Mac -lenin 2

Chia sẻ: Cac Tus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
8
download

Mac -lenin 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mac -lenin 2

  1. Muốn thắng lợi th ì cách mạng phải có một đảng l ãnh đạo. Đảng muốn vững thì phải có ch ủ nghĩa l àm cốt, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất l à chủ nghĩa L ênin. Về vấn đề đo àn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc xác định: “Cách mệnh An Nam cũng l à một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai l àm cách mệnh trong thế giới đều l à đồng chí của dân An Nam cả”. Về phương pháp cách m ạng, Ng ười nhấn mạnh đến việc phải giác ngộ và tổ chức quần chúng cách mạng, phải l àm cho qu ần chúng hiểu r õ mục đích cách mạng, biết đồng tâm hiệp lực để đánh đổ giai cấp áp bức mình, làm cách mạng phải biết cách l àm, phải có “mưu chước”, có nh ư thế mới bảo đảm th ành công cho cu ộc khởi nghĩa với sự nổi dậy của to àn dân… Tác phẩm Đường cách mệnh đ ã đề cập những vấn đề c ơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc th ành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Vào tháng 7/1920, Nguy ễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc v à vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đ ạo. Tại Đại hội Đả ng Xã h ội Pháp (tháng 12/1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán th ành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản v à tham gia thành l ập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện n ày đánh d ấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Ng ười và Người tìm thấy con đ ường cứu n ước đúng đắn: “Muốn cứu n ước và giải phóng dân tộc không có con đ ường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Tháng 11/1924, Nguy ễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 6/1925 ngư ời thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh ni ên. Mở các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ cách mạng Việt Nam. Tác phẩm Đường cách mệnh chỉ rõ tính ch ất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam l à cách mạng giải phóng dân tộc mở đ ường tiến l ên chủ nghĩa xã hội. Hai cuộc cách mạng n ày có quan h ệ mật thiết với nhau; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng “l à việc chúng cả dân chúng chứ không phải việc của một hai ng ười”, do đó phải đo àn kết toàn dân. Nhưng cái c ốt của nó là công - nông và ph ải luôn ghi nhớ rằng công nông l à người chủ cách mệnh, công nông l à gốc cách mệnh.
  2. Muốn thắng lợi th ì cách mạng phải có một đảng l ãnh đạo. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa l àm cốt, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất l à chủ nghĩa L ênin. Về vấn đề đo àn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc xác định: “Cách mệnh An Nam cũng l à một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai l àm cách mệnh trong thế giới đều l à đồng chí của dân An Nam cả”. Về phương pháp cách m ạng, Ng ười nhấn mạnh đến việc phải giác ngộ và tổ chức quần chúng cách mạng , phải làm cho qu ần chúng hiểu r õ mục đích cách mạng, biết đồng tâm hiệp lực để đánh đổ giai cấp áp bức m ình, làm cách mạng phải biết cách l àm, phải có “mưu chước”, có nh ư thế mới bảo đảm th ành công cho cu ộc khởi nghĩa với sự nổi dậy của to àn dân… Tác phẩm Đường cách mệnh đ ã đề cập những vấn đề c ơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về t ư tưởng, chính trị cho việc th ành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Sự phát triển phong tr ào yêu nư ớc theo khuynh h ướng vô sản v à sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam Tại đại hội lần thứ nhất của hội Việt Nam cách mạng thanh ni ên (5-1929) đã xảy ra sự bất đồng giữa các đại biểu về việc th ành lập Đảng cộng sản, thực chất l à sự khác nhau giữa các đại biểu muốn th ành lập ngay một Đảng cộng sản v à giải thể tổ chức hội Việt Nam cách mạng thanh ni ên, với nhưng đại biểu cũng muốn th ành lập Đảng cộng sản nh ưng không muốn tổ chức đảng ở giữa đại hội thanh ni ên và không mu ốn giải tán Hội Việt Nam cách mạng thanh ni ên. Trong b ối cảnh đó các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời. - Đông Dương c ộng sản Đảng: ngày 17 -6-1929, tại Hà Nội, do đại biểu các tổ chức cộng sản ở miền bắc th ành lập. - An Nam c ộng sản Đảng: v ào mùa thu năm 1929, do các đ ại biểu trong hội Việt Nam cách mạng th anh niên ở Trung Quốc v à Nam K ỳ thành lập.
  3. - Đông Dương c ộng sản li ên Đoàn: S ự ra đời của hai tổ chức cộng sản tr ên làm cho n ội bộ Đảng tân việt phân hoá, những đảng vi ên tiên ti ến của Tân Việt đứng ra th ành lập Đông d ương cộng sản li ên đoàn. Cả ba tổ chức đều g ương cao ng ọn cờ chống đế quốc v à phong ki ến, nhưng ho ạt động phân tán, chia rẽ ảnh h ưởng xấu đến phong tr ào cách mạng Việt Nam. V ì vậy cần phải khắc phục những khó khăn tr ên là nhiệm vụ cấp bách của tất cả những ng ười cộng sản Việt Nam. Câu 2: quá trình Nguy ễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính tr ị, tư tưởng, tổ chức cho việc th ành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, t ư tưởng và tổ chức cho việc th ành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1911, Nguy ễn Tất Th ành (Nguyễn Ái Quốc) ra đi t ìm đường cứu nước. Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm t ìm hiểu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Ng ười rút ra kết luận: “Trong thế giới bây giờ chỉ có Cách mệnh Nga l à đã thành công, và thành công đ ến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, b ình đẳng thật”. Vào tháng 7/1920, Nguy ễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc v à vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đ ạo. Tại Đại hội Đảng X ã hội Pháp (tháng 12/1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán th ành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản v à tham gia thành l ập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện n ày đánh d ấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Ng ười và Người tìm thấy co n đường cứu n ước đúng đắn: “Muốn cứu n ước và giải phóng dân tộc không có con đ ường nào khác con đường cách mạng vô sản”.
  4. Tháng 11/1924, Nguy ễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 6/1925 ngư ời thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh ni ên. Mở các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ cách mạng Việt Nam. Tác phẩm Đường cách mệnh chỉ rõ tính ch ất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam l à cách mạng giải phóng dân tộc mở đ ường tiến l ên chủ nghĩa xã hội. Hai cuộc cách mạng n ày có quan h ệ mật thiết với nhau; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng “l à việc chúng cả dân chúng chứ không phải việc của một hai ng ười”, do đó phải đo àn kết toàn dân. Nhưng cái c ốt của nó là công - nông và ph ải luôn ghi nhớ rằng công nông l à người chủ cách mệnh, công nông là gốc cách mệnh. Muốn thắng lợi th ì cách mạng phải có một đảng l ãnh đạo. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa l àm cốt, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất l à chủ nghĩa L ênin. Về vấn đề đo àn kết quốc tế của cách mạ ng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc xác định: “Cách mệnh An Nam cũng l à một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai l àm cách mệnh trong thế giới đều l à đồng chí của dân An Nam cả”. Về phương pháp cách m ạng, Ng ười nhấn mạnh đến việc phải giác ngộ và tổ chức quần chúng cách mạng, phải l àm cho qu ần chúng hiểu r õ mục đích cách mạng, biết đồng tâm hiệp lực để đánh đổ giai cấp áp bức m ình, làm cách mạng phải biết cách l àm, phải có “mưu chước”, có nh ư thế mới bảo đảm th ành công cho cu ộc khởi nghĩa với sự nổi dậy củ a toàn dân… Tác phẩm Đường cách mệnh đ ã đề cập những vấn đề c ơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về t ư tưởng, chính trị cho việc th ành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Câu 3: so sánh cương l ĩnh chính trị đầu ti ên 2/1930 v ới luận c ương chính trị 10/1930 của Đảng. Nội dung c ương lĩnh chính trị đầu ti ên 2/1930: Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam
  5. Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp v à bọn phong kiến; l àm cho nước Việt Nam đ ược hoàn toàn đ ộc lập; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông. Về kinh tế: Thủ ti êu hết các thứ quốc trái; tịch thu to àn bộ sản nghiệp lớn (như công nghi ệp, vận tải, ngân h àng, v.v.) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính phủ công nông binh quản lý; tịch thu to àn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa l àm của công chia cho dân c ày nghèo; b ỏ sưu thuế cho dân c ày nghèo; mở mang công nghiệp v à nông nghi ệp; thi hành luật ngày làm tám gi ờ. Về văn hoá - xã hội: Dân chúng đ ược tự do tổ chức; nam nữ b ình quyền, …; phổ thông giáo d ục theo công nông hoá. Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục cho đ ược đại bộ phận dân cày và ph ải dựa vào hạng dân cày nghèo làm th ổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ v à phong ki ến; làm cho các đoàn th ể thợ thuyền v à dân cày (công h ội, hợp tác x ã) khỏi ở dưới quyền lực v à ảnh hưởng của bọn t ư bản quốc gia; phải hết sức li ên lạc với tiểu t ư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Vi ệt, v.v. để kéo họ đi v ào phe vô s ản giai cấp; đối với phú nông, trung ti ểu địa chủ v à tư bản An Nam mà chưa r õ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới l àm cho họ đứng trung lập. Bộ phận n ào đã ra mặt phản cách mạng (nh ư Đảng lập hiến v.v.) th ì đánh đổ. Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản l à lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong tr ào cách mạng thế giới: Cách mạng Việt Nam l à một bộ phận của cách mạng thế giới. Nội dung luận c ương chính tr ị 10/1930 của Đảng. Tháng 4/1930, sau th ời gian học tập ở Li ên Xô, Tr ần Phú đ ược Quốc tế Cộng sản cử về n ước hoạt động. Tháng 7/1930, Trần Phú đ ược bổ sung vào Ban Ch ấp hành Trung ương Đ ảng. Từ ng ày 14 đến ngày 31/10/1930, Ban Chấp hành Trung ương h ọp lần thứ nhất tại H ương Cảng (Trung Quốc) do Trần Phú chủ tr ì. Hội nghị đ ã thông qua Ngh ị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Đảng; thảo luận Luận c ương chánh tr ị của Đảng, Điều lệ Đảng và điều lệ các tổ chức quần chúng. Thực hiện chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Hội nghị quyết định đổi t ên Đảng Cộng sản Việt Nam th ành Đảng
  6. Cộng sản Đông D ương. Hội nghị cử Ban chấp h ành Trung ương chính th ức và cử Trần Phú l àm Tổng Bí th ư. Nội dung của Luận c ương Luận cương chính tr ị đã phân tích đặc điểm, t ình hình xã h ội thuộc địa nửa phong kiến v à nêu lên nh ững vấn đề c ơ bản của cách m ạng tư sản dân quyền ở Đông D ương do giai c ấp công nhân l ãnh đạo. Mâu thuẫn giai cấp diễn ra gay gắt giữa một b ên là thợ thuyền, dân cày và các ph ần tử lao khổ với một b ên là địa chủ phong kiến v à tư bản đế quốc. Phương hư ớng chiến l ược của cách mạng Đông D ương: Luận cương chỉ rõ: “Tư sản dân quyền cách mạng l à thời kỳ dự bị để l àm xã h ội cách mạng”, sau khi cách mạng t ư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục “phát triển, bỏ qua thời kỳ t ư bổn mà tranh đ ấu thẳng l ên con đư ờng xã hội chủ ngh ĩa”. Nhiệm vụ của cách mạng t ư sản dân quyền: Đánh đổ phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất triệt để v à đánh đ ổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, l àm cho Đông Dương hoàn toàn đ ộc lập. Hai nhiệm vụ chiến l ược đó có quan hệ khắng khít với nhau, v ì có đánh đổ đế quốc chủ nghĩa mới phá đ ược giai cấp địa chủ, để tiến h ành cách mạng thổ địa thắng lợi, v à có phá tan đư ợc chế độ phong kiến thì mới đánh đổ đ ược đế quốc chủ nghĩa. Trong hai nhiệm vụ này, Luận cương xác đ ịnh: “Vấn đề thổ địa l à cái cốt của cách mạ ng tư sản dân quyền” và là cơ sở để Đảng gi ành quyền lãnh đạo dân c ày. Về lực lượng cách mạng: Giai cấp vô sản vừa l à động lực chính của cách mạng tư sản dân quyền, vừa l à giai cấp lãnh đạo cách mạng. Dân c ày là lực lượng đông đảo nhất v à là động lực mạnh của cách mạng. T ư sản thương nghiệp thì đứng về phe đế quốc v à địa chủ chống lại cách mạng, c òn tư sản công nghi ệp thì đứng về phía quốc gia cải l ương và khi cách m ạng phát triển cao thì họ sẽ theo đế quốc. Trong giai cấp tiểu t ư sản, bộ phận thủ công nghiệp thì có thái độ do dự; tiểu t ư sản thương gia th ì không tán thành cách mạng; tiểu t ư sản trí thức th ì có xu h ướng quốc gia chủ nghĩa v à chỉ có thể hăng hái tham gia ch ống đế quốc trong thời kỳ đầu. Chỉ có các phần tử lao khổ ở đô thị nh ư những người bán h àng rong, th ợ thủ công nhỏ, trí thức thất nghiệp thì mới đi theo cách mạng m à thôi. Về phương pháp cách m ạng: Để đạt được mục ti êu cơ b ản của cuộc cách mạng là đánh đổ để quốc v à phong kiến, giành chính quy ền về tay công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản