Mainboard Jet way 694 tasr1

Chia sẻ: HỒ THANH BÌNH | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
88
lượt xem
17
download

Mainboard Jet way 694 tasr1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Mainboard Jet way 694 tasr1

 1. 4 3 2 1 JET WAY INFORMATION MODEL:694TAS REV: 1.0 (SOCKET 370+VT82C694T+VT82C686B+AGP 4X+1 AMR) D D TITLE SHEET COVER SHEET 1 SOCKET 370 PROCESSOR 2 NORTH BRIDGE (VT82C694T) 3,4 SOUTH BRIDGE (VT82C686B) 5,6 USB2,3 & FREQUENCY RATIO 7 C C SDRAM 8,9 PCI SLOTS 10,11,12 AGP SLOT 13 ISA PULL UP RESISTANCE 14 IDE & PANEL 15 CLOCK SYNTHESIZER 16 BYPASS CAPACITORS 17 B B DC-DC CONVERTER 18 |LINK | 2.SCH | 3.SCH PRINTER / COM PORT 17 | 4.SCH | 5.SCH | 6.SCH | 7.SCH AUDIO CODEC & AUDIO PORT & JOSTICK PORT 20 | 8.SCH | 9.SCH | 10.SCH | 11.SCH AMR SLOT 21 | 12.SCH | 13.SCH | 14.SCH | 15.SCH ATX POWER CONNECTOR / VTT TERMINATOR / VCC3 22 | 16.SCH | 17.SCH | 18.SCH | 19.SCH | 20.SCH | 21.SCH | 22.SCH A A JETWAY INFORMATION Title COVER SHEET Size Document Number Rev J-694TAS REV:1.0 0.1 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 1 of 23 4 3 2 1
 2. 4 3 2 1 VTT 23 AF36 23 VTTGD D[0..63] D[0..63] 3,22 R286 R287 AF36 AN3 AK4 U35 S33 S37 1K 1K A[3..31] CPU -SMI C52 NC-56p 3,22 A[3..31] A3 D0 AK8 W1 GND/DYN_OE GND/VTTPWRGD VSS/NC VTT VTT VTT A4 A3 D0 D1 -STPCLK C49 AH12 T4 NC-56p A5 A4 D1 D2 AH8 A5 D2 N1 A6 AN9 M6 D3 -SLP C51 NC-56p A7 A6 D3 D4 AL15 A7 D4 U1 A8 AH10 S3 D5 -CPUINIT C50 NC-56p A9 A8 D5 D6 AL9 A9 D6 T6 A10 AH6 J1 D7 INTR C44 NC-56p D BSEL0 A11 A10 D7 D8 D AK10 S1 BSEL1 Jumper function A12 A13 AN5 AL7 A11 A12 A13 SOCKET 370 D8 D9 D10 P6 Q3 D9 D10 -FERR C37 NC-56p A14 AK14 GND VCCP VCC_1.5V VCC_CMOS M4 D11 -IGNNE C38 NC-56p Short Bus freq. auto A15 A14 D11 D12 AL5 A15 D12 Q1 Short detected by CPU. A16 AN7 A37 D34 AA5 F2 AD36 AB36 L1 D13 -A20M C48 NC-56p A17 A16 AB32 E7 AA37 F4 D13 D14 AE1 A17 D14 N3 A18 Z6 AC5 E11 F14 U3 D15 Open Test 66/100 MHz CPU A19 A18 AC33 E15 AB34 F22 D15 D16 AG3 A19 D16 H4 Short run 100/133 MHz. A20 AC3 AD2 E19 AD32 F26 R4 D17 A21 A20 AD34 F20 AE5 F30 D17 D18 VTT AJ1 A21 D18 P4 A22 AE3 AF32 F24 AF2 F34 H6 D19 Short Test 100 MHz CPU A23 A22 F28 AF34 H32 D19 D20 Place 0603 Package AB6 A23 D20 L3 Open run 133 MHz. A24 AB4 AG5 F32 AH24 H36 G1 D21 R80 C152,C153 near AB36 A25 A24 AH2 F36 AH32 J5 D21 D22 PIN AF6 A25 D22 F8 A26 Y3 AH34 G5 AH36 K2 G3 D23 75 1% A27 A26 H2 AJ5 K32 D23 D24 AA1 A27 D24 K6 A28 AK6 AJ7 H34 AJ9 K34 E3 D25 CPUVREF A29 A28 AJ11 K36 AJ13 M32 D25 D26 Z4 A29 D26 E1 A30 AA3 AJ15 L5 AJ17 N5 F12 D27 R82 C81 C88 C89 C87 A31 A30 AJ19 M2 AJ21 P2 D27 D28 AD4 A31 D28 A5 AJ23 M34 AJ25 P34 A3 D29 150 1% 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u -ADS AJ27 P32 AJ29 R32 D29 D30 3,22 -ADS AN31 ADS D30 J3 -DRDY AN27 GTL P36 AK2 R36 C5 D31 3,22 -DRDY -DBSY DRDY AL1 Q5 AK34 S5 D31 D32 3,22 -DBSY AL27 DBSY D32 F6 -HTRDY AN25 AL3 R34 AM4 T2 C1 D33 Use 0603 Packages and 3,22 -HTRDY TRDY AM6 T32 AM8 T34 D33 D34 distribute within 500 3,22 -HREQ[0..4] D34 C7 -HREQ0 AK18 AM10 T36 AM12 V32 B2 D35 mils of CPUVREF inputs -HREQ1 REQ[0] AM14 U5 AM16 V36 D35 D36 (1 cap for every 2 inputs) C AH16 REQ[1] D36 C9 C -HREQ2 AH18 AM18 V2 AM20 W5 A9 D37 -HREQ3 REQ[2] AM22 V34 AM24 D37 D38 AL19 REQ[3] D38 D8 -HREQ4 AL17 AM26 X32 AM28 Y35 D10 D39 -BREQ0 REQ[4] AM30 X36 AM32 Z32 D39 D40 3,22 -BREQ0 AN29 BR0 D40 C15 -BPRI AN17 AM34 Y5 B6 D14 D41 VCC2_5 3,22 -BPRI -BNR BPRI Y37 B10 D41 D42 3,22 -BNR AH14 BNR D42 D12 -HLOCK AK20 B4 Z2 B14 A7 D43 3,22 -HLOCK LOCK B8 Z34 B18 D43 D44 D44 A11 -HIT AL25 B12 B22 C11 D45 R25 3,22 -HIT -HITM HIT B16 B26 D45 D46 3,22 -HITM AL23 HITM D46 A21 150 1% -DEFER AN19 B20 B30 A15 D47 3,22 -DEFER DEFER B24 B34 D47 D48 CLKREF D48 A17 -RS0 AH26 B28 C3 C13 D49 3,22 -RS[0..2] -RS1 RS[0] B32 D6 D49 D50 AH22 RS[1] D50 C25 -RS2 AK28 D2 D20 A13 D51 C26 C71 R24 RS[2] D4 D24 D51 D52 D52 D16 C35 D18 D28 A23 D53 10u 0.1u 150 1% -CPURST BPM[0] D22 D32 D53 D54 3,22 -CPURST E35 BPM[1] D54 C21 G33 D26 D36 C19 D55 VCC_CMOS BP[2] D30 E5 D55 D56 VCC3 E37 BP[3] D56 C27 E9 A19 D57 R288 1K E13 D57 D58 X4 RESET D58 C23 AH4 E17 C17 D59 R52 330 NC/RESET* D59 D60 J37 PREQ CMOS I/O D60 A25 R60 220 A35 GTL A27 D61 PRDY D61 D62 C45 R47 D62 E25 -FERR AC35 F16 D63 NC-330 5 -FERR -IGNNE FERR D63 B AG37 NC-18p B 7 -IGNNE -A20M IGNNE *:Intel Old/New 7 -A20M AE33 A20M BCLK W37 CPUCLK 16 AJ3 CMOS I/O **:cyrix AK30 R53 470 GND/NC **BSEL1 -BSEL0 J35 PICD[0] BSEL0 AJ33 1 2 100_-66 16 R54 470 L35 AK26 VCCP_GD PICD[1] PWRGOOD VCCP_GD 22 APICLK1 J33 AJ31 1 BSEL0 23 APICLK 1 PICCLK BSEL1 133_-100 U37 VTT THERMDP AL31 2 133_-100 16 INTR M36 BSEL0,BSEL1: AL29 3 BSEL1 7 INTR NMI INTR/LINT[0] Cyrix:Input THERMDN VCCP_GD 7 NMI L37 NMI/LINT[1] -SMI AJ35 Intel:Output C37 VCC_CMOS 5 -SMI -STPCLK SMI CMOS I/O CPUPRES R289 5 -STPCLK AG35 STPCLK EDGCTRL AG1 AG1 -SLP AH30 AH28 R78 330 1.8K R49 330 5 -SLP -FLUSH AE37 SLP THERMTRIP AL35 VID0 CB13 FLUSH VID[0] VID0 18 -CPUINIT AG33 AM36 VID1 0.1u VCCP 5 -CPUINIT INIT VID[1] VID1 18 AE35 AL37 VID2 IERR VID[2] VID2 18 R50 330 E33 AJ37 VID3 VREF0 VID[3] VID3 18 F18 AK36 VID4 VREF1 **VID[4] VID4 18 K4 AL33 TCK RN8 1 2 330 8P4R CPUVREF VREF2 TCK TDI L10 R6 VREF3 TDI AN35 3 4 V6 AN37 TDO 5 6 VCC_CMOS 4.7uH C46 C16 C86 VREF4 TDO TMS AD6 VREF5 TMS AK32 7 8 VTT AK12 AN33 -TRST 0.1u 0.1u AK22 AK22 VREF6 TRST R57 680 C77 0.1u VREF7 PLL1 W33 C76 VCC_CMOS AD36 U33 VCC_1.5V PLL2 VCC2_5 Z36 VCC_2.5V RSRVD48 E21 R79 330 VCC_CMOS 22u 22u AB36 VCC_CMOS RSRVD49 E27 SLEWCTRL 22 AH20 S35 SMD 1206 NC/VTT* RSRVD51 RTTCTRL 22 AK16 AN11 VTT C80 R290 NC/VTT* *NC/VTT AL13 NC/VTT* *NC/VTT AN15 A 75_1% A AL21 NC/VTT* *NC/VTT G35 W35 Y33 CLKREF 0.1u C132 C42 NC/PU** *GND/CLKREF C47 AM2 G37 GND/NC* VTT X34 VTT E23 VTT AN21VTT AA35VTT N37 NCHCTRL VTT AA33 AK22 0.1u 0.1u 0.1u JET WAY INFORMATION SOCKET 370T_1 R292 VCC_CMOS R291 R55 C131 Title 150_1% C280 14 NMI 1 2 SOCKET 370 PROCESSOR 0.1U VCC_CMOS C35 C22 NC-2.7K JP2 0.1u Size Document Number Rev 0.1u 1u B 1.0 J-694TAS REV:1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 2 of 23 4 3 2 1
 3. 4 3 2 1 D[0..63] W21 M14 M16 M13 M11 M21 M22 D[0..63] 2,22 N13 N14 N15 C18 H21 C22 N12 N24 P22 A14 E15 E12 E24 A26 F19 F21 L15 L12 J24 H6 C5 C9 U6 A1 E3 K1 U8 F6 F8 J3 VTT D0 B22 K6 A_D0 GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND VSSA VSSA VSSA VSSA D0 AD0 A_D0 5,10,11,12 D1 D22 K2 A_D1 R108 D1 AD1 A_D1 5,10,11,12 D2 E21 K4 A_D2 75 1% D2 AD2 A_D2 5,10,11,12 D3 A22 K3 A_D3 D3 AD3 A_D3 5,10,11,12 D4 D21 K5 A_D4 GTLVREFB D4 AD4 A_D4 5,10,11,12 D5 C21 J1 A_D5 D5 AD5 A_D5 5,10,11,12 D6 A21 J2 A_D6 C133 D6 AD6 A_D6 5,10,11,12 D D7 C20 H2 A_D7 0.1u R109 D D7 AD7 A_D7 5,10,11,12 150 1% D8 B21 H1 A_D8 D8 AD8 A_D8 5,10,11,12 D9 E20 J5 A_D9 D9 AD9 A_D9 5,10,11,12 D10 A20 H3 A_D10 D10 AD10 A_D10 5,10,11,12 D11 E19 H5 A_D11 D11 AD11 A_D11 5,10,11,12 D12 B20 H4 A_D12 D12 AD12 A_D12 5,10,11,12 D13 E18 G1 A_D13 VTT D13 AD13 A_D13 5,10,11,12 D14 D20 G2 A_D14 D14 AD14 A_D14 5,10,11,12 D15 D19 G4 A_D15 D15 AD15 A_D15 5,10,11,12 D16 D18 D1 A_D16 R94 D16 AD16 A_D16 5,10,11,12 D17 C19 D3 A_D17 75 1% D17 AD17 A_D17 5,10,11,12 D18 B19 D2 A_D18 GTLVREFA D18 AD18 A_D18 5,10,11,12 D19 A18 C1 A_D19 D19 AD19 A_D19 5,10,11,12 D20 A19 A2 A_D20 C125 D20 AD20 A_D20 5,10,11,12 D21 B18 C3 A_D21 R96 D21 AD21 A_D21 5,10,11,12 0.1u D22 C17 B3 A_D22 150 1% D22 AD22 A_D22 5,10,11,12 D23 E17 D4 A_D23 D23 AD23 A_D23 5,10,11,12 D24 D17 E5 A_D24 D24 AD24 A_D24 5,10,11,12 D25 B17 A4 A_D25 D25 AD25 A_D25 5,10,11,12 D26 C16 D5 A_D26 D26 AD26 A_D26 5,10,11,12 D27 A17 B4 A_D27 D27 AD27 A_D27 5,10,11,12 D28 C15 B5 A_D28 D28 AD28 A_D28 5,10,11,12 D29 B16 A5 A_D29 D29 AD29 A_D29 5,10,11,12 D30 D16 E6 A_D30 D30 AD30 A_D30 5,10,11,12 D31 A16 C6 A_D31 D31 AD31 A_D31 5,10,11,12 D32 B15 D33 D32 -FRAME A15 D33 FRAME E1 -FRAME 5,10,11,12 D34 D14 F3 -DEVSEL D34 DEVSEL -DEVSEL 5,10,11,12 C D35 D15 E2 -IRDY C D35 IRDY -IRDY 5,10,11,12 D36 B13 F5 -TRDY D36 TRDY -TRDY 5,10,11,12 D37 C14 F4 -STOP D37 STOP -STOP 5,10,11,12 D38 E14 F2 -PLOCK D38 PLOCK -PLOCK 10,11,12 D39 D13 B6 -PCIREQ D39 PHOLD -PCIREQ 5 D40 A13 D6 -PCIGNT D40 PHLDA -PCIGNT 5 D41 D12 G5 PAR D41 PAR PAR 5,10,11,12 D42 B12 F1 -SERR D42 SERR -SERR 5,10,11,12 D43 B14 D44 D43 -PCIRST C13 D44 PCIRST A6 -PCIRST 5,10,11,12,13 D45 E13 A3 -REQ0 D45 PREQ0 -REQ0 10,12 D46 D11 C7 -REQ1 D46 PREQ1 -REQ1 10,12 D47 A12 F10 -REQ2 D47 PREQ2 -REQ2 11,12 D48 B11 D8 -REQ3 D48 PREQ3 -REQ3 11,12 D49 A11 D10 -REQ4 D49 PREQ4 -REQ4 12 D50 B7 D51 D50 -GNT0 C12 D51 PGNT0 E7 -GNT0 10,12 D52 C8 D7 -GNT1 D52 PGNT1 -GNT1 10,12 D53 B10 E10 -GNT2 D53 PGNT2 -GNT2 11,12 D54 A10 E8 -GNT3 D54 PGNT3 -GNT3 11,12 D55 A9 E9 -GNT4 D55 PGNT4 -GNT4 12 D56 A7 D57 D56 C_-BE0 E11 D57 C_BE0 J4 C_-BE0 5,10,11,12 D58 D9 G3 C_-BE1 D58 C_BE1 C_-BE1 5,10,11,12 D59 C11 E4 C_-BE2 D59 C_BE2 C_-BE2 5,10,11,12 D60 C10 C4 C_-BE3 D60 C_BE3 C_-BE3 5,10,11,12 D61 B8 D62 D61 VCC3 A8 D62 D63 B9 M25 R98 8.2K B D63 TESTIN B -ADS K21 M24 VTT 2,22 -ADS -BNR ADS VTTA 2,22 -BNR H24 BNR VTTB F17 -BPRI H26 2,22 -BPRI -DBSY BPRI GTLVREFA 2,22 -DBSY L23 HDBSY GTLVREFA M23 -DEFER J26 E16 GTLVREFB 2,22 -DEFER -DRDY DEFER GTLVREFB 2,22 -DRDY K23 HDRDY -HIT L24 M26 CRESET 2,22 -HIT HIT CRESET CRESET 7 -HITM L22 2,22 -HITM -HLOCK HITM NPCLK 2,22 -HLOCK K22 HLOCK PCLKIN B2 NPCLK 16 -HREQ0 J22 N23 HCLK 2,22 -HREQ0 HREQ0 HCLKIN HCLK 16 -HREQ1 J23 VCC3_SB VCC3 2,22 -HREQ1 -HREQ2 HREQ1 PW_GOOD 2,22 -HREQ2 K24 HREQ2 PWROK AF3 PW_GOOD 5,22 -HREQ3 K25 AA11 2,22 -HREQ3 -HREQ4 HREQ3 *VSUS -SUSST 2,22 -HREQ4 J25 HREQ4 *SUSTAT AA12 -SUSST 5 -HTRDY H25 R97 2,22 -HTRDY -RS0 HTRDY NC-330 2,22 -RS0 K26 RS0 WSC AE3 -RS1 L26 2,22 -RS1 -RS2 RS1 2,22 -RS2 L25 RS2 VCCA VCCA VCCA VCCA VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 -CPURST B23 HCLK 2,22 -CPURST CPURST A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 -BREQ0 B26 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 2,22 -BREQ0 BREQ0 C147 *near to chip M12 M15 G25 G23 G24 G26 G22 G21 H22 H23 D25 D26 C26 C25 D24 C23 C24 D23 N11 N16 N21 N22 E23 E26 E25 B25 A25 A24 B24 A23 E22 Y21 F26 F22 F23 F24 F25 F18 F20 VT82C694X-A C126 L11 L13 L14 L16 J21 G6 C2 B1 V6 F7 F9 J6 NC-10P NC-10P A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A VCC3 A A[3..31] 2,22 A[3..31] JETWAY INFORMATION Title NORTH BRIDGE VT82C694X-A Size Document Number Rev C J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 3 of 23 4 3 2 1
 4. 4 3 2 1 MD[32..63] MAB5 R103 10K MD[32..63] 8,9 PCI 33/66 MHZ Select MD32 MD33 MD34 MD35 MD36 MD37 MD38 MD39 MD40 MD41 MD42 MD43 MD44 MD45 MD46 MD47 MD48 MD49 MD50 MD51 MD52 MD53 MD54 MD55 MD56 MD57 MD58 MD59 MD60 MD61 MD62 MD63 AD10 AC11 AD18 AD22 AE10 AB11 AB15 AB12 AA19 AB25 AB24 AA21 AE23 AF13 AF26 W22 AC5 AC6 AD7 AC8 AD8 AD9 AE5 AB6 AE7 AE8 AA6 AA8 AF6 AF8 AF9 U22 U25 U26 U21 R23 R26 R11 R13 R14 R16 R22 AF1 V22 V23 V25 P24 P25 P12 P13 P14 P15 P26 V24 Y23 Y26 T24 T25 T12 T15 N7 VCC3 P3 P7 Y3 Y7 Y8 D U9 D MAA0 AF17 AB5 GD0 MD32 MD33 MD34 MD35 MD36 MD37 MD38 MD39 MD40 MD41 MD42 MD43 MD44 MD45 MD46 MD47 MD48 MD49 MD50 MD51 MD52 MD53 MD54 MD55 MD56 MD57 MD58 MD59 MD60 MD61 MD62 MD63 GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND 8 MAA0 MAA0 GAD0 GD0 13 MAA1 AB16 AE1 GD1 MAB10 R100 NC-10K 8 MAA1 MAA1 GAD1 GD1 13 MAA2 AE17 AD3 GD2 8 MAA2 MAA2 GAD2 GD2 13 MAA3 AC17 AD2 GD3 Install for CPU quick start. 8 MAA3 MAA3 GAD3 GD3 13 MAA4 AF18 AC2 GD4 8 MAA4 MAA4 GAD4 GD4 13 MAA5 AE19 AC3 GD5 8 MAA5 MAA5 GAD5 GD5 13 MAA6 AF19 AC1 GD6 8 MAA6 MAA6 GAD6 GD6 13 MAA7 AC18 AB4 GD7 8 MAA7 MAA7 GAD7 GD7 13 MAA8 AC19 AB1 GD8 MAB11 R99 NC-10K 8 MAA8 MAA8 GAD8 GD8 13 MAA9 AE20 AA5 GD9 8 MAA9 MAA9 GAD9 GD9 13 MAA10 AD20 AB2 GD10 8 MAA10 MAA10 GAD10 GD10 13 MAA11 AF21 AA4 GD11 Install for IOQ = 1 8 MAA11 MAA11 GAD11 GD11 13 MAA12 AC21 AA2 GD12 8 MAA12 MAA12 GAD12 GD12 13 MAA13 AF25 AA1 GD13 8 MAA13 MAA13 GAD13 GD13 13 MAA14 AB22 AD1 GD14 8 MAA14 MAA14 GAD14 GD14 13 W4 GD15 GAD15 GD15 13 MAB0 AD16 V2 GD16 * FOR TEST 9 MAB0 MAB0 GAD16 GD16 13 MAB1 AC16 V1 GD17 9 MAB1 MAB1 GAD17 GD17 13 MAB2 AD17 U4 GD18 9 MAB2 MAB2 GAD18 GD18 13 MAB3 AB17 U3 GD19 9 MAB3 MAB3 GAD19 GD19 13 MAB4 AE18 T4 GD20 9 MAB4 MAB4 GAD20 GD20 13 MAB5 AD19 W1 GD21 9 MAB5 MAB5 GAD21 GD21 13 MAB6 AB18 U1 GD22 AGPVREF 9 MAB6 MAB6 GAD22 GD22 13 MAB7 AB19 T2 GD23 9 MAB7 MAB7 GAD23 GD23 13 MAB8 AF20 R5 GD24 9,16 MAB8 MAB8 GAD24 GD24 13 C148 MAB9 AC20 U2 GD25 9 MAB9 MAB9 GAD25 GD25 13 C MAB10 AB20 T1 GD26 0.1u C 9 MAB10 MAB10 GAD26 GD26 13 MAB11 AE21 R4 GD27 9 MAB11 MAB11 GAD27 GD27 13 MAB12 AD21 V3 GD28 9,16 MAB12 MAB12 GAD28 GD28 13 MAB13 AF22 R2 GD29 9 MAB13 MAB13 GAD29 GD29 13 MAB14 AE22 P6 GD30 9 MAB14 MAB14 GAD30 GD30 13 R1 GD31 GAD31 GD31 13 -CSA0 AB14 8 -CSA0 -CSA1 CSA0 -GBE0 8 -CSA1 AF15 CSA1 GC_BE0 AB3 -GBE0 13 -CSA2 AE15 Y4 -GBE1 8 -CSA2 CSA2 GC_BE1 -GBE1 13 -CSA3 AC15 V5 -GBE2 8 -CSA3 CSA3 GC_BE2 -GBE2 13 -CSA4 AD15 T3 -GBE3 9 -CSA4 CSA4 GC_BE3 -GBE3 13 -CSA5 AE16 9 -CSA5 CSA5 -GFRAMEN GFRAME W2 -GFRAMEN 13 -CSB0 AE25 W5 -GDEVSEL 8 -CSB0 CSB0 GDEVSEL -GDEVSEL 13 -CSB1 AD24 W3 -GIRDY 8 -CSB1 CSB1 GIRDY -GIRDY 13 -CSB2 AD26 Y2 -GTRDYN 8 -CSB2 CSB2 GTRDY -GTRDYN 13 -CSB3 AC24 V4 -GSTOP 8 -CSB3 CSB3 GSTOP -GSTOP 13 -CSB4 AC26 Y1 GPAR 9 -CSB4 CSB4 GPAR GPAR 13 -CSB5 AB23 9 -CSB5 CSB5 -GREQ VDDQ GREQ L5 -GREQ 13 -DQMA0 AD13 L3 -GGNT 8,9 -DQMA0 DQMA0 GGNT -GGNT 13 -DQMA1 AC13 8 -DQMA1 -DQMA2 DQMA1 ST0 8,9 -DQMA2 AC25 DQMA2 ST0 L4 ST0 13 C149 C151 C270 C269 C271 -DQMA3 AB26 L1 ST1 8,9 -DQMA3 DQMA3 ST1 ST1 13 0.1u 0.1u NC-0.1u NC-0.1u NC-0.1u -DQMA4 AE14 M4 ST2 8,9 -DQMA4 DQMA4 ST2 ST2 13 -DQMA5 AC14 8 -DQMA5 -DQMA6 DQMA5 -PIPE 8,9 -DQMA6 AA22 DQMA6 PIPE M3 -PIPE 13 -DQMA7 AA24 N6 -RBF 8,9 -DQMA7 DQMA7 RBF -RBF 13 -DQMB1 AE13 M6 -WBF B 9 -DQMB1 DQMB1 WBF -WBF 13 B -DQMB5 AD14 9 -DQMB5 DQMB5 AD_STB0 AD_STB0 Y5 AD_STB0 13 -SRASA AF16 U5 -AD_STB0 8 -SRASA SRASA AD_STB0 -AD_STB0 13 -SRASB AA17 T6 AD_STB1 9 -SRASB SRASB AD_STB1 AD_STB1 13 T5 -AD_STB1 AD_STB1 -AD_STB1 13 -SCASA AF12 N3 SB_STB 8 -SCASA SCASA SB_STB SB_STB 13 -SCASB AB13 M5 -SB_STB Trace note: 9 -SCASB SCASB SB_STB -SB_STB 13 1.The length of GCLK should be as -SWEA AE12 short as possible. 8 -SWEA -SWEB WEA SBA0 2.The length of GCLKIN should eqal 9 -SWEB AC12 WEB SBA0 L2 SBA0 13 M2 SBA1 to the length of GCLKO + 3". SBA1 SBA1 13 MPD0 AE11 M1 SBA2 3.The width of AGPVREF is 30 mils or 8,9 MPD0 MECC0 SBA2 SBA2 13 MPD1 AA10 N2 SBA3 wider. 8,9 MPD1 MECC1 SBA3 SBA3 13 MPD2 AA23 P4 SBA4 8,9 MPD2 MECC2 SBA4 SBA4 13 MPD3 AA26 P5 SBA5 8,9 MPD3 MECC3 SBA5 SBA5 13 MPD4 AF11 P2 SBA6 8,9 MPD4 MECC4 SBA6 SBA6 13 MPD5 AD12 P1 SBA7 8,9 MPD5 MECC5 SBA7 SBA7 13 MPD6 AA25 8,9 MPD6 MPD7 MECC6 AGPVREF 8,9 MPD7 Y22 MECC7 AGPREF N1 AGPVREF 13 CKE0 AC22 N5 GCLKIN 8 CKE0 CKE0 GCLKIN CKE1 AF23 N4 GCLK R121 22 8 CKE1 CKE2 CKE1 GCLKOUT R122 GCLKO AE24 22 GCLKO 13 8 CKE2 CKE3 CKE2/CSA6 R104 DCLKO AD23 AB21 22 DCLKO 16 8 CKE3 CKE4 CKE3/CSA7 DCLKO 9 CKE4 AC23 CKE4/CSB6 CKE5 AF24 AD25 DCLKWR 9 CKE5 CKE5/CSB7 DCLKWR DCLKWR 16 *VCCQQ AF2 PCOMP AD5 L7 *VCCQ R7 *VCCQ *VCCQ *VSSQQ L6 VCCQ R3 VCCQ R6 VCCQ AA3 VCCQ AA7 VCCQ AE2 VCCQ F14 VCC3 F13 VCC3 AA9 VCC3 T16 VCC3 AA18VCC3 AA20VCC3 V21 VCC3 N26 VCC3 AE26VCC3 P16 VCC3 R15 VCC3 AF14 VCC3 T14 VCC3 T13 VCC3 R12 VCC3 T11 VCC3 P11 VCC3 AC9 MD10 AE9 MD11 AB10MD12 AC10MD13 AF10 MD14 AD11MD15 Y24 MD16 Y25 MD17 W23 MD18 W24 MD19 W26 MD20 W25 MD21 V26 MD22 U24 MD23 U23 MD24 T22 MD25 T23 MD26 T26 MD27 R24 MD28 R25 MD29 P23 MD30 N25 MD31 VCC3 *GND *GND *GND *GND C127 AF4 MD0 AE4 MD1 AF5 MD2 AD6 MD3 AE6 MD4 AB7 MD5 AC7 MD6 AF7 MD7 AB8 MD8 AB9 MD9 VTT VTT VTT VTT VTT VTT VTT VTT A 10p A AD4 AC4 K18 F11 F12 F15 F16 VT82C694T-B L18 L21 J18 W6 U7 K7 Y6 VTT JETWAY INFORMATION. C310 C311 MD0 MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD8 MD9 MD10 MD11 MD12 MD13 MD14 MD15 MD16 MD17 MD18 MD19 MD20 MD21 MD22 MD23 MD24 MD25 MD26 MD27 MD28 MD29 MD30 MD31 1U 1U C274 C275 C276 C277 C278 C279 Title VCC3 VDDQ R119 0 NORTH BRIDGE VT82C694X-B 1U 1U 1U 1U 1U 1U R120 60 1% Size Document Number Rev MD[0..31] C J-694TAS REV:1.0 1.0 MD[0..31] 8,9 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 4 of 23 4 3 2 1
