Mang bệnh vì tập Yoga

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
17
download

Mang bệnh vì tập Yoga

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Càng tập Yoga, ông Lập (Gia Lâm, Hà Nội) càng ham và thấy trong người khỏe ra. Thế nhưng, trong một lần thử động tác trồng cây chuối, ông bị lệch đốt sống cổ, điều trị vài tuần nay vẫn chưa khỏi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mang bệnh vì tập Yoga

  1. Mang b nh vì t p Yoga Càng t p Yoga, ông L p (Gia Lâm, Hà N i) càng ham và th y trong ngư i kh e ra. Th nhưng, trong m t l n th ng tác tr ng cây chu i, ông b l ch t s ng c , i u tr vài tu n nay v n chưa kh i. Lương y Nguy n Văn K t, làm vi c t i m t phòng khám ông y chuyên tr li u các b nh v xương kh p, c t s ng qu n Thanh Xuân, Hà N i, cho bi t, ông L p ch là m t trong s khá nhi u b nh nhân ư c i u tr t i ây do b các b nh v xương, kh p trong quá trình t p Yoga. B nh nhân m i nh t là ch Hà (Trư ng Chinh, Hà N i). Nghe nói t p Yoga có th c i thi n s c kh e, giúp cơ th d o dai và tinh th n thư thái hơn, ch Hà, gi ng viên m t trư ng i h c t i Hà N i, theo h c m t l p v phương pháp này. Th nhưng sau hơn m t tháng t p luy n, ch c m th y au m i th t lưng, i l ch c ngư i. i khám và ch p
  2. phim, ch m i bi t mình b thoát v ĩa m. Theo các bác sĩ, có l nguyên nhân là ch ã th c hi n nhi u tư th sai. T p Yoga ph i có ngư i hư ng d n. nh: Inmagine Còn ông H i (Hà ông, Hà N i) l i m t ng sau vài tháng t p các th Yoga. Ông cho bi t, bình thư ng ăn ng khá t t nhưng v n tham gia t p Yoga v i m y ngư i b n cùng khu ph tăng s c kháng, gi gìn s c kh e. Không ng càng t p thì càng th y khó ng , u óc lúc nào cũng căng th ng. M y ngư i b n cùng t p cho r ng có l do ông nh p tâm quá nên m i căng th ng và khuyên nên thư giãn, gi m th i lư ng t p. Th nhưng, ông H i ch ng th y tình tr ng ư c c i thi n nên ành ngh h n.
  3. M t thành viên khác trong nhóm c a ông H i, sau quá trình t p luy n, t dưng c th y huy t áp tăng d n nên cũng không dám ti p t c n a. Theo ông Dương B o Ng c, giáo viên hư ng d n c a Câu l c b Yoga, Trung tâm Unesco phát tri n và nhân văn, Hà N i, t p Yoga úng cách giúp ngư i ta kho m nh v c th tr ng, tâm lý, tâm linh và không h gây h i cho s c kh e. Nh ng trư ng h p mang b nh như trên thư ng là do t p sai tư th ho c t ý t p hay ngư i hư ng d n không có kinh nghi m, không ch d n h p lý. Ông Ng c cho bi t, th c t , r t nhi u ngư i b thoát v ĩa m hay cao huy t áp sau khi t p Yoga ã c i thi n ư c s c kh e. Minh ch ng i n hình là m t thành viên c a câu l cb b au lưng do thoát v ĩa m ã không th il i ư c su t 2 năm nhưng sau vài tháng t p kiên trì, n nay ãt i ch và kh e m nh hơn r t nhi u. Theo ông B o, Yoga bao g m luy n th và t p các tư th v it c ch m, nh nhàng, theo nguyên t c t d n khó nên thư ng ít khi gây ra "tai n n" cho ngư i tham gia. Tuy nhiên, cũng như luy n t p b t c phương pháp nào, trư c
  4. khi tham gia, ngư i t p ph i bi t rõ m c ích t p luy n và th tr ng c a mình. Ngư i hư ng d n cũng c n căn c vào tu i tác, gi i tính, tính cách c a t ng ngư i hư ng d n nh ng cách t p thích h p. Ch ng h n, m t s th không áp d ng cho ngư i huy t áp cao, hay có v n v bài ti t, hô h p. Hay m t s ng tác ch có nh ng ngư i ã t p lâu năm, có th l c t t m i th c hi n ư c. Tư th tr ng cây chu i hi n nay không ư c d y cho các h c viên b i r t nguy hi m. Các chuyên gia khuy n cáo, nh ng ngư i mu n rèn luy n cơ th b ng Yoga không t t p t i nhà hay theo băng ĩa, c n ch n nh ng cơ s , giáo viên uy tín ư c hư ng d n phù h p nh t. Ngoài ra, t p Yoga cũng òi h i nh ng nguyên t c, tuy r t nh nhưng s h tr giúp cho vi c t p luy n t k t qu t t hơn, như ch ăn u ng, hay i u ki n môi trư ng xung quanh. Ch nên t p trong phòng thoáng, tránh gió lùa; ph n mang thai, b m thì nên ngưng luy n. Ngoài ra, khi nhà nên t p trên n n c ng, nhi u ngư i t p trên giư ng, trên m dày cũng d b sai l ch tư th c t s ng.
  5. T p Yoga có th k t h p v i các phương pháp th ch t khác nhưng nên giãn cách (ít nh t 30-60 phút sau khi t p). Theo ông B o, n u t p Yoga úng cách, phù h p v i th tr ng, sau m t th i gian, ngư i t p s c m th y kh e ra, tinh th n thư thái. Còn khi có b t c v n nào v s c kh e thì c n ng ng t p và h i ý ki n ngư i hư ng d n.
Đồng bộ tài khoản