Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu đơn xin việc

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:10

1.874
lượt xem
259
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Mẫu đơn xin việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin việc

  1. céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam ®éc lËp ­ tù do ­ h¹nh phóc ®¬n xin viÖc . §IÒn ®Çy ®ñ vµ râ rµng th«ng tin cho mçi c©u hái.Kh«ng ®­îc viÕt vµo phÇn t« ®Ëm . §äc kü c¸c h­íng dÉn kÌm theo ë m«I c©u hái M∙ sè dù tuyÓn . S¬ yÕu lý lÞch nµy chØ cã gi¸ trÞ tèi ®a lµ 6 th¸ng kÓ tõ ngµy khai   . Anh/chÞ cã thÓ ®Ò nghÞ gi¶i thÝch thªm ®Ó ®¶m b¶o hiÓu râ c¸c c©u hái ¦u tiªn 1 ¦u tiªn 2 ¶nh 4 x 6 1. Hä vµ tªn ®Öm Tªn chÝnh Sè CMT ND 2. N¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró (sè phßng ­ sè nhµ / ngâ ­ phè ­ th«n ­ xãm / ph­êng ­ x∙ / quËn­huyÖn / TØnh­Thµnh phè): Sè ®IÖn tho¹i Nhµ M∙ vïng N¬i kh¸c 3. §Þa chØ liªn hÖ (sè phßng ­ sè nhµ / ngâ ­ phè ­ th«n ­ xãm / ph­êng ­ x∙ / quËn­huyÖn / TØnh­Thµnh phè): Tel/Fax E­mail 4. Giíi tÝnh 5. ChiÒu cao 6. C©n nÆng 7. T×nh tr¹ng h«n nh©n Nam N÷ (cm.) (Kg.) Ch­a kÕt h«n §∙ kÕt h«n Kh¸c (ViÕt cô thÓ) 8. Ngµy th¸ng n¨m sinh 9. N¬i sinh  Ngµy Th¸ng N¨m (TØnh/Thµnh phè) 10. Thµnh phÇn gia ®×nh: (Chång/Vî,Con, Cha mÑ, Cha mÑ chång/vî, Anh chÞ em ruét) Hä vµ tªn Quan hÖ NghÒ nghiÖp, n¬i lµm viÖc §Þa chØ c¬ quan/ ®iÖn tho¹i 11. Ghi râ nghÒ nghiÖp vµ tªn c¬ quan Vî/Chång (nÕu cã) 12 §iÒn c¸c ng«n ng÷ mµ anh/chÞ biÕt (b¾t ®Çu b»ng tiÕng Anh). Xin viÕt râ kh¶ n¨ng sö dông tõng kü n¨ng Ngo¹i ng÷ ViÕt Nghe Nãi §äc Tèt Kh¸ BT Tèt Kh¸ BT Tèt Kh¸ BT Tèt Kh¸ BT TiÕng Anh 13 Qu¸ tr×nh ®µo t¹o: (Ghi ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt) A. Trung häc hoÆc c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o kh¸c tõ 14 tuæi (VD: Tr­êng trung häc kü thuËt hoÆc d¹y nghÒ) Thêi gian ®µo t¹o Tõ §Õn Chøng chØ, phÇn th­ëng  Tªn tr­êng, Thµnh phè, §Êt n­íc Th¸ng N¨m Th¸ng N¨m LÜnh vùc ®µo t¹o hoÆc danh hiÖu ®­îc nhËn B. Tr­êng ®¹i häc Thêi gian ®µo t¹o Tõ §Õn Tªn tr­êng, Thµnh phè, §Êt n­íc Th¸ng N¨m Th¸ng N¨m LÜnh vùc ®µo t¹o B»ng cÊp GG/HR/Form CV Page 1/ 1
  2. C. §µo t¹o sau ®¹i häc Thêi gian ®µo t¹o Tõ §Õn Tªn tr­êng, Thµnh phè, §Êt n­íc Th¸ng N¨m Th¸ng N¨m LÜnh vùc ®µo t¹o B»ng cÊp D. C¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kh¸c Thêi gian ®µo t¹o Tõ §Õn Tªn tr­êng, Thµnh phè, §Êt n­íc Th¸ng N¨m Th¸ng N¨m LÜnh vùc ®µo t¹o B»ng cÊp, Chøng chØ E. C¸c lÜnh vùc tr×nh ®é chuyªn m«n (VD: KÕ to¸n, Th­ ký, LuËt, Ng©n hµng, Kü s­...) 14 C¸c chuyªn m«n kh¸c trong viÖc lÜnh vùc qu¶n lý, kinh doanh, tµi chÝnh, hoÆc lÜnh vùc kh¸c (Ghi cô thÓ. Cã thÓ ghi thªm vµo tê riªng) 15 Thµnh viªn trong c¸c tæ chøc ho¹t ®éng x∙ héi, céng ®ång hoÆc c¸c tæ chøc n­íc ngoµi 16 LiÖt kª nh÷ng bµi b¸o, s¸ch, hoÆc c«ng tr×nh anh/chÞ ®∙ tõng tham gia (Kh«ng cÇn ®Ýnh kÌm) 17 LiÖt kª nh÷ng phÇn mÒm m¸y tÝnh anh/chÞ quen sö dông. Nãi râ tr×nh ®é sö dông (VD: KÐm, Trung b×nh, Tèt ) Tèt Kh¸ TB×nh KÐm 18 Tr­íc ®©y anh/chÞ ®∙ göi ®¬n xin viÖc tíi GAMI ch­a? NÕu "Cã", ®Ò râ thêi gian vµ vÞ trÝ øng tuyÓn Cã/kh«ng Thêi gian (th¸ng, n¨m) VÞ trÝ     19 Anh/ChÞ ®∙ tõng lµm viÖc cho GAMI ch­a? (th­êng xuyªn, t­ vÊn, hîp ®ång hay t¹m thêi) NÕu "Cã", cung cÊp ®Çy ®ñ chi tiÕt trong phÇn Qu¸ trinh lµm viÖc d­íi ®©y. Cã Kh«ng 20 Qu¸ tr×nh lµm viÖc: (B¾t ®Çu tõ c«ng viÖc hiÖn t¹i/gÇn ®©y nhÊt, ghi tõng c«ng viÖc anh/chÞ ®∙ lµm vµo mçi «. KÓ c¶ thêi gian lµm nghÜa vô qu©n sù vµ ch­a ®i lµ Cã thÓ kÌm thªm giÊy cã mÉu gièng d­íi ®©y) Tõ §Õn Møc l­¬ng hµng n¨m Chøc vô/VÞ trÝ lµm viÖc Ngµy Th¸ng N¨m Ngµy Th¸ng N¨m Khëi ®iÓm GÇn ®©y nhÊt Tªn vµ chøc vô cña ng­êi gi¸m s¸t Thµnh tÝch ®¹t ®­îc: Sè l­îng&c«ng viÖc cña NL§ mµ anh/chÞ gi¸m s¸t  Tªn vµ ®Þa chØ c¬ quan Lý do nghØ viÖc LÜnh vùc ho¹t ®éng Sè ®iÖn tho¹i M« t¶ c«ng viÖc: GG/HR/Form CV Page 2/ 2
  3. Tõ §Õn Møc l­¬ng hµng n¨m Chøc vô/VÞ trÝ lµm viÖc Ngµy Th¸ng N¨m Ngµy Th¸ng N¨m Khëi ®iÓm GÇn ®©y nhÊt Tªn vµ chøc vô cña ng­êi gi¸m s¸t Thµnh tÝch ®¹t ®­îc: Sè l­îng&c«ng viÖc cña NL§ anh/chÞ gi¸m s¸t  Tªn vµ ®Þa chØ c¬ quan Lý do nghØ viÖc LÜnh vùc ho¹t ®éng Sè ®iÖn tho¹i M« t¶ c«ng viÖc: Tõ §Õn Møc l­¬ng hµng n¨m Chøc vô/VÞ trÝ lµm viÖc Ngµy Th¸ng N¨m Ngµy Th¸ng N¨m Khëi ®iÓm GÇn ®©y nhÊt Tªn vµ chøc vô cña ng­êi gi¸m s¸t Thµnh tÝch ®¹t ®­îc: Sè l­îng&c«ng viÖc cña NL§  anh/chÞ gi¸m s¸t  Tªn vµ ®Þa chØ c¬ quan Lý do nghØ viÖc LÜnh vùc ho¹t ®éng Sè ®iÖn tho¹i M« t¶ c«ng viÖc: 21 Chóng t«i cã thÓ liªn hÖ víi gi¸m ®èc n¬i anh/chÞ ®ang lµm hiÖn nay ®­îc kh«ng? Cã Kh«ng NÕu cã, thêi ®iÓm nµo phï hîp? NÕu kh«ng, v× sao? 22 Ng­ßi chøng nhËn: Ghi tªn 03 ng­êi, kh«ng cã quan hÖ hä hµng víi anh/chÞ, biÕt râ tÝnh c¸ch, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc cña anh/chÞ mµ GAMI cã thÓ liªn hÖ  Hä vµ tªn, NghÒ nghiÖp §Þa chØ/®iÖn tho¹i/E­mail/Fax LÜnh vùc ho¹t ®éng 23 Anh/ChÞ cã bÞ m¾c c¸c bÖnh nguy hiÓm nµo kh«ng? Cã  Kh«ng Nªu cô thÓ nÕu "Cã" 24 Anh/ChÞ ®∙ tõng m¾c tiÒn ¸n, tiÒn sù, nghiÖm hót, ma tuý, cê b¹c kh«ng? Cã  Kh«ng Nªu cô thÓ nÕu "Cã" 25 Anh/ChÞ cã thÓ vµ s½n sµng ®i c«ng t¸c? N¬i c«ng t¸c anh chÞ cã thÓ dÕn Cã Kh«ng MiÒn b¾c MiÒn Trung MiÒn Nam BÊt cø ®©u Dµi h¹n Ng¾n h¹n 
  4. 26 Anh/ChÞ ®∙ tõng bÞ sa th¶i hoÆc ph¶i tõ chøc ch­a? Cã Ch­a Nªu cô thÓ nÕu "Cã" 27 Anh/ChÞ cã thÓ cho biÕt møc thu nhËp mµ anh/chÞ mong muèn? mçi th¸ng 28 Anh/ChÞ mong muèn GAMI mang ®Õn cho b¹n ®iÒu g× ngoµi møc thu nhËp trªn? 29 NÕu anh/chÞ ®­îc tuyÓn dông, khi nµo anh/chÞ cã thÓ b¾t ®Çu c«ng viÖc (tÝnh tõ ngµy h«m nay)? Ngay lËp tøc TuÇn Kh¸c (Ghi cô thÓ) 30 T«i xin cam ®oan nh÷ng th«ng tin cung cÊp trªn ®©y lµ chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ. T«i chÊp nhËn viÖc ®iÒu tra, thÈm tra ®èi víi nh÷ng th«ng tin vÒ c¸ nh©n, qu¸ tr×nh lµm søc khoΠhoÆc c¸c vÊn ®Ò liªn quan kh¸c cÇn trong qu¸ tr×nh GAMI ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông, vµ chÊp nhËp bÞ sa th¶i nÕu nh÷ng th«ng tin trªn sai lÖch sù thËt. Ngµy Ch÷ ký GG/HR/Form CV Page 4/ 4
  5. 31 PhÇn ghi cña GAMI GROUP §iÓm sè XÕp lo¹i 1 §iÓm kiÓm tra viÕt §¸nh gi¸ (®iÓm) 2 PhÇn pháng vÊn  1 2 3 4 5 Tr×nh ®é chuyªn m«n tuyÓn dông Kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm chuyªn m«n Ngo¹i h×nh vµ giao tiÕp S¸ng t¹o trong c«ng viÖc Kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ hÖ thèng Hîp t¸c vµ thiÖn chÝ (ghi chó:: ®iÓm 1 lµ: kÐm, 2: yÕu, 3: trung b×nh, 4: kh¸, 5 Tæng ®iÓm:  XÕp lo¹i KÕt luËn §Ò nghÞ tuyÓn dông Tõ chèi tuyÓn dông §Ò nghÞ thi tuyÓn vµo vÞ trÝ kh¸c VÞ trÝ tuyÓn dông Møc l­¬ng khëi ®iÓm Héi ®ång tuyÓn dông (ký, ghi râ hä tªn) Ngµy Ch÷ ký 1 Ch÷ ký 2 Ch÷ ký 3 Ban Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt VÞ trÝ tuyÓn dông Møc l­¬ng khëi ®iÓm Ngµy Ch÷ ký GG/HR/Form CV Page 5/ 5
  6. GG/HR/Form CV Page 6/ 6
  7. Applicant ID No. ASIAN DEVELOPMENT BANK P.O. BOX 789, 0980 Manila PHILIPPINES Telephone (63-2) 632-4444 Fax (63-2) 636-2526; (63-2) 636-2444 Website: http://www.adb.org E-mail Address: jobs@adb.org Affix Recent PERSONAL HISTORY FORM Passport Size Photo . Please type or print your answer to each question clearly and comletely. . Read and follow carefully all the directions given. . Do not write in shaded areas. . The maximum validity period for a Personal History Form is two(2) years from date of receipt. . Appointments to the staff of ADB will be valid only after you passed the prescribed medical examinations. 1. Family Name (Last name) First Name Middle Name 2. Permanent Address (City/State/Country) Telephone Numbers Home Zip Code Other 3. Contact Address (City/State/Country) Phone Fax Zip Code E-mail Validity Dates for Contact: DD MM YYYY DD MM YYYY From To 4. Gender 5. Height 6. Weight 7. Civil Status M F (cm.) (Kg.) Single Married Other (Please specify) 8. Date of Birth 9. Place of Birth 10. Citizenship DD MM YYYY 11. Family Members: (Spouse, Children, Parents, Parents-in-Law) Date of Birth Name (Family Name, First Name) Relationship DD MM YYYY 12. If you have a spouse, specify his/her current occupation. 13. Name of person to be notified in case of emergency 10. Telephone Number Complete Address 14. Have you obtained legal/permament residence status 15. Have you any relative in Asian Development Bank 16. Job Position preference in any country other than that of your citizenship? or other similar international organization? Yes No Yes No 1st If "Yes" which country and when? If "Yes" give name, relationship and organization: 2nd 3rd ADB Form No. 380/00 March 2001 17. Beginning with your native language, enter all languages you know. Please indicate your proficiency by marking the appropriate box.
  8. Language Reading Writing Speaking Understanding Good Fair Slight Good Fair Slight Good Fair Slight Good Fair Slight 18. EDUCATION: (Please give full details) A. Schools or other formal training or education from age 14 (e.g. High School, technical school or apprenticeship) Period of Attendance From To Certificates, Awards or Name, City and Country MM YYYY MM YYYY Main Course of Study Distinctions Received B. University or Equivalent Period of Attendance From To Diploma/Degrees Name, City and Country MM YYYY MM YYYY Main Course of Study Equivalent C. Part-time Study Program Period of Attendance From To Degrees and Academic Name, City and Country MM YYYY MM YYYY Main Course of Study Distinctions Obtained D. Professional qualifications or specialized training (e.g. Certified Public Accountant, Chartered Secretary, Bar Admission, Banking, Engineering, etc.) 19. Other special qualifications in financial, development, or planning institutions. (Please give details. Use separate sheet, if necessary) 20. Membership in professional societies and activities in civic, public, or international affairs. 21. List significant publications you have written. (Do not attach) 22. List all computer softwares which you are familiar with. Indicate your proficiency (i.e. "L" for low; "A" for average; "H" for High) 23. Have you previously submitted an application in ADB? If "Yes", indicate date. Yes No DD MM YYYY 24. Have you ever been employed by ADB (regular, consultant, contractual or temporary)? If so, please provide details in your Employment Record in item below. Yes No
  9. 25. EMPLOYMENT RECORD: (Starting with your present/latest job, list evry job you have had. Use a separate block for each job. Include also service in the armed forces and periods during which you were not gainfully employed. If you need more space, atatch additional pages of the same size.) From To Annual Salary Position/Job Title: DD MM YYYY DD MM YYYY Starting Latest Name and Position of Supervisor: Others (e.g. Bonuses, etc.) Number and Category of Employees you Supervised: Name and Address of Organization: Reason for Leaving/Wanting to Leave: Nature of Business: Telephone No. Describe your Work: From To Annual Salary Position/Job Title: DD MM YYYY DD MM YYYY Starting Latest Name and Position of Supervisor: Others (e.g. Bonuses, etc.) No. and Category of Employees you Supervised: Name and Address of Organization: Reason for Leaving/Wanting to Leave: Nature of Business: Telephone No. Describe your Work: From To Annual Salary Position/Job Title: DD MM YYYY DD MM YYYY Starting Latest Name and Position of Supervisor: Others (e.g. Bonuses, etc.) No. and Category of Employees you Supervised: Name and Address of Organization: Reason for Leaving/Wanting to Leave: Nature of Business: Telephone No. Describe your Work: - If you have had more than four jobs, attach additional pages to record them - From To Annual Salary Position/Job Title:
  10. DD MM YYYY DD MM YYYY Starting Latest Name and Position of Supervisor: Others (e.g. Bonuses, etc.) No. and Category of Employees you Supervised: Name and Address of Organization: Reason for Leaving/Wanting to Leave: Nature of Business: Telephone No. Describe your Work: 26. State any other relevant facts. Include International experience, stating place and duration. 27. Have you any objections to our making inquiries with your present employer? Yes No If yes, why? 28. REFERENCES: List three persons, not related to you, who are familiar with your character, qualifications and competence whom ADB may contact at any time. Do not repeat names of the supervisor(s) listed under item 25. Full Name and Job Title Full Address / E-mail / Fax Name of Business 29. Do you have physical defects or disabilities? Yes No If "Yes", please specify: 30. Have you ever suffered from any serious nervous disorders or contagious diseases? Yes No If "Yes", give details. 31. Are you physically able and willing to travel? Yes No By Air? Yes No Frequently Occassionally 32. Have you ever been arrested, indicted or summoned into court as defendant in a criminal proceeding or convicted, fined or imprisoned for the violation of any law (excluding minor traffic violations)? Yes No 33. Have you ever been discharged or forced to resign from any position? Yes No If "Yes", give details: 34. What approximate starting salary will be acceptable to you for the position you have in mind? (Professional staff are paid in US dollars. Local recuits are paid in local currency.) per month 35. If your services are required at the earliest possible time, how soon will you be available to start work after being found suitable and physically fit for employment? Immediately Week's Time Other (Please specify) 36. I certify that the statements made by me in answer to the foregoing questions are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. Permission is given to ADB to make such investigations as are necessary on the information given above. I understand that any misrepresentation or material omission made herein or in any other document requested by ADB renders a staff member liable to termination of service or dismissal. Date: Signature: N.B. You will be requested to supply documentation evidence which supports the statements you have made above. Do not, however, send any documentary evidence until you have been asked to do so by ADB, and in any event, do not submit the original texts of reference or testimonials or publications unless they have been obtained for the sole use of ADB. ADB Form No. 380/00 March 2001
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2