 5. 4 3 2 1 R199 10K R198 10K VCC3 VCC3_SB U15 PD_D0 P16 W18 R196 0 -RI RN58 1 2 10K 8P4R 15 PD_D[0..15] PDD0 SDD0/BITCLK BITCLK 20,21 PD_D1 P18 V17 R200 0 -SMI_S RN2 1 2 4.7K 8P4R PD_80P 3 4 VCC3 PDD1 SDD1/SDIN SDIN 20,21 PD_D2 P20 Y17 R197 0 -SLP_S 3 4 SUS_CLK 5 6 PDD2 SDD2/SDIN2 SDIN2 21 PD_D3 R17 V16 R204 22 -STPCK_S 5 6 SD_80P 7 8 PDD3 SDD3/SYNC SYNC 20,21 PD_D4 R19 Y16 R202 22 -CINIT_S 7 8 -SUS_B 2 1 -PCIREQ RP5 1 2 10K 8P4R PDD4 SDD4/SDOUT SDOUT 20,21 PD_D5 T16 U15 R195 22 -A20M_ 2 1 -SUS_A 4 3 -PCIGNT 3 4 PDD5 SDD5/-ACRST -ACRST 20,21 PD_D6 T18 W15 JBCY -IGNNE_ 4 3 -EXTSMI 6 5 GPIOFAN 5 6 PDD6 SDD6/JBY JBCY 20 PD_D7 T20 U14 JBCX INTR_ 6 5 -SUSST 8 7 GPIOD 7 8 PDD7 SDD7/JBX JBCX 20 PD_D8 T19 *:VSUS Y15 JACY NMI_ 8 7 RN59 10K 8P4R PDD8 SDD8/JAY JACY 20 PD_D9 T17 V15 JACX RN48 330 8P4R -CLKRUN R216 10K PDD9 SDD9/JAX JACX 20 D PD_D10 R20 T15 JAB2 D PDD10 SDD10/JAB2 JAB2 20 PD_D11 R18 W16 JAB1 PDD11 SDD11/JAB1 JAB1 20 PD_D12 R16 U16 JBB2 -FERR_ R26 330 -CLKRUN R218 NC-100 PDD12 SDD12/JBB2 JBB2 20 PD_D13 P19 W17 JBB1 I2CD1 R64 4.7K PDD13 SDD13/JBB1 JBB1 20 PD_D14 P17 Y18 MSO PDD14 SDD14/MSO MSO 20 PD_D15 N20 Y19 MSI I2CD2 R65 4.7K PDD15 SDD15/MSI MSI 20 PD_A0 M17 U19 SD_A0 15 PD_A0 PDA0 SDA0 SD_A0 15 PD_A1 M19 V18 SD_A1 VCC3_SB 15 PD_A1 PDA1 SDA1 SD_A1 15 PD_A2 M18 U20 SD_A2 15 PD_A2 PDA2 SDA2 SD_A2 15 -PDCS_1 L20 U17 -SDCS_1 15 -PDCS_1 PDCS1 SDCS1 -SDCS_1 15 -PDCS_3 M16 U18 -SDCS_3 15 -PDCS_3 PDCS3 SDCS3 -SDCS_3 15 -DDACK_A M20 V19 -DDACK_B R210 5V_SB 15 -DDACK_A PDDACK SDDACK -DDACK_B 15 10K DDREQ_A N19 Y20 DDREQ_B 15 DDREQ_A PDDREQ SDDREQ DDREQ_B 15 -DIOR_A N17 W19 -DIOR_B 15 -DIOR_A PDIOR SDIOR -DIOR_B 15 -DIOW_A N18 W20 -DIOW_B -PME_ R201 0 15 -DIOW_A PDIOW SDIOW -DIOW_B 15 -PME 10,11,12 HDRDY_A N16 V20 HDRDY_B 15 HDRDY_A PDRDY SDRDY HDRDY_B 15 U20A 14 4 A_D0 L17 Y7 -A20M_ R278 3,10,11,12 A_D[0..31] AD0 A20M -A20M_ 7 A_D1 L16 V8 2 5 -RSMRST A_D2 AD1 CPURST -FERR_ VCC3_SB D P Q K20 AD2 FERR V7 A_D3 -IGNNE_ PW_BN 1.5K K19 AD3 IGNNE Y8 -IGNNE_ 7 3 6 A_D4 K18 T6 -CINIT_S C Q R277 A_D5 AD4 INIT INTR_ CT74 3.3K K17 AD5 INTR W8 INTR_ 7 A_D6 NMI_ R224 5V_SB 1 K16 AD6 NMI U7 NMI_ 7 A_D7 J20 T7 -SLP_S 10K R281 A_D8 AD7 SLP/GPO7 -SMI_S J18 AD8 SMI U6 C A_D9 J17 W7 -STPCK_S C A_D10 AD9 STPCLK -BATLOW J16 10K A_D11 AD10 I2CD1 C268 H20 AD11 SMBCLK U9 I2CD1 8,9,16,18 A_D12 H19 T9 I2CD2 1u AD12 SMBDATA I2CD2 8,9,16,18 A_D13 H18 R223 A_D14 AD13 PW_GOOD NC-10K H17 AD14 PWRGD W6 PW_GOOD 3,22 A_D15 H16 W12 -CLKRUN VCC3_SB A_D16 AD15 CLKRUN SPEAK_ F16 AD16 SPKR V5 A_D17 E20 W11 PD_80P VCC3_SB AD17 GPI1/IRQ8 PD_80P 15 R280 A_D18 E19 T14 GPIOFAN AD18 GPIOA/GPIO8 GPIOFAN 17 4.7K A_D19 E18 U8 GPIOD A_D20 AD19 GPIOD R228 -PWRBTN R283 PW_BN E17 AD20 GPO0 T8 10K PW_BN 15 A_D21 D20 C267 68 AD21 -CPUSTP 18 A_D22 D19 VCC3 VCC3_SB A_D23 AD22 0.1u D18 AD23 CPUSTP/GPO4 Y12 R225 10K A_D24 B20 V12 R219 10K A_D25 AD24 PCISTP/GPO5 D10 VCC3_SB A20 AD25 A_D26 A19 V10 R231 AD26 SUSST1/GPO6 -SUSST 3 10K A_D27 B19 T10 SUS_CLK IR A_D28 AD27 SUSCLK IN4148 A18 AD28 1 A_D29 B18 Y10 -EXTSMI 2 AD29 EXTSMI -EXTSMI 15 A_D30 C18 V11 -RI R276 -SMBALT 3 IRRX AD30 RING/GPI7 -RI 19 IRRX 6 A_D31 A17 AD31 PME/GPI5/THRM T11 -PME_ NC-22K IR 4 U11 -BATLOW 5 IRTX BATLOW/GPI2 IRTX 6 C_-BE0 J19 Y11 -PWRBTN R232 3,10,11,12 C_-BE[0..3] C_-BE1 C_BE0 PWRBTN -RSMRST NC-10K G20 C_BE1 RSMRST V6 C_-BE2 F17 U10 SD_80P C_BE2 LID/APICREQ/GPI3 SD_80P 15 C_-BE3 C19 W10 -SMBALT C_BE3 SMBALT/GPI6 VCC3 B B -FRAME F18 V9 -SUS_A C266 SPEAK_ R268 1K 3,10,11,12 -FRAME -IRDY FRAME SUSA/APICACK/GPO1 -SUS_B NC-1u 3,10,11,12 -IRDY F19 IRDY SUSB/APICCS/GPO2 W9 -SUS_B 18,22 -TRDY F20 Y9 -SUS_C NOTE: SECOND IDE BUS IS 3,10,11,12 -TRDY TRDY SUSC -SUS_C 18,22 -STOP G17 ASSIGNED TO AUDIO/GAME 3,10,11,12 -STOP -DEVSEL STOP 3,10,11,12 -DEVSEL G16 DEVSEL -SERR G18 +12V R269 3,10,11,12 -SERR PAR SERR SPEAK_ SPEAK 3,10,11,12 PAR G19 PAR GND F15 SPEAK 15,20 A_D18 C20 G15 VCC3 3,10,11,12 A_D18 -PCIREQ IDSEL GND 22 3 -PCIREQ L18 REQ GND L15 -PCIGNT L19 P15 VCC2_5 3 -PCIGNT -PCIRST GNT GND R205 R212 VCC_CMOS B16 R15 C201 R207 C198 3,10,11,12,13 -PCIRST PCIRST GND VCCP 10K 53K 1% 16K 1% -INTR_A A16 0.1u 0.1u 10,11,12,13 -INTR_A -INTR_B PINTA R211 10,11,12,13 -INTR_B D17 PINTB IN12 Y14 -INTR_C C17 10K 1% 10,11,12 -INTR_C PINTC 2 4 6 8 -INTR_D B17 W14 R206 R48 near u1 power pin 10,11,12 -INTR_D PINTD IN5 330 RN6 10K 1% SPCLK E16 U13 CB36 1u 330 8P4R 16 SPCLK PCICLK IN2A For Intel new CPU C197 1 3 5 7 CX2 10p Y5 V13 CB37 1u RTCX1 IN2B 1 -FERR_ U4A 1 2 74F07 C28 NC-10P X2 -FERR 2 32.768KHz V14 R203 NC VCC3_SB CHAS/GPIOC/GPIO10 -SMI_S U4B W5 3 4 74F07 -SMI 2 RTCX2 HM_GND 0.1u 2 CX1 10p W13 RT1 VCC3_SB TSEN1 -STPCK_S U4C D6 1N5817 R9 R215 10K 1% 5 6 74F07 t VCCSUS 103JT-025 -STPCLK 2 JBAT1 R10 VCCSUS VREF T13 CB45 D5 1N5817 1 R217 10K 1% -CINIT_S U4D 9 8 74F07 -CPUINIT 2 2 V_BAT Y6 Y13 RT2 A 0.1u VBAT TSEN2 -SLP_S A R264 3 U4E 11 10 74F07 t 103JT-025 -SLP 2 1K header H15 T12 CPUFAN1 VCC FAN1 CPUFAN1 17 CT20 C258 R254 J15 VCC CPUFAN2 JETWAY INFORMATION 1K K15 VCC FAN2/GPIOB/GPIO9 U12 CPUFAN2 17 10u 0.1u Place RT1 under CPU M15 VCC VCC3 N15 VCC3 BAT1 VCC Place RT2 near NB R7 VCC VCCHWM R12 L20 R8 CB35 CT8 FB0603-300 Title VCC SOUTH BRIDGE VT82C686A-A R11 VCC 0.1u 10u L21 R14 VCC GNDHWM R13 FB0603-300 Size Document Number Rev VT82C686A-A C J-694TAS REV:1.0 1.0 HM_GND Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 5 of 23 4 3 2 1
 6. 4 3 2 1 14,15 SA[0..15] U14 FS1 SA0 W1 B15 P_PRD0 FUSE SA0 PRD0 P_PRD[0..7] 19 SA1 V2 D15 P_PRD1 SA2 SA1 PRD1 P_PRD2 OVCR0 R238 V1 SA2 PRD2 A14 SA3 U3 B14 P_PRD3 470K SA4 SA3 PRD3 P_PRD4 C228 R236 U2 SA4 PRD4 C14 C59 SA5 U1 D14 P_PRD5 560K L4 SA6 SA5 PRD5 P_PRD6 0.001u FB0603-600 1u T4 SA6 PRD6 E14 SA7 T3 A13 P_PRD7 SA8 SA7 PRD7 T2 SA8 D SA9 T1 B13 D SA9 ACK P_ACK 19 SA10 R5 C13 CT1 C58 SA10 BUSY P_BUSY 19 SA11 R4 D13 SA11 PE P_PE 19 0.1u SA12 R3 E13 220u USB_A SA12 SLCT P_SLCT 19 SA13 R2 A15 L6 SA13 ERROR P_ERROR 19 L8 SA14 R1 C15 1 2 FB0603-68 SA14 PINIT P_INIT 19 FB0603-68 SA15 P5 C16 USBDT0- 3 4 USBDT1- SA15 AUTOFD P_AUTOFD 19 SA16 P4 E15 USBDT0+ 5 6 USBDT1+ 14,15 SA[16..23] SA16 SLCTIN P_SLCTIN 19 SA17 P3 D16 L9 7 8 L7 SA17 STROBE P_STROBE 19 SA18 K2 FB0603-68 9 10 FB0603-68 SA19 SA18 TXD1 K1 SA19 TXD1 A11 TXD1 19 SA20 J5 D11 DTR1 R156 LA20 DTR1 DTR1 19 SA21 J4 B11 RTS1 R126 LA21 RTS1 RTS1 19 13 USB_D0+ SA22 J3 C11 CTS1 LA22 CTS1 CTS1 19 NC-0 21 USB_D1+ SA23 J2 C12 DSR1 LA23 DSR1 DSR1 19 NC-0 A12 DCD1 R157 DCD1 DCD1 19 SD0 Y1 E11 RI1 R127 14,15 SD[0..15] SD0 RI1 RI1 19 13 USB_D0- 8 6 4 2 SD1 Y2 B12 RXD1 SD1 RXD1 RXD1 19 NC-0 21 USB_D1- SD2 W2 CN1 SD3 SD2 TXD2 NC-0 Y3 SD3 TXD2 D10 TXD2 19 SD4 W3 B9 DTR2 SD4 DTR2 DTR2 19 SD5 V3 E10 RTS2 47P 8P4C SD5 RTS2 RTS2 19 SD6 CTS2 7 5 3 1 Y4 SD6 CTS2 A9 CTS2 19 SD7 W4 C10 DSR2 SD7 DSR2 DSR2 19 SD8 L5 A10 DCD2 SD8 DCD2 DCD2 19 SD9 M2 C9 RI2 SD9 RI2 RI2 19 SD10 M4 B10 RXD2 SD10 RXD2 RXD2 19 SD11 N1 VCC3 NEAR CHIPSET NEAR CONNECT SD12 SD11 USB_VCC C N3 SD12 VCCUSB F9 C SD13 N5 L22 FB0603-300 SD14 SD13 P1 CB38 CT9 SD15 SD14 P2 SD15 0.1u 10u -DACK0 L2 F8 USB_GND L23 FB0603-300 USB_DT0+ RN61 2 1 33 8P4R USBDT0+ 14 -DACK0 DACK0 GNDUSB -DACK1 E1 USB_DT0- 4 3 USBDT0- 14 -DACK1 DACK1 -DACK3 D2 C3 USBCLK USB_DT1+ 6 5 USBDT1+ 14 -DACK3 DACK3 *USBCLK USBCLK 16 -DACK5 L4 A3 USB_DT0+ C273 USB_DT1- 8 7 USBDT1- 14 -DACK5 DACK5 *USBP0+ -DACK6 M3 B3 USB_DT0- 14 -DACK6 DACK6 *USBP0- 10P 1 3 5 7 -DACK7 N2 C4 USB_DT1+ 14 -DACK7 DACK7 *USBP1+ D4 USB_DT1- CN12 *USBP1- 2 4 6 8 H3 OVCR1 *DRQ2/OC1/SERIRQ/GPIOE OVCR1 7,21 NC-47P 8P4C DREQ0 L3 G5 OVCR0 RN63 14 DREQ0 DREQ1 DRQ0 *DACK2/OC0/GPIOF 14 DREQ1 E2 DRQ1 15K 8P4R DREQ3 USB_DT2+ 2 4 6 8 14 DREQ3 D3 DRQ3 *USBP2+ A4 USB_DT2+ 7 DREQ5 USB_DT2- 1 3 5 7 14 DREQ5 M1 DRQ5 *USBP2- B4 USB_DT2- 7 DREQ6 M5 B5 USB_DT3+ 14 DREQ6 DRQ6 *USBP3+ USB_DT3+ 7 DREQ7 N4 E6 USB_DT3- 14 DREQ7 DRQ7 *USBP3- USB_DT3- 7 AEN B2 E5 KB_CLK 14 AEN AEN *KBCK KB_CLK 15 BALE H2 A5 KB_DATA 14 BALE BALE KBDT/KBRC KB_DATA 15 -SBHE F2 D5 MS_CLK 14 -SBHE SBHE MSCK/IRQ1 MS_CLK 15 -REFRESH E3 C5 MS_DATA 14 -REFRESH REFRESH MSDT/IRQ12 MS_DATA 15 -IOR D1 14 -IOR IOR -IOW C2 C1 -ROMCS VCC3 14 -IOW IOW *ROMCS -ROMCS 15 -MEMR U4 R250 4.7K 14,15 -MEMR MEMR -MEMW V4 D9 2 1 *Set INIT low active. 14,15 -MEMW MEMW DRVDEN0 -SMEMR A1 D6 4 3 B 14 -SMEMR SMEMR DRVDEN1 B -SMEMW B1 6 5 14 -SMEMW SMEMW -IOCS16 F3 D7 8 7 14 -IOCS16 -MEMCS16 IOCS16 INDEX 14 -MEMCS16 F1 MEMCS16 MTR0 E9 10 9 IOCHRDY A2 A8 12 11 14 IOCHRDY -IOCHCK IOCHRDY DS1 14 -IOCHCK F4 IOCHK/GPI0 DS0 B8 14 13 TC H1 C8 16 15 14 TC TC MTR1 15 SIO_RES J1 RSTDRV DIR D8 18 17 STEP E8 20 19 SIO_OSC E4 A7 22 21 C272 16 SIO_OSC R235 33 OSC WDATA 14 SYS_CLK H5 BCLK WGATE B7 24 23 10P TRAK00 E7 26 25 IRRX D12 A6 28 27 5 IRRX IRTX IRRX/GPO15 WRTPRT 5 IRTX E12 IRTX/GPO14 RDATA B6 30 29 HDSEL C7 32 31 IRQ3 G4 C6 34 33 14 IRQ3 IRQ4 IRQ3 DSKCHG 14 IRQ4 G3 IRQ4 IRQ5 G2 F6 FDD 14 IRQ5 -SLPBTN IRQ5 GND 15 -SLPBTN G1 *IRQ6/SLPBTN GND F11 IRQ7 F5 G6 VCC 14 IRQ7 IRQ9 IRQ7 GND 14 IRQ9 H4 IRQ9 GND J9 IRQ10 K3 J10 R90 220 14 IRQ10 IRQ11 IRQ10 GND 14 IRQ11 K4 IRQ11 GND J11 8 7 IRQ14 L1 J12 6 5 14,15 IRQ14 IRQ15 IRQ14 GND 14,15 IRQ15 K5 IRQ15 GND K9 4 3 K10 2 1 C210 XDIR GND 10u 15 XDIR T5 XDIR/GPO12 GND K11 U5 K12 RN26 220 8P4R XOE/GPO13 GND GND L6 A A F7 VCC GND L9 F10 VCC GND L10 F12 VCC GND L11 F13 L12 JETWAY INFORMATION VCC3 VCC GND F14 VCC GND M9 H6 VCC GND M10 J6 VCC GND M11 K6 M12 Title VCC GND SOUTH BRIDGE VT82C686A-B M6 VCC GND P6 N6 VCC GND R6 Size Document Number Rev VT82C686A-B C J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 6 of 23 4 3 2 1
 7. 4 3 2 1 VCC_CMOS 2 4 6 8 RN47 VCC3 330 8P4R 1 3 5 7 2 4 6 8 D RN49 D JP3 10K 8P4R U10A 1 2 74F07 -A20M 2 U11 U10B 74F07 1 3 5 7 1 2 2 A0 Y0 18 3 4 -IGNNE 2 3 4 4 A1 Y1 16 5 6 6 14 U10C 5 6 74F07 A2 Y2 INTR 2 7 8 8 A3 Y3 12 Freq/Ratio 1 2 3 4 11 9 U10D 9 8 74F07 5 -A20M_ A4 Y4 NMI 2 5 -IGNNE_ 13 A5 Y5 7 3 ON OFF ON ON 5 INTR_ 15 A6 Y6 5 5 NMI_ 17 A7 Y7 3 3.5 ON OFF OFF ON VCC3 1 4 OFF ON ON ON OE0 19 OE1 V 20 VCC 4.5 OFF ON OFF ON R118 74F244 10K C146 VCC 5 OFF OFF ON ON 0.1u 3 CRESET 5.5 OFF OFF OFF ON U19A 6 ON ON ON OFF 1 2 C138 0.1u 6.5 ON ON OFF OFF F04 R115 1K 7 ON OFF ON OFF R112 7.5 ON OFF OFF OFF C 2K NEAR U10 POWER PIN 8 OFF ON ON OFF C 8.5 ON OFF ON ON 9 ON OFF OFF ON FS3 FUSE OVCR1 R239 6,21 OVCR1 470K C229 R237 C263 560K L32 0.1u FB0603-600 0.1u CT21 C264 USB_B L28 220u 0.1u L30 FB0603-68 1 2 FB0603-68 USBDT2- 3 4 USBDT3- USBDT2+ 5 6 USBDT3+ L27 7 8 L29 FB0603-68 9 10 FB0603-68 B B 2 4 6 8 CN13 47P 8P4C 1 3 5 7 NEAR CHIPSET NEAR CONNECT USB_DT3- RN60 2 1 33 8P4R USBDT3- 6 USB_DT3- USB_DT3+ USBDT3+ 6 USB_DT3+ 4 3 USB_DT2+ 6 5 USBDT2+ 6 USB_DT2+ USB_DT2- USBDT2- 6 USB_DT2- 8 7 1 3 5 7 2 4 6 8 CN11 RN62 15K 8P4R NC-47P 8P4C 1 3 5 7 A A 2 4 6 8 JETWAY INFORMATION Title USB/FREQ. RATIO Size Document Number Rev C J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 7 of 23 4 3 2 1
 8. 4 3 2 1 MD[0..63] 4,9 MD0 MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD8 MD9 MD10 MD11 MD12 MD13 MD14 MD15 MD16 MD17 MD18 MD19 MD20 MD21 MD22 MD23 MD24 MD25 MD26 MD27 MD28 MD29 MD30 MD31 MD32 MD33 MD34 MD35 MD36 MD37 MD38 MD39 MD40 MD41 MD42 MD43 MD44 MD45 MD46 MD47 MD48 MD49 MD50 MD51 MD52 MD53 MD54 MD55 MD56 MD57 MD58 MD59 MD60 MD61 MD62 MD63 D D 100 101 103 104 139 140 141 142 144 149 150 151 153 154 155 156 158 159 160 161 DIMM2 10 11 13 14 15 16 17 19 20 55 56 57 58 60 65 66 67 69 70 71 72 74 75 76 77 86 87 88 89 91 92 93 94 95 97 98 99 2 3 4 5 7 8 9 31 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 DU/OE0 DU/OE2 44 MAA0 33 30 -CSA0 4 MAA0 A0 RAS0/S0 -CSA0 4 MAA1 117 114 -CSA1 4 MAA1 A1 RAS1/S1 -CSA1 4 MAA2 34 45 -CSB0 4 MAA2 A2 RAS2/S2 -CSB0 4 MAA3 118 129 -CSB1 4 MAA3 A3 RAS3/S3 -CSB1 4 MAA4 35 28 -DQMA0 4 MAA4 A4 CAS0/DQMB0 -DQMA0 4,9 MAA5 119 29 -DQMA1 4 MAA5 A5 CAS1/DQMB1 -DQMA1 4 MAA6 36 46 -DQMA2 4 MAA6 A6 CAS2/DQMB2 -DQMA2 4,9 MAA7 120 47 -DQMA3 4 MAA7 A7 CAS3/DQMB3 -DQMA3 4,9 MAA8 37 112 -DQMA4 4 MAA8 A8 CAS4/DQMB4 -DQMA4 4,9 MAA9 121 113 -DQMA5 4 MAA9 A9 CAS5/DQMB5 -DQMA5 4 MAA10 38 130 -DQMA6 4 MAA10 A10 (AP) CAS6/DQMB6 -DQMA6 4,9 MAA11 122 131 -DQMA7 4 MAA11 A11 (BS0) CAS7/DQMB7 -DQMA7 4,9 RFU/DQS1 RFU/DQS3 RFU/DQS5 RFU/DQS7 RFU/DQS8 QS0/DQS0 QS2/DQS2 QS1/DQS4 QS3/DQS6 MAA12 39 27 -SWEA DU/VREF DU/VREF 4 MAA12 A12 (BS1) WE0 -SWEA 4 MAA13 123 48 4 MAA13 A13 WE2/DU REGE CKE0 CKE1 MAA14 126 111 -SCASA VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC SDA -SCASA 4 SCL CK0 CK1 CK2 CK3 CB0 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 4 MAA14 DU/A14 DU/CAS SA0 SA1 SA2 -SRASA NC NC NC NC 132 DU/A15 DU/RAS 115 -SRASA 4 DIMM_16M*64 165 166 167 128 146 125 163 102 110 124 133 143 157 168 105 106 136 137 145 164 147 108 109 135 134 82 83 63 62 42 79 18 26 40 41 49 59 73 84 90 21 22 52 53 61 80 24 25 50 51 81 6 C I2CD2 C 5,9,16,18 I2CD2 I2CD1 5,9,16,18 I2CD1 MPD0 MPD1 MPD2 MPD3 MPD4 MPD5 MPD6 MPD7 VDIMM CKE0 4 CKE0 CKE1 VDIMM 4 CKE1 4,9 MPD[0..7] VDIMM 16 DCLK0 16 DCLK1 16 DCLK2 16 DCLK3 1 3 5 7 RN46 1K 8P4R 2 4 6 8 CKE2 MD0 MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD8 MD9 MD10 MD11 MD12 MD13 MD14 MD15 MD16 MD17 MD18 MD19 MD20 MD21 MD22 MD23 MD24 MD25 MD26 MD27 MD28 MD29 MD30 MD31 MD32 MD33 MD34 MD35 MD36 MD37 MD38 MD39 MD40 MD41 MD42 MD43 MD44 MD45 MD46 MD47 MD48 MD49 MD50 MD51 MD52 MD53 MD54 MD55 MD56 MD57 MD58 MD59 MD60 MD61 MD62 MD63 CKE0 CKE3 CKE1 100 101 103 104 139 140 141 142 144 149 150 151 153 154 155 156 158 159 160 161 DIMM3 10 11 13 14 15 16 17 19 20 55 56 57 58 60 65 66 67 69 70 71 72 74 75 76 77 86 87 88 89 91 92 93 94 95 97 98 99 2 3 4 5 7 8 9 31 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 DU/OE0 DU/OE2 44 MAA0 33 30 -CSA2 B A0 RAS0/S0 -CSA2 4 B MAA1 117 114 -CSA3 A1 RAS1/S1 -CSA3 4 MAA2 34 45 -CSB2 A2 RAS2/S2 -CSB2 4 MAA3 118 129 -CSB3 A3 RAS3/S3 -CSB3 4 MAA4 35 28 -DQMA0 A4 CAS0/DQMB0 -DQMA0 4,9 MAA5 119 29 -DQMA1 A5 CAS1/DQMB1 -DQMA1 4 MAA6 36 46 -DQMA2 A6 CAS2/DQMB2 -DQMA2 4,9 MAA7 120 47 -DQMA3 A7 CAS3/DQMB3 -DQMA3 4,9 MAA8 37 112 -DQMA4 A8 CAS4/DQMB4 -DQMA4 4,9 MAA9 121 113 -DQMA5 A9 CAS5/DQMB5 -DQMA5 4 MAA10 38 130 -DQMA6 A10 (AP) CAS6/DQMB6 -DQMA6 4,9 MAA11 122 131 -DQMA7 A11 (BS0) CAS7/DQMB7 -DQMA7 4,9 RFU/DQS1 RFU/DQS3 RFU/DQS5 RFU/DQS7 RFU/DQS8 QS0/DQS0 QS2/DQS2 QS1/DQS4 QS3/DQS6 MAA12 39 27 -SWEA DU/VREF DU/VREF A12 (BS1) WE0 -SWEA 4 MAA13 123 48 A13 WE2/DU REGE MAA14 CKE0 CKE1 126 111 -SCASA VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC SDA DU/A14 -SCASA 4 SCL CK0 CK1 CK2 CK3 CB0 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 DU/CAS SA0 SA1 SA2 -SRASA NC NC NC NC 132 DU/A15 DU/RAS 115 -SRASA 4 DIMM_16M*64 165 166 167 128 146 125 163 102 110 124 133 143 157 168 105 106 136 137 145 164 147 108 109 135 134 82 83 63 62 42 79 18 26 40 41 49 59 73 84 90 21 22 52 53 61 80 24 25 50 51 81 6 I2CD2 5,9,16,18 I2CD2 I2CD1 5,9,16,18 I2CD1 MPD0 MPD1 MPD2 MPD3 MPD4 MPD5 MPD6 MPD7 VDIMM VDIMM CKE2 4 CKE2 CKE3 VDIMM 4 CKE3 A 16 DCLK4 A 16 DCLK5 16 DCLK6 16 DCLK7 JETWAY INFORMATION Title SDRAM Size Document Number Rev C J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 8 of 23 4 3 2 1
 9. 4 3 2 1 MD[0..63] 4,8 MD0 MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD8 MD9 MD10 MD11 MD12 MD13 MD14 MD15 MD16 MD17 MD18 MD19 MD20 MD21 MD22 MD23 MD24 MD25 MD26 MD27 MD28 MD29 MD30 MD31 MD32 MD33 MD34 MD35 MD36 MD37 MD38 MD39 MD40 MD41 MD42 MD43 MD44 MD45 MD46 MD47 MD48 MD49 MD50 MD51 MD52 MD53 MD54 MD55 MD56 MD57 MD58 MD59 MD60 MD61 MD62 MD63 100 101 103 104 139 140 141 142 144 149 150 151 153 154 155 156 158 159 160 161 DIMM1 10 11 13 14 15 16 17 19 20 55 56 57 58 60 65 66 67 69 70 71 72 74 75 76 77 86 87 88 89 91 92 93 94 95 97 98 99 2 3 4 5 7 8 9 D D 31 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 DU/OE0 DU/OE2 44 MAB0 33 30 -CSA4 4 MAB0 A0 RAS0/S0 -CSA4 4 MAB1 117 114 -CSA5 4 MAB1 A1 RAS1/S1 -CSA5 4 MAB2 34 45 -CSB4 4 MAB2 A2 RAS2/S2 -CSB4 4 MAB3 118 129 -CSB5 4 MAB3 A3 RAS3/S3 -CSB5 4 MAB4 35 28 -DQMA0 4 MAB4 A4 CAS0/DQMB0 -DQMA0 4,8 MAB5 119 29 -DQMB1 4 MAB5 A5 CAS1/DQMB1 -DQMB1 4 MAB6 36 46 -DQMA2 4 MAB6 A6 CAS2/DQMB2 -DQMA2 4,8 MAB7 120 47 -DQMA3 4 MAB7 A7 CAS3/DQMB3 -DQMA3 4,8 MAB8 37 112 -DQMA4 4,16 MAB8 A8 CAS4/DQMB4 -DQMA4 4,8 MAB9 121 113 -DQMB5 4 MAB9 A9 CAS5/DQMB5 -DQMB5 4 MAB10 38 130 -DQMA6 4 MAB10 A10 (AP) CAS6/DQMB6 -DQMA6 4,8 MAB11 122 131 -DQMA7 4 MAB11 A11 (BS0) CAS7/DQMB7 -DQMA7 4,8 RFU/DQS1 RFU/DQS3 RFU/DQS5 RFU/DQS7 RFU/DQS8 QS0/DQS0 QS2/DQS2 QS1/DQS4 QS3/DQS6 MAB12 39 27 -SWEB DU/VREF DU/VREF 4,16 MAB12 A12 (BS1) WE0 -SWEB 4 MAB13 123 48 4 MAB13 A13 WE2/DU REGE CKE0 CKE1 MAB14 126 111 -SCASB VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC SDA -SCASB 4 SCL CK0 CK1 CK2 CK3 CB0 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 4 MAB14 DU/A14 DU/CAS SA0 SA1 SA2 -SRASB NC NC NC NC 132 DU/A15 DU/RAS 115 -SRASB 4 DIMM_16M*64 165 166 167 128 146 125 163 102 110 124 133 143 157 168 105 106 136 137 145 164 147 108 109 135 134 82 83 63 62 42 79 18 26 40 41 49 59 73 84 90 21 22 52 53 61 80 24 25 50 51 81 6 I2CD2 5,8,16,18 I2CD2 I2CD1 5,8,16,18 I2CD1 MPD0 MPD1 MPD2 MPD3 MPD4 MPD5 MPD6 MPD7 VDIMM VDIMM C CKE4 C 4 CKE4 4,8 MPD[0..7] CKE5 4 CKE5 VDIMM 16 DCLK8 16 DCLK9 16 DCLK10 16 DCLK11 VDIMM R95 R88 1K 1K CKE4 CKE5 B B A A JETWAY INFORMATION Title SDRAM Size Document Number Rev C J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 9 of 23 4 3 2 1
 10. 4 3 2 1 PCI1 PCI2 -12V 2 -12V TRST# 1 -12V 2 -12V TRST# 1 4 TCK +12V 3 +12V 4 TCK +12V 3 +12V 6 GND TMS 5 6 GND TMS 5 8 TDO TDI 7 8 TDO TDI 7 10 +5V +5V 9 10 +5V +5V 9 12 11 -INTR_A 12 11 -INTR_B +5V INTA# -INTR_A 5,11,12,13 +5V INTA# -INTR_B 14 13 -INTR_C -INTR_C 14 13 -INTR_D 5,11,12,13 -INTR_B INTB# INTC# -INTR_C 5,11,12 INTB# INTC# -INTR_D 16 15 -INTR_A 16 15 5,11,12 -INTR_D INTD# +5V INTD# +5V 18 PRSNT#1 RESERVED 17 18 PRSNT#1 RESERVED 17 VCC3 20 19 VCC3 VCC3 20 19 VCC3 RESERVED +5V(I/O) VCC3_SB RESERVED +5V(I/O) VCC3_SB 22 PRSNT#2 RESERVED 21 22 PRSNT#2 RESERVED 21 24 GND GND 23 24 GND GND 23 D 26 25 26 25 D GND GND GND GND 28 RESERVED RESERVED 27 28 RESERVED RESERVED 27 30 29 -PCIRST 30 29 -PCIRST GND RST# -PCIRST 3,5,11,12,13 GND RST# PCICLK1 32 31 PCICLK 2 32 31 16 PCICLK1 CLK +5V(I/O) -GNT0 16 PCICLK2 CLK +5V(I/O) -GNT1 34 GND GNT 33 -GNT0 3,12 34 GND GNT 33 -GNT1 3,12 -REQ0 36 35 -REQ1 36 35 3,12 -REQ0 REQ# GND -PME 3,12 -REQ1 REQ# GND -PME 38 +5V(I/O) RESERVED 37 -PME 5,11,12 38 +5V(I/O) RESERVED 37 -PME 5,11,12 A_D31 40 39 A_D30 A_D31 40 39 A_D30 3,5,11,12 A_D31 AD31 AD30 A_D30 3,5,11,12 AD31 AD30 A_D29 42 41 A_D29 42 41 3,5,11,12 A_D29 AD29 +3.3V A_D28 AD29 +3.3V A_D28 44 GND AD28 43 A_D28 3,5,11,12 44 GND AD28 43 A_D27 46 45 A_D26 A_D27 46 45 A_D26 3,5,11,12 A_D27 AD27 AD26 A_D26 3,5,11,12 AD27 AD26 A_D25 48 47 A_D25 48 47 3,5,11,12 A_D25 AD25 GND A_D24 AD25 GND A_D24 50 +3.3V AD24 49 A_D24 3,5,11,12 50 +3.3V AD24 49 C_-BE3 52 51 A_D19 C_-BE3 52 51 A_D20 3,5,11,12 C_-BE3 A_D23 C/BE#3 IDSEL A_D23 C/BE#3 IDSEL 3,5,11,12 A_D23 54 AD23 +3.3 53 54 AD23 +3.3 53 56 55 A_D22 56 55 A_D22 GND AD22 A_D22 3,5,11,12 GND AD22 A_D21 58 57 A_D20 A_D21 58 57 A_D20 3,5,11,12 A_D21 AD21 AD20 A_D20 3,5,11,12 AD21 AD20 A_D19 60 59 A_D19 60 59 3,5,11,12 A_D19 AD19 GND A_D18 AD19 GND A_D18 62 +3.3V AD18 61 A_D18 3,5,11,12 62 +3.3V AD18 61 A_D17 64 63 A_D16 A_D17 64 63 A_D16 3,5,11,12 A_D17 AD17 AD16 A_D16 3,5,11,12 AD17 AD16 C_-BE2 66 65 C_-BE2 66 65 3,5,11,12 C_-BE2 C/BE#2 +3.3V -FRAME C/BE#2 +3.3V -FRAME 68 GND FRAME# 67 -FRAME 3,5,11,12 68 GND FRAME# 67 -IRDY 70 69 -IRDY 70 69 3,5,11,12 -IRDY IRDY# GND -TRDY IRDY# GND -TRDY 72 +3.3V TRDY# 71 -TRDY 3,5,11,12 72 +3.3V TRDY# 71 -DEVSEL 74 73 -DEVSEL 74 73 3,5,11,12 -DEVSEL DEVSEL# GND -STOP DEVSEL# GND -STOP 76 GND STOP# 75 -STOP 3,5,11,12 76 GND STOP# 75 -PLOCK 78 77 -PLOCK 78 77 3,11,12 -PLOCK -PERR LOCK# +3.3V SDONE1 -PERR LOCK# +3.3V SDONE2 11,12 -PERR 80 PERR# SDONE 79 SDONE1 12 80 PERR# SDONE 79 SDONE2 12 C 82 81 -SBO1 82 81 -SBO2 C +3.3V SBO# -SBO1 12 +3.3V SBO# -SBO2 12 -SERR 84 83 -SERR 84 83 3,5,11,12 -SERR SERR# GND PAR SERR# GND PAR 86 +3.3V PAR 85 PAR 3,5,11,12 86 +3.3V PAR 85 C_-BE1 88 87 A_D15 C_-BE1 88 87 A_D15 3,5,11,12 C_-BE1 C/BE#1 AD15 A_D15 3,5,11,12 C/BE#1 AD15 A_D14 90 89 A_D14 90 89 3,5,11,12 A_D14 AD14 +3.3V A_D13 AD14 +3.3V A_D13 92 GND AD13 91 A_D13 3,5,11,12 92 GND AD13 91 A_D12 94 93 A_D11 A_D12 94 93 A_D11 3,5,11,12 A_D12 AD12 AD11 A_D11 3,5,11,12 AD12 AD11 A_D10 96 95 A_D10 96 95 3,5,11,12 A_D10 AD10 GND A_D9 AD10 GND A_D9 98 GND AD9 97 A_D9 3,5,11,12 98 GND AD9 97 A_D8 100 99 C_-BE0 A_D8 100 99 C_-BE0 3,5,11,12 A_D8 AD8 C/BE#0 C_-BE0 3,5,11,12 AD8 C/BE#0 A_D7 102 101 A_D7 102 101 3,5,11,12 A_D7 AD7 +3.3V A_D6 AD7 +3.3V A_D6 104 +3.3V AD6 103 A_D6 3,5,11,12 104 +3.3V AD6 103 A_D5 106 105 A_D4 A_D5 106 105 A_D4 3,5,11,12 A_D5 AD5 AD4 A_D4 3,5,11,12 AD5 AD4 A_D3 108 107 A_D3 108 107 3,5,11,12 A_D3 AD3 GND A_D2 AD3 GND A_D2 110 GND AD2 109 A_D2 3,5,11,12 110 GND AD2 109 A_D1 112 111 A_D0 A_D1 112 111 A_D0 3,5,11,12 A_D1 AD1 AD0 A_D0 3,5,11,12 AD1 AD0 114 +5V(I/O) +5V(I/O) 113 114 +5V(I/O) +5V(I/O) 113 -P1ACK64 116 115 -P1REQ64 -P2ACK64 116 115 -P2REQ64 12 -P1ACK64 ACK64# REQ64# -P1REQ64 12 12 -P2ACK64 ACK64# REQ64# -P2REQ64 12 118 +5V +5V 117 118 +5V +5V 117 120 +5V +5V 119 120 +5V +5V 119 PCI_CON_32BIT PCI_CON_32BIT AD:19 AD:20 B A,B,C,D B,C,D,A B PCICLK1 PCICLK2 C194 NC-10P C199 NC-10P A A JETWAY INFORMATION Title PCI SLOT Size Document Number Rev J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 10 of 23 4 3 2 1
 11. 5 4 3 2 1 PCI3 PCI4 -12V 2 -12V TRST# 1 -12V 2 -12V TRST# 1 4 TCK +12V 3 +12V 4 TCK +12V 3 +12V 6 GND TMS 5 6 GND TMS 5 8 TDO TDI 7 8 TDO TDI 7 10 +5V +5V 9 10 +5V +5V 9 12 11 -INTR_C 12 11 -INTR_D +5V INTA# -INTR_C 5,10,12 +5V INTA# -INTR_D 14 13 -INTR_A -INTR_A 14 13 -INTR_B D 5,10,12 -INTR_D INTB# INTC# -INTR_A 5,10,12,13 INTB# INTC# D -INTR_B 16 15 -INTR_C 16 15 5,10,12,13 -INTR_B INTD# +5V INTD# +5V 18 PRSNT#1 RESERVED 17 18 PRSNT#1 RESERVED 17 20 19 VCC3 VCC3 20 19 VCC3 VCC3 RESERVED +5V(I/O) VCC3_SB RESERVED +5V(I/O) VCC3_SB 22 PRSNT#2 RESERVED 21 22 PRSNT#2 RESERVED 21 24 GND GND 23 24 GND GND 23 26 GND GND 25 26 GND GND 25 28 RESERVED RESERVED 27 28 RESERVED RESERVED 27 30 29 -PCIRST 30 29 -PCIRST GND RST# -PCIRST 3,5,10,12,13 GND RST# PCICLK3 32 31 PCICLK4 32 31 16 PCICLK3 CLK +5V(I/O) -GNT2 16 PCICLK4 CLK +5V(I/O) -GNT3 34 GND GNT 33 -GNT2 3,12 34 GND GNT 33 -GNT3 3,12 -REQ2 36 35 -REQ3 36 35 3,12 -REQ2 REQ# GND -PME 3,12 -REQ3 REQ# GND -PME 38 +5V(I/O) RESERVED 37 -PME 5,10,12 38 +5V(I/O) RESERVED 37 -PME 5,10,12 A_D31 40 39 A_D30 A_D31 40 39 A_D30 3,5,10,12 A_D31 AD31 AD30 A_D30 3,5,10,12 AD31 AD30 A_D29 42 41 A_D29 42 41 3,5,10,12 A_D29 AD29 +3.3V A_D28 AD29 +3.3V A_D28 44 GND AD28 43 A_D28 3,5,10,12 44 GND AD28 43 A_D27 46 45 A_D26 A_D27 46 45 A_D26 3,5,10,12 A_D27 AD27 AD26 A_D26 3,5,10,12 AD27 AD26 A_D25 48 47 A_D25 48 47 3,5,10,12 A_D25 AD25 GND A_D24 AD25 GND A_D24 50 +3.3V AD24 49 A_D24 3,5,10,12 50 +3.3V AD24 49 C_-BE3 52 51 A_D21 C_-BE3 52 51 A_D22 3,5,10,12 C_-BE3 A_D23 C/BE#3 IDSEL A_D23 C/BE#3 IDSEL 3,5,10,12 A_D23 54 AD23 +3.3 53 54 AD23 +3.3 53 56 55 A_D22 56 55 A_D22 GND AD22 A_D22 3,5,10,12 GND AD22 A_D21 58 57 A_D20 A_D21 58 57 A_D20 3,5,10,12 A_D21 AD21 AD20 A_D20 3,5,10,12 AD21 AD20 A_D19 60 59 A_D19 60 59 3,5,10,12 A_D19 AD19 GND A_D18 AD19 GND A_D18 C 62 +3.3V AD18 61 A_D18 3,5,10,12 62 +3.3V AD18 61 C A_D17 64 63 A_D16 A_D17 64 63 A_D16 3,5,10,12 A_D17 AD17 AD16 A_D16 3,5,10,12 AD17 AD16 C_-BE2 66 65 C_-BE2 66 65 3,5,10,12 C_-BE2 C/BE#2 +3.3V -FRAME C/BE#2 +3.3V -FRAME 68 GND FRAME# 67 -FRAME 3,5,10,12 68 GND FRAME# 67 -IRDY 70 69 -IRDY 70 69 3,5,10,12 -IRDY IRDY# GND -TRDY IRDY# GND -TRDY 72 +3.3V TRDY# 71 -TRDY 3,5,10,12 72 +3.3V TRDY# 71 -DEVSEL 74 73 -DEVSEL 74 73 3,5,10,12 -DEVSEL DEVSEL# GND -STOP DEVSEL# GND -STOP 76 GND STOP# 75 -STOP 3,5,10,12 76 GND STOP# 75 -PLOCK 78 77 -PLOCK 78 77 3,10,12 -PLOCK -PERR LOCK# +3.3V SDONE3 -PERR LOCK# +3.3V SDONE4 10,12 -PERR 80 PERR# SDONE 79 SDONE3 12 80 PERR# SDONE 79 SDONE4 12 82 81 -SBO3 82 81 -SBO4 +3.3V SBO# -SBO3 12 +3.3V SBO# -SBO4 12 -SERR 84 83 -SERR 84 83 3,5,10,12 -SERR SERR# GND PAR SERR# GND PAR 86 +3.3V PAR 85 PAR 3,5,10,12 86 +3.3V PAR 85 C_-BE1 88 87 A_D15 C_-BE1 88 87 A_D15 3,5,10,12 C_-BE1 C/BE#1 AD15 A_D15 3,5,10,12 C/BE#1 AD15 A_D14 90 89 A_D14 90 89 3,5,10,12 A_D14 AD14 +3.3V A_D13 AD14 +3.3V A_D13 92 GND AD13 91 A_D13 3,5,10,12 92 GND AD13 91 A_D12 94 93 A_D11 A_D12 94 93 A_D11 3,5,10,12 A_D12 AD12 AD11 A_D11 3,5,10,12 AD12 AD11 A_D10 96 95 A_D10 96 95 3,5,10,12 A_D10 AD10 GND A_D9 AD10 GND A_D9 98 GND AD9 97 A_D9 3,5,10,12 98 GND AD9 97 A_D8 100 99 C_-BE0 A_D8 100 99 C_-BE0 3,5,10,12 A_D8 AD8 C/BE#0 C_-BE0 3,5,10,12 AD8 C/BE#0 A_D7 102 101 A_D7 102 101 3,5,10,12 A_D7 AD7 +3.3V A_D6 AD7 +3.3V A_D6 104 +3.3V AD6 103 A_D6 3,5,10,12 104 +3.3V AD6 103 B A_D5 106 105 A_D4 A_D5 106 105 A_D4 B 3,5,10,12 A_D5 AD5 AD4 A_D4 3,5,10,12 AD5 AD4 A_D3 108 107 A_D3 108 107 3,5,10,12 A_D3 AD3 GND A_D2 AD3 GND A_D2 110 GND AD2 109 A_D2 3,5,10,12 110 GND AD2 109 A_D1 112 111 A_D0 A_D1 112 111 A_D0 3,5,10,12 A_D1 AD1 AD0 A_D0 3,5,10,12 AD1 AD0 114 +5V(I/O) +5V(I/O) 113 114 +5V(I/O) +5V(I/O) 113 -P3ACK64 116 115 -P3REQ64 -P4ACK64 116 115 -P4REQ64 12 -P3ACK64 ACK64# REQ64# -P3REQ64 12 12 -P4ACK64 ACK64# REQ64# -P4REQ64 12 118 +5V +5V 117 118 +5V +5V 117 120 +5V +5V 119 120 +5V +5V 119 PCI_CON_32BIT PCI_CON_32BIT AD:21 AD:22 C,D,A,B D,A,B,C PCICLK3 PCICLK4 A C219 C250 A JETWAY INFORMATION NC-10P NC-10P Title PCI SLOT Size Document Number Rev J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 11 of 23 5 4 3 2 1
 12. 4 3 2 1 -12V +12V PCI5 2 -12V TRST# 1 4 TCK +12V 3 6 GND TMS 5 8 TDO TDI 7 10 +5V +5V 9 -FRAME R251 4.7K 12 11 -INTR_A -IRDY R241 4.7K -INTR_B +5V INTA# -INTR_C 14 INTB# INTC# 13 -TRDY R252 4.7K -INTR_D 16 15 D -DEVSEL R242 4.7K INTD# +5V VCC3 D 18 PRSNT#1 RESERVED 17 -STOP R253 4.7K VCC3 20 19 -PLOCK R243 4.7K RESERVED +5V(I/O) VCC3_SB 22 PRSNT#2 RESERVED 21 -PERR R244 4.7K 24 23 -SERR R259 4.7K GND GND 26 GND GND 25 28 RESERVED RESERVED 27 30 29 -PCIRST GND RST# -PCIRST 3,5,10,11,13 PCICLK5 32 31 16 PCICLK5 CLK +5V(I/O) -GNT4 34 GND GNT 33 -INTR_A RP12 1 2 2.2K 8P4R -REQ4 36 35 5,10,11,13 -INTR_A -INTR_B REQ# GND -PME 5,10,11,13 -INTR_B 3 4 38 +5V(I/O) RESERVED 37 -PME 5,10,11 -INTR_C 5 6 A_D31 40 39 A_D30 5,10,11 -INTR_C 3,5,10,11 A_D31 AD31 AD30 A_D30 3,5,10,11 -INTR_D 7 8 A_D29 42 41 5,10,11 -INTR_D 3,5,10,11 A_D29 AD29 +3.3V A_D28 44 GND AD28 43 A_D28 3,5,10,11 A_D27 46 45 A_D26 3,5,10,11 A_D27 AD27 AD26 A_D26 3,5,10,11 A_D25 48 47 3,5,10,11 A_D25 AD25 GND A_D24 50 +3.3V AD24 49 A_D24 3,5,10,11 C_-BE3 52 51 A_D23 -REQ0 RP8 3,5,10,11 C_-BE3 C/BE#3 IDSEL 3,10 -REQ0 1 2 2.2K 8P4R 3,5,10,11 A_D23 A_D23 54 AD23 +3.3 53 -REQ2 3 4 56 55 A_D22 3,11 -REQ2 GND AD22 A_D22 3,5,10,11 -REQ1 5 6 A_D21 58 57 A_D20 3,10 -REQ1 3,5,10,11 A_D21 AD21 AD20 A_D20 3,5,10,11 -REQ3 7 8 A_D19 60 59 3,11 -REQ3 -REQ4 3,5,10,11 A_D19 AD19 GND A_D18 3 -REQ4 62 +3.3V AD18 61 A_D18 3,5,10,11 R256 2.2K A_D17 64 63 A_D16 3,5,10,11 A_D17 AD17 AD16 A_D16 3,5,10,11 C_-BE2 66 65 3,5,10,11 C_-BE2 C/BE#2 +3.3V -FRAME 68 GND FRAME# 67 -FRAME 3,5,10,11 -IRDY 70 69 3,5,10,11 -IRDY IRDY# GND -TRDY 72 +3.3V TRDY# 71 -TRDY 3,5,10,11 C -DEVSEL 74 73 C 3,5,10,11 -DEVSEL DEVSEL# GND -STOP 76 GND STOP# 75 -STOP 3,5,10,11 -P1REQ64 RP6 2 1 2.2K 8P4R -PLOCK 78 77 10 -P1REQ64 -P1ACK64 3,10,11 -PLOCK -PERR LOCK# +3.3V SDONE5 10 -P1ACK64 4 3 10,11 -PERR 80 PERR# SDONE 79 -P2REQ64 6 5 82 81 -SBO5 10 -P2REQ64 -P2ACK64 -SERR +3.3V SBO# 10 -P2ACK64 8 7 3,5,10,11 -SERR 84 SERR# GND 83 -P3REQ64 RP11 1 2 2.2K 8P4R 86 85 PAR 11 -P3REQ64 +3.3V PAR PAR 3,5,10,11 -P3ACK64 3 4 C_-BE1 88 87 A_D15 11 -P3ACK64 3,5,10,11 C_-BE1 C/BE#1 AD15 A_D15 3,5,10,11 -P4REQ64 5 6 A_D14 90 89 11 -P4REQ64 -P4ACK64 3,5,10,11 A_D14 AD14 +3.3V A_D13 11 -P4ACK64 7 8 92 GND AD13 91 A_D13 3,5,10,11 A_D12 94 93 A_D11 3,5,10,11 A_D12 AD12 AD11 A_D11 3,5,10,11 -P5REQ64 R260 2.2K A_D10 96 95 -P5ACK64 R261 2.2K 3,5,10,11 A_D10 AD10 GND A_D9 98 GND AD9 97 A_D9 3,5,10,11 A_D8 100 99 C_-BE0 3,5,10,11 A_D8 AD8 C/BE#0 C_-BE0 3,5,10,11 A_D7 102 101 3,5,10,11 A_D7 AD7 +3.3V A_D6 104 +3.3V AD6 103 A_D6 3,5,10,11 A_D5 106 105 A_D4 3,5,10,11 A_D5 AD5 AD4 A_D4 3,5,10,11 A_D3 108 107 3,5,10,11 A_D3 AD3 GND A_D2 110 GND AD2 109 A_D2 3,5,10,11 A_D1 112 111 A_D0 3,5,10,11 A_D1 AD1 AD0 A_D0 3,5,10,11 114 +5V(I/O) +5V(I/O) 113 -P5ACK64 116 115 -P5REQ64 -GNT0 RP7 8.2K 8P4R ACK64# REQ64# 3,10 -GNT0 7 8 118 +5V +5V 117 -GNT1 5 6 120 119 3,10 -GNT1 -GNT2 +5V +5V 3,11 -GNT2 3 4 -GNT3 1 2 PCI_CON_32BIT 3,11 -GNT3 -GNT4 B 3 -GNT4 B R255 8.2K AD:23 A,B,C,D SDONE1 RP9 1 2 4.7K 8P4R 10 SDONE1 SDONE2 3 4 10 SDONE2 SDONE3 5 6 PCICLK5 11 SDONE3 SDONE4 7 8 11 SDONE4 SDONE5 R257 4.7K C261 NC-10P -SBO1 RP10 1 2 4.7K 8P4R 10 -SBO1 -SBO2 10 -SBO2 3 4 -SBO3 5 6 11 -SBO3 -SBO4 11 -SBO4 7 8 -SBO5 A R258 4.7K A JETWAY INFORMATIN -DEVSEL C200 NC-1000P Title PCI SLOT Size Document Number Rev C J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 12 of 23 4 3 2 1
 13. 4 3 2 1 VDDQ VCC3 VDDQ VCC3 -GDEVSEL RP4 2 1 8.2K 8P4R VDDQ -GSTOP 4 3 -GPERR 6 5 AGP +12V -GSERR 8 7 B1 A1 -PIPE RP2 OVRCNT# +12V 2 1 8.2K 8P4R B2 +5V TYPEDET# A2 -TYPEDET -TYPEDET 18 -RBF 4 3 B3 A3 -WBF USB_D0+ +5V RESERVED USB_D0- 6 5 6 USB_D0+ B4 USB+ USB- A4 USB_D0- 6 GPAR 8 7 B5 A5 -GREQ RP3 GND GND 2 1 8.2K 8P4R 5,10,11,12 -INTR_B -INTR_B B6 INTB# INTA# A6 -INTR_A -INTR_A 5,10,11,12 D -GGNT 4 3 GCLKO B7 A7 -PCIRST D 4 GCLKO CLK RST# -PCIRST 3,5,10,11,12 -GIRDY 6 5 -GREQ B8 A8 -GGNT 4 -GREQ REQ# GNT# -GGNT 4 -GTRDY 8 7 B9 A9 ST0 VCC3.3 VCC3.3 ST1 4 ST0 B10 ST0 ST1 A10 ST1 4 SB_STB R159 8.2K ST2 B11 A11 4 ST2 -RBF ST2 RESERVED -PIPE 4 -RBF B12 RBF# PIPE# A12 -PIPE 4 AD_STB1 R163 8.2K B13 A13 GND GND -WBF B14 RESERVED WBF# A14 -WBF 4 AD_STB0 R165 8.2K SBA0 B15 A15 SBA1 4 SBA0 SBA0 SBA1 SBA1 4 B16 VCC3.3 VCC3.3 A16 -GFRAME R164 8.2K SBA2 B17 A17 SBA3 4 SBA2 SBA2 SBA3 SBA3 4 SB_STB B18 A18 -SB_STB 4 SB_STB SB_STB SB_STB# -SB_STB 4 B19 GND GND A19 SBA4 B20 A20 SBA5 4 SBA4 SBA4 SBA5 SBA5 4 SBA6 B21 A21 SBA7 4 SBA6 SBA6 SBA7 SBA7 4 B22 RESERVED RESERVED A22 B23 GND GND A23 B24 RESERVED RESERVED A24 B25 VCC3.3 VCC3.3 A25 GD31 B26 A26 GD30 4 GD31 AD31 AD30 GD30 4 GD29 B27 A27 GD28 4 GD29 AD29 AD28 GD28 4 B28 VCC3.3 VCC3.3 A28 GD27 B29 A29 GD26 4 GD27 AD27 AD26 GD26 4 GD25 B30 A30 GD24 4 GD25 AD25 AD24 GD24 4 B31 GND GND A31 AD_STB1 B32 A32 -AD_STB1 4 AD_STB1 AD_STB1 AD_STB1# -AD_STB1 4 GD23 B33 A33 -GBE3 4 GD23 AD23 C/BE3# -GBE3 4 GCLKO C182 NC-10P B34 A34 GD21 VDDQ VDDQ GD22 C 4 GD21 B35 AD21 AD22 A35 GD22 4 C AD_STB0 C174 NC-22p GD19 B36 A36 GD20 4 GD19 AD19 AD20 GD20 4 B37 GND GND A37 AD_STB1 C168 NC-22p GD17 B38 A38 GD18 4 GD17 AD17 AD18 GD18 4 -GBE2 B39 A39 GD16 4 -GBE2 C/BE#2 AD16 GD16 4 SB_STB C166 NC-22p B40 A40 -GIRDY VDDQ VDDQ -GFRAME R140 0 4 -GIRDY B41 IRDY# FRAME# A41 -GFRAMEN 4 -AD_STB1 C167 NC-22p B42 A42 RESERVED RESERVED C170 B43 GND GND A43 -AD_STB0 C175 NC-22p B44 A44 NC-10p * near AGP slot RESERVED RESERVED B45 VCC3.3 VCC3.3 A45 -SB_STB C165 NC-22p -GDEVSEL B46 A46 -GTRDY R141 0 4 -GDEVSEL DEVEL# TRDY# -GTRDYN 4 B47 A47 -GSTOP VDDQ STOP# -GSTOP 4 -SB_STB R158 8.2K -GPERR B48 A48 C171 PERR# PME# NC-10p B49 GND GND A49 -AD_STB1 R162 8.2K -GSERR B50 A50 GPAR SERR# PAR GPAR 4 -GBE1 B51 A51 GD15 4 -GBE1 C/BE1# AD15 GD15 4 -AD_STB0 R166 8.2K B52 A52 GD14 VDDQ VDDQ GD13 4 GD14 B53 AD14 AD13 A53 GD13 4 GD12 B54 A54 GD11 4 GD12 AD12 AD11 GD11 4 B55 GND GND A55 GD10 B56 A56 GD9 4 GD10 AD10 AD9 GD9 4 GD8 B57 A57 -GBE0 4 GD8 AD8 C/BE0# -GBE0 4 VDDQ B58 A58 AD_STB0 VDDQ VDDQ -AD_STB0 4 AD_STB0 B59 AD_STB0 AD_STB0# A59 -AD_STB0 4 C190 560p GD7 B60 A60 GD6 4 GD7 AD7 AD6 GD6 4 B61 GND GND A61 GD5 B62 A62 GD4 4 GD5 AD5 AD4 GD4 4 R167 R182 GD3 B63 A63 GD2 B 1K 1% 75 1% 4 GD3 AD3 AD2 GD2 4 B B64 VDDQ VDDQ A64 GD1 B65 A65 GD0 4 GD1 AD1 AD0 GD0 4 AGP_VREF B66 A66 AGPVRFE RESERVED RESERVED AGPVREF 4 AGP_SLOT_UNIVERSAL R180 R181 1K 1% 75 1% C193 560p VDDQ VDDQ R160 150 1% VCC C163 C162 C184 C185 C187 C186 C150 C189 C188 C172 C169 C176 C173 R155 C183 NC-1000u 1000u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u R161 D 4.7K 0.1u 100 1% A -TYPEDET Q11 A G 2N7002 S JETWAY INFORMATION AGPVREF Title AGP 4X SLOT Size Document Number Rev C J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 13 of 23 4 3 2 1
 14. 4 3 2 1 SL1 32 1 -IOCHCK VCC B1 A1 -IOCHCK 6 RES_DRV 33 2 SD7 15 RES_DRV B2 A2 SD7 6,15 34 3 SD6 B3 A3 SD6 6,15 IRQ9 35 4 SD5 SA0 7 8 6 IRQ9 B4 A4 SD5 6,15 -5V 36 5 SD4 SA1 5 6 B5 A5 SD4 6,15 DREQ2 37 6 SD3 SA2 3 4 RN69 B6 A6 SD3 6,15 -12V 38 7 SD2 SA3 1 2 4.7K 8P4R B7 A7 SD2 6,15 -0WS 39 8 SD1 SA7 1 2 B8 A8 SD1 6,15 +12V 40 9 SD0 SA6 3 4 RN68 B9 A9 SD0 6,15 41 10 IOCHRDY SA5 5 6 4.7K 8P4R B10 A10 IOCHRDY 6 D -SMEMW 42 11 AEN SA4 7 8 D 6 -SMEMW B11 A11 AEN 6 -SMEMR 43 12 SA19 SA10 2 1 6 -SMEMR B12 A12 SA19 6 -IOW 44 13 SA18 SA11 4 3 RN64 6 -IOW B13 A13 SA18 6 -IOR 45 14 SA17 SA9 6 5 4.7K 8P4R 6 -IOR B14 A14 SA17 6,15 -DACK3 46 15 SA16 SA8 8 7 6 -DACK3 B15 A15 SA16 6,15 DREQ3 47 16 SA15 SA13 2 1 6 DREQ3 B16 A16 SA15 6,15 -DACK1 48 17 SA14 SA14 4 3 RN65 6 -DACK1 B17 A17 SA14 6,15 DREQ1 49 18 SA13 SA15 6 5 4.7K 8P4R 6 DREQ1 B18 A18 SA13 6,15 -REFRESH 50 19 SA12 SA12 8 7 6 -REFRESH B19 A19 SA12 6,15 SYS_CLK 51 20 SA11 SA19 1 2 6 SYS_CLK B20 A20 SA11 6,15 IRQ7 52 21 SA10 SA18 3 4 RN74 6 IRQ7 B21 A21 SA10 6,15 IRQ6 53 22 SA9 SA17 5 6 4.7K 8P4R B22 A22 SA9 6,15 IRQ5 54 23 SA8 SA16 7 8 6 IRQ5 B23 A23 SA8 6,15 IRQ4 55 24 SA7 SA23 1 2 6 IRQ4 B24 A24 SA7 6,15 IRQ3 56 25 SA6 SA22 3 4 RN71 6 IRQ3 B25 A25 SA6 6,15 57 26 SA5 SA21 5 6 4.7K 8P4R B26 A26 SA5 6,15 TC 58 27 SA4 SA20 7 8 6 TC B27 A27 SA4 6,15 BALE 59 28 SA3 6 BALE B28 A28 SA3 6,15 60 29 SA2 B29 A29 SA2 6,15 ISA_OSC 61 30 SA1 16 ISA_OSC B30 A30 SA1 6,15 62 31 SA0 B31 A31 SA0 6,15 RN70 1 2 330 8P4R -MEMCS16 19 1 -SBHE -REFRESH 3 4 6 -MEMCS16 D1 C1 -SBHE 6 6 -REFRESH -IOCS16 20 2 SA23 -MEMCS16 5 6 6 -IOCS16 D2 C2 SA23 6 6 -MEMCS16 IRQ10 21 3 SA22 -IOCS16 7 8 6 IRQ10 D3 C3 SA22 6 6 -IOCS16 IRQ11 22 4 SA21 6 IRQ11 D4 C4 SA21 6 IRQ12 23 5 SA20 -0WS R274 1K D5 C5 SA20 6 C IRQ15 24 6 SA19 C 6,15 IRQ15 IRQ14 D6 C6 SA18 VCC -MASTER R275 1K 6,15 IRQ14 25 D7 C7 7 -DACK0 26 8 SA17 6 -DACK0 DREQ0 D8 C8 -MEMR 6 DREQ0 27 D9 C9 9 -MEMR 6,15 -DACK5 28 10 -MEMW SD7 RN79 1 2 4.7K 8P4R 6 -DACK5 D10 C10 -MEMW 6,15 6,15 SD7 DREQ5 29 11 SD8 SD6 3 4 6 DREQ5 D11 C11 SD8 6 6,15 SD6 -DACK6 30 12 SD9 SD5 5 6 6 -DACK6 D12 C12 SD9 6 6,15 SD5 DREQ6 31 13 SD10 SD4 7 8 6 DREQ6 D13 C13 SD10 6 6,15 SD4 -DACK7 32 14 SD11 SD3 1 2 6 -DACK7 D14 C14 SD11 6 6,15 SD3 DREQ7 33 15 SD12 SD2 3 4 6 DREQ7 D15 C15 SD12 6 6,15 SD2 34 16 SD13 SD1 5 6 D16 C16 SD13 6 6,15 SD1 -MASTER 35 17 SD14 SD0 7 8 D17 C17 SD14 6 6,15 SD0 36 18 SD15 RN76 4.7K 8P4R D18 C18 SD15 6 SL2 VCC SD8 RN78 1 2 4.7K 8P4R 6 SD8 SD9 3 4 6 SD9 SD10 5 6 6 SD10 SD11 7 8 6 SD11 SD12 1 2 6 SD12 R147 SD13 3 4 6 SD13 SD14 5 6 6 SD14 SD15 7 8 6 SD15 220 RN77 4.7K 8P4R ZD1 B B ZD-3.3 TC C265 68p 6 TC Q10 VCC 5V_SB NC-AMS1117 VCC3_SB IN IN OUT OUT IRQ7 RP13 1 2 4.7K 8P4R 6 IRQ7 IRQ5 3 4 6 IRQ5 ADJ ADJ R146 CT5 IRQ4 5 6 6 IRQ4 CT4 C177 C192 IRQ3 7 8 RN75 1 2 5.6K 8P4R 0.1u 0.1u 6 IRQ3 470u NC-121 1% 10u IRQ10 1 2 DREQ2 3 4 6 IRQ10 IRQ11 3 4 DREQ3 5 6 6 IRQ11 6 DREQ3 IRQ15 5 6 DREQ1 7 8 6,15 IRQ15 6 DREQ1 IRQ14 7 8 DREQ0 1 2 6,15 IRQ14 6 DREQ0 RP15 4.7K 8P4R DREQ5 3 4 OUT 6 DREQ5 DREQ6 6 DREQ6 5 6 DREQ7 7 8 6 DREQ7 RP16 5.6K 8P4R R148 SOT-223 NC-205 % IOHRDY RP14 1 2 4.7K 8P4R 6 IOCHRDY ADJ OUT IN IRQ9 3 4 A 6 IRQ9 A 6 -IOCHCK -IOCHCK 5 6 -SBHE 7 8 6 -SBHE JETWAY INFORMATION Title ISA PULL UP RESISTANCE Size Document Number Rev C J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 14 of 23 4 3 2 1
 15. 4 3 2 1 U19C U19D R282 5 6 9 8 33 RES_DRV 14 FS2 F04 F04 FUSE VCCE NOTE:F125 is powered 1A U19B by VCC3_SB L1 SIO_RES 3 4 R271 33 -IDERST 1206-300 CB1 6 SIO_RES F04 0.1u R265 100 VCC GNDE CN14 NEAR U19 POWER PIN 4 6 D R8 2 1 2 D KB_DATA 1 C253 3 4 6 KB_DATA SPKR 5 6 3 5 68 C262 Q16 0.1u 7 8 POWER LED PS2_KB 0.1uC R270 9 10 B RESET 11 12 SPEAK 5,20 R10 E VCC VCC 13 14 KB_CLK 2K TURBO LED 15 16 TURBO S/W 6 KB_CLK MMBT3904 JP4 68 C3 C5 1 2 47p 47p 3 4 CN15 5 6 R272 1 2 4 6 7 8 68 R16 2 330 IDELED 3 4 SMI S/W MS_DATA 5V_SB RST_SW 9 10 6 MS_DATA 1 22 RST_SW 11 12 R273 TURBO 3 5 13 14 R18 330 MS_CLK 15 16 PS2_MS 6 MS_CLK R284 -EXTSMI 1 2 R279 -EXTSMI 5 4.7K HD_LED 17 18 3 4 PWR BTN 68 19 20 C13 C14 47p 330 PW_BN 47p 6 -SLPBTN 21 22 PW_BN 5 5 23 24 GNDE F_PNL C IDE1 C MS_CLK R19 4.7K -IDERST 5 PD_D[0..15] 1 2 PDD7 3 4 PDD8 MS_DATA R17 4.7K PD_D9 RN55 1 2 33 8P4R PDD9 PDD6 5 6 PDD9 PD_D6 3 4 PDD6 PDD5 7 8 PDD10 KB_CLK R11 4.7K PD_D8 5 6 PDD8 PDD4 9 10 PDD11 PD_D7 7 8 PDD7 PDD3 11 12 PDD12 KB_DATA R9 4.7K PD_D13 RN54 1 2 33 8P4R PDD13 R149 PDD2 13 14 PDD13 PD_D2 3 4 PDD2 5.6K PDD1 15 16 PDD14 PD_D12 5 6 PDD12 PDD0 17 18 PDD15 U17 PD_D3 7 8 PDD3 19 20 FROM-128K*8 PD_D5 RN51 7 33 8P4R PDD5 R173 DDREQA 8 21 22 SA0 XD0 PD_D10 PDD10 1K -DIOWA 6,14 SA0 12 A0 D0 13 5 6 23 24 SA1 11 XD1 PD_D4 PDD4 -DIORA 6,14 SA1 SA2 A1 D1 14 XD2 PD_D11 3 4 PDD11 HDRDYA 25 26 6,14 SA2 10 A2 D2 15 1 2 27 28 SA3 9 XD3 PD_D15 RN50 1 33 8P4R PDD15 -DDACKA 6,14 SA3 SA4 A3 D3 17 XD4 PD_D0 2 PDD0 29 30 8 R193 6,14 SA4 SA5 A4 D4 18 XD5 PD_D14 3 4 PDD14 6,14 IRQ14 82 PDA1 31 32 6,14 SA5 7 A5 D5 19 5 6 33 34 PD_80P 5 SA6 6 XD6 PD_D1 PDD1 PDA0 PDA2 6,14 SA6 SA7 A6 D6 20 XD7 7 8 -PDCS1 35 36 -PDCS3 5 R178 XD0 RN72 6,14 SA7 A7 D7 21 10K 37 38 2 1 NC-0 8P4R SD0 6,14 SA8 SA8 27 A8 PD_D7 5 -DIOW_A R172 33 -DIOWA 39 40 XD1 4 3 SD1 SA9 26 R183 33 -DIORA XD2 SD2 6,14 SA9 SA10 A9 5 -DIOR_A -DDACKA C180 C179 6 5 23 R185 33 XD3 SD3 6,14 SA10 SA11 A10 5 -DDACK_A 8 7 6,14 SA11 25 A11 XD4 2 1 SD4 SA12 4 R150 R92 NC-47p NC-47p XD5 SD5 6,14 SA12 SA13 A12 10K HDRDYA 4.7K 4 3 28 R187 82 XD6 SD6 6,14 SA13 SA14 A13 5 HDRDY_A DDREQA -DASP0 D1 1N4148 HD_LED 6 5 29 R186 82 XD7 SD7 6,14 SA14 SA15 A14 5 DDREQ_A R93 8 7 6,14 SA15 3 A15 RN73 NC-0 8P4R SA16 2 4.7K B 6,14 SA16 A16 B SA17 30 R170 33 -PDCS1 -DASP1 6,14 SA17 NC 5 -PDCS_1 -PDCS3 D2 1N4148 R169 33 -ROMCS 5 -PDCS_3 6 -ROMCS 22 CE VP 1 -MEMR 24 IDE2 6,14 -MEMR -MEMW OE -IDERST 6,14 -MEMW 31 WE 1 2 SDD7 3 4 SDD8 SDD6 5 6 SDD9 SD[0..7] SDD5 7 8 SDD10 SD[0..7] 6,14 XD4 RN66 7 8 NC-2.2K 8P4R SDD4 9 10 SDD11 U18 XD5 5 6 SDD3 11 12 SDD12 SD0 2 18 XD0 XD6 3 4 SDD2 13 14 SDD13 SD1 A0 B0 XD1 XD7 SDD1 SDD14 3 A1 B1 17 1 2 15 16 SD2 4 16 XD2 SA15 RN52 1 2 33 8P4R SDD15 R177 SDD0 17 18 SDD15 SD3 A2 B2 XD3 SA14 SDD14 5.6K 5 A3 B3 15 3 4 19 20 SD4 6 14 XD4 SA13 5 6 SDD13 R154 DDREQB 21 22 SD5 A4 B4 XD5 SA12 SDD12 1K -DIOWB 7 A5 B5 13 7 8 23 24 SD6 8 12 XD6 XD0 RN67 7 8 NC-2.2K 8P4R SA3 RN57 1 2 33 8P4R SDD3 -DIORB 25 26 SD7 A6 B6 XD7 XD1 SA2 SDD2 HDRDYB 9 A7 B7 11 5 6 3 4 27 28 XD2 3 4 SA1 5 6 SDD1 -DDACKB 29 30 XDIR 1 XD3 1 2 SA0 7 8 SDD0 R194 82 31 32 6 XDIR DIR SA7 RN53 33 8P4R SDD7 6,14 IRQ15 SDA1 19 OE 1 2 33 34 SD_80P 5 SA6 3 4 SDD6 SDA0 35 36 SDA2 NC-F245 SA5 5 6 SDD5 R179 10K -SDCS1 37 38 -SDCS3 SA4 7 8 SDD4 -DASP1 39 40 SA11 RN56 1 2 33 8P4R SDD11 SA10 3 4 SDD10 C181 C191 SA9 5 6 SDD9 SD_A2 R188 33 SDA2 SA8 7 8 SDD8 NC-47p NC-47p A 5 SD_A2 SD_A1 SDA1 A R153 33 5 SD_A1 SD_A0 SDA0 SA7 -DDACKB R174 33 R189 33 5 SD_A0 5 -DDACK_B -DIOWB R176 33 5 -DIOW_B -DIORB JETWAY INFORMATION R191 33 5 -DIOR_B R151 R175 82 HDRDYB PD_A2 PDA2 10K 5 HDRDY_B DDREQB R184 33 R192 82 5 PD_A2 PD_A1 PDA1 5 DDREQ_B Title R171 33 5 PD_A1 PD_A0 PDA0 PERIPHERAL R168 33 5 PD_A0 -SDCS_1 -SDCS1 R190 33 5 -SDCS_1 -SDCS_3 -SDCS3 Size Document Number Rev R152 33 5 -SDCS_3 C 1.0 J-694TAS REV:1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 15 of 23 4 3 2 1
 16. 4 3 2 1 D D L5 VCC3_CLK CK_VDD1 FB0603-300 VCC3 DCLK3 1 2 C63 DCLK2 3 4 CP1 C32 C56 C57 C41 C67 C65 C66 DCLK1 10P 8P4C 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 5 6 22u DCLK0 7 8 R73 10K DCLK7 1 2 DCLK6 3 4 CP2 U5 DCLK5 5 6 10P 8P4C 1 7 R62 22 NPCLK DCLK4 7 8 VDD1 MODE/PCI_F NPCLK 3 6 8 FS3 R63 22 SPCLK VDD2 PCI0 SPCLK 5 14 10 RN13 2 1 22 8P4R PCICLK1 VDD2 PCI1 PCICLK1 10 19 11 4 3 PCICLK2 DCLK11 2 1 VDD3 PCI2 PCICLK2 10 30 12 6 5 PCICLK3 DCLK10 4 3 CP4 VDD3 PCI3 PCICLK3 11 36 13 8 7 PCICLK4 DCLK9 6 5 10P 8P4C VDD3 PCI4 PCICLK4 11 27 R68 22 PCICLK5 DCLK8 8 7 VDD4 PCICLK5 12 VCC2_5 L3 48 15 R69 22 DCLKO VDDL1 BUFFER IN DCLKO 4 CK_VDD2 42 47 R38 22 APICLK VDDL2 IOAPIC APICLK 2 C29 FB 0603-300 C31 C40 C30 RN3 22 8P4R DCLK3 0.1u 0.1u 0.1u 3 GND SDRAM0 38 7 8 DCLK3 8 22u 9 37 5 6 DCLK2 GND SDRAM1 DCLK2 8 16 35 3 4 DCLK1 GND SDRAM2 DCLK1 8 22 34 1 2 DCLK0 GND SDRAM3 DCLK0 8 33 32 RN4 7 8 22 8P4R DCLK7 GND SDRAM4 DCLK7 8 39 31 5 6 DCLK6 GND SDRAM5 DCLK6 8 C 45 29 3 4 DCLK5 C GND SDRAM6 DCLK5 8 28 1 2 DCLK4 SDRAM7 DCLK4 8 I2CD2 23 21 RN14 8 7 22 8P4R DCLK8 5,8,9,18 I2CD2 SDATA SDRAM8 DCLK8 9 I2CD1 24 20 6 5 DCLK9 5,8,9,18 I2CD1 SCLK SDRAM9 DCLK9 9 C62 15p 18 4 3 DCLK10 SDRAM10/PCISP DCLK10 9 2 4 17 2 1 DCLK11 X1 SDRAM11/CPUSP DCLK11 9 X1 14.31818MHZ 5 40 R42 33 DCLKWR X2 SDRAM12 DCLKWR 4 41 R28 33 CKRST CPUCLK C19 10p SDRAM13 CKRST 22 FS1 HCLK C20 10p 1 C55 15p 25 24M/FS1 USBCLK R43 22 FS0 26 44 R40 22 CPUCLK DCLKO C74 10p 6 USBCLK 48M/FS0 CPU0 CPUCLK 2 SIO_OSC R67 22 2 43 R41 33 HCLK SPCLK C70 10p 6 SIO_OSC REF0 CPU1 HCLK 3 ISA_OSC R39 22 FS2 46 NPCLK C69 10p 14 ISA_OSC REF1/FS2 W83194BR-39B PCICLK1 2 1 PCICLK2 4 3 CP3 VCC3 C12 PCICLK3 6 5 10P 8P4C PCICLK4 8 7 VCC3 NC-10p R74 PCICLK5 C73 10p 220 APICLK C17 10p SIO_OSC C68 10p R44 10K FS0 FS2 R27 10K JK1 1 USBCLK C21 10p 2 100_-66 2 R29 10K FS1 3 ISA_OSC C18 10P B B R101 10K 4,9 MAB12 VCC3 FS3 R72 10K R70 R102 10K 220 4,9 MAB8 JK2 1 JK2 JK1 Bus Frequency 2 2 133_-100 3 2-3 2-3 66 MHz R71 NC-10K 2-3 1-2 100 MHz A 1-2 1-2 133 MHz A JETWAY INFORMATION. Title CLOCK SYNTHESIZER Size Document Number Rev C J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 16 of 23 4 3 2 1
 17. 4 3 2 1 VTT CB20 CB18 CB17 CB16 CB15 CB14 CB12 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u VCC3 CB40 CB41 CM2 CM1 CM6 CB39 CB42 CB31 CM5 CB32 CB27 CB11 CB7 CB9 CB10 CB5 CB6 CB8 CB19 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u D D CT3 CT13 CB26 CB24 CB25 CB28 CB29 1000u 1000u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u +12V VCC3 R20 NC-4.7K Q2 R6 R21 NC-4.7K R7 4.7K 0 FAN1 D 3 CPUFAN1 5 Q3 NC-3906 2 R22 1 G C9 C10 5 GPIOFAN C2 NC-510 NC-NDS7002A NC-0.1u CPUFAN 0.1u S NC-10u C C VCC3 R249 4.7K VCCP +12V FAN3 +12V FAN2 3 CPUFAN2 5 3 2 2 BC1 BC30 BC10 BC39 BC2 BC9 1 1 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u C254 SYSFAN 0.1u SYSFAN BC31 BC38 BC6 BC35 BC15 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u B B BC20 BC4 BC8 BC13 BC24 BC16 BC28 BC11 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u +12V -12V BC27 BC12 BC29 BC33 BC37 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u CT16 NC-10u CT15 NC-10u CB46 CB22 0.1u 0.1u CB23 0.1u CB43 CT7 NC-10u 0.1u NC-10u CT6 BC19 BC21 BC14 BC23 BC5 BC7 BC34 CB47 CM3 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 1u 0.1u 0.1u CM4 CB30 CT19 0.1u 10u CT18 10u CB21 0.1u CB44 BC36 BC3 BC32 BC17 BC22 BC18 BC25 BC26 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u CB33 0.1u CB34 0.1u A CT12 A NC-47u CT17 10u JETWAY INFORMATION CT14 1000u Title POWER CONNECTOR / BYPASS CAPACITOR Size Document Number Rev C J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 17 of 23 4 3 2 1
 18. 4 3 2 1 D D R34 NC-0 C23 NC-0.1u 5 -CPUSTP VCC C C R33 C39 U2 10K 0.1u I2CD1 1 20 5,8,9,16 I2CD1 I2CD2 SCL VCC 5,8,9,16 I2CD2 2 SDA ASEL 19 VCC R56 10K 3 18 VID0 OVERRIDE WP 2 VID0 4 I0 NMO 17 VID1 5 16 2 VID1 VID2 I1 MUX_SEL PVID0 2 VID2 6 I2 Y0 15 PVID0 VID3 7 14 PVID1 2 VID3 I3 Y1 PVID1 VID4 8 13 PVID2 2 VID4 I4 Y2 PVID2 +12V 5V_SB VCC3 VCC R45 0 9 12 PVID3 LEVEL Y3 PVID3 10 11 PVID4 GND Y4 PVID4 FM3560/TSSOP C84 VCC C256 NC-10u NC-1000u C90 VID0 RN7 2 NC-0 8P4R PVID0 RN1 2 10K 8P4R 14 1 1 S 1 U6 NC-100u VID1 3 4 PVID1 3 4 G VID2 5 6 PVID2 5 6 12V 5VSB VID3 7 8 PVID3 7 8 B B C Q7 B 3 3V3DLSB DRV2 15 NC-45N03 E R51 D Q12 16 VDIMM VID4 PVID4 R35 10K NC-NZT651 VSEN2 C115 C117 NC-0 VCC3_SB 4 3V3DL NC-1u NC-1000u C241 C249 9 FAULT/SEL NC-1000u NC-1u R83 NC-10K 5VDLSB 11 R87 5,22 -SUS_B 6 S3 DLA 10 NC-0 7 5V_SB 5,22 -SUS_C S5 5V_SB 5 EN5VDL 2 12 GND EN3VDL 5VDL 13 SS C91 VDIMM VCC3 C85 NC-1U 8 J1 NC-1u NC-HIP6501 1 2 3 4 D A HEADER_2X2 Q13 A NC-FDB6030L G JETWAY INFORMATION S Title C255 DC-DC CONVERTER NC-100u Size Document Number Rev C J-694TAS REV:1.0 1.0 VCC3 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 18 of 23 4 3 2 1
 19. 4 3 2 1 RING IN D4 1N4148 COM1 ,COM2 5 -RI -RI -XRI1 COM1 Q14 with Bipolar drivers and receivers C 3904 R267 D3 B R262 1K -XRI2 VCC E U12 1K 1N4148 20 1 +12V COM1 R263 D9 C257 VCC VCC1 10K WAKE ON MODEN TXD1 16 5 1 6 0.1u 6 TXD1 RTS1 DA1 DY1 6 RTS1 15 DA2 DY2 6 2 D DTR1 13 8 7 D 5V_SB WOM1 6 DTR1 DCD1 DA3 DY3 6 DCD1 19 RY1 RA1 2 3 NC-1N4148 1 RXD1 18 3 8 D7 6 RXD1 DSR1 RY2 RA2 2 6 DSR1 17 RY3 RA3 4 4 3 CTS1 14 7 -XRI1 9 11 6 CTS1 RI1 RY4 RA4 6 RI1 12 RY5 RA5 9 5 10 1N4148 2 4 6 8 2 4 6 8 PIN.3JJ 11 10 -12V DB9 GND VCC2 CN2 CN3 GD75232 -12V WAKE ON LAN 47P 8P4C 47P 8P4C 1 3 5 7 1 3 5 7 5V_SB VCC +12V WOL1 U7 1 20 1 +12V COM2 D8 VCC VCC1 2 1 3 TXD2 16 5 6 6 TXD2 RTS2 DA1 DY1 6 RTS2 15 DA2 DY2 6 2 1N4148 PIN.3JJ DTR2 13 8 7 6 DTR2 DCD2 DA3 DY3 6 DCD2 19 RY1 RA1 2 3 RXD2 18 3 8 Place WOL connector near PCI slots 6 RXD2 DSR2 RY2 RA2 6 DSR2 17 RY3 RA3 4 4 CTS2 14 7 -XRI2 9 11 6 CTS2 RI2 RY4 RA4 6 RI2 12 RY5 RA5 9 5 10 VCC 2 4 6 8 2 4 6 8 11 10 -12V DB9 GND VCC2 CN8 CN9 C GD75232 C24 C 0.1u 47P 8P4C 47P 8P4C 1 3 5 7 1 3 5 7 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 8 6 4 2 RN30 RN28 RN24 8P4R 2K 8P4R 2K 8P4R 2K RN20 8P4R 2K COM2 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 7 5 3 1 P_AUTOFD R91 P_PRD1 2K P_PRD0 P_SLCTIN P_PRD3 P_PRD5 P_PRD4 P_PRD7 P_PRD6 PRINTER P_STROBE P_PRD2 P_INIT P_ERROR 6 P_ERROR LPT P_PRD1 RN29 2 1 8P4R 33 1 6 P_PRD1 P_PRD0 B 6 P_PRD0 4 3 14 B P_AUTOFD 6 5 2 6 P_AUTOFD P_STROBE 6 P_STROBE 8 7 15 P_PRD3 RN27 2 1 8P4R 33 3 6 P_PRD3 P_SLCTIN 6 P_SLCTIN 4 3 16 P_PRD2 6 5 4 6 P_PRD2 P_INIT 6 P_INIT 8 7 17 P_PRD7 RN23 2 1 8P4R 33 5 6 P_PRD7 P_PRD6 6 P_PRD6 4 3 18 P_PRD5 6 5 6 6 P_PRD5 P_PRD4 6 P_PRD4 8 7 19 7 20 8 21 9 22 6 P_ACK 10 23 6 P_BUSY 11 24 6 P_PE 12 25 27 6 P_SLCT 13 26 DB25 2 4 6 8 2 4 6 8 8 6 4 2 8 6 4 2 CN7 CN6 CN5 CN4 C101 A 180p A 180P 8P4C 180P 8P4C 180P 8P4C 180P 8P4C 1 3 5 7 1 3 5 7 7 5 3 1 7 5 3 1 JET WAY INFORMATION Title PRINTER / COM PORT Size Document Number Rev J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 19 of 23 4 3 2 1
 20. 4 3 2 1 VCC3 VCC CD_IN Power for Audio Codec (VT1611A) CD_IN1 1 CD_L +12V Q15 VDD5 R240 R248 AVDD5 VDD5 2 78L05 0 NC-0 L26 U16 L25 3 CD_R IN OUT 1 25 IN OUT DVDD1 AVDD1 4 1206-600 9 DVDD2 AVDD2 38 1206-600 C260 C259 C245 C251 C248 C252 C246 C247 C238 C225 C243 C220 C242 C207 GND GND CDIN 2.54mm 10u 0.1u 0.1u 10u 0.1u 0.1u 0.1u 4 26 0.1u 0.1u 10u 10u L31 NC-10u 10u DVSS1 AVSS1 D CD_IN2 NC-10u 7 42 D CD_GND DVSS2 AVSS2 1 1206-600 2 GND_AUD GND_AUD VCC GND_AUD 3 46 R246 NC-4.7K ID1 4 10 45 R245 NC-4.7K GND_AUD 5,21 SYNC SYNC ID0 5,21 SDIN 8 SDATA_IN CDIN 2.0mm 5 47 R247 4.7K 78L05 5,21 SDOUT SDATA_OUT EAPD 5,21 -ACRST 11 RESET 5,21 BITCLK 6 BIT_CLK 1 2 3 35 C240 1u LINEOUTL C208 LINE_OUT_L LINEOUTR L24 36 C239 1u LINE_OUT_R 14 AUX_L 1:OUT 120 15 37 C244 1u MONO_OUT AUX_R MONO_OUT MONO_OUT 21 2:GND 22p 3:IN CD_L R227 1K 39 LINE_IN CD_R R226 1K 16 LNLVL_OUTL 41 VIDEO_L LNLVL_OUTR C212 C211 17 C223 C222 1206 package VIDEO_R VREFOUT 28 AUD_GAMEC1 0.1u 47u 0.1u 10u R229 R230 21 R138 1K LINE_R 4.7K C217 1u 18 27 4.7K CD_L VREF 22 C215 1u 20 CD_GND CD_R GND_AUD C232 24 C216 1u 19 31 LINE_L CD_GND NC 25 R139 1K 32 NC C236 23 NC 33 LINE_L C209 1u 23 34 C233 NC-0.22u C230 R142 R143 LINE_R LINE_IN_L NC LININ C213 1u 24 40 LINE_IN_R NC C235 NC-0.1u 1u 1u NC 44 47K 47K 43 C231 PC_BEEP NC 1u 1u C C224 1u 12 48 C MIC_IN PC_BEEP NC GND_AUD GND_AUD C214 1u 21 GND_AUD MIC1 GND_AUD GND_AUD 22 MIC2 AFILT1 29 C218 1u 13 30 21 PHONE PHONE_IN AFILT2 C156 C157 NC-270p NC-270p 2 3 C226 C227 21 24M_AC97 XTL_IN XTL_OUT 1000p 1000p ALC200 SPEAK_IN GND_CON GND_CON X3 1 2 GND_AUD R233 4.7K PC_BEEP 24.576MHz 5,15 SPEAK C237 C234 5p 5p R234 C221 1K 100p VCC GAME PORT 8 6 4 2 R114 R110 VCC RP1 GAME MIC_IN 4.7K 4.7K L12 1206-600 VCC_JOY 1 4.7K 8P4R 9 7 5 3 1 VDD5 JAB1 2 5 JAB1 JBB1 B AUD_GAMED1 10 B R144 2.2K R145 2.2K 5 JBB1 JACX JAC_X 26 R117 2K 3 5 JACX JBCX JBC_X 27 R116 2K 11 5 JBCX 29 L18 4 30 MIC_IN MSO 12 5 MSO 28 5 0606-300 JBCY R113 2K JBC_Y 13 R133 C159 C178 5 JBCY JACY JAC_Y MIC_IN R111 2K 6 5 JACY JBB2 5 JBB2 14 2.2K NC-1000p 10u JAB2 7 5 JAB2 MSI 5 MSI 15 8 GND_AUD 2 1 C139 0.01u 4 3 C140 0.01u GAME_PORT C158 LINEOUTL R214 0 6 5 C144 0.01u NC-180P C136 8 7 C145 0.01u 0.1u LINEOUTR R213 0 CN10 100P 8P4C GND_AUD AVDD VCC L19 C137 C143 LINE_OUT R208 NC-47K 100p 100p C202 NC-100p NC-1206-600 C204 GND_AUD GND_AUD U13 NC-10u L16 AUD_GAMEB1 LINEOUTR R220 NC-20K 2 1 C195 NC-220u 16 INA OUTA 5 SDN VAA 8 0603-300 17 A A 3 4 L17 19 LINEOUTL BYPASS GND R221 NC-20K 6 7 C196 NC-220u 20 INB OUTB 0603-300 18 R222 C206 NC-LM4880 NC-10u C205 C154 C155 LINOUT JET WAY INFORMATION NC-4.7K C203 NC-100p NC-0.1u NC-470P NC-470P R209 NC-47K Title GND_AUD AC'97 CODEC & AUDIO/GAME PORT GND_AUD GND_AUD Size Document Number Rev C J-694TAS REV:1.0 1.0 Date: Tuesday, May 07, 2002 Sheet 20 of 23 4 3 2 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản