intTypePromotion=1

Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Luong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
320
lượt xem
182
download

Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ lược hoạt động của toàn bộ hệ thống Mạch hoạt động dựa trên nguyên tắc mạch điều khiển màn hình tinh thể lỏng (LCD controller ) , Màn hình được chia thành nhiều hàng và cột , Tương ứng mỗi hàng và mỗi cột là một ký tự được mã hoá địa chỉ và được lưu giữ ứng với một ô nhớ trong bộ nhớ RAM đệm.ở đây chúng ta thiết kế màn hình gồm 8 hàng và 16 cột.= Cần 3 tín hiệu giải mã hàng và 4 tín hiệu giải mã cột.Tổng cộng có tât cả 7...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính, chương 7

  1. Chương 7: Ph©n tÝch tæng qu¸t vµ s¬ ®å khèi cña hÖ thèng I. S¬ l-îc ho¹t ®éng cña toµn bé hÖ thèng M¹ch ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c m¹ch ®iÒu khiÓn mµn h×nh tinh thÓ láng (LCD controller ) , Mµn h×nh ®-îc chia thµnh nhiÒu hµng vµ cét , T-¬ng øng mçi hµng vµ mçi cét lµ mét ký tù ®-îc m· ho¸ ®Þa chØ vµ ®-îc l-u gi÷ øng víi mét « nhí trong bé nhí RAM ®Öm.ë ®©y chóng ta thiÕt kÕ mµn h×nh gåm 8 hµng vµ 16 cét.=> CÇn 3 tÝn hiÖu gi¶i m· hµng vµ 4 tÝn hiÖu gi¶i m· cét.Tæng céng cã t©t c¶ 7 bÝt ®Þa chØ ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ 1 ký tù trªn mµn h×nh .VËy ta cÇn chän RAM cã dung l-îng tèi thiÓu lµ 27 byte =128 byte. Mçi ký tù trªn mµn h×nh ®-îc hiÓn thÞ bëi mét ®Ìn LED 5x7 b¶n chÊt cña nã lµ c¸c diode ph¸t quang ®-îc kÕt nèi víi nhau theo tõng hµng vµ tõng cét (xem phô lôc ) .T-¬ng tù nh- vËy , c¸c ma trËn ®Ìn l¹i ®-îc tæ chøc thµnh tõng hµng vµ cét trªn mµn h×nh hiÓn thÞ.
  2. Mçi ma trËn ®Ìn hiÓn thÞ mét ký tù trong b¶ng m· ASCCI . C¸c mÉu ký tù nµy th-êng ®-îc t¹o s½n vµ l-u tr÷ cè ®Þnh trong mét vi m¹ch nhí ROM ( ROM Word Generater –Xem phô lôc II) Mçi ký tù t-¬ng øng víi 1 tõ m· ®Ó m· ho¸. Sè l-îng tõ m· nµy phô thuéc vµo sù ®a d¹ng cña c¸c ký tù ta cÇn hiÓn thÞ theo quy t¾c sau q  log2 n q : sè tõ m· ( sè bÝt tèi thiÓu cÇn m· ho¸ ) n : sè l-îng ký tù kh¸c nhau cÇn hiÓn thÞ Trong bµi thiÕt kÕ m· ho¸ 64 ký tù => cÇn tèi thiÓu 6 bÝt m· ho¸ (D0 –D5). Mçi « nhí trong ROM gåm 7 bÝt ®-îc ®-a vµo t-¬ng øng víi 7 hµng cña ma trËn LED 5x7 .BÝt =1 hiÓn thÞ ®Ìn s¸ng vµ ng-îc l¹i ,bÝt =0 ®Ìn t¾t . Mçi ký tù ®-îc l-u gi÷ 5 vÞ trÝ cè ®Þnh liÒn kÒ nhau trong ROM ®-îc lÇn l-ît ®äc ra t-¬ng øng víi sè lÇn ®Õm cña bé ®Õm 6.Nh- vËy ta cÇn chän ROM tèi thiÓu cã 9 bÝt ®Þa chØ t-¬ng ®-¬ng víi dung l-îng 29 =512 kbyte bao gåm 6 bÝt m· ho¸ (D0 –D5) nhËn tõ RAM vµ 3 bÝt cña bé ®Õm 6 (D6 –D8) . Toµn bé hÖ thèng ®-îc chia lµm 2 khèi lín lµ khèi ®iÒu khiÓn vµ khèi ®iÒu khiÓn khèi quÐt vµ gi¶i m· Vcc Khèi Chèt Rom H -H §Öm d÷ liÖu Mµn h×nh D0-D8 7x8 D0-D5 0 6 nguån ghi ph¸t ký tù hµng hiÓn thÞ D6-D8 8 hµng §Öm 2 Gi¶i m· hµng 5x16 cét chiÒu (8 hµng ) MT D6-D8 QuÐt ký tù chøa tõ m· Bus d÷ liÖu Cæng AD0-AD5 D6 Q4-Q6 D0-D5 song AW 16 cét song AF Ram A0-A6 Gi¶i m· cét ( 16 cét ) Bus ®Þa chØ EW Q0-Q3 Chèt Bus ®Þa chØ §Öm ghi §Öm RESET ®Þa A0-A6 A0-A6 A0-A6 ®äc Q0-Q6 chØ Q0-Q6 QA,QB,QC §Õm EW (D6-D8) (8x16) §Õm 5 CLOCK Clock clock S¬ ®å khèi m¹ch ®iÒu khiÓn mµn h×nh v¨n b¶n hiÓn thÞ b»ng ma trËn ®Ìn LED 5x7
  3. Khèi quÐt vµ gi¶i m· nh- h×nh vÏ Khèi ®iÒu khiÓn bao gåm nguån ph¸t cung cÊp ®iÖn ¸p 1 chiÒu 5v vµ 12v cho toµn bé hÖ thèng,Khèi kÕt nèi m¸y tÝnh kÕt nèi qua cæng song song,Mét ROM ph¸t ký tù , RAM ®Öm d÷ liÖu, c¸c thanh ghi chèt vµ ®Öm d÷ liÖu ®Ó phèi hîp ghi ®äc,bé ®Õm 5 ®Õm cét ký tù vµ bé ®Õm 16x8 ®Õm hµng vµ cét cña mµn h×nh, Bé ph¸t xung CLOCK , Khèi RESET khëi t¹o l¹i hÖ thèng vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu ( c¸c bé ®Õm ë tr¹ng th¸i 0 ) Khèi quÐt vµ gi¶ m· gåm c¸c bé gi¶i m· 4/16 gi¶i m· cét vµ bé gi¶i m· 3/8 gi¶i m· hµng ,Bé quÐt ký tù lµ c¸c bé gi¶i m· 3/5 vµ bé ®Öm dø liÖu dïng phèi hîp gi¶i m· ®Ó chän hµng ®-a d÷ liÒu vµo II. S¬ ®å nguyªn lý vµ chøc n¨ng cña c¸c khèi 1. Khèi ®iÒu khiÓn a, kÕt nèi m¸y tÝnh
  4. IC27 14 1 STROBE( T¸CH K£NH) LATCH 2 3 2 15 D0 Q0 A0 3 4 5 16 D1 Q1 A1 4 7 6 17 D2 Q2 A2 5 8 9 D3 Q3 A3 SLCTIN - CÊP NGUåN CHO HÖ THèNH 18 6 13 12 19 D4 Q4 A4 7 14 15 20 D5 Q5 A5 8 17 16 21 D6 Q6 A6 9 18 19 22 BUSY - EW D7 Q7 10 23 11 24 1 12 OE 25 11 13 LE POWER Vn 74LS373 DEM 2 CHIEU IC34 2 18 Rc 3 A0 D0 D0 17 4 A1 D1 D1 16 T Vcc 5 A2 D2 D2 15 6 A3 D3 D3 14 A4 D4 D4 Rb 7 13 8 A5 D5 D5 12 9 A6 D6 11 A7 D7 1 DIR 19 E 74LS245 ViÖc ®iÒu khiÓn ghi, ®äc d÷ liÖu ®-îc thùc hiÖn bëi m¸y tÝnh ghÐp nèi qua cæng song song 25 ch©n( Cæng m¸y in – Xem phô luc II ) .Cæng song song m¸y tÝnh cã 9 ®Çu ra vµ 1 ®Çu vµo 6 ®Çu ra tõ ch©n 2- ch©n7 lµ Bus dån kªnh AD0 ->AD5 ,ch©n 8 lµ A6 , tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn t¸ch kªnh ®äc ghi STROBE ë ch©n 1 , vµ 1 cho phÐp ghi AF ë ch©n 14 , ch©n 13 vµ 17 kÕt nèi víi nguån ®Ó khëi ®éng hÖ thèng 1 ®Çu vµo BUSY ë ch©n 11 dïng lµm chÕ ®é b¾t tay ®Ó phèi hîp ghi , ®äc.Ta cã b¶ng sau: Ch©n1 (AF ) Ra T¸ch kªnh Ch©n 2-Ch©n 7 ( AD0- Ra Hîp kªnh ®Þa dhØ vµ d÷ AD5 ) liÖu Ch©n 8 (A6 ) Ra §Þa chØ Ch©n 10 ( BUSY ) – Vµo Cho phÐp ghi EW Ch©n 13 Vµo BËt nguån Ch©n 14 (AF) –AW Ra §ång ý ghi
  5. Ch©n 17 (SCLTIN) Ra CÊp nguån TÝn hiÖu t¸ch kªnh ho¹t ®éng nh- sau : Khi nhËn ®-îc tÝn hiÖu EW (enable write ) cña hÖ thèng ë møc cao cho phÐp ghi nÕu m¸y tÝnh ®ång ý sÏ ®-a ra EW AW TruyÒn d÷ A0-A6 D0-D5 A0-A6 D0-D5 liÖu T¸ch kªnh (AF) tÝn hiÖu AW (acept write ) vµ qua tr×nh truyÒn d÷ liÖu b¾t ®Çu Ch©n 13 vµ 14 ®-îc phèi hîp ®Ó khëi ®éng hÖ thèng .Khi bËt c«ng t¨c POWER tÝn hiÖu ®-îc ®-a vµo ch©n 13 ,lóc nµy ch©n 17 vÉn ë møc cao => ®Ìn T t¾t ,Vcc=0 .HÖ thèng ch-a ®-îc cÊp nguån. NÕu m¸y tÝnh cho phÐp khëi ®éng ( Ên F1 ) sÏ ®-a ra ch©n 17 ë møc thÊp ,T th«ng ,Vcc = Vn khëi ®éng hÖ thèng. §Öm d÷ liÖu (74LS245) vµ chèt ®Þa chØ ( 74LS373 ) dïng ®Ó t¸ch kªnh ®Þa chØ vµ d÷ liÖu b, Khèi nguån t¹o ®iÖn ¸p 1 chiÒu 12V vµ 5V cung cÊp cho toµn bé hÖ thèng ,®-îc kÕt nèi víi ch©n 13 vµ 17 cña cæng song song ®Ó thùc hiÖn khëi ®éng hÖ thèng .M¹ch dÔ dµng thùc hiÖn b»ng mét biÕn thÕ h¹ ¸p 2 møc ®iÖn ¸p (®Ó t¹o 2 møc ®iÖn ¸p 1 chiÒu lµ 5v vµ 12v
  6. ) råi ®-a ®Õn bé chØnh l-u cÇu th«ng dông sau cïng ®i qua m¹ch æn ¸p t¹o ®iÖn ¸p æn ®Þnh Vn =5v c,Khèi RESET nèi víi c¸c ®Çu xo¸ cña c¸c bé ®Õm cã nhiªm vô xo¸ tÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu lµ 0 Vcc DEM1CHIEU 2 18 1A1 1Y1 16 4 1A2 1Y2 14 6 Vcc 1A3 1Y3 12 8 1A4 1Y4 Xo¸ ®Õm 16x8 9 11 2A1 2Y1 Xo¸ ®Õm 6 13 7 2A2 2Y2 5 15 2A3 2Y3 10k 17 2A4 3 2Y4 1 1G 19 2G 1uF 74LS244 RESET M¹ch RESET Khi Ên RESET =>Uc tõ gi¸ trÞ Vcc chuyÓn vÒ møc 0 ®-a vµo G1 vµ G2 cña ®Öm 74244 (IC31) ,TÝn hiÖu xo¸ tõ møc trë kh¸ng cao chuyÓn lªn 1 xo¸ tr¹ng th¸i c¸c bé ®Õm vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu lµ 0 c,Khèi CLOCK ph¸t xung CLOCK ®-a vµo bé ®Õm 6 THùc hiÖn bëi IC ®Þnh thêi 555
  7. CLOCK Vcc GND Vcc TRI DIS OUT THR RES CON VÊn ®Ò quan träng ë ®©y lµ ta ph¶i chän R vµ C b»ng bao nhiªu ®Ó tÇn sè lµm viÖc cÇn thiÕt ®Ó tèc ®é quÐt ®ñ nhanh sao cho m¾t ng-êi kh«ng c¶m nhËn ®-îc sù nhÊp nh¸y cña ®Ìn trong mçi chu kú quÐt . Chóng ta biÕt r»ng víi tèc ®é hiÓn thÞ 50 lÇn /s th× m¾t ng-êi kh«ng c¶m nhËn ®-îc ®Ìn nhÊp nh¸y trong bµi thiÕt kÕ nµy mçi chu kú quÐt 16 cét vµ 8 hµng, mçi ký tù cÇn 5 xung ®Õm CLK => mét chu kú quÐt lµ T = 16x8x5 Tc =640 Tc  F =fc/650  F= 50 Hz  fc = 50 x 650 = 32500 Hz  fc = 1/(2RC) Chän R = 10  , C= 1 => fc= 50000 Hz =50kHz Tc = 20 s
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2