intTypePromotion=3

Mạng máy tính - Chương 7

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
106
lượt xem
45
download

Mạng máy tính - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Mạng máy tính - Chương 7 giới thiệu về mạng không dây, cụ thể lμ các khái niệm về mạng không dây, các chuẩn 802.11, phương pháp lắp đặt vμ bảo mật, hệ thống mạng không dây đang dần thay thế mạng có dây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạng máy tính - Chương 7

 1. Ch−¬ng 7 M¹ng kh«ng d©y 802.11 7.1 Giíi thiÖu m¹ng kh«ng d©y Nhu cÇu vÒ sö dông hÖ thèng m¹ng di ®éng ngµy cµng t¨ng. C¸c c¸ch thøc truyÒn d÷ liÖu trªn hÖ thèng m¹ng truyÒn thèng trªn thÕ giíi kh«ng cßn ®¸p øng ®−îc sù th¸ch thøc ®Ò ra cña ®êi sèng x· héi. NÕu ng−êi sö dông nèi vµo Internet th«ng qua hÖ thèng c¸p vËt lý, viÖc di chuyÓn cña hä sÏ bÞ h¹n chÕ, gß bã trong mét vïng diÖn tÝch nhá hÑp. KÕt nèi kh«ng d©y, cho thÊy ®−îc sù hÊp dÉn, vµ cho phÐp di chuyÓn nhiÒu h¬n mét phÇn nh÷ng ng−êi sö dông m¹ng. C«ng nghÖ kh«ng d©y ®ang dÇn dÇn x©m lÊn hÖ thèng m¹ng cã d©y (hoÆc cè ®Þnh) truyÒn thèng. Chóng ta ®ang ë trong thêi lú thay ®æi s©u s¾c vÒ hÖ thèng m¹ng vµ truyÒn th«ng m¸y tÝnh. C«ng nghÖ ®iÖn thîi kh«ng d©y ®· ph¸t triÓn thµnh c«ng bëi do nã cho phÐp con ng−êi kÕt nèi víi nhau kh«ng cÇn ë nh÷ng ®Þa ®iÓm cè ®Þnh nµo c¶. Nh÷ng c«ng nghÖ míi tËp chung vµo m¹ng m¸y tÝnh thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu t−¬ng tù khi kÕt nèi vµo m¹ng Internet. Mét trong nh÷ng c«ng nghÖ m¹ng kh«ng d©y thµnh c«ng ®ã lµ chuÈn 802.11 M¹ng kh«ng d©y cho phÐp chia sÎ nhiÒu lîi thÕ quan träng, kh«ng quan t©m giao thøc ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nµo, hoÆc d¹ng d÷ liÖu mµ nã truyÒn. Mét lîi thÕ râ dµng nhÊt cña m¹ng kh«ng d©y ®ã lµ tÝnh l−u ®éng. Ng−êi sö dông m¹ng kh«ng d©y cã thÓ kÕt nèi víi m¹ng cã s½n vµ råi cho phÐp di chuyÓn tù do. ng−êi sö dông ®iÖn tho¹i di ®éng cã thÓ di chuyÓn ®Õn c¶ km mµ vÉn ë trong cuéc héi ®µm bëi v× hÖ thèng ®iÖn tho¹i di ®éng vÉn n»m trong vïng phñ sãng cña c¸c tr¹m thu ph¸t sãng. Ban ®Çu ®iÖn tho¹i di ®éng kh¸ ®¾t tiÒn, vµ chØ ®−îc sö dông bëi mét sè ng−êi dïng cã nhu cÇu cÊp thiÕt vÒ ®Þa ®iÓm vµ thêi gian. ChiÕn l−îc ph¸p triÓn réng kh¾p, kh«ng biªn giíi cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng, ®ång thêi cïng víi sù ph¸p triÓn c«ng nghÖ ®iÖn tho¹i di ®éng, sù ph¸t triÓn cña c¸c h·ng s¶n suÊt ®iÖn tho¹i di ®éng vµ gi¸ thµnh hÕt søc hîp lý, gióp cho ®iÖn tho¹i di ®éng ph¸t triÓn hÕt søc réng lín. M¹ng d÷ liÖu kh«ng gi©y gióp cho nh÷ng ng−êi sö dông lo¹i bá nh÷ng giíi h¹n vÒ tÝnh di ®éng cña hÖ thèng c¸p m¹ng cè ®Þnh. Ng−êi sö dông cã thÓ ë trong th− viÖn, ë trong phßng héi th¶o, hoÆc lµ nh÷ng phót gi¶i lao nh©m nhi li cafe tµi qu¸n cafe bªn ®−êng, miÔn lµ trong vïng phñ sãng cña tr¹m ®Òu cã thÓ sö dông m¹ng m¸y tÝnh nh− nh÷ng m¸y tÝnh dïng c¸p cè ®Þnh. Cung víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng vÒ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ, t¹i thêi ®iÓm nµy, cho phÐp ng−êi sö dông cã thÓ di chuyÓn trong c¸c khu vùc b¸n k×m vµi tr¨m mÐt c¸c xa tr¹m thu ph¸t. B¹n còng cã thÓ më réng kho¶ng c¸ch trªn b»ng c¸ch sö dông c¸c tr¹m thu ph¸p nèi nhau liªn tôc. §Æc thï cña m¹ng kh«ng d©y lµ tÝnh mÒm dÎo cao, cã thÓ triÓn khai l¾p ®Æt nhanh. m¹ng kh«ng d©y sö dông nhiÒu tr¹m thu ph¸t c¬ së ®Ó kÕt nèi ng−êi sö dông víi m¹ng m¸y tÝnh cã s½n. C¬ së h¹ tÇng cña m¹ng kh«ng d©y lµ gièng nhau ®èi víi viÖc b¹n kÕt nèi 1 ng−êi dïng hay hµng triÖu ng−êi dïng. §Ó t¹o ra vïng phñ sãng cho n¬i sö dông m¹ng kh«ng d©y, ph¶i sö dông tr¹m thu ph¸t sãng c¬ b¶n vµ hÖ thèng ¨ng 122
 2. ten. Khi hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng m¹ng kh«ng d©y ®−îc x©y dùng, vÊn ®Ò thªm ng−êi dïng chØ cßn lµ viÖc x¸c nhËn quyÒn sö dông. Víi mét hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ®· x©y dùng cã thÓ thiÕt lËp cÊu h×nh ®Ó nhËn d¹ng vµ cung cÊp dÞch vô cho ng−êi dïng míi, nh−ng viÖc x¸c nhËn kh«ng yªu cÇu thªm c¸c thµnh phÇn, ng−êi dïng míi truy cËp m¹ng kh«ng cÇn ph¶i kÐp thªm d©y, hµn ®Çu nèi, x¸c lËp ®Çu cuèi. H×nh 7.1 Mét sè s¬ ®å øng dông gi¶i ph¸p m¹ng kh«ng d©y Kh¶ n¨ng mÒm dÎo lµ thuéc tÝnh quan träng cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô. NhiÒu nhµ s¶n xuÊt s¶n phÈm theo chuÈn 802.11 ®· theo ®uæi thÞ tr−êng kÕt nèi ®−îc gäi lµ “®iÓm nãng”. S©n bay, nhµ ga ®Òu cã kh¸ch hµng quan t©m ®Õn viÖc truy cËp Internet trong lóc chê ®îi. Qu¸n cafe, nh÷ng ®iÓm c«ng céng lµ nh÷ng n¬i cÇn truy cËp m¹ng, nhiÒu kh¸ch hµng uèng cafe cã nhu cÇu truy nhËp Internet, yªu cÇu truy cËp Internet qua m¹ng kh«ng d©y. Cã nhiÒu lý do ®Ó kh«ng chän viÖc sö dông ®−êng truyÒn c¸p, viÖc ch¹y c¸p m¹ng võa ®¾t tiÒn, l¹i tèn thêi gian phôc vô kh¸ch, vµ ®«i khi l¹i ph¶i thay ®æi cÊu tróc toµ nhµ, mÊt tÝnh thÈm mü, víi m¹ng kh«ng d©y, kh«ng cÇn söa ch÷a x©y dùng g×, kh«ng cÇn ph¶i dù ®o¸n nhu cÇu sè l−îng ng−êi cÇn sö dông m¹ng. Mét kÕt nèi ®¬n gi¶n vµo Internet, råi m¹ng kh«ng d©ylµm nh÷ng viÖc cßn l¹i cho ng−êi sö dông. Tuy vËy m¹ng kh«ng d©y cã giíi h¹n vÒ b¨ng th«ng, cµng nhiÒu ng−êi sö dông mét tr¹m thu ph¸t, sÏ lµm gi¶m b¨ng th«ng cho tõng m¸y. §èi víi c¸c toµ nhµ kiÕn tróc cæ, viÖc thay ®æi kiÕn tróc hay lµ ph¶i ®Êu nèi hÖ thèng c¸p m¹ng sÏ lµm ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh lÞch sö cña ng«i nhµ, víi gi¶i ph¸p m¹ng kh«ng d©y, ®iÒu ®ã sÏ kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò, cã thÓ triÓn khai nhanh mét hÖ thèng m¹ng kh«ng d©y phñ sãng toµn bé toµ nhµ, vµ chØ cã mét Ýt hÖ thèng c¸p sÏ ph¶i cÇn cµi ®Æt trong toµ nhµ, ®iÒu nµy sÏ lµm hµi lßng c¸c nhµ lÞch sö häc. M¹ng kh«ng d©y ®· lµm thay ®æi sù ph¸t triÓn cña m¹ng truyÒn th«ng c«ng céng n¬i mµ rÊt khã cã thÓ x©y dùng ®−îc hÖ thèng c¸p m¹ng cè ®Þnh. Víi sù gi¶m gi¸ nhanh chãng cña c¸c thiÕt bÞ chuÈn 802.11, nh÷ng nhãm ng−êi t×nh nguyÖn cã thÓ thiÕt lËp chia sÎ m¹ng kh«ng d©y cho mäi ng−êi. Nh÷ng m¹ng céng ®ång sÏ më réng gi¶i truy cËp Internet th«ng qua ®−êng kÕt nèi DSL tèc ®é cao, th«ng qua m¹ng kh«ng d©y ng−êi dïng cã thÓ dÔ dµng sö dông c¸c kÕt nèi nµy truy nhËp vµo m¹ng Internet. Gièng mäi hÖ thèng m¹ng kh¸c, m¹ng kh«ng d©y truyÒn d÷ liÖu trªn m«i tr−êng truyÒn m¹ng. M«i tr−êng truyÒn lµ mét d¹ng cña sãng ®iÖn tõ. “§Ó ®¸p øng tèt nhÊt cho viÖc sö dông m¹ng di ®éng, m«i tr−êng truyÒn ch¾c ch¾n ph¶i ®−îc phñ trªn mét diÖn tÝch réng ®Ó nh÷ng ng−êi sö dông cã thÓ di chuyÓn trong kho¶ng c¹nh réng mµ vÉn sö dông ®−îc dÞch vô. Cã hai m«i tr−êng truyÒn hay ®−îc sö dông cho nh÷ng øng dông côc bé lµ ¸nh s¸ng hång ngo¹i vµ sãng ra®io. HÇu hÕt c¸c m¸y tÝnh x¸ch tay hiÖn nay ®Òu cã cæng hång ngo¹i cã thÓ nhanh chãng kÕt nèi víi c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi cã cæng hång ngo¹i, tuy nhiªn sö dông ¸nh s¸ng hång ngo¹i sÏ bÞ giíi h¹n vÒ kho¶ng c¸ch, dÔ dµng bÞ chÆn l¹i bëi c¸c bøc t−êng, c¸c thiÕt bÞ néi thÊt vµ c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng kh¸c. Sãng radio cã thÓ ®i xuyªn qua hÇu hÕt c¸c vËt c¶n vµ cho phÐp më réng kho¶ng c¸ch sö dông. §iÒu nµy cho thÊy ®iÒu dÔ hiÓu lµ hiÖn nµy c¸c thiÕt bÞ chuÈn 802.11 ®Òu sö dông sãng radio. 123
 3. 7.1.1 LÞch sö ph¸t triÓn m¹ng kh«ng d©y Wireless network lµ giao thøc m¹ng kÕt nèi kh«ng d©y sö dông sãng radio ®Ó kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ nh− m¸y tÝnh x¸ch tay vµo m¹ng. H×nh 7.2: C¸c m« h×nh Wireless Network N¨m 1997, the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) ph¸c th¶o chuÈn 802.11 cho WLANs (Wireless Local Area Networking). WLAN lµ m¹ng côc bé kh«ng d©y cho phÐp kÕt nèi kh«ng d©y ethernet ho¹t ®éng theo ®Æc t¶ 802.11 cña IEEE (HiÖp héi ®iÖn vµ ®iÖn tö Hoa Kú). N¨m 1999, chuÈn 802.11b ®−îc ph¸c th¶o vµ ®−îc c«ng nhËn bëi m¹ng l−íi c«ng nghiÖp, vµ nh÷ng s¶n phÈm tõ m¹ng kh«ng d©y trªn kh¾p tÇn sè 2.4GHz b¾t ®Çu tån t¹i. WLAN ho¹t ®éng trong phæ tÇn sè mµ ñy ban truyÒn th«ng cña Mü (FCC) cho phÐp tù do sö dông kh«ng ph¶i ®¨ng ký. BÊt kú ai còng cã thÓ vËn hµnh nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ kh¸c nhau trong nh÷ng b¨ng tÇn nµy mµ kh«ng cÇn ph¶i tèn kÐm xin cÊp b¶n quyÒn. H×nh 7.2 m« t¶ c¸c m« h×nh m¹ng kh«ng d©y, trong ®ã víi kho¶ng c¸ch ng¾n d−íi 10 m ta cã thÓ sö dông c«ng nghÖ ko d©y WPAN nh− Bluetooth, Ultra-wideband... Kho¶ng c¸ch tõ d−íi 100m sö dông c«ng nghÖ WLAN nh− WiFi, WiMax....(PhÇn nµy lµ phÇn träng ®iÓm cña tµi liÖu nµy).Kho¶ng c¸ch tõ 100m trë lªn sö dông c«ng nghÖ WWAN nh− CDMA, GSM/GPRS. 7.1.2 D¶i tÇn sè kh«ng d©y ThiÕt bÞ kh«ng d©y b¾t buéc ph¶i ho¹t ®éng t¹i d¶i tÇn nµo ®ã, mçi mét d¶i cã mét b¨ng th«ng (lµ kho¶n réng tÇn sè trong d¶i). B¨ng th«ng hiÓu theo nghÜa réng lµ sè ®o cña dung l−îng d÷ liÖu kÕt nèi. §èi víi m¹ng ®iÖn tho¹i Analog sö dông ®é réng d¶i lµ 124
 4. 20kHz, tÝn hiÖu TV sö dông ®é réng b¨ng th«ng lªn ®Õn 6 MHz. ViÖc sö dông phæ radio ®−îc nhµ n−íc qu¶n lý, vµ khi muèn sö dông sãng radio b¹n ph¶i ®¨ng ký víi ®¬n vÞ qu¶n lý tÇn sè t¹i n−íc ta. Gi÷a nh÷ng n¨m thËp kû 80 thÕ kû 20, Uû ban truyÒn th«ng liªn bang (FCC) thay ®æi phÇn 15 vÒ quy ®Þnh phæ radio, khèng chÕ c¸c thiÕt bÞ kh«ng b¶n quyÒn. Sù thay ®æi x¸c nhËn c¸c s¶n phÈm m¹ng kh«ng d©y sö dông ®iÒu chÕ phæ tr¶i réng ho¹t ®éng t¹i d¶i tÇn c«ng nghÖp, khoa häc vµ y tÕ (ISM). D¹ng ®iÒu chÕ nµy tr−íc ®©y ®−îc quy ®Þnh chØ dïng cho c¸c môc ®Ých qu©n sù. TÇn sè ISM c¸c ba b¨ng kh¸c nhau t¹i c¸cd¶i tÇn sè 900 MHz, 2.4 GHz, 5GHz (xem chi tiÕt ë phÇn trªn). Trong gi¸o tr×nh nµy ta chØ quan t©m ®Õn hai d¶i tÇn sè 2.4 vµ 5 GHz. Mét ®iÓn h×nh cña nh÷ng d¶i tÇn ISM lµ cho phÐp ng−êi sö dông c¸c s¶n phÈm m¹ng kh«ng d©y mµ kh«ng cÇn x¸c nhËn b¶n quyÓn sö dông tÇn sè, tuy nhiªm ë mét vµi quèc gia, trong ®ã cã ViÖt nam, khi sö dông d¶i tÇn sè nµy ph¶i xin giÊy phÐp sö dông tÇn sè. Sau ®©y lµ mét sè d¶i tÇn sè sö dông trong c«ng nghÖ m¹ng kh«ng d©y. 7.1.2.1.D¶i tÇn 900MHz D¶i tÇn sè thÊp 900 MHz th−êng ®−îc sö dông lµ d¶i trong c«ng nghiÖp, nghiªn cøu vµ y häc (ISM). Tæng ®é réng b¨ng lµ 26 MHz, tÝn hiÖu trong d¶i nµy cã b−íc sãng xÊp xØ b»ng 30cm. Nh÷ng tÝn hiÖu nµy cã kh¶ n¨ng xuyªn qua kh¸ nhiÒu ch−íng ng¹i vËt, vÝ dô nh− xuyªn qua nh÷ng c©y nhá, ®åi thÊp, vµ ®ñ m¹ch ®Ó thu ph¸t trong kho¶ng c¸ch vµi km. B¶ng d−íi ®©y cho biÕt chi tiÕt møc c«ng suÊt cña d¶i tÇn 900MHz D¶i C«ng xuÊt truyÒn KhuÕch ®¹i ¨ng ten EIRP (C«ng xuÊt cùc ®¹i lín nhÊt ph¸t x¹ ®¼ng h−íng ®−¬ng l−îng) 902 ®Õn 928 MHz +30dBm (1 Watt) +6 dBi +36 dBi (4 watt, liªn quan ®Õn h−íng ¨ng ten) B¶ng 7.1 Chi tiÕt møc c«ng suÊt t¹i gi¶i tÇn 900 MHz 7.1.2.2 D¶i tÇn 2.4 GHz D¶i tÇn 2.4 GHz lµ d¶i gi÷a ISM. tæng ®é réng cña d¶i lµ 83 MHz. TÝn hiÖu trong gi¶i nµy cã b−íc sãng xÊp xØ 12 cm. TÝn hiÖu nµy cã kh¶ n¨ng xuyªn qua c¸c tr−íng ng¹i vËt, nh−ng kh«ng m¹nh, xuyªn qua mét bøc t−êng cã thÓ g©y ra ®é suy hao 10 tíi 12 dB. §é suy hao khi ®i qua c©y phô thuéc vµo vãc d¸ng cña t¸n l¸ c©y vµ c©y lµ d¹ng uít hay kh«, trung b×nh cø ®i qua 1 mÐt c©y sÏ suy hao kho¶ng 0.5 dB, víi ®−êng kÝnh c©y 10m sÏ cã ®é suy hao lªn ®Õn 5 dB, ®é suy hao 6dB sÏ gi¶m chiÒu dµi kÕt nèi ®i 1/2 so víi ®é dµi kh«ng bÞ suy hao. Khi ®i qua mét vµi c©y, kho¶ng c¸ch cã thÓ gi¶m ®i hµng chôc mÐt. B¶ng d−íi ®©y cho ta thÊy chi tiÕt c¸c møc c«ng xuÊt t¹i d¶i tÇn 2.4 GHz D¶i C«ng xuÊt truyÒn KhuÕch ®¹i ¨ng ten EIRP (C«ng xuÊt cùc ®¹i lín nhÊt ph¸t x¹ ®¼ng h−íng ®−¬ng l−îng) 2403 ®Õn 2483 MHz +30dBm (1 Watt) +6 dBi +36 dBi (4 watt) (®iÓm ®Õn nhiÒu ®iÓm) 2403 ®Õn 2483 MHz +30dBm (1 Watt) (quy luËt 3 ®Õn 1) Phô thuéc vµo kÝch 125
 5. (®iÓm ®Õn ®iÓm) víi mçi ®é khuÕch cì ¨ng ten, víi ¨ng ®¹i ¨ng ten 3 dBi ten +24 dBi vµ gi¶m c«ng suÊt m¸y cc«ng suÊt bé ph¸t ph¸t lµ 1 dB. (VÝ dô lµ +24 dBm, kÕt nèi víi ¨ng ten +9dBi, ®iÓm tíi ®iÓm lµ gi¶m c«ng suÊt m¸y +38 dBi (64 Watt) ph¸t ®Õn +29dBm) 2403 tíi 2483 MHz +21 dBm (125 mW) +6 dBi +27 dBi (500mW) Phæ tÇn sè d¶i réng tr¶i réng sö dông tõ 15 ®Õn 74 tÇn sè B¶ng 7.2 Chi tiÕt møc c«ng suÊt t¹i gi¶i tÇn 2.4 GHz 7.1.2.3 D¶i tÇn 3.5 GHz Gi¶i tÇn nµy Ýt ®−îc sö dông, tuy nhiªn mét vµi d¶i con gi÷a 3.3 vµ 4.0 GHz ®−îc sö dông t¹i mét sè n−íc. D¶i nµy ®−îc ®Ò cËp ë ®©y lµ do thiÕt bÞ ë d¶i nµy trong mét sè tr−êng hîp kh¸ gièng víi thiÕt bÞ ë gi¶i 2.4 GHz. TÝn hiÖu trong gi¶i nµy cã b−íc sãng kho¶ng 9 cm. §Æc tr−ng truyÒn trong mét sè tr−êng hîp gièng víi d¶i tÇn 2.4 GHz, ®é suy hao khi xuyªn qua vËt c¶n lµ lín h¬n 7.1.2.4 D¶i tÇn sè 5 GHz Cã 4 d¶i tÇn con t¹i 5 GHz (mét vµi n−íc trªn thÕ giíi ®©y lµ d¶i tÇn sè tù do), qua hai b¨ng tÇn gèi lªn nhau cho mçi lo¹i. Cã mét d¶i ISM tõ 5725 ®Õn 5850 MHz vµ cã 3 b¨ng tÇn (U-NII) 5150 ®Õn 5250 MHz, 5250 ®Õn 5350 MHz, 5725 ®Õn 5825 MHz, mèi b¨ng tÇn ISM cã ®é réng 125 MHz vµ mçi mét b¨ng tÇn thuéc d¹ng U-NII lµ 100 MHz. TÝn hiÖu ë d¶i tÇn sè 5 GHz cã b−íc sãng kho¶ng 5 cm. Mçi mét b¨ng tÇn con 5 GHz cã ®é réng ln h¬n b¨ng tÇn 2.4 GHz. C¸c thiÕt bÞ ë d¶i tÇn 5 GHz sÏ cã nhiÒu b¨ng th«ng h¬n. §é suy hao khi qua 1 mÐt c©y sÏ lµ 1.2 dB. Víi ®−êng kÝnh c©y lµ 10m ta sÏ cã ®é suy hao vÒ chiÒu dai kÕt nèi kh«ng d©y lªn ®Õn 75%. B¶ng d−íi cho biÕt c¸c møc c«ng suÊt D¶i C«ng xuÊt truyÒn KhuÕch ®¹i ¨ng ten EIRP (C«ng xuÊt cùc ®¹i lín nhÊt ph¸t x¹ ®¼ng h−íng ®−¬ng l−îng) ISM +30dBm (1 Watt) +6 dBi +36 dBi (4 watt) 5725 ®Õn 5850 MHz Chó ý r»ng, víi nh÷ng hÖ thèng ®iÓm tíi ®iÓm cã thÓ sö dông ¨ng ten cã ®é khuÕch ®¹i lín h¬n +6dBi kh«ng g©y gi¶m c«ng suÊt bé ph¸t U-NII +17dBm (50 mW) +6dBi +23 dBi (500 mW) 5150 ®Õn 5250 MHz U-NII +24 dBm (250 mW) +6dBi +30 dBi (1 W) 5250 ®Õn 5350 MHz U-NII +30dBm (1 W) +6dBi +35 dBi (4 W) 126
 6. 5725 ®Õn 5825 MHz B¶ng 7.3 Chi tiÕt møc c«ng suÊt t¹i gi¶i tÇn 5 GHz 7.1.2.5 D¶i tÇn 60 GHz B¨ng ISM tõ 59 tíi 64 GHz ®−îc sö dông t¹i Mü vµo n¨m 1999, tæng ®é réng b¨ng lªn ®Õn 5 GHz. TÝn hiÖu cña b¨ng nµy cã b−íc sãng kho¶ng 1/2 cm. TÝn hiÖu trong tÇn sè nµy bÞ suy hao bëi sù cã mÆt cña Oxy trong kh«ng khÝ. kho¶ng c¸ch nèi xa nhÊt trong d¶i tÇn nµy ®¹t 800m. TÝn hiÖu bÞ ng¨n chÆn hoµn toµn khi ®i xuyªn qua ch−íng ng¹i vËt, §Æc ®iÓm bæi bËt cña d¶i tÇn nµy lµ c¸c thiÕt bÞ cung cÊp tèc ®é truyÒn d÷ kiÓu ®iÓm - ®iÓm ®¹t 622 MBPS. 7.1.3 −u vµ nh−îc ®iÓm hÖ thèng m¹ng kh«ng d©y 7.1.3.1 −u ®iÓm hÖ thèng m¹ng kh«ng d©y Chóng ta biÕt r»ng m¹ng LAN cã d©y truyÒn thèng cã c¸c −u ®iÓm nh− tÝnh b¶o mËt cao, tèc ®é nhanh (®Æc biÖt nÕu dïng c¸p quang)… ,nh−ng t¹i nh÷ng n¬i kh«ng thÓ triÓn khai ®−îc vµ yªu cÇu tÝnh linh ®éng th× LAN cã d©y kh«ng ®¸p øng ®−îc. MÆt kh¸c víi sù c¶i tiÕn c«ng nghÖ vµ sù hoµn thiÖn cña c¸c chuÈn, Wireless LAN ngµy cµng cã nhiÒu −u ®iÓm: TiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ thiÕt lËp c¸c ®−êng m¹ng trong tßa nhµ vµ chi phÝ b¶o d−ìng TiÕt kiÖm ®−îc thêi gian Kh¶ n¨ng më réng vµ qu¶n lý cao: do ®Æc tÝnh dÔ bæ sung c¸c ®iÓm truy cËp trªn m¹ng mµ kh«ng mÊt thªm chi phÝ ®i d©y hay ®i l¹i d©y th«ng th−êng. M¹ng kh«ng d©y ®Æc biÖt thuËn tiÖn ®èi víi nh÷ng ®Þa ®iÓm khã ®i d©y. KÕt nèi kh«ng d©y lu«n lu«n s½n sµng, c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp sÏ kh«ng gÆp ph¶i tr−êng hîp bÞ mÊt, ®øt hay háng d©y dÞch vô cña m×nh. TÝnh linh ®éng : Nh÷ng ng−êi dïng m¸y laptop ®· cã thÓ di chuyÓn kh¾p n¬i trong khu lµm viÖc, dÔ dµng kÕt nèi víi tµi nguyªn cña hÖ thèng h÷u tuyÕn. C¸c nh©n viªn cã thÓ truy cËp vµo m¹ng LAN cña c«ng ty tõ s©n bay hoÆc kh¸ch s¹n khi ®i c«ng t¸c… TÝch hîp tèt víi c¸c m¹ng m¸y tÝnh ®· cã s½n, chia sÎ tµi nguyªn 7.1.3.2 Nh−îc ®iÓm hÖ thèng m¹ng kh«ng d©y HÖ thèng m¹ng kh«ng d©y hiÖn nay vÉn ch−a thÓ thay thÕ cho m¹ng cã d©y. Víi c¸c hÖ thèng m¸y chñ, viÖc kÕt nèi m¹ng kh«ng d©y cho m¸y chñ lµ kh«ng thÝch hîp bëi ch¼ng ai l¹i di chuyÓn m¸y chñ khi ®ang ho¹t ®éng. Tèc ®é cña m¹ng kh«ng d©y bÞ h¹n chÕ bëi b¨ng th«ng cã s½n. theo lý thuyÕt th«ng tin cã thÓ gi¶m giíi h¹n trªn cña tèc ®é m¹ng, cµng nhiÒu thiÕt bÞ truy cËp kh«ng d©y th× tèc ®é cµng gi¶m vÝ dô khi cã bé thu ph¸t 11 MBPS ta cã 11 tr¹m sö dông th× mçi tr¹m sÏ cã tèc ®éc chuyÒn lµ 1 MBPS, ®èi víi mçi bé thu ph¸t m¹ng kh«ng d©y chØ nªn dung tèi ®a 25 tr¹m sö dông ®Ó n©ng cao tèc ®é m¹ng. Tèc ®é m¹ng kh«ng d©y bÞ giíi h¹n bëi d¶i tÇn sè vµ c¸ch ®iÒu chÕ, trong t−¬ng lai gÇn tèc ®é m¹ng còng ch−a thÓ c¶i thiÖn ngay ®−îc, trong khi hiÖn nay tèc ®é m¹ng d©y ®· lªn ®Õn tèc ®é 10 GBPS vµ sÏ cßn tiÕp tôc t¨ng. Sù æn ®Þnh ®−êng truyÒn phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo c¸c thiÕt bÞ ph¸t sãng kh¸c, khi 127
 7. gÆp ch−íng ng¹i vËt, gÆp c¸c bé thu ph¸t sãng kh¸c ë gÇn gi¶i tÇn sè, ®é suy hao sÏ t¨ng lªn dÉn ®Õn gi¶m tèc ®é, vµ kho¶ng c¸ch ®−êng truyÒn TÝnh b¶o mËt cña hÖ thèng ch−a cao, bëi chØ cÇn b¹n ë trong vïng phñ sãng cña hÖ thèng m¹ng kh«ng d©y lµ b¹n ®· cã thÓ tiÕp cËn víi d÷ liÖu truyÒn trªn m¹ng. TÇn sè cµng cao th× tèc ®é cµng cao nh−ng ®é suy hao còng t¨ng theo lµm gi¶m kho¶ng c¸ch 7.1.4 Nhu cÇu vµ sù cÇn thiÕt cña m¹ng kh«ng d©y Trong hai thËp kû qua, ng−êi dïng vÉn kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh c¸ nh©n b»ng c¸p, viÖc kÕt nèi qua kh«ng gian kh«ng cÇn ®Õn c¸c lo¹i c¸p vÉn cßn t−¬ng ®èi míi víi ng−êi sö dông. HiÖn nay, ë nh÷ng n¬i mµ chi phÝ ®Þa èc ®¾t ®á, c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp cã xu h−íng chuyÓn ®æi sang tr¹ng th¸i di ®éng. Cïng víi c¸c thiÕt bÞ kh«ng d©y (®iÖn tho¹i di ®éng, m¸y tÝnh x¸ch tay, PDA...), xu h−íng nµy kh«ng chØ lµm t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn mµ cßn gi¶m diÖn tÝch v¨n phßng cÇn cho hä. V¨n phßng di ®éng mang tíi cho nh©n viªn ®é linh ho¹t vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý thêi gian tèt h¬n, t¨ng n¨ng suÊt lµm viÖc vµ tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ ®¸ng kÓ trong c¸c ho¹t ®éng. Víi m¹ng LAN kh«ng d©y, nh©n viªn lµm viÖc cã thÓ truy cËp vµo c¬ së d÷ liÖu cña c¬ quan m×nh t¹i v¨n phßng hay bªn ngoµi vµ cã thÓ liªn tôc sö dông nh÷ng thiÕt bÞ nèi m¹ng ®Ó kÕt nèi vµo Internet. øng dông kh«ng d©y ®Æc biÖt thÝch hîp ®èi víi nh÷ng nhãm ng−êi lµm viÖc th−êng ph¶i di chuyÓn. VÝ dô nh− göi th− ®iÖn tö trong khi ®ang ®îi chuyÕn bay tiÕp theo hay göi th«ng tin ®i ngay khi m¸y bay h¹ c¸nh xuèng s©n bay. C¸c bµ mÑ cã thÓ cïng con g¸i tham gia líp häc b¬i ®ång thêi vÉn cã thÓ ®äc vµ tr¶ lêi th− ®iÖn tö cña m×nh. Sö dông c«ng nghÖ m¹ng kh«ng d©y, c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ thiÕt lËp c¸c ®−êng m¹ng trong tßa nhµ vµ chi phÝ b¶o d−ìng. M¹ng LAN kh«ng d©y cßn cã kh¶ n¨ng më réng vµ qu¶n lý cao do ®Æc tÝnh dÔ bæ sung c¸c ®iÓm truy cËp trªn m¹ng mµ kh«ng mÊt thªm chi phÝ ®i d©y hay ®i l¹i d©y th«ng th−êng. M¹ng kh«ng d©y ®Æc biÖt thuËn tiÖn ®èi víi nh÷ng ®Þa ®iÓm khã ®i d©y. KÕt nèi kh«ng d©y lu«n lu«n s½n sµng, c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp sÏ kh«ng gÆp ph¶i tr−êng hîp bÞ mÊt, ®øt hay háng d©y dÞch vô cña m×nh. Tèc ®é lµ ®iÒu cèt yÕu. M¹ng kh«ng d©y sÏ tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian l¾p ®Æt ch¹y d©y kh¾p c¶ v¨n phßng vµ tiÕp tíi lµ tiÕt kiÖm c«ng søc nh©n lùc v× kh«ng cÇn ph¶i l¾p ®Æt c¸c ®iÓm truy cËp m¹ng LAN th«ng th−êng. KÕt nèi ng−êi sö dông kh«ng d©y ®−îc tù ®éng hãa gi÷a c¸c m¹ng, cµi ®Æt vµ phÇn cøng kh¸c nhau, gióp viÖc triÓn khai còng nh− bè trÝ l¹i ®¬n gi¶n vµ linh ho¹t. §Õn nay, ng−êi sö dông kh«ng cßn ph¶i lo l¾ng vÒ chuyÖn tèc ®é n÷a, v× m¹ng LAN kh«ng d©y hiÖn nay nhanh gÊp ®· ®¹t ®Õn tèc ®é 108 MBPS vµ cã thÓ cßn tiÕp tôc t¨ng trong t−¬ng lai gÇn - chØ chËm h¬n kh«ng ®¸ng kÓ so víi m¹ng Ethernet th«ng th−êng. Trªn lý thuyÕt, m¹ng kh«ng d©y cã thÓ truyÒn d÷ liÖu víi tèc ®é 11Mbps, trong khi m¹ng LAN nèi d©y t−¬ng ®−¬ng cã thÓ truyÒn d÷ liÖu víi tèc ®é 9Mbps. C«ng nghÖ m¹ng kh«ng d©y ch¾c ch¾n sÏ cßn nhanh h¬n n÷a. Chi phÝ cho m¹ng LAN kh«ng d©y míi ngµy cµng hîp lý h¬n. Thêi ®iÓm viÕt gi¸o tr×nh nµy, chi phÝ ®Çu t− cho mçi mét m¸y tÝnh hoµ m¹ng kh«ng d©y chØ kho¶ng 100 USD, chi phÝ nµy sÏ cßn tiÕp tôc gi¶m trong t−¬ng lai. NÕu xÐt m¹ng LAN cã d©y tÝnh lu«n chi phÝ l¾p ®Æt th× gi¸ thµnh cña m¹ng LAN 128
 8. cã d©y vµ kh«ng d©y t−¬ng ®−¬ng nhau. H¬n n÷a, WLAN l¹i cã −u thÕ h¬n vÒ tiÖn dông, chØ cÇn bæ sung mét §TC trong mét khu vùc cho nhiÒu ng−êi sö dông chØ trong vµi giê. An toµn th«ng tin lµ vÊn ®Ò cùc kú quan träng trong thÕ giíi nèi m¹ng. C¸c vÊn ®Ò vÒ an toµn th«ng tin nh− göi d÷ liÖu bÞ gi¶i m· trªn nh÷ng tÇn sè kh«ng an toµn lµ vÊn ®Ò ®· ®−îc ®Ò cËp tíi nhiÒu trong c¸c m¹ng kh«ng d©y. C¸c c«ng ty cÇn b¶o vÖ th«ng tin nh¹y c¶m, phÇn cøng vµ c¸c giao dÞch cña m×nh. An toµn th«ng tin phô thuéc vµo kh¶ n¨ng thiÕt lËp ho¹t ®éng truyÒn d÷ liÖu ®−îc x¸c thùc, b¶o mËt vµ b¶o ®¶m nguyªn vÑn. Nh−ng nÕu mét khu vùc c«ng céng nh− qu¸n cµ phª ®Æt gÇn mét c«ng ty còng cã m¹ng kh«ng d©y, th× vÒ c¬ b¶n, th«ng tin sÏ di chuyÓn kh«ng ®−îc b¶o vÖ trong kh«ng gian trªn nh÷ng m¹ng nµy vµ mét hacker cã thÓ can thiÖp ®−îc. Trong ph¹m vi an toµn th«ng tin kh«ng d©y, nh÷ng b¨n kho¨n chÝnh tËp trung xung quanh mËt khÈu m· hãa tÜnh hay ®éng, qu¶n lý tËp trung hay ph©n t¸n. Mét vµi lùa chän vÒ an toµn th«ng tin m¹ng kh«ng d©y gåm cã: M¹ng riªng ¶o (Virtual Private Network - VPN) vµ giao thøc 802.1x (chuÈn c«ng nghiÖp), ®Òu kÕt hîp mËt khÈu vµ m· hãa còng nh− qu¶n lý tËp trung. ChØ kh¸ h¬n m¹ng liªn l¹c th«ng tin tÕ bµo analog, 802.11b lµ giao thøc th«ng tin dÔ bÞ tÊn c«ng nhÊt. Sö dông chuÈn c«ng nghiÖp vµ c«ng nghÖ, m¸y x¸ch tay IBM ThinkPad ®· kÕt hîp hÖ thèng b¶o mËt víi c«ng nghÖ VPN cung cÊp ph−¬ng thøc ®¶m b¶o an toµn cho liªn l¹c qua giao thøc. HiÖn nay, nhiÒu c«ng ty cung cÊp dÞch vô b¶o mËt ®· ®−a ra nhiÒu gi¶i ph¸p øng phã víi nh÷ng vô x©m nhËp bÊt hîp ph¸p. Ph−¬ng ph¸p “m· hãa” lµ ph©n t¸n th«ng tin theo mét m· ®−îc göi theo mét tÇn sè. D÷ liÖu ®−îc m· hãa nµy sau ®ã ®−îc tËp hîp l¹i khi tíi ®iÓm nhËn. Nh÷ng ng−êi sö dông th−êng ®−îc nh¾c nhë chØ göi th«ng tin ®· ®−îc m· hãa ®Ó ®¶m b¶o kh«ng cã sù rß rØ th«ng tin quan träng. Ph−¬ng ph¸p sö dông m¸y dß Sniffers cã thÓ dß ®−îc ®Þa ®iÓm cña m¹ng 802.11b vµ biÕt ®−îc khi nµo m¹ng ®ang truyÒn d÷ liÖu. Ngoµi ra, “ m¹ng riªng ¶o VPNs” (Virtual Private Networks) lµ nh÷ng hÖ thèng trung gian ®iÖn tö kh«ng thÓ dß t×m ®−îc ®Æt gi÷a c¸c m¹ng trao ®æi d÷ liÖu còng ®· ®−îc nhiÒu n¬i sö dông hiÖu qu¶ trong viÖc ®¶m b¶o an toµn cho m¹ng. Mét c«ng ty hay tæ chøc sö dông c«ng nghÖ kh«ng d©y ®Ó cã thÓ ho¹t ®éng n¨ng suÊt cao h¬n nh−ng hä còng cÇn xem xÐt kü l−ìng nhu cÇu còng nh− yªu cÇu ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó cã thÓ tËn dông ®−îc hÕt c¸c lîi Ých cña m¹ng kh«ng d©y. §iÒu ®Çu tiªn, hä cÇn ph¶i chän cho ®óng nhµ cung cÊp gi¶i ph¸p tin cËy, cã thÓ ph¸t triÓn ®−îc phÇn mÒm, phÇn cøng vµ c«ng nghÖ m¹nh nhÊt, nh»m thùc hiÖn ®−îc tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc cña hä mét c¸ch hoµn h¶o nhÊt. Cho tíi nay ViÖn Kü thuËt §iÖn vµ §iÖn tö (Institute of Electrical and Electronic Engineers - IEEE) ®· ph¸t triÓn ba chØ tiªu kü thuËt cho m¹ng LAN kh«ng d©y: 802.11a, 802.11b vµ 802.11g. C¶ ba chØ tiªu kü thuËt nµy sö dông c«ng nghÖ ®a truy nhËp nh¹y c¶m sãng cã ph¸t hiÖn va ch¹m (Carrier Sense Multiple Access - Collision Detection CDMA/CD) nh− mét giao thøc chia sÎ ®−êng dÉn. CDMA/CD lµ mét ph−¬ng ph¸p truyÒn d÷ liÖu ®−îc −a thÝch v× ®é tin cËy cña nã th«ng qua kh¶ n¨ng chèng mÊt d÷ liÖu. C¸c øng dông m¹ng LAN, c¸c hÖ ®iÒu hµnh hoÆc giao thøc m¹ng, bao gåm c¶ giao thøc Internet TCP/IP sÏ ch¹y trªn c¸c m¹ng WLAN t−¬ng thÝch chuÈn 802.11 dÔ dµng nh− ch¹y trªn Ethernet nh−ng kh«ng cÇn ph¶i ch¹y c¸p qua t−êng hay trÇn nhµ. Trong vµi n¨m qua chuÈn 802.11b ®· thùc sù më ra nhiÒu c¬ héi hÊp dÉn. C¸c hÖ thèng kh¸ch s¹n vµ c«ng ty cho thuª xe h¬i ®· triÓn khai c¸c s¶n phÈm dùa trªn chuÈn 802.11b ®Ó hç trî c¸c ho¹t ®éng nhËn phßng, tr¶ phßng, nhËn xe tr¶ xe di ®éng. 129
 9. C¸c chuyªn gia y tÕ kh«ng chØ ®äc bÖnh ¸n mµ cßn cã thÓ nhËn ®−îc theo thêi gian thùc c¸c tÝn hiÖu sinh tö vµ d÷ liÖu ®èi chiÕu kh¸c tõ gi−êng bÖnh mµ kh«ng cßn ph¶i phô thuéc vµo hµng ®èng ®å thÞ vµ giÊy tê lu©n chuyÓn qua c¸c bé phËn. C¸c c«ng nh©n trong x−ëng s¶n xuÊt cã thÓ truy cËp vµo th«ng sè kü thuËt mµ kh«ng ph¶i kÕt nèi d©y phøc t¹p hoÆc kh«ng cÇn thiÕt. HiÖn nay c¸c c«ng ty s¶n suÊt thiÕt bÞ m¹ng kh«ng d©y dÇn chuyÓn tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ kh«ng d©y sang ho¹t ®éng t¹i chuÈn 802.11g, c¸c thiÕt bÞ nµy th−êng hç trî cïng mét lóc hai chuÈn 802.11b vµ 802.11g, cho phÐp cïng lóc c¸c thiÕt bÞ kh«ng d©y ho¹t ®éng t¹i hai chuÈn 802.11b, 802.11g cïng ho¹t ®ång trªn cung mét m¹ng. HiÖn nay chuÈn 802.11g ®· hç trî tèc ®é ®¹t 108 MBPS (chi tiÕt xem phÇn chuÈn 802.11). C¸c hÖ thèng WLAN hiÖn t¹i trªn thÞ tr−êng ®ang hç trî chuÈn 802.11b chØ cã tèc ®é giíi h¹n ë 11Mbps, tuy nhiªn tèc ®é nµy vÉn nhanh h¬n tèc ®é modem 56Kps 200 lÇn vµ thËm chÝ vÉn nhanh h¬n modem c¸p ®ång trôc vµ DSL. ChØ tiªu kü thuËt míi cña IEE ®¹i diÖn cho mét thÕ hÖ WLAN míi. 802.11a lµ chuÈn riªng kh«ng phô thuéc, nã høa hÑn cã nhiÒu tÝnh n¨ng míi xuÊt s¾c. Intel ®· c«ng bè sÏ hç trî chØ tiªu kü thuËt 802.11a b»ng c¸ch tung ra Bé truy cËp kh«ng d©y Intel Pro/Wireless 5000 LAN Access Point vµ c¸c bé chuyÓn ®æi CardBus vµ PCI. Intel còng c«ng bè bé c«ng cô më réng dual-mode cho phÐp c¸c ®iÓm truy cËp phôc vô ®−îc c¶ chuÈn 802.11b hiÖn hµnh vµ chuÈn 802.11a míi, gióp c¸c tæ chøc doanh nghiÖp chuyÓn lªn c¸c hÖ thèng tèc ®é cao h¬n. MÆc dï c¸c s¶n phÈm 802.11a vµ 802.11b cã d¶i gièng nhau nh−ng 802.11a t¹o tèc ®é cao h¬n trªn toµn diÖn tÝch nã phñ sãng. Víi tèc ®é truyÒn d÷ liÖu 54Mbps, nã nhanh h¬n bÊt cø gi¶i ph¸p WLAN nµo kh¸c. ThÕ hÖ s¶n phÈm WLAN tèc ®é 54Mpbs ®Çu tiªn sÏ hÊp dÉn c¸c øng dông ®ßi hái nhiÒu b¨ng th«ng nh− thiÕt kÕ CAD, truyÒn video nh−ng nã sÏ chØ thùc sù phæ biÕn khi c¸c øng dông ph¸t triÓn cao h¬n chuÈn 802.11b. D¶i tÇn 5GHz, n¬i 802.11a häat ®éng, kh«ng ''®«ng ®óc'' l¾m nªn sÏ Ýt bÞ nhiÔu hoÆc tranh chÊp tÝn hiÖu. 802.11a lµ ph−¬ng tiÖn hîp lý vµ hiÖu qu¶ nhÊt cã thÓ t¶i hÕt c¸c øng dông b¨ng th«ng cao cho mét sè l−îng lín ng−êi dïng - ®ång thêi 8 kªnh kh«ng trïng nhau cho phÐp kh¶ n¨ng më réng cao h¬n, l¾p ®Æt linh ho¹t h¬n. Do ®ã, cã thÓ nhãm 8 ®iÓm truy cËp (Access Points) ®Ó t¹o ra tèc ®é 432Mbps chia sÎ ®−îc gi÷a nhiÒu ng−êi dïng trong cïng mét khu vùc. §iÒu nµy t¹o ra gi¸ trÞ tèt nhÊt cho lùa chän m¹ng tèc ®é cao cho nh÷ng ng−êi kh«ng triÓn khai m¹ng LAN kh«ng d©y hoÆc ng−êi dïng muèn gia t¨ng tèc ®é cho m¹ng LAN kh«ng d©y cã s½n cña m×nh. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè c©u hái: M¹ng WLAN cã møc b¶o mËt b»ng hoÆc cao h¬n m¹ng c¸p th«ng th−êng kh«ng? VÒ khÝa c¹nh kinh tÕ + tèc ®é, kh«ng ai nãi ®ã lµ −u ®iÓm cña hÖ thèng Wireless c¶.: Mét Access Point cã c«ng suÊt lµ 11 Mbps, nh−ng ®ã lµ share gi÷a c¸c Wireless client víi nhau, t−ëng t−îng mét AP cover 20 user, t−¬ng øng víi 11m/20, mçi user ch−a tíi 1m. §èi víi 802.11b, tèc ®é 11Mbps chØ ®¹t ®−îc ë møc 50 mÐt ®æ xuèng, mµ ®©u ph¶i lóc nµo user còng chØ trong b¸n kÝnh 50m. Sau nµy, khi ra chuÈn 802.11a , mét vµi thiÕt bÞ nh− Cisco 1200 AP , cã module hç trî chuÈn nµy, th× tèc ®é lªn ®−îc 52 Mbps, còng cã c¶i thiÖn vÒ b¨ng th«ng. Cïng n»m trong hÖ thèng MxU cña Cisco (hÖ thèng Broadband service) víi wireless lµ Cable vµ LongReachEthernet, c¶ 3 ®Òu lµ nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸ lý t−ëng cho ng−êi dïng ®Çu cuèi kh«ng chuyªn, hoÆc c©n b»ng gi¶i quyÕt ®−îc bµi to¸n "b¨ng th«ng - ®é dµi - gi¸ tiÒn" kh¸ phøc t¹p. ë c¸c n−íc tiªn tiÕn, ®Æc biÖt lµ Hµn Quèc, m« h×nh MxU ®−îc ¸p dông kh¸ réng 130
 10. r·i, gÇn nh− lµ tuyÖt ®èi.Trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam cã 4 ®Õn 6 h·ng cung cÊp thiÕt bÞ m¹ng kh«ng d©y næi tiÕng nh− Cisco, Planet, SMC vµ Rebotec (§µi Loan), Skywave (Mü), Linksys, Dlink. Trong ®ã chØ mét vµi h·ng cung cÊp thiÕt bÞ kh«ng d©y ngoµi trêi víi kho¶ng c¸ch phñ sãng tèi ®a lµ 40km. Mét trong nh÷ng h·ng ®−îc chän ®Ó sö dông nhiÒu nhÊt lµ Skywave do tèc ®é truyÒn d÷ liÖu vµ vïng phñ sãng cao. Hç trî gi¶i ph¸p WDS (Wireless Distribution System) kÕt hîp víi mét hay nhiÒu AP Router kh¸c lµm chøc n¨ng nèi sãng, cho phÐp më réng vïng phñ sãng lªn nhiÒu lÇn so víi lo¹i th«ng th−êng. §ång thêi tÝch hîp kh¶ n¨ng b¶o mËt míi WPA (WiFi Protect Access), m· hãa 128bit, cho phÐp nhËn diÖn thiÕt bÞ m¹ng th«ng qua ®Þa chØ MAC. ChØ cã thiÕt bÞ ngoµi trêi cã c«ng suÊt m¹nh tõ 350mW ®Õn 2watt víi vïng ph¸t sãng tõ 1 ®Õn 40km, kÕt hîp nhiÒu lo¹i anten nh− Ommi, Patch Panel, Yagi, Parabolic Grid ®Ó t¹o ra vïng phñ sãng vµ táa xa kh¸c nhau. C¸c tÝnh n¨ng thiÕt bÞ ngoµi trêi lµ chÞu ®−îc m«i tr−êng lùc tõ, Èm −ít, nhµ x−ëng nhiÒu bôi than, giã… phï hîp víi ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é ViÖt Nam. C¸c gi¶i ph¸p trªn øng dông ®Ó nèi m¹ng Ethernet trong v¨n phßng, nhµ x−ëng cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vi tÝnh v¨n phßng; dïng lµm ®iÓm truy cËp Internet víi hÖ thèng IP ®éng vµ hÖ thèng ng¨n chÆn nh÷ng cuéc truy cËp tõ xa kh«ng ®−îc phÐp t¹i c¸c n¬i c«ng céng nh− s©n bay, bÖnh viÖn, nhµ ga.. HÖ thèng m¹ng kh«ng d©y còng hç trî thªm nhiÒu øng dông kh¸c nhau nh− IP phone, camera, PDA, wireless mini printer. §èi víi gi¶i ph¸p ngoµi trêi dïng ®Ó nèi m¹ng gi÷a c¸c tßa nhµ cao tÇng, gi÷a trung t©m vµ chi nh¸nh, gi÷a v¨n phßng chÝnh vµ nhµ x−ëng. HiÖn nay kh«ng cßn tån t¹i m¹ng c¸p truyÒn th«ng chøng minh cho xu thÕ m¹ng kh«ng d©y ®ang ph¸t triÓn. H×nh 7.3 Wireless LAN v m«i tr−êng kh¸c Nh÷ng ai cÇn sö dông m¹ng kh«ng d©y: §ã lµ c¸c tæ chøc, c«ng ty cã ®Þa ®iÓm rÊt khã triÓn khai m¹ng LAN cã d©y nh− nh÷ng tßa nhµ cò, khu di tÝch lÞch sö, nh÷ng c«ng ty ph¶i thuª c¬ së h¹ tÇng, nh÷ng 131
 11. c«ng ty cã ng©n s¸ch h¹n hÑp… C¸c tæ chøc, c«ng ty cã nhiÒu trô së, nhiÒu tßa nhµ, hä cÇn ph¶i nèi c¸c m¹ng víi nhau mµ kh«ng muèn thuª ®−êng truyÒn, hoÆc kh«ng muèn ®i d©y c¸p d−íi ®Êt, d−íi ®−êng viÖc nµy rÊt tèn kÐm vµ phiÒn phøc. Nh÷ng ng−êi sö dông hay ph¶i di chuyÓn, hay ph¶i ®i c«ng t¸c… Cho c¸c øng dông “®iÓm nãng” nh− c¸c qu¸n cafe, n¬i c«ng céng cÇn truy cËp Internet. Cho c¸c ®Þa ®iÓm cho thuª ng½n h¹n cÇn triÓn khai kÕt nèi m¹ng trong c¸c kho¶n thêi gian ng¾n vµ gän 7.2 Phæ tr¶i réng. C«ng nghÖ Phæ tr¶i réng (spread spectrum) ®−îc dïng lÇn ®Çu trong thÕ chiÕn II ®Ó ®iÒu khiÓn ng− l«i. Spread spectrum truyÒn mét tÝn hiÖu trªn mét d¶i tÇn sè réng. M¸y nhËn thu thËp c¸c tin hiÖu nµy dùa trªn th«ng tin ®· ®−îc s¾p xÕp tr−íc víi m¸y gëi. C¸c tÝn hiÖu spread spectrum rÊt khã ph¸t hiÖn vµ nÕu ph¸t hiÖn ®−îc th× còng rÊt khã biªn ®iÖu. §iÒu nµy b¶o ®¶m an toµn. Ngoµi ra, c¸c tÝn hiÖu spread spectrum Ýt g©y giao thoa víi c¸c tÝn hiÖu kh¸c. TÝn hiÖu réng ®ßi hái n¨ng l−îng truyÒn Ýt h¬n. Trong thùc tÕ, c¸c tÝn hiÖu spread spectrum cã thÓ chiÕm cïng b¨ng th«ng nh− c¸c tÝn hiÖu sö dông b¨ng th«ng hÑp. §Æc tr−ng chÝnh cña spread spectrum lµ tÝn hiÖu ban ®Çu ®−îc tr¶i ra trªn b¨ng th«ng rÊt lín, th−êng trªn 200 lÇn so víi b¨ng th«ng cña tÝn hiÖu ban ®Çu. Víi ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ phæ tr¶i réng lµ ph−¬ng ph¸p th−êng dïng ®Ó ®iÒu biÕn th«ng tin vµo thµnh d¹ng nh÷ng bits cã qu¶n lý ®−îc göi qua hÖ thèng kh«ng d©y ph¸t sãng trªn kh«ng. Phæ tr¶i réng ®−îc ph¸t minh bëi Heddy Lamar, ng−êi n÷ diÔn viªn nµy ®−îc nhí ®Õn lµ nhµ ph¸t minh ®−îc x¸c nhËn vµ nhËn ®−îc nhiÒu phÇn th−ëng cña c¸c chÝnh phñ bëi c«ng nghÖ nµy. VÒ c¬ b¶n, c«ng nghÖ phæ tr¶i réng ®−a ra kh¸i niÖm chia th«ng tin qua chuçi c¸c kªnh radio hoÆc tÇn sè. Nãi chung, sè c¸c tÇn sè vµo kho¶ng 70, vµ hÇu hÕt c¸c th«ng tin sÏ göi trªn c¸c kªnh nµy tr−íc khi ®−îc gi¶i ®iÒu chÕ. Cã nhiÒu kü thuËt spread spectrum, nh−ng cã hai kü thuËt phæ dông nhÊt ®ã lµ Phæ tr¶i réng tuÇn tù trùc tiÕp (DIRECT SEQUENCE SPREAD SPECTRUM - DSSS): Trong ph−¬ng ph¸p nµy, d÷ liÖu truyÒn ®−îc thay ®æi bëi mét dßnh bit do bªn gëi t¹o ra. Dßng bit nµy biÓu diÔn mçi bit trong d÷ liÖu ban ®Çu b»ng nhiÒu bit trong d÷ liÖu t¹o ra, nh− vËy lµm më réng tÝn hiÖu trªn b¨ng th«ng réng h¬n. NÕu cã 100 bit ®−îc dïng ®Ó biÓu diÔn mçi bit d÷ liÖu, th× dßng tÝn hiÖu ®−îc më réng 100 lÇn so víi b¨ng th«ng ban ®Çu. Nguån t¹o ra dßng bit gi¶ ngÉu nhiªn ®Ó ®iÒu biÕn d÷ liÖu nguån, vµ ®Ých t¹o ra cïng dßng bit ®Ó gi¶i ®iÒu biªn nh÷ng g× nã nhËn. Spread spectrum sÏ b¸o th¼ng vµo c¸c b¨ng th«ng bÞ nhiÒu nhiÔu, nh−ng kh«ng v−ît qu¸ ©m l−îng nhiÔu. C¸c tÝn hiÖu ©m cña phæ tr¶i réng qu¸ yÕu kh«ng thÓ giao thao víi c¸c tÝnh hiÖu ©m th−êng vµ Ýt bÞ vi ph¹m nh÷ng ®iÒu cÊm kþ do uû ban truyÒn th«ng liªn bang FCC quy ®Þnh. §Ó dÔ hiÓu h¬n, ta cã thÓ h×nh dung Spread Spectrum lµ chuçi c¸c ®oµn tµu nèi tiÕp ®ang khëi hµnh cïng mét thêi ®iÓm, t¶i träng chia ®Òu cho tõng tµu, vµ tÊt c¶ ®Òu ®Õn cïng thêi ®iÓm, khi ®Õn tÊt c¶ t¶i träng sÏ ®−îc lÊy ra khái mçi tµu vµ ®−îc ®èi chiÕu so víi nguyªn b¶n. Sù nh©n ®«i t¶i träng lµ b×nh th−êng víi Spread Spectrum, khi d÷ liÖu truyÒn ®Õn bÞ lçi. DSSS cung cÊp 11 kªnh chång lªn nhau trong d¶i tÇn sè 83 MHz t¹i phæ 2.4 Ghz, 132
 12. trong 11 kªnh nµy sÏ cã 3 kªnh kh«ng chång lªn nhau ®é réng 22 Mhz xem h×nh trªn. §é réng b¨ng th«ng cïng víi ph−¬ng ph¸p ®iÒu biÕn tiªn tiÕn dùa trªn kho¸ m· gãc bï (CCK) cña DSSS hç trî tèc ®é truyÒn d÷ liÖu l¬n h¬n ®iÒu biÕn FHSS. H×nh 7.4 Direct Sequencing Phæ tr¶i réng nhÈy tÇn (FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM - FHSS) Trong kü thuËt nµy, d÷ liÖu ban ®Çu kh«ng ®−îc më réng, nh÷ng d÷ liÖu ®−îc truyÒn qua d¶i réng c¸c tÇn sè thay ®æi trong c¸c kho¶ng thêi gian chia theo gi©y. C¶ ®Çu ph¸t lÉn ®Çu nhËn ®ång bé thay ®æi tÇn sè trong qu¸ tr×nh truyÒn ®Ó g©y khã kh¨n cho ®èi t−îng lµm nhiÔu tÝn hiÖu trªn ®−êng truyÒn trong viÖc dß t×m tÇn sè chÝnh x¸c mµ tÝn hiÖu ®ã ®ang ®−îc truyÒn ®i. C¸c tÇn sè thay ®æi ®−îc rót ra tõ mét b¶n m· m¸y ph¸t lÉn nhËn ®iÒu biÕn. H×nh 7.5 NhÈy tÇn 133
 13. B¨ng ISM 2.4 Ghz cho mét phæ tÇn sè 83 MHz. CÊu tróc nhÈy tÇn sè t¹o ra c¸c thang tÇn sè s½n sµng b»ng viÖc t¹o thµnh c¸c kiÓu d¹ng nh¶y tÇn lªn ®Õn 79 d¶i tÇn sè víi ®é réng d¶i tÇn lµ 1 MHz (xem h×nh trªn). RÊt nhiÒu hÖ thèng truyÒn th«ng sãng cùc ng¾n (vi ba) x¸c ®inh hiÖn ®¹i dùa trªn ph−¬ng ph¸p ®iÒu biÕn biªn ®é cÇu ph−¬ng (QAM). Nh÷ng hÖ thèng nµy cã nhiÒu møc ®é phøc t¹p. Nh÷ng hÖ thèng ®¬n gi¶n nh− kho¸ dÞch pha (PSK) lµ kh¸ ®¬n gi¶n vµ dÔ thùc hiÖn bëi chóng cã tèc ®é d÷ liÖu thÊp. trong ®iÒu biÕn PSK, h×nh d¹ng cña sãng ®−îc thay ®æi kh«ng theo biªn ®é mµ còng ch¼ng ë tÇn sè mµ ë pha, nh÷ng pha nµy ®−îc coi lµ dÞch chuyÓn thêi gian, ë trong kho¸ dÞch pha nhÞ ph©n (BPSK), nh÷ng pha cña sãng h×nh sin b¾t ®Çu tõ 0 hoÆc 1/4. Trong ®iÒu biÕn BPSK, chØ mét bit ®−îc truyÒn trªn 1 vßng (gäi lµ ký hiÖu). trong nh÷ng phèi hîp ®iÒu biªn phøc t¹p h¬n, h¬n 1 bit ®−îc truyÒn trªn 1 ký hiÖu. KÕt hîp ®iÒu biÕn QPSK lµ t−¬ng tù víi BPSK. MÆc dï vËy, thay v× chØ hai tr¹ng th¸i pha riªng biÖt th× QPSK sö dông 4 ( 0, 1/2, 1, 3/2), mang hai bit trªn 1 ký hiÖu. Khi bèn møc biªn ®é kÕt hîp víi bèn møc pha ta cã 16-QAM, trong 16-QAM, 2 bit ®−îc m· ho¸ trªn sù ®æi pha, vµ 2 bits ®−îc m· ho¸ trªn ®æi biªn ®é, vµ dÔ dµng tÝnh ®−îc tæng lµ 4 bits trªn ký hiÖu. H×nh 7.6 nh÷ng tû lÖ lçi cho hÖ thèng PSK v QAM Trong hinh 2.3 Mçi mét pha duy nhÊt ®−îc ®Æt c¸ch nhau ë hai gãc I vµ Q. Gãc quay cho biÕt pha, vµ kho¶ng c¸ch tõ tÈm ®iÓm cho ra biªn ®é. Sù gÇn ®óng ®iÒu biÕn nµy cã thÓ më réng ra tíi 64-QAM vµ 256 –QAM hoÆc cao h¬n. Th«ng qua 64-QAM lµ hai s¶n phÈm b¨ng th«ng réng d©y vµ kh«ng d©y, 256-QAM còng ®· ®−îc kiÓm tra. MËt ®é trong QAM cao h¬n, tû lÖ nhiÔu tÝn hiÖu cao h¬n ph¶i ®−îc b¶o ®¶m ®Ó ®¸p øng tû lÖ lçi bit (BER) nh− yªu cÇu. 134
 14. H×nh 7.7 BER Dßng d÷ liÖu m· ho¸ v kh«ng m· ho¸ chèng l¹i nhiÔu tÝn hiÖu BER Code division multiple access (CDMA) ®−îc sö dông ®Ó cho cïng xuÊt hiÖn ®ång thêi nhiÒu ®−êng truyÒn. Mçi dßng d÷ liÖu ®−îc nh©n lªn víi m· nhiÔu gi¶ ngÉu nhiªn (PN code). Mäi ng−êi sö dông hÖ thèng CDMA sö dông chung mét d¶i tÇn sè, mèi tÝn hiÖu ®−îc tr¶i réng ra, vµ s¾p xÕt theo tÇng vµ nã tr¶i réng b»ng viÖc sö dông m· tr¶i réng trong cïng mét khe thêi gian. TÝn hiÖu truyÒn ®−îc phôc håi b»ng viÖc sö dông m· PN. FHHS: víi cÊu tróc FHHS, tµu sÏ rêi trong c¸c yªu cÇu kh¸c nhau, cã nghÜa r»ng kh«ng cã sù tuÇn tù tõ tÇu 1 ®Õn tÇu N. Trong hÖ thèng FHHS tèt nhÊt, Nh÷ng ®oµn tµu ho¹t ®éng trong nhiÒu kh«ng ®−îc göi ra lÇn n÷a cho ®Õn khi nhiÔu bÞ triÖt tiªu. Trong hÖ thèng FHHS, Nh÷ng tÇn sè x¸c ®Þnh (kªnh) ®−îc ng¨n l¹i cho ®Õn khi nhiÔu bÞ triÖt tiªu. NhiÔu th−êng g©y ¶nh h−ëng kh«ng chØ 1 kªnh t¹i 1 thêi diÓm, bëi vËy hÖ thèng DSSS g©y ra mÊt nhiÒu d÷ liÖu h¬n. HÖ thèng FHSS t¹o b−íc nh¶y gi÷a nh÷ng kªnh trong chuçi kh«ng tuµn tù. HÖ thèng FHSS tèt nhÊt ®iÒu chØnh sù lùa chän kenh sao cho nh÷ng kªnh nhiÔu cao ®−îc chÆn l¹i khi x¸c nhËn vuît qua ng−ìng tû lÖ lçi bit. FDM: Trong hÖ thèng dån theo tÇn sè (Frequency – division multiplexing – FDM), b»ng th«ng cã s½n ®−îc chia vµo trong c¸c sãng mang ®a d÷ liÖu. D÷ liÖu ®−îc truyÒn vµ råi chia n»m trong c¸c sãng m¹ng con nµy. Bëi v× mçi mét sãng mang ®−îc coi nh− ®éc lËp víi nhau, nªn d¶i tÇn sè guard ®−îc ®Æt quanh nã. Trong mét vµi hÖ thèng FDM, h¬n 50% b¨ng th«ng cã s½n lµ kh«ng sö dông. Trong hÇu hÕt hÖ thèng FDM, khi c¸c sãng mang con ®Ó kh«ng, b¨ng th«ng cña chóng kh«ng chia sÎ cho c¸c sãng mang con kh¸c. h×nh 7.8 Mét vÝ dô vÒ OFDM tone 135
 15. OFDM: xem h×nh 2.5, nhiÒu sãng mang (hoÆc tone) ®−îc chia d÷ liÖu kÐo dµi tõ bªn nµy sang bªn kia cña phæ, gÇn gièng víi FDM, trong hÖ thèng OFDM, mçi tone ®−îc coi nh− lµ giao thoa víi nh÷ng tone ngay kÒ bªn, kh«ng cÇn yªu cÇu b¨ng gard. Bëi OFDM ®−îc l¾p ghÐp bëi nhiÒu c¸c tone b¨ng hÑp, nhiÔu b¨ng hÑp sÏ chØ lµm gi¶m mét phÇn nhá cña tÝn hiÖu vµ kh«ng ¶nh h−ëng hoÆc ¶nh h−ëng Ýt ®Õn thµnh phÇn cña tÇn sè HÖ thèng OFDM sö dông truyÒn lo¹t cña d÷ liÖu ®Ó gi¶m møc tèi thiÓu ISI g©y ra bëi sù chËm tr¶i réng. D÷ liÖu ®−îc truyÒn theo dµng truyÒn lo¹t, víi mçi truyÒn lo¹t gåm cã mét tiÒn tè tuÇn hoµn cña ký hiÖu d÷ liÖu. VÝ dô tÝn hiÖu OFDM chiÕm d¶i tÇn sè 6 MHz t¹o ra ®−îc 512 sãng mang ®éc lËp, mçi mét sãng mang sÏ mang ký hiÖu QA trªn mét truyÒn lo¹t. Cho mçi ký hiÖu tuÇn hoµn, tæng 576 ký hiÖu ®−îc truyÒn chØ bëi 512 ký hiÖu QAM trªn 1 truyÒn lo¹t H×nh 7.9 C«ng nghÖ phæ 7.3 ChuÈn 802.11 7.3.1 ChuÈn c¬ së 802.11 ChuÈn Ethernet kh«ng d©y ®Çu tiªn, IEEE 802.11, ®· ®−îc chÊp nhËn vµo n¨m 1997. ChuÈn nµy cung cÊp 3 líp vËt chÊt (PHY) ®¹c ®iÓm kü thuËt bao gåm tia hång ngo¹i, 1-2 mbps tÇn sè quang phæ tr¶i réng vµ 1-2 Mbps tr×nh tù ®iÒu khiÓn phæ tr¶i réng nhÈy tÇn (frequency hopping spread spectrum FHSS) and 1-2 Mbps direct sequence spread spectrum (DSSS) trong 2.3 GHz ISM band. 7.3.2 ChuÈn 802.11a 136
 16. ChuÈn 802.11a ho¹t ®éng trong ph¹m vi 5GHz vµ cho phÐp tèc ®é ®¹t ®Õn 54Mbps. d¶i tÇn sè 5GHz ngµy cµng ®−îc sö dông nhiÒu môc ®Ých, nªn ngµy cµng hÑp vµ b¨ng th«ng ë ®©y sö dông réng h¬n so víi b¨ng th«ng ë d¶i tÇn 2.4 GHz. Tuy nhiªn, 802.11a kh«ng ®−îc chÊp nhËn nh− lµ mét chuÈn WiFi, 802.11a sö dông mét l−îc ®å ®iÒu biÕn nhËn biÕt nh− dån theo tÇn sè trùc giao (orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM)) chèng l¹i FHSS vµ DSSS. PhÇn lín s¶n phÈm 802.11a kh«ng t−¬ng thÝch víi s¶n phÈm 802.11b hoÆc 802.11g . 7.3.3 ChuÈn 802.11b ChuÈn 802.11b ho¹t ®éng trong ph¹m vi d¶i tÇn lµ 2.4GHz vµ tèc ®é truyÒn d÷ liÖu lµ 11Mbps, 802.11b lµ chuÈn thùc tÕ cho c«ng nghÖ WiFi bëi v× nã rÊt h÷u Ých vµ gi¸ thµnh hîp lý. MÆc dï chËm h¬n 802.11a, nh−ng 802.11b ®· ®¹t ®−îc t«c ®é dÞch vô 10BaseT Ethernet. 802.11b sö dông DSSS vµ bæ sung m· khãa m· bï (complementary code keying - CCK). 802.11b ®−îc chøng nhËn bëi IEEE vµo n¨m 1999, cho phÐp c¸c thiÕt bÞ ®¹t ®−îc tèc ®é truyÒn d÷ liÖu lªn ®Õn 11 Mbps hoÆc 33 Mbps khi 3 kªnh kh«ng chång nhau ®ång thêi cïng ho¹t ®éng. 7.3.4 ChuÈn 802.11g ChuÈn IEEE 802.11g x©y dùng cho m¹ng LAN kh«ng d©y ho¹t ®éng t¹i tÇn sè 2.4 GHz víi tèc ®é truyÒn d÷ liÖu lªn ®Õn 54 Mbps ®−îc chÝnh thøc phª duyÖt vµo ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2003. Víi tèc ®é ®¹t 54 Mbps gióp chuÈn 802.11g cã thÓ so s¸nh ®−îc víi chuÈn 802.11a ho¹t ®éng ë b¨ng tÇn 5 GHz, chuÈn 802.11g thiÕt kÕ cã kh¶ n¨ng t−¬ng thÝch lïi vÒ chuÈn 802.11b. §iÒu nµy gióp c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng theo chuÈn 802.11b sÏ ho¹t ®éng ®−îc ®ång thêi víi c¸c thiÕt bÞ chuÈn 802.11g gièng nh− trong chuyÓn m¹ch sö dông c«ng nghÖ autosensing per port chuyÓn tèc ®é tù ®éng gi÷a 10Base-T vµ 100Base-TX. 7.3.4.1 S¬ l−îc vÒ chuÈn 802.11g ChuÈn WLAN IEEE 802.11g cã thÓ ®−îc xem nh− lµ sù giao nhau gi÷a hai chuÈn 802.11a vµ 802.11b. Gièng nh− chuÈn 802.11b, 802.11g ho¹t ®éng ë b¨ng phæ tÇn sè radio 2.4 GHz. Mét yªu cÇu b¾t buéc quan träng cña chuÈn 802.11g lµ kh¶ n¨ng t−¬ng thÝch lïi vÒ chuÈn 802.11b, ®iÒu nµy ®¶m b¶o cho viÖc nh÷ng thiÕt bÞ ®· x©y dùng trªn chuÈn 802.11b ho¹t ®éng ®−îc trªn hÖ thèng chuÈn míi 802.11g, gióp chóng ta kh«ng cÇn ph¶i thay thÕ toµn bé thiÕt bÞ khi ®· cã s½n mét m¹ng kh«ng d©y chuÈn 802.11b vµ n©ng cÊp lªn chuÈn 802.11g. Gièng chuÈn 802.11a, 802.11g sö dông dån theo tÇn sè trùc giao (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) cho viÖc truyÒn d÷ liÖu. OFDM cã hiÖu qu¶ truyÒn h¬n lµ truyÒn DSSS, ®−îc sö dông bëi chuÈn 802.11b. Víi c¶ hai d¹ng ®iÒu chÕ kh¸c nhau trªn, chuÈn 802.11g (nh− 802.11a) hç trî tèc ®é truyÒn tèt h¬n chuÈn 802.11b. Theo nh− b¶ng d−íi ®©y, chuÈn 802.11g sö dông kÕt hîp hai truyÒn OFDM vµ DSSS hç trî tèc ®é truyÒn l¬n h¬n nhiÒu Tèc ®é truyÒn d÷ liÖu (Mbps) D¹ng truyÒn L−îc ®å ®iÒu chÕ 54 OFDM 64 QAM 48 OFDM 64 QAM 36 OFDM 16 QAM 24 OFDM 16 QAM 137
 17. 18 OFDM QPSK1 12 OFDM QPSK 11 DSSS CCK2 9 OFDM BPSK3 6 DSSS CCK 5.5 DSSS QPSK 2 DSSS QPSK 1 DSSS BPSK B¶ng 7.4 B¶ng tèc ®é d÷ liÖu d¹ng truyÒn v l−îc ®å ®iÒu chÕ 7.3.4.2 hiÖu xuÊt vµ c«ng suÊt cña chuÈn 802.11g Víi c«ng nghÖ WLAN, C«ng suÊt m¹ng cña s¶n phÈm t¨ng m¹nh mÏ th«ng l−îng lªn nhiÒu lÇn nhê vµo sè c¸c kªnh cã s½n. Nh− ®· nãi ë phÇn trªn, gièng nh− 802.11b, c¸c thiÕt bÞ chuÈn 802.11g giíi h¹n kh«ng qu¸ 3 kªnh kh«ng lÆp l¹i. Th«ng l−îng cña m¹ng 802.11g phô thuéc vµo sè c¸c m«i tr−êng truyÒn vµ hÖ sè øng dông, vµ quan träng lµ m¹ng 802.11g hç trî c¸c thiÕt bÞ chuÈn 802.11b. M¹ng 802.11 sö dông §a truy nhËp c¶m nhËn sãng mang víi sù tr¸nh xung ®ét (CSMA/CA), ph−¬ng ph¸p truy nhËp m«i tr−êng truyÒn gièng nh− chia sÎ Ethernet. ThiÕt bÞ m¹ng 802.11b, chia sÎ cïng b¨ng th«ng 2.4GHz gièng nh− chuÈn 802.11b, kh«ng thÓ tù nhËn d¹ng truyÒn OFDM. MÆc dï thiÕt bÞ 802.11b cã thÓ c¶m nhËn nhiÔu t¹i b¨ng 2.4 GHz th«ng qua kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ kªnh s¹ch (CCA), chóng kh«ng thÓ gi¶i m· bÊt cø d÷ liÖu, quane lý hoÆc gãi ®iÒu khiÓn ®−îc göi th«ng qua OFDM. §Ó thùc hiÖn viÖc nµy, chuÈn 802.11g bao gåm cÊu tróc b¶o vÖ cung cÊp kh¶ n¨ng cïng tån t¹i vµ lïi. Khi c¸c øng dông kh¸ch 802.11b kÕt hîp víi ®iÓm truy cËp theo chuÈn 802.11g, ®iÓm truy cËp sÏ thay ®æi c¬ cÊu b¶o vÖ gäi yªu cÇu göi vµ xo¸ göi (RTS/CTS). C¬ cÊu ban ®Çu cña ®Þa chØ “vÊn ®Ò ®iÓm Èn” ( ®iÒu kiÖn ë ®ã 2 tr¹m kh¸ch kh«ng thÊy nhau do kho¶ng c¸ch cã thÓ b¶o ®¶m kÕt nèi tíi ®iÓm truy cËp). Khi RTS/CTS ®−îc hiÖn lªn, c¸c tr¹m kh¸ch ph¶i yªu cÇu truy cËp ®Çu tiªn tíi m«i tr−êng truyÒn tõ ®iÓm truy cËp víi mét th«ng b¸o CTS. Tr¹m kh¸ch sÏ kiÒm chÕ truy cËp vµo m«i tr−êng truyÒn vµ truyÒn d÷ liÖu cña chóng cho ®Õn khi ®iÓm truy cËp tr¶ lêi b»ng mét th«ng b¸o CTS. Khi nhËn ®−îc tÝn hiÖu RTS ban ®Çu tõ nhiÒu tr¹m kh¸ch, lÖnh CTS ®−îc hiÓu lµ “lÖnh kh«ng göi”, b¾t chóng ph¶i kiÒm chÕ truy cËp vµo m«i tr−êng truyÒn. Khi m¹ng 802.11g ho¹t ®éng kh«ng cã tr¹m kh¸ch chuÈn 802.11b. th«ng l−îng cña m¹ng sÏ ®¹t gÇn nh− 802.11a, cßn khi cã tr¹m kh¸ch chuÈn 802.11b th«ng t−îng cña m¹ng sÏ gi¶m ®i ®¸ng kÓ, b¶ng d−íi ®©y cho thÊy so s¸ch th«ng l−îng gi÷a chuÈn 802.11a, 802.11b, 802.11g ChuÈn Tèc dé d÷ liÖu Th«ng l−îng gÇn tû lÖ phÇn tr¨m so Mbps ®óng (Mbps) víi th«ng l−îng cña 802.11b 802.11b 11 6 100% 802.11g (cã mÆt cña 54 8 133% thiÕt bÞ chuÈn 802.11b) 802.11g (kh«ng cã mÆt 54 22 367% cña thiÕt bÞ chuÈn 802.11b) 802.11a 54 25 417% B¶ng 7.5 b¶ng so s¸nh th«ng l−îng gi÷a c¸c chuÈn 802.11a, 802.11b, 802.11g 138
 18. Do chuÈn 802.11g ho¹t ®éng trªn cïng d¶i tÇn 2.4 Ghz víi chuÈn 802.11b nªn cã thÓ sö dông chung mét hÖ thèng ¨ng ten ë d¶i tÇn 2.4 Ghz. cßn chuÈn 802.11a th× ho¹t ®éng ë gi¶i tÇn 5 Ghz nªn sÏ sö dông lo¹i ¨ng ten kh¸c. B¶ng d−íi ®©y cho biÕt sù so s¸nh ph¹m vi ho¹t ®éng trong c¸c m«i tr−êng v¨n phßng qua c¸c t−êng d¹ng khèi Tèc ®é d÷ liÖu 802.11a (40mW víi 802.11g (30mW víi 802.11b (100mW (Mbps) ¨ng ten diversity ¨ng ten diversity víi ¨ng ten patch cã ®é khuÕch dipole cã ®é khuÕch diversity dipole cã ®¹i 6dBi) ®¹i 2.2dBi) ®é khuÕch ®¹i 2.2dBi) 54 13m 27m 48 15m 29m 36 19m 30m 24 26m 42m 18 33m 54m 12 39m 64m 11 48m 48m 9 45m 76m 6 50m 91m 5.5 67m 67m 2 82m 82m 1 124m 124m B¶ng 7.6 C«ng suÊt m¹ng cho c¸c chuÈn 802.11a, 802.11b, 802.11g 7.3.4.3 nh÷ng lý do sö dông chuÈn 802.11g ChuÈn 802.11g quan t©m ®Õn ho¹t ®éng cña 802.11b, víi nh÷ng kh¶ n¨ng nh− t−¬ng thÝch lïi céng víi kÕt hîp víi truyÒn OFDM hiÖu suÊt cao, lµ nh÷ng yÕu tè chÝnh dÉn ®Õn viÖc lùa chän sö dông chóng, ngoµi ra viÖc tÝch hîp ph−¬ng tiÖn m· ho¸ RC4 cung cÊp b¶o mËt WEP vµ WPA, vµ chuÈn m· ho¸ AES kh«ng lµm gi¶m hiÖu suÊt, hç trî chuÈn 802.11i vµ FIPS-140. ChuÈn 802.11g ho¹t ®éng trªn b¨ng tÇn 2.4 Ghz, ®©y lµ b¨ng tÇn Ýt sö dông cho c¸c øng dông kh¸c nªn kh¶ n¨ng nhiÔu lµ Ýt, tèc ®é chuÈn 802.11g hiÖn nay ®· ®¹t ®−îc 108 Mbps. T−¬ng thÝch lïi xuèng chuÈn 802.11b, mét chuÈn m¹ng kh«ng d©y ®· ®−îc phæ biÕn tr−íc ®ã kh¸ l©u, lµm gi¶m kinh phÝ thay míi hoµn toµn khi triÓn khai m¹ng 802.11g. TÊt c¶ ®iÒu trªn cho chóng ta thÊy −u ®iÓm khi lùa chän chuÈn 802.11g cho hÖ thèng m¹ng kh«ng d©y cña chóng ta. 7.3.5 ChuÈn 802.11h ChuÈn nµy ®−îc dïng ë ch©u ¢u, ho¹t ®éng trªn d¶i tÇn 5 Ghz. Nã cung cÊp tÝnh n¨ng sù lùa chän kªnh ®éng vµ ®iÒu khiÓn c«ng suÊt truyÒn dÉn TPC, nh»m tr¸nh can nhiÔu. ë ch©u ¢u ng−êi ta chñ yÕu sö dông th«ng tin vÖ tinh, nªn phÇn lín c¸c quèc gia ë ®©y chØ sö dông Wireless LAN ë trong nhµ (Indoor). 7.4 C¸c thiÕt bÞ m¹ng kh«ng d©y 139
 19. 7.4.1 §iÓm truy cËp §iÓm truy cËp (Access Point - AP) ho¹t ®éng trong phæ tÇn sè cô thÓ vµ sö dông c¸c chuÈn 802.11 (802.11a, 802.11b, 802.11g) víi kü thuËt ®iÒu chÕ cô thÓ. Nã th«ng b¸o cho c¸c tr¹m kh¸ch biÕt vÒ sù cã mÆt cña nã vµ x¸c nhËn vµ kÕt nèi c¸c tr¹m kh¸ch kh«ng d©y vµo hÖ thèng m¹ng kh«ng d©y. §iÓm truy cËp còng cho phÐp tr¹m lµm viÖc sö dông c¸c tµi nguyªn trªn m¹ng cã d©y. Trong mçi AP bao giê còng ph¶i cã hÖ thèng ¨ngten ho¹t ®éng trªn c¸c d¶i tÇn x¸c ®Þnh. Trong c¸c AP bao giê còng cã c¸c chøc n¨ng ®i kÌm nh− b¶o mËt, chÕ ®é kÕt nèi.... D−íi ®©y lµ mét vµi h×nh ¶nh vÒ AP cña c¸c h·ng m¹ng næi tiÕng trªn thÕ giíi. H×nh 7.10 ThiÕt bÞ AP cña h·ng Planet H×nh 7.11 Access Point cña h·ng LinkSys H×nh 7.12 AP cña h·ng Dlink H×nh 7.13 CISCO AIRONET 1200 SERIES AP 140
 20. Access Point cã thÓ cÊu h×nh nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nhau phï hîp víi nhiÒu môc ®Ých sö dông kh¸c nhau nh−: Access Point, Access Point client, Bridge, Multiple Bridge 7.4.1.1 Access Point Mode ë chÕ ®é nµy khi client di chuyÓn hoÆc chuyÓn tíi mét vÞ trÝ kh¸c nã sÏ ®−îc roaming ®Ó liªn víi c¸c client kh¸c th«ng qua Access Point gÇn nhÊt .Cã hai th«ng sè ®Ó nhËn d¹ng gi÷a Access Point vµ client khi roaming ®ã lµ nhËn d¹ng dÞch vô SSID (Service Set Identification) vµ giao thøc m· hãa WEP (Wired Equivalent Protocol) Switch Roaming Laptop Laptop Laptop r r r A ccess Point Mode H×nh 7.14 ë chÕ ®é AP 7.4.1.2 Access Point Client Mode Tr−êng hîp nµy khi cÊu h×nh mét Access Point lµ client th× nã sÏ ®ãng vai trß nh− Client ®èi víi Access Point kh¸c nµo ®ã .VÝ dô nh− h×nh vÏ d−íi : C A ccess Point Client Mode Laptop Laptop Switch Switch Access Point A Mode B H×nh 7.15 ë chÕ ®é AP client Tr−êng hîp nµy ¸p dông khi mét sè m¸y ë ®Þa ®iÓm A ®−îc ®Æt cè ®Þnh vµ rÊt ®i d©y ®Õn ®ã vµ Access Point nèi vµo m¹ng A nµy sÏ ®−îc cÊu h×nh nh− mét client cña Access Point Mode phÝa B vµ C . 7.4.1.3 Access Point Brigde Tr−êng hîp nµy th−êng ¸p dông khi cã 2 m¹ng LAN ë 2 tßa nhµ c¸ch xa nhau muèn nèi víi nhau th«ng qua Access Point. Tr−êng hîp nµy angten cña Access Point 141

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản