Mạng ngoại vi và truy nhập P5

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
86
lượt xem
30
download

Mạng ngoại vi và truy nhập P5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Băng thông càng rộng thì SNEXT càng lớn . Tốc độ bít tỷ lệ với băng thông tín hiệu , mà cự ly hoạt động của HDSL giảm đi khi băng thông tăng lên (vì thế , tăng tốc độ bit)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạng ngoại vi và truy nhập P5

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Băng thông càng r ng thì SNEXT càng l n. T c đ bit t l v i băng thông tín hi u, mà c ly ho t đ ng c a HDSL gi m đi khi băng thông tăng lên (vì th , tăng t c đ bit). Hình v 3.29 cho th y c ly ho t đ ng c a HDSL quan h v i SNEXT. Chú ý gi m c ly ho t đ ng thì tăng t c đ bit. 3.4.5.6 CAP RADSL Hình 3.30: Ph c a tín hi u CAP RADSL chi u xu ng và chi u lên Ph c a tín hi u CAP RADSL theo chi u xu ng và chi u lên đư c cho trong hình 3.30. Lưu ý CAP RADSL là h th ng có t c đ bit và t c đ m u tin thay đ i, vì th , các băng thông c a đư ng xu ng và đư ng lên cũng thay đ i. Ph trong hình 3.30 là ph v i các băng thông c c đ i cho c hai chi u. B i vì CAP RADSL là m t h th ng FDM (Frequency Division Multiplexer), nên không có SNEXT liên đ i v i nó trong s i cáp. V i h th ng FDM, có SFEXT liên đ i v i c hai kênh chi u xu ng và lên, nhưng biên đ c a SFEXT bé hơn c a NEXT. M c dù v y, nhưng n u trên cùng s i cáp có truy n h n h p v i các DSL khác mà ph c a chúng ch ng l p lên các ph c a CAP RADSL theo hư ng ngư c nhau, thì c n ph i xem xét NEXT c a các DSL đó lên các kênh chi u xu ng và lên c a CAP RADSL. Hình 3.31: T m ho t đ ng c a CAP RADSL 272 Kbps theo chi u lên v i hi n di n c a NEXT t các h th ng DSL khác 128
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Hình 3.31 cho th y c ly ho t đ ng c a CAP RADSL 272 kbps theo chi u lên có hi n di n c a SFEXT và NEXT t các d ch v DSL khác bao g m ISDN, HDSL, 784 kbps SDSL, và T1 AMI. NEXT t HDSL và SDSL gi i h n c ly ho t đ ng c a CAP RADSL theo chi u lên vì ph c a chúng ch ng l p hoàn toàn lên ph kênh chi u lên c a CAP RADSL. C ly ho t đ ng c a CAP RADSL s xa nh t trong môi trư ng ch có SFEXT b i vì m c đ nhi u c a nó là th p nh t. NEXT t T1 AMI ít nh hư ng lên CAP RADSL theo chi u lên b i vì năng lư ng ch y u c a T1 AMI n m trong lân c n t n s 772 KHz và năng lư ng xuyên kênh c a T1 n m trong băng t n c a hư ng lên là tương đ i bé. S hi n di n c a NEXT t HDSL và SDSL làm gi m c ly ho t đ ng c a CAP RADSL theo chi u lên vào kho ng g n 12 kft khi so sánh v i SFEXT theo chi u lên. Hình 3.32: T m ho t đ ng c a CAP RADSL 680 Kbps theo chi u xu ng v i hi n di n c a NEXT t các h th ng DSL khác Hình 3.32 cho th y c ly c a CAP RADSL 680 kbps theo chi u xu ng có hi n di n c a SFEXT và NEXT t các d ch v DSL khác. Lưu ý r ng v i s hi n di n c a SFEXT thì kênh theo chi u xu ng ng n hơn kênh theo chi u lên, b i vì kênh chi u xu ng có t n s l n hơn nên suy hao l n hơn. C ly ho t đ ng c a kênh chi u xu ng khi có hi n di n c a SFEXT vào kho ng 18 kft. Nhi u lo n có nh hư ng l n nh t cho CAP RADSL là T1 AMI, b i vì năng lư ng c c đ i c a nó t i 772 KHz. Đ có c ly t t nh t là ch ng l i SFEXT và NEXT t SDSL 784 Kbps. Ph c a HDSL ch ng l p lên ph c a kênh chi u lên nhi u hơn lên ph c a kênh chi u xu ng CAP RADSL nên c ly c a kênh chi u xu ng CAP RADSL xa hơn kênh chi u lên CAP RADSL. Tóm l i, cách t t nh t đ tri n khai m t h th ng d a trên k thu t FDM như CAP RADSL là tri n khai toàn b CAP RADSL trong s i cáp và không có d ch v DSL nào d a trên k thu t tri t tín hi u d i trong cùng s i cáp. B i vì các kênh theo chi u xu ng và lên trong h th ng FDM chi m gi các băng t n khác nhau, không có NEXT, thay vào đó là có FEXT, nhưng FEXT có biên đ nhi u bé. 3.4.5.7 DMT ADSL Tương thích ph DMT ADSL trên cơ s FDM đã đư c đưa ra xem xét. Trong hình 3.30 v ra ph phát và NEXT c a các kênh DMT ADSL theo chi u xu ng. S tương thích ph c a DMT ADSL và CAP RADSL là gi ng nhau trong trư ng h p không có SNEXT. C hai đ u có SFEXT, và chúng ph i quan tâm đ n NEXT t các d ch v DSL khác trong s i cáp. Như v i CAP RADSL, DMT ADSL là h th ng có t c đ bit thay đ i, và các băng thông th t s c a các kênh theo chi u xu ng và lên tùy thu c vào t c đ bit và xuyên kênh. Hình 3.30 cho th y băng thông h u ích c c đ i c a các kênh theo chi u xu ng và lên. 129
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Đ đánh giá s tương thích ph c a DMT kênh chi u lên v i các d ch v khác, c n tính toán c ly ho t đ ng c a kênh theo chi u lên DMT 272 Kbps v i hi n di n c a xuyên kênh t các d ch v DSL khác. Hình 3.33 so sánh c ly ho t đ ng c a h th ng DMT kênh chi u lên 272 Kbps v i hi n di n c a c a NEXT t HDSL, T1 AMI, ISDN, 784 Kbps SDSL, và SFEXT. Đ làm rõ hơn, SFEXT là môi trư ng nhi u gây ít nghiêm tr ng nh t, có can nhi u t i thi u. T1 AMI cũng có can nhi u bé b i vì năng lư ng tín hi u AMI là r t bé trong băng t n c a kênh chi u lên DMT. Các nhi u lo n có nh hư ng nhi u nh t cho kênh theo chi u lên là HDSL và SDSL, b i vì NEXT t các d ch v này có m t băng thông hoàn toàn ch ng l p lên kênh theo chi u lên DMT. Ph ISDN có m t ph n ch ng l p lên kênh chi u lên DMT và vì th có ít va ch m lên c ly ho t đ ng c a kênh theo chi u lên hơn là c a HDSL và SDSL. Hình 3.33: Tương thích ph c a DMT kênh chi u lên đ i v i các DSL khác Đ đánh giá s tương thích ph c a DMT kênh chi u xu ng v i các d ch v DSL khác, c n tính toán c ly ho t đ ng c a kênh theo chi u xu ng DMT 680 Kbps v i s hi n di n c a xuyên kênh t các d ch v DSL khác. Hình 3.34 so sánh c ly ho t đ ng c a h th ng DMT kênh chi u xu ng 680 Kbps v i hi n di n c a c a NEXT t HDSL, T1 AMI, ISDN, 784 Kbps SDSL, và SFEXT. Hình 3.34: Tương thích ph c a DMT kênh chi u xu ng đ i v i các DSL khác 130
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Như v i kênh theo chi u lên, SFEXT là môi trư ng nhi u gây ít nghiêm tr ng nh t, có can nhi u t i thi u. M c dù th , c ly ho t đ ng c a kênh theo chi u xu ng ng n hơn so v i kênh chi u lên b i vì m ch vòng có suy hao cao hơn nh ng t n s c a kênh theo chi u xu ng. Ngư c l i v i kênh chi u lên, T1 AMI có can nhi u nh hư ng nhi u đ n kênh chi u xu ng b i vì năng lư ng tín hi u AMI cao hơn năng lư ng tín hi u DMT trong băng t n c a kênh chi u xu ng. V i HDSL, b i vì băng thông th t s c a HDSL ch ng l p hoàn toàn kênh chi u xu ng, nên nó là m t nhi u lo n có nh hư ng nhi u ti p theo trên đư ng dây. ISDN và SDSL có s va ch m t i thi u v NEXT đ i v i kênh chi u xu ng DMT. S suy gi m c ly ho t đ ng c a DMT v i hi n di n c a T1 AMI có nhi u lo n SFEXT m nh nh t là vào kho ng 6 kft. Tóm l i, HDSL và SDSL là nh ng nhi u lo n gây nh hư ng nhi u đ n kênh chi u lên c a DMT ADSL. T1 AMI là nhi u lo n gây nh hư ng nhi u cho kênh chi u xu ng c a DMT ADSL. Cách t t nh t đ tri n khai d ch v DMT ADSL theo k thu t FDM là tri n khai toàn b DMT ADSL trong s i cáp và lo i tr t t c NEXT. N u cáp có ch a m t s h n h p c a các DSL khác, thì NEXT t HDSL và SDSL là các nhi u lo n gây nh hư ng nghiêm tr ng đ n kênh DMT ADSL theo chi u lên, và T1 AMI và HDSL là các nhi u lo n gây nh hư ng nghiêm tr ng đ n kênh DMT ADSL theo chi u xu ng. 3.4.5.8 Tương thích ph c a CAP RADSL v i DMT ADSL Khi so sánh ph các kênh chi u xu ng và chi u lên c a CAP RADSL v i DMT ADSL, hi n nhiên có m t s ch ng l p gi a kênh chi u lên CAP RADSL và kênh chi u xu ng DMT ADSL. K t qu c a s ch