intTypePromotion=1

Mạch điện tử-Chương số 4

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
55
lượt xem
9
download

Mạch điện tử-Chương số 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dùng cho sinh viên các trường đại học cao đẳng môn điện-điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạch điện tử-Chương số 4

 1. Chöông 4: PHAÂN TÍCH & THIEÁT KEÁ MAÏCH TÍN HIEÄU NHOÛ TAÀN SOÁ THAÁP 4.1 Giôùi thieäu 4.2 Caùc thoâng soá Hybrid 4.3 Caáu hình E chung (Common Emitter – CE) 4.4 Caáu hình B chung (Common Base – CB) 4.5 Caáu hình C chung (Common Collector – CC) 4.6 Toùm taét caùc thoâng soá cô baûn trong ba caùch maéc BJT 1 Chöông 4 http://www.khvt.com
 2. 4.1 Giôùi thieäu Phöông phaùp ñoà thò Tín hieäu nhoû Moâ hình maïch töông ñöông tín hieäu nhoû 4.2 Caùc thoâng soá Hybrid Maïng hai cöûa: v1, i1, v2, i2 Caùc thoâng soá ñaëc tröng: Trôû khaùng (impedance); daãn naïp (admittance), hybrid, … Caùc thoâng soá hybrid: v1 h11i1 h12 v 2 i2 h21i1 h22 v 2 v1 hi i1 hr v 2 Vôùi TST: i2 h f i1 ho v 2 Ñònh nghóa: v1 hi = Trôû khaùng ngoõ vaøo khi ngoõ ra ngaén maïch i1 v 2 0 2 Chöông 4 http://www.khvt.com
 3. v1 hr = Ñoä lôïi ñieän aùp ngöôïc (reverse voltage gain) khi ngoõ vaøo hôû maïch v 2 i1 0 i2 hf = Ñoä lôïi doøng thuaän (forward current gain) khi ngoõ ra ngaén maïch i1 v 2 0 i2 ho = Daãn naïp ngoõ ra khi ngoõ vaøo hôû maïch v 2 i1 0 Löu yù: - v1, i1, v2, i2, laø caùc ñaïi löôïng tín hieäu nhoû - Caùc thoâng soá hybrid h phuï thuoäc vaøo tónh ñieåm Q cuûa TST - Caùc thoâng soá hybrid h cho caùc caáu hình khaùc nhau (CE, CB, CC) ñöôïc kyù hieäu baèng caùch theâm vaøo caùc chæ soá thích hôïp (e, b, c): Ví duï: hfe laø hf cho caáu hình CE, … 4.3 Caáu hình E chung (Common Emitter – CE) Söû duïng nguyeân lyù xeáp choàng (Superposition): - DC: Chöông 2 - AC: Tín hieäu nhoû: Bieán ñoåi maïch töông ñöông 3 Chöông 4 http://www.khvt.com
 4. Xaùc ñònh caùc heä soá hybrid cho caáu hình CE: Ñoä lôïi ñieän aùp ngöôïc hre : Thöôøng raát nhoû, boû qua. ic iC Daãn naïp ngoõ ra hoe : hoe : Heä soá goùc cuûa ñaëc tuyeán (iC,vCE) taïi Q. v ce ib 0 iB Q 10- 4 S, vaø (1/hoe) // RL ( 1 Thöôøng hoe 2K) Boû qua hoe. ic iC h fe h FE Ñoä lôïi doøng thuaän hfe : ib Q iB Q v be v BE v VT h fe BE Trôû khaùng ngoõ vaøo hie : hie mh fe ib Q iB Q iE Q I CQ Maïch töông ñöông cuûa TST: 4 Chöông 4 http://www.khvt.com
 5. Maïch töông ñöông cuûa caáu hình CE: Xaùc ñònh caùc tham soá cuûa caáu hình CE: Rb i L i L ib Ai h fe Ñoä lôïi doøng: Rb hie i i i b ii Trôû khaùng ngoõ vaøo: Z i Rb // hie 1 Trôû khaùng ngoõ ra: Z o (Neáu boû qua hoe, Zo ) hoe Ví duï 1: Cho maïch sau, giaû söû hfe = hFE = 50. Xaùc ñònh: a) Tónh ñieåm Q b) Maïch töông ñöông tín hieäu nhoû, giaû söû boû qua hoe vaø hre c) Ñoä lôïi doøng Ai = iL / ii d) Trôû khaùng ngoõ vaøo nhìn töø nguoàn doøng e) Trôû khaùng ngoõ ra nhìn töø taûi 1K 5 Chöông 4 http://www.khvt.com
 6. a) Tónh ñieåm Q: 10 10 50 V BB 24 4 V; Rb = 8.3K 10 50 10 50 V BB V BE V BB V BE 4 .7 I CQ = 1.5mA; VCEQ VCC ( Rc Re ) I CQ = 15V R e Rb / Re 2.2 b) Maïch töông ñöông tín hieäu nhoû: 25mV 25 hie h fe 50 = 833 I CQ 1.5 Boû qua hoe vaø hre, maïch töông ñöông tín hieäu nhoû: c) Ñoä lôïi doøng Ai: i L ib iL Ai ; ii i b ii Rc ib ( Rb // ri ) iL ( 50) = - 39.6; = 0.85 Ai = (0.85)(-39.6) = - 34 ib Rc R L ii ( Rb // ri ) hie d) Trôû khaùng ngoõ vaøo: Z i ri // Rb // hie = 700 e) Trôû khaùng ngoõ ra: Zo = RC = 3.8K 6 Chöông 4 http://www.khvt.com
 7. Ví duï 2: Tìm ñoä lôïi doøng cuûa maïch khueách ñaïi trong ví duï 1, giaû söû: hre = 10-4 vaø h0e = 10-4 mho Maïch töông ñöông: [(1 / hoe ) // Rc ] Ngoõ ra: i L h fe ib = - 36.7ib [(1 / hoe ) // Rc ] R L vce = RLiL = - 36.7 103 ib Söû duïng KVL ngoõ vaøo: vb = 830ib + 10-4 vce = (830 – 3.67)ib 830ib Nhaän xeùt 1: Aûnh höôûng cuûa hre laø khoâng ñaùng keå 1 1 1 1 Söû duïng KCL ngoõ vaøo: ii vb ib 830ib ib 1.183ib 10 K 8.3K 10000 8300 i L ib iL ( 36.7)(1 / 1.183) -31 Ai Suy ra: ii i b ii Nhaän xeùt 2: So saùnh vôùi ví duï 1 (Ai = -34), aûnh höôûng cuûa hoe leân Ai laø khoâng ñaùng keå. 7 Chöông 4 http://www.khvt.com
 8. 4.4 Caáu hình B chung (Common Base – CB) Caùc thoâng soá hybrid: veb = hib(-ie) + hrbvcb ic = hfbie + hoevcb Löu yù: Chieàu qui öôùc cuûa ie, ic. Xaùc ñònh caùc thoâng soá hybrid: Duøng maïch töông ñöông CE v eb ie ib ic (1 h fe )ib (1 h fe ) , suy ra: hie v eb v eb hie VT Trôû khaùng ngoõ vaøo hib: hib 0 ie v cb h fe 1 ii I EQ 8 Chöông 4 http://www.khvt.com
 9. 10 –4 : Thöôøng boû qua. Ñoä lôïi ñieän aùp ngöôïc hrb : hrb h fe ic h fb Ñoä lôïi doøng thuaän hfb : 0 ie v cb h fe 1 Daãn naïp ngoõ ra hob : Söû duïng maïch töông ñöông CE coù hoe : Töø maïch CE: ic = - ib; ihoe = (hfe +1)ib vcb = vce + veb = (-ib)(hfe + 1)(1/hoe) + (-ib)(hie) vcb (-ib)(hfe + 1)(1/hoe) = (ic)(hfe + 1)(1/hoe) ic hoe hob ic 0 1 h fe vcb ie hob Theo ñònh nghóa: 0 v cb ie Nhaän xeùt: i) hrb vaø hob thöôøng raát nhoû: Boû qua ii) Caùc thoâng soá hybrid CB (hib, hfb, hob) coù ñöôïc baèng caùch laáy caùc thoâng soá CE töông öùng chia cho (1+hfe) Ví duï 3: a) Xaùc ñònh caùc thoâng soá CB cuûa ví duï 1, cho 1/hoe = 10K. b) TST treân ñöôïc söû duïng trong caáu hình CB vôùi ri = 100; RL = 5K. Xaùc ñònh ñoä lôïi doøng Ai ; aùp Av , trôû khaùng vaøo Zi; ra Zo a) Töø ví duï 1: hfe = 50; hie = 0.83K; hoe = 10 –4 mho; hre = 0. h fe hie hoe 0.98 ; hib h fb = 16 ; hob = 2 10-6; hrb = 0. Suy ra: 1 h fe 1 h fe 1 h fe 9 Chöông 4 http://www.khvt.com
 10. b) Maïch töông ñöông: iL 500 100 ( 0.98) Ai = 0.83 500 5 100 16 ii v L RL i L Av = 41.5 vi ri ii Zi = 16 Z0 = 500K 4.5 Caáu hình C chung (Common Collector – CC) (Maïch Emitter Follower - EF) Tính chaát: - Ñoä lôïi aùp Av 1 - Trôû khaùng ngoõ vaøo lôùn, trôû khaùng ngoõ ra nhoû: Impedance transformer Phaân tích: - Maïch töông ñöông duøng thoâng soá hybrid caáu hình CC. - Bieán ñoåi töông ñöông söû duïng thoâng soá hybrid caáu hình CE. Thay TST baèng maïch töông ñöông caáu hình CE: 10 Chöông 4 http://www.khvt.com
 11. Nhìn töø cöïc B: vb = vbe + ieRe. Do vbe = ibhie vaø ieRe = (hfe + 1)ibRe vb ib hie ib ( h fe 1) Re Maïch töông ñöông (chuaån ib) (1 h fe ) Re Rb // hie (1 h fe ) Re ve Av vi hie (1 h fe ) Re ri Rb // hie (1 h fe ) Re Zi hie ( h fe 1) Re vaø Nhìn töø cöïc E: Bieán ñoåi töông ñöông Thevenin ngoõ vaøo: Thay TST baèng maïch töông ñöông caáu hình CE: , ri, ib KVL: v i v be ve ie ie Do ib vaø v be hie ib hie hib ie h fe 1 h fe 1 ri, vi, ie hib ie ve Maïch töông ñöông (chuaån ie) h fe 1 11 Chöông 4 http://www.khvt.com
 12. ri, Zo hib h fe 1 Phaûn aùnh trôû khaùng: Base (chuaån ib) Phaûn aùnh töø Base Emitter (chuaån ie) Phaûn aùnh töø Emitter Doøng / (hfe + 1) (Ví duï: ie ie/(hfe + 1)) Doøng (hfe + 1) (Ví duï: ib ib(hfe + 1)) Trôû khaùng (hfe + 1) (Ví duï: Re Re(hfe + 1)) Trôû khaùng / (hfe + 1) (Ví duï: r’i r’i / (hfe + 1)) Aùp: Khoâng ñoåi (Ví du: ve ve) Aùp: Khoâng ñoåi Ví duï 4: Phaân tích maïch sau duøng phaûn aùnh trôû khaùng Bieán ñoåi maïch töông ñöông: ri, Rc Ai h fe R L ri, Rc hie ( h fe 1) Re 12 Chöông 4 http://www.khvt.com
 13. Ví duï 5: Tính v1 vaø v2 cuûa maïch ñaûo pha (phase inverter) sau: Phaûn aùnh trôû khaùng cöïc E leân maïch cöïc B Maïch töông ñöông (b) Re ( h fe 1) Rb v1 vi Rb ri ( ri // Rb ) hie Re ( h fe 1) v1 v ic h fb ie h fb 1 Doøng ie : ie Re Re R h fb c v1 Ngoõ ra cöïc C: v 2 i c Rc Re Neáu choïn hfbRc ( Rc) = Re v2 = - v1 : Ñaûo pha. 4.6 Toùm taét caùc thoâng soá cô baûn trong ba caùch maéc BJT 13 Chöông 4 http://www.khvt.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2