n tư ng ph n x ánh sáng. C. M t ph ng t i là m t ph ng t o b i tia t i và pháp tuy n t i đi m t i. D. Tia ph n x n m trong m t ph ng t i và bên pháp tuy n so v i tia t i. 6. Đ i v i gương ph ng, phát bi u nào sau đây sai ? A. Đ l n v t, nh b ng nhau. B. nh và v t đ i x ng nhau qua gương C. nh và v t cùng tính ch t D. V t th t cho nh o 7. Tìm câu phát bi u sai khi nói v s ph n x ánh sáng ? A. Góc ph n x b ng góc t i. B. Tia ph n x n m trong cùng môi trư ng v i tia t i. C. Tia ph n x bên kia pháp tuy n đ i v i tia t i. D. Tia ph n x n m trong m t ph ng ch a tia t i. 8. Khi tâm c a M t Tr i (a), M t Trăng (b), Trái Đ t (c) cùng n m trên m t đư ng th ng.Hi n tư ng nh t th c x y ra khi: A. (b) gi a (a) và (c) B. (a) gi a (b) và (c) C. (c) gi a (a) và (b) D. (a), (b), (c) m t v trí khác 9. Khi tâm c a M t Tr i (a), M t Trăng (b), Trái Đ t (c) cùng n m trên m t đư ng th ng.Hi n tư ng nguy t th c x y ra khi: A. (a) gi a (b) và (c) B. (c) gi a (a) và (b) C. (b) gi a (a) và (c) D. (a), (b), (c) m t v trí khác 10. Tia t i h p v i gương ph ng 150 thì góc ph n x là: A. 150 B. 450 C. 750 D. 250 11. Cho ∆ABC, ph i đ t gương ph ng B như th nào đ m t quan sát viên đ t t i A, khi nhìn B thì th y luôn nh c a đi m C: A. Trùng phân giác trong góc B B. Trùng phân giác ngoài góc C C. Trùng phân giác trong góc A D. Trùng phân giác ngoài góc B Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 2
 3. 12. Đ i v i gương ph ng . Hãy ch n phát bi u đúng: A. V t th t cho nh o th y đư c trong gương B. V t th t cho nh th t th y đư c trong gương C. V t o cho nh o th y đư c trong gương D. V t o cho nh th t th y đư c trong gương 13. Đ i v i gương ph ng thì: A. khi v t đ n g n gương ph ng thì nh s l n d n B. dù v t ti n l i g n hay ra gương , nh v n không thay đ i đ l n C. nh v t luôn di chuy n cùng chi u D. khi v t lùi xa gương ph ng thì nh ti n đ n g n gương 14. Ban đ u m t ngư i đ ng trư c m t gương thì không th y nh c a mình.Khi ti n l i g n gương thì th y nh c a mình, nh nh d n khi ngư i y ti n v gương. Gương n y là: A. gương c u l i B. gương ph ng C. gương c u lõm D. Không xác đ nh đư c 15. Đ t v t sáng AB vuông góc tr c chính m t gương c u . Khi di chuy n v t d c theo tr c chính ta tìm đư c v trí đ t v t sao cho nh A B c a AB là nh th t b ng AB. Nh n xét nào sau đây đúng? ′ ′ A. G/c u là gương c u lõm, v trí đ t AB là tâm C B. G/c u là gương c u lõm, v trí đ t AB là đ nh O C. G/c u là gương c u l i, v trí đ t AB là tâm C D. G/c u là gương c u lõm, v trí đ t AB là tiêu đi m chính F 16. G i A là nh c a A qua gương c u . Giao đi m c a AA v i tr c ′ ′ chính c a gương c u là: A. tiêu đi m nh chính B. đ nh gương c u C. tiêu đi m chính D. tâm gương c u 17. M t ngư i đang dùng gương ph ng đ soi m t mình. H i góc trông nh s l n nh t khi ngư i đó đ t gương v trí nào sau đây: A. T i trung đi m đo n OCv B. T i trung đi m đo n OCc C. T i đi m Cc c a m t D. T i đi m Cv c a m t Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 3
 4. 18. Gương ph ng c đ nh, đi m sáng A đi theo phương vuông góc v i gương có v n t c − thì: → v A. nh di chuy n ngư c chi u v i v n t c −→v B. nh di chuy n ngư c chi u v i v n t c 2−→v C. nh di chuy n cùng chi u v i v n t c − →v D. nh di chuy n cùng chi u v i v n t c 2−→v 19. Đi m sáng A di chuy n theo phương vuông góc v i gương ph ng có v n t c − .Mu n nh c đ nh thì: → v − →v A. gương ph ng di chuy n ngư c chi u v i v n t c −2 →v B. gương ph ng di chuy n cùng chi u v i v n t c 2 C. gương ph ng di chuy n cùng chi u v i v n t c 2− →v D. gương ph ng di chuy n ngư c chi u v i v n t c 2−→v 20. Khi phương tia t i không đ i, n u quay gương ph ng quanh 1 tr c vuông góc v i m t ph ng t i m t góc α thì tia ph n x quay 1 góc: A. β = 2α ngư c chi u quay c a gương B. β = α theo chi u quay c a gương C. β = 2α theo chi u quay c a gương D. β = α ngư c chi u quay c a gương 21. M t ngư i đ t m t trên tr c chính c a 1 gương ph ng cách gương 20cm đ quan sát nh ng v t sau mình. Gương hình tròn đư ng kính 40cm Đ l n c a n a góc đ nh hình nón gi i h n th trư ng gương là : A. 0, 15rad B. 1, 2rad C. 300 D. 450 22. M t ngư i đ t m t trên tr c chính c a 1 gương ph ng cách gương 20cm đ quan sát nh ng v t sau mình. Gương hình tròn đư ng kính 40cm. V t đ t cách tr c gương 80cm và cách gương m t kho ng d, đ m t quan sát viên th y đư c nh c a v t qua gương thì giá tr c a d ph i l n hơn: A. 150m B. 50m C. 100m D. 80m 23. M t đi m sáng A trư c gương ph ng cách gương 50cm. Cho A di chuy n v phía gương theo phương vuông góc v i m t gương m t kho ng x. Khi đó kho ng cách gi a A và nh A’ là 30cm. Giá tr c a x là: A. 20cm B. 35cm C. 15cm D. 10cm Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 4
 5. 24. Ánh sáng m t tr i chi u nghiêng 600 so v i m t ph ng ngang. Ph i đ t gương ph ng h p v i m t ph ng ngang m t góc bao nhiêu đ đư c chùm tia ph n x th ng đ ng: A. 250 B. 350 C. 750 D. 300 25. M t gương ph ng hình tròn n m ngang có đư ng kính 10cm. M t ngu n sáng đ t phía trư c gương, n m trên đư ng th ng đ ng qua tâm gương, cách gương 30cm. Đư ng kính hình tròn đư c chi u sáng trên tr n nhà cách gương 1,8m là: A. 80cm B. 120cm C. 50cm D. 70cm 26. M t ngư i có chi u cao AB = 170cm, m t O cách đ nh đ u A là 5cm đ ng soi gương g n trên tư ng. Gương soi hình ch nh t, c nh mép dư i c a gương cách sàn nhà m t kho ng h. B cao t i thi u c a gương đ nhìn tr n v n nh c a ngư i đó và giá tr h là: A. 85cm và h = 82,5cm B. 80cm và h = 60,5cm C. 170cm và h = 70,5cm D. 42,5cm và h = 72cm 27. Hai gương ph ng G1 và G2 đ t nghiêng v i nhau m t góc α = 1200 có các m t ph n x hư ng vào nhau, giao tuy n (O). M t đi m sáng S n m kho ng gi a hai gương . S1 và S2 là 2 nh o đ u tiên c a S qua các gương G1 và G2 .Ch n k t qu đúng. A. S1 OS2 = 600 B. S1 OS2 = 1200 C. S1 OS2 = 2400 D. S1 OS2 = 300 28. V t th t qua gương c u (G) cho nh o l n hơn v t. (G i C là tâm gương c u ,O là đ nh gương c u , F là tiêu đi m chính gương c u). Ch n câu đúng : A. (G) là gương c u l i; v t trong kho ng OC B. (G) là gương c u lõm; v t trong kho ng CO C. (G) là gương c u lõm; v t trong kho ng FO D. (G) là gương c u l i; v t trong kho ng FO Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 5
 6. 29. M t v t sáng AB đ t trư c m t gương c u (G),vuông góc v i tr c chính cho nh th t nh hơn AB.Phát bi u nào sau đây đúng ? A. (G) là gương c u l i, kh ang càch t AB đ n gương c u l n hơn bán kính gương c u . B. (G) là gương c u lõm, kh ang càch t AB đ n gương c u nh hơn bán kính gương c u . C. (G) là gương c u lõm, kh ang càch t AB đ n gương c u nh hơn tiêu c gương c u . D. (G) là gương c u lõm, kh ang càch t AB đ n gương c u l n hơn bán kính gương c u . 30. G i O là đ nh gương c u , F là tiêu đi m chính , C là tâm gương c u .Đi u nào sau đây là đúng khi nói v m i tương quan gi a v t và nh qua gương c u l i ? A. V t th t cho nh o nh hơn v t. B. V t o trong kh ang CF cho nh th t l n hơn v t. C. V t o trong kh ang OF cho nh o l n hơn v t. D. V t th t luôn cho nh o l n hơn v t. 31. G i O là đ nh gương c u , F là tiêu đi m chính , C là tâm gương c u .Đi u nào sau đây là đúng khi nói v m i tương quan gi a v t và nh qua gương c u lõm ? A. V t th t trong kh ang OF cho nh o nh hơn v t. B. V t th t ngòai kh ang OC cho nh th tn m trong kh ang CF. C. V t th t ngòai kh ang OF cho nh th tn m trong kh ang CF. D. V t th t trong kh ang OC cho nh th tn m ngòai kh ang CF. 32. M t ngư i m t c n đ t m t trư c m t gương c u thì quan sát th y nh c a m t mình nh hơn m t trong đi u ki n rõ nh t. Nh n xét nào sau đây là đúng ? A. G/c u là gương c u l i đ t trong kho ng t m t đ n đi m Cv B. G/c u là gương c u lõm đ t trong kho ng t m t đ n đi m Cc C. G/c u là gương c u l i đ t trong kho ng t m t đ n đi m Cc D. G/c u là gương c u lõm đ t trong kho ng t m t đ n đi m Cv 33. Trong nh ng ng d ng sau, ng d ng nào đúng v i ng d ng c a gương c u lõm ? A. Trong các lò m t tr i, dùng gương c u đ t p trung năng lư ng ánh sáng . B. Làm kính báo nguy hi m trên các đ an đư ng đèo g p khúc. C. Làm kính chi u h u xe ôtô, mô tô. D. Làm kính soi thông thư ng trong sinh h at. Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 6
 7. II.KHÚC X ÁNH SÁNG 34. Phát bi u nào sau đây là sai khi đ c p đ n chi t su t c a môi trư ng ? Ch n câu tr l i đúng nh t . (I) Chi t su t tuy t đ i c a môi trư ng luôn nh hơn 1 (II) Chi t su t tuy t đ i c a m t môi trư ng là chi t su t t đ i c a môi trư ng đó đ i v i môi trư ng chân không (III) Chi t su t t đ i c a môi trư ng nư c đ i v i môi trư ng th y tinh là t s v n t c ánh sáng trong môi trư ng nư c chia cho v n t c ánh sáng trong môi trư ng th y tính (IV) Chi t su t tuy t đ i c a m t môi trư ng là ngh ch đ o chi t su t t đ i c a môi trư ng đó đ i v i môi trư ng chân không. A. (I) , (III) , (IV) B. (III) , (IV) C. (I) , (II) , (IV) D. (I) , (II) , (III) 35. Đ i v i lăng kính tam giác, khi có góc l ch c c ti u phát bi u nào sau đây là sai ? A. Tia khúc x trong lăng kính vuông góc v i phân giác c a góc chi t quang. B. Tia khúc x trong lăng kính luôn luôn song song v i m t đáy. C. Chi t su t lăng kính đư c tính theo công th c : Dmin + A sin( ) n= 2 A sin( ) 2 D. Tia t i và tia ló đ i x ng nhau qua phân giác c a góc chi t quang 36. Đi u nào sau đây là sai khi nói v lăng kính và đư ng đi c a tia sáng đơn s c khi qua lăng kính ? A. Ti t di n th ng c a lăng kính là m t hình tam giác cân. B. Sau khi khúc x và cho tia ló m t bên đ i di n tia sáng b l ch v phía đáy lăng kính . C. Lăng kính là m t kh i ch t trong su t hính lăng tr có ti t diên th ng là m t hình tam giác. D. M i tia sáng khi qua lăng kính đ u b khúc x và cho tia ló ra kh i lăng kính . Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 7
 8. 37. K t lu n nào sau đây là đúng khi nói v m i liên h gi a góc t i và góc khúc x ? A. Khi tia sáng truy n t môi trư ng có chi t quang l n sang môi trư ng chi t quang kém hơn thì góc khúc x nh hơn góc t i. B. Khi tia sáng truy n t môi trư ng có chi t quang kém sang môi trư ng chi t quang hơn thì góc khúc x nh hơn góc t i. C. Khi tia sáng truy n t môi trư ng có chi t quang kém sang môi trư ng chi t quang hơn thì góc khúc x nh hơn góc t i. D. Khi tia sáng truy n t môi trư ng có chi t quang kém v i góc t i là 900 sang môi trư ng chi t quang hơn thì góc khúc x b ng góc t i. 38. M t tia sáng đơn s c truy n trong nư c, t i m t thoáng nư c - không khí dư i góc t i i .Ch n nh n xét đúng . A. Cho tia khúc x khi i > igh v i góc khúc x ri C. Cho tia khúc x khi i < igh v i góc khúc x r igh v i góc khúc x r>i 39. Ch n câu phát bi u đúng : A. Khi ánh sáng truy n t môi trư ng chi t quang hơn đ n môi trư ng chi t quang kém thì có th x y ra hi n tư ng ph n x toàn ph n. B. Chi t su t t đ i c a môi trư ng 2 đ i v i môi trư ng 1 b ng t s v n t c ánh sáng trong môi trư ng 2 và v n t c ánh sáng trong môi trư ng 1. C. Khi ánh sáng truy n t môi trư ng chi t quang kém (chi t su t n1 ) sang môi trư ng chi t quang l n (chi t su t n2 ) thì góc gi i h n n2 ph n x toàn ph n igh đư c xác đ nh b i : sin igh = n1 D. Chi t su t tuy t đ i c a m t môi trư ng trong su t có th l n ho c nh hơn 1. Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 8
 9. 40. Ch n câu SAI khi nói v chi t su t : A. V n t c c a ánh sáng trong nư c l n hơn v n t c ánh sáng trong th y tinh nên chi t su t tuy t đ i c a nư c nh hơn chi t su t tuy t đ i c a th y tinh. B. Chi t su t tuy t đ i c a m t môi trư ng b ng t s c a v n t c ánh sáng trong môi trư ng đó và v n t c ánh sáng trong chân không. C. Khi ánh sáng truy n t môi trư ng chi t quang hơn đ n môi trư ng chi t quang kém, hi n tư ng ph n x toàn ph n x y ra khi góc t i l n hơn góc gi i h n ph n x toàn ph n i gh . D. Khi tia sáng truy n t môi trư ng chi t quang kém sang môi trư ng chi t quang l n hơn luôn luôn có tia khúc x . 41. Chi u t i m t bên m t lăng kính có chi t su t n , góc chi t quang A m t tia sáng đơn s c v i góc t i i1 . Đi u ki n đ có tia ló m t bên đ i di n là: A. A > igh B. A > 2igh C. sin i1 n sin( A − igh ) D. A i gh 42. Khi đ c p đ n chi t su t , phát bi u nào sau đây đúng ? A. Chi t su t tuy t đ i c a m t môi trư ng là chi t su t t đ i c a môi trư ng chân không đ i v i m i trư ng đó B. Chi t su t t đ i gi a môi trư ng khúc x đ i v i môi trư ng t i là t s chi t su t tuy t đ i c a môi trư ng t i chia cho chi t su t tuy t đ i c a môi trư ng khúc x . C. Chi t su t tuy t đ i c a m t môi trư ng là chi t su t t đ i c a môi trư ng đó đ i v i m i trư ng chân không. D. Chi t su t t đ i gi a môi trư ng khúc x đ i v i môi trư ng t i là t s v n t c ánh sáng trong môi trư ng khúc x chia cho v n t c ánh sáng trong môi trư ng t i. 43. Trong các đi u ki n sau , đi u ki n nào là đi u ki n đ có hi n tư ng ph n x tòan ph n ? Ch n câu tr l i đúng . (I) Tia sáng đi t môi trư ng có chi t su t nh sang môi trư ng có chi t su t l n hơn. (II) Tia sáng đi t môi trư ng có chi t quang l n sang môi trư ng có chi t quang kém hơn. (III) Góc t i l n hơn góc gi i h n ph n x tòan ph n. (IV) Tia sáng đi t môi trư ng có v n t c truy n nh sang môi trư ng có v n t c truy n l n hơn. A. (I) , (IV) B. (I) , (III) , (IV) C. (II) , (III) D. (II) , (IV) Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 9
 10. 44. Cho hai môi trư ng (1) và (2) trong su t có chi t su t l n lư t là √ √ n1 = 2; n2 = 3 .Phát bi u nào sau đây SAI? A. Môi trư ng (2) chi t quang hơn môi trư ng (1). B. Môi trư ng (1) chi t quang kém hơn môi trư ng (2). C. V n t c ánh sáng trong môi trư ng (1) nh hơn v n t c ánh sáng trong môi trư ng (2). D. V n t c ánh sáng trong môi trư ng (1) l n hơn v n t c ánh sáng trong môi trư ng (2). 45. Trong các bi u th c liên quan gi a v n t c ánh sáng trong môi trư ng chân không, trong môi trư ng v t ch t trong su t và chi t su t sau đây, bi u th c nào sai ? c n2 n2 v2 ( I )n1 = ; ( I I )n12 = ; ( I I I )n21 = ; ( IV )n12 = : v1 n1 n1 v1 A. (I) và (IV) B. (III) và (IV) C. (I) và (III) D. Ch (II) 46. Ch n câu SAI . Đ i v i lăng kính : A. Khi góc ló ra kh i lăng kính b ng 900 thì góc khúc x r = A − igh . B. Trư ng h p các góc A và i nh thì góc l ch D c a tia sáng qua lăng kính ph thu c góc t i i . C. Khi góc l ch c c ti u thì các tia t i và tia ló đ i x ng nhau qua phân góc c a góc A. D. Góc l ch D c a tia sáng r i lăng kính ph thu c vào chi t su t c a lăng kính. III.TH U KÍNH 47. M t th u kính h i t có chi t su t n đư c đ t th u kính trong môi trư ng trong su t có chi t su t n > n . Trong các phát bi u sau ′ đây phát bi u nào đúng ? (I) Tiêu c th u kính không đ i (II) Th u kính tr thành th u kính phân kỳ (III) Tiêu c th u kính tăng lên A. (I) B. (II) C. (III) D. (III) và (IV) Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 10
 11. 48. M t v t AB đ t vuông góc tr c chính m t th u kính h i t . G i d là kh ang cách t AB đ n th u kính , f là tiêu c th u kính . Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v nh c a AB ?: A. Khi 0
 12. 54. Ch n câu SAI : A. Th u kính h i t v t o cho m t nh th t cùng chi u và nh hơn v t. B. Th u kính h i t v t th t đ t trong kho ng tiêu c cho m t nh o cùng chi u và l n hơn v t. C. Th u kính phân kì v t th t cho m t nh o cùng chi u và nh hơn v t. D. Th u kính phân kì v t o cho m t nh o cùng chi u và l n hơn v t. 55. Đ i v i th u kính. Nh n xét nào sau đây sai ? A. Kho ng cách t v t đ n nh là L = |d| + d ′ B. Kho ng cách t v t đ n nh là L = d + d ′ C. V t th t ti n l i g n th u kính thì nh th t lùi ra xa th u kính. D. V t o ti n l i g n th u kính thì nh th t cũng ti n l i g n th u kính. 56. Cho O là quang tâm ; MN là tr c chính c a th u kính L . Hình nào L là th u kính h i t ? A. Hình 1 B. Hình 3 C. Hình 2 &3 D. Hình 4 57. Đ i v i th u kính h i t . Ch n phát bi u đúng. A. Khi v t di chuy n t quang tâm O đ n tiêu di n v t thì nh o di chuy n t vô c c v tiêu di n v t. B. Khi v t ( o) di chuy n t vô c c đ n tiêu di n nh thì nh(th t) di chuy n t tiêu di n nh đ n vô c c. C. Khi v t (th t) di chuy n t vô c c đ n tiêu di n v t thì nh(th t) di chuy n t tiêu di n nh đ n vô c c. D. Khi v t di chuy n t tiêu di n v t ra xa vô c c thì nh th t di chuy n t quang tâm O đ n vô c c. Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 12
 13. 58. Đi u nào sau đây là sai khi nói v các đ c đi m c a th u kính ? A. M t ph ng ch a các tiêu đi m chính c a th u kính g i là tiêu di n c a th u kính đó. B. M t tia t i song song v i tr c ph cho tia ló đi qua tiêu đi m nh ph . C. M i th u kính có vô s các tr c ph . D. ng v i m i tr c ph có hai tiêu đi m ph . 59. Đ i v i th u kính phân kỳ , khi v t di chuy n v phía th u kính . Trư ng h p nào sau đây nh di chuy n ra xa th u kính ? A. V t th t cho nh th t B. V t o cho nh o C. V t th t cho nh o D. V t o cho nh th t 60. M t v t sáng AB đ t trư c m t quang c cho nh th t cùng bên v i v t so v i quang c . Quang c đó là : A. th u kính phân kỳ B. th u kính h i t C. gương c u l i D. gương c u lõm 61. Xét hình v bên , v i S là v t , S’ là nh c a S , L là th u kính , O là quang tâm , xy là tr c chính.Ch n câu SAI A. S là v t th t , S’ là nh o, L: th u kính phân kì. B. L là th u kính phân kì v t th t cho nh o g n th u kính hơn v t. C. L là th u kính phân kì vì tia ló l ch xa tr c chính hơn so v i tia t i. D. Tiêu đi m nh chính F’ trong kho ng OS’ . Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 13
 14. 62. Trong các hình v sau đây,v i S là v t th t, S’ là nh c a S qua th u kính, O là quang tâm, xy là tr c chính. Hình nào là th u kính h i t ? A. Hình 2,3,4 B. Hình 1,2,3, C. Hình 1,3,4 D. Hình 1,4 63. Trong các hình v sau đây,v i S là v t th t, S’ là nh c a S qua th u kính, O là quang tâm, xy là tr c chính.Hình nào là th u kính phân kỳ ? A. Hình 2,3 B. Hình 3 C. Hình 3,4 D. Hình 1,2,3 IV.M T - KÍNH LÚP - KÍNH HI N VI - KÍNH THIÊN VĂN 64. Đi u nào sau đây là đúng khi nói v t t vi n th c a m t ? A. Khi không đi u ti t , tiêu đi m c a th y tinh th n m sau võng m c. B. Khi không đi u ti t , tiêu đi m c a th y tinh th n m trư c võng m c. C. Mu n nhìn rõ v t xa ph i mang th u kính phân kỳ D. T s c a th y tinh th l n hơn t s th y tinh th c a m t không có t t. Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 14
 15. 65. Phát bi u nào sau đây SAI khi nói v cách s d ng kính lúp ? A. Thông thư ng đ tránh m i m t ngư i ta đ t v t sao cho nh hi n đi m c c vi n . B. Khi dùng kính lúp m t b t bu c ph i đ t sau kính lúp. C. Kính lúp ph i đ t trư c v t sao cho nh c a v t qua kính là nh th t n m trong ph m vi th y rõ c a m t . D. Kính lúp ph i đ t trư c v t sao cho nh c a v t qua kính là nh o n m trong ph m vi th y rõ c a m t 66. Đ i v i m t , phát bi u nào sau đây sai ? A. Đi m c c vi n Cv : Là đi m xa m t nh t t i đó m t còn có th nhìn rõ đư c (lúc này m t không đi u ti t) B. Đi m c c c n Cc : là đi m g n m t nh t mà m t còn có th nhìn rõ đư c (lúc này m t đi u ti t c c đ , th y tinh th có đ cong l n nh t). C. S đi u ti t c a m t : là s thay đ i bán kính cong c a th y tinh th đ nh c a v t c n quan sát hi n rõ nét trên tiêu đi m nh c a th y tinh th . D. Năng su t phân li c a m t : là góc trông nh nh t gi a 2 đi m mà m t có th phân bi t đư c 2 đi m đó. 67. Đ i v i các t t c a m t, phát bi u nào sau đây sai ? A. M t c n th : là m t không đi u ti t có tiêu đi m nh c a th y tinh th n m trư c võng m c, nên m t không nhìn th y v t vô c c. B. S a t t c n th : b ng cách đeo m t th u kính phân kỳ sao cho có th nhìn rõ v t vô c c mà không ph i đi u ti t C. M t vi n th : là m t khi không đi u ti t, có tiêu đi m nh c a m t n m sau võng m c. D. S a t t vi n th : b ng cách đeo m t th u kính h i t đ nhìn rõ v t vô c c . 68. Hãy ch n câu đúng khi nói v v t kính c a máy nh : A. V t kính c a máy nh là m t th u kính h i t , có tiêu c không đ i B. V t kính c a máy nh là m t th u kính phân kỳ, có tiêu c không đ i C. V t kính c a máy nh là m t gương c u lõm, vì v t th t qua gương c u lõm luôn luôn cho nh th t trên phim D. V t kính c a máy nh là m t th u kính h i t , có tiêu c bi n thiên Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 15
 16. 69. Ch n câu tr l i đúng trong các câu tr l i sau đây : Khi m t nhìn v t đ t đi m c c c n thì: A. Kh ang cách t võng m c đ n th y tinh th g n nh t. B. M t không c n đi u ti t . C. M t đi u ti t t i đa. D. Đ t c a th y tinh th nh nh t. 70. Đi u nào sau đây là đúng khi nói v t t c n th c a m t ? A. Kh ang nhìn rõ ng n nh t dài hơn so v i m t có t t vi n th . B. Mu n nhìn rõ v t xa ph i mang th u kính h i t . C. T s c a th y tinh th nh hơn t s th y tinh th c a m t không có t t. D. Khi không đi u ti t , tiêu đi m c a th y tinh th n m trư c võng m c. 71. Khi nói v s đi u ti t c a m t, trong các phát bi u sau đây phát bi u nào sai ? (I) Khi quan sát đi m c c c n m t không đi u ti t . (II) Khi quan sát đi m c c vi n m t không đi u ti t . (III) Khi s đi u ti t tăng lên thì tiêu c c a th y tinh th tăng theo. (IV) Khi quan sát v t di chuy n t đi m c c c n đ n đi m c c vi n thì t s c a th y tính th gi m d n. A. (II) B. (I) , (III) C. (II),(IV) D. (IV) 72. Đi u nào sau đây sai khi nói v c u t o và đ c đi m c a m t ?: A. Đ i v i m t không có t t đi m c c vi n vô cùng. B. V phương di n quang hình h c, m t gi ng như m t máy nh. C. Th y tinh th c a m t tương t như v t kính c a máy nh t c là không th thay đ i tiêu c . D. M t vi n th có đi m c c c n xa m t hơn so v i m t thư ng. Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 16
 17. 73. Khi nói v s đi u ti t c a m t, trong các phát bi u sau đây phát bi u nào đúng? (I) Khi quan sát đi m c c c n m t không đi u ti t . (II) Khi quan sát đi m c c vi n m t đi u ti t t i đa. (III) Khi s đi u ti t tăng lên thì tiêu c c a th y tinh th tăng theo. (IV) Khi quan sát v t di chuy n t đi m c c c n đ n đi m c c vi n thì t s c a th y tính th tăng d n lên. A. (I) B. (I) và (IV) C. (II),(III) D. Không có phát bi u nào đúng 74. Ch n câu tr l i đúng trong các câu tr l i sau đây : Khi m t nhìn v t đ t đi m c c c n thì: A. Đ t c a th y tinh th l n nh t. B. Kh ang cách t võng m c đ n th y tinh th g n nh t. C. M t không c n đi u ti t . D. Đ t c a th y tinh th nh nh t. 75. Phát bi u nào sau đây SAI khi nói v cách s d ng kính lúp ? A. Thông thư ng đ tránh m i m t ngư i ta đ t v t sao cho nh hi n đi m c c vi n . B. Kính lúp ph i đ t trư c v t sao cho nh c a v t qua kính là nh th t n m trong ph m vi th y rõ c a m t . C. Khi dùng kính lúp m t b t bu c ph i đ t sau kính lúp. D. Kính lúp ph i đ t trư c v t sao cho nh c a v t qua kính là nh o n m trong ph m vi th y rõ c a m t. 76. Đi u nào sau đây là đúng khi nói v c u t o c a kính hi n vi : (I) Kính hi n vi là h hai th u kính đ ng tr c chính. (II) V t kính là th u kính h i t có tiêu c dài , th kính là kính lúp. (III) V t kính là th u kính h i t có t s l n , th kính là th u kính h i t có t s nh (IV) Chi u dài kính có th thay đ i khi ng m ch ng. A. (I),(II) B. (I),(II),(III) C. (III) D. (II),(IV) Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 17
 18. 77. Đi u nào sau đây là sai khi nói v kính thiên văn ? A. V t kính là th u kính h i t có tiêu c dài, th kính là kính lúp. B. Khi ng m ch ng ta ph i thay đ i kh ang cách t v t kính đ n th kính. f1 C. Đ b i giác khi ng m ch ng vô c c là G = f2 D. Khi ng m ch ng ta ph i thay đ i kh ang cách t v t đ n v t kính. 78. Theo các ký hi u thông thư ng, công th c nào sau đây là công th c tính đ b i giác c a kính hi n vi khi ng m ch ng vô c c ? δ.OCC f1 f2 f1 OCC A. G = B. G = C. G = D. G = |k| ′ f1 f2 δ.OCC f2 |d | + l 79. Phát bi u nào sau đây là SAI khi nói v kính lúp ? A. Kính lúp là m t th u kính h i t có tiêu c ng n dùng đ quan sát các v t nh . B. Kính lúp là m t th u kính h i t có t s nh dùng đ quan sát các v t nh . C. Kính lúp có th g m nhi u th u kính đ ng tr c có tác d ng như m t th u kính h i t có tiêu c ng n. D. Kính lúp có tác d ng làm tăng góc trông nh c a nh ng v t nh . 80. Đi u nào sau đây là sai khi nói v s ng m ch ng c a kính hi n vi và kính thiên văn ? A. Khi ng m ch ng kính hi n vi ta c đ nh kh ang cách gi a v t kínhvà th kính , thay đ i kh ang cách gi a v t và v t kính . B. Không th ng m ch ng kính thiên văn b ng cách thay đ i kh ang cách gi a v t và v t kính. C. Khi ng m ch ng kính hi n vi ta c đ nh v t kính, thay đ i kh ang cách gi a v t kính và th kính. D. Khi ng m ch ng kính thiên văn ta c đ nh v t kính, thay đ i kh ang cách gi a v t kính và th kính. Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 18
 19. 81. G i D là kh ang nhìn rõ ng n nh t , f là tiêu c c a kính lúp . Trong trư ng h p nào sau đây đ b i giác đư c tính b ng công D th c : G = f (I) M t không có t t ng m ch ng vô c c. (II) M t đ t t i tiêu đi m nh c a kính lúp. (III) M t không có t t ng m ch ng đi m c c c n . (IV) M t c n th ng m ch ng đi m c c vi n . Ch n câu đúng . A. (III) , (IV) B. (I) , (III) C. (II) , (IV) D. (I) , (II) 82. K t lu n nào sau đây là đúng khi nói v tiêu c m t kính lúp s 10 ? A. f = 2, 5cm B. f = 10cm C. f = 4cm D. f = 0, 25cm 83. Đ i v i kính hi n vi, phát bi u nào sau đây sai ? A. Kính hi n vi là m t d ng c quang h c b tr cho m t làm tăng góc trông nh c a nh ng v t r t nh . B. V t kính và th kính có chung tr c chính và kho ng cách gi a chúng có th thay đ i . C. V t kính là m t th u kính h i t có tiêu c r t ng n dùng đ t o ra m t nh l n hơn v t.Th kính là m t th u kính h i t có tiêu c ng n, dùng như kính lúp đ quan sát nh th t nói trên. D. Kính hi n vi có đ b i giác l n hơn r t nhi u so v i đ b i giác c a kính lúp. 84. Đ i v i kính thiên văn. Nh n xét nào sau đây là sai ? A. Là d ng c quang h c b tr cho m t làm tăng góc trông nh c a nh ng v t r t xa. B. V t kính là m t th u kính h i t có tiêu c dài. nh c a v t r t xa qua nó hi n lên trên tiêu di n c a nó C. V t kính và th kính đư c l p cùng tr c và kho ng cách gi a chúng không đ i. D. Th kính là m t th u kính h i t có tiêu c ng n , đư c dùng như m t kính lúp đ quan sát nh th t c a v t kính. Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 19
 20. 85. Ch n câu phát bi u đúng : A. Kính hi n vi là m t h th ng g m: - V t kính là m t th u kính h i t có tiêu c r t ng n - Th kính cũng là m t th u kính h i t có tiêu c ng n đư c dùng như kính lúp B. Kính thiên văn là m t h th ng g m: - V t kính là m t th u kính phân kỳ có tiêu c ng n - Th kính là m t th u kính h i t có tiêu c dài C. Kính lúp là m t th u kính phân kỳ có tiêu c ng n D. kính hi n vi và kính thiên văn có th hoán đ i v t kính và th kính cho nhau 86. Đ i v i kính thiên văn, ch n k t qu đúng: A. V t kính có tiêu c nh , th kính có tiêu c l n. Kho ng cách gi a chúng có th thay đ i đư c B. V t kính có tiêu c l n, th kính có tiêu c nh . Kho ng cách gi a chúng c đ nh C. V t kính có tiêu c l n, th kính có tiêu c nh . Kho ng cách gi a chúng có th thay đ i đư c D. V t kính có tiêu c nh , th kính có tiêu c l n. Kho ng cách gi a chúng c đ nh 87. G i D1 , D2 , D3 l n lư t là đ t c a các lo i m t thư ng, m t c n th , m t vi n th khi đi u ti t t i đa. So sánh nào sau đây đúng ?: A. D3 > D2 > D1 B. D1 > D2 > D3 C. D2 > D3 > D1 D. D2 > D1 > D3 Bài t p QUANG HÌNH H C I.PH N X ÁNH SÁNG 88. M t ngư i đ t m t trư c m t gương c u ,cách gương 60cm đ quan sát nh c a m t mình thì th y nh c a m t cách gương c u 30cm. K t lu n nào sau đây là đúng ? A. Gương c u là gương c u l i có tiêu c f = - 60cm B. Gương c u là gương c u l i có tiêu c f = - 20cm C. Gương c u là gương c u lõm có tiêu c f = 60cm D. Gương c u là gương c u lõm có tiêu c f = 20cm Gv Nguy n Đình Ng c Lân Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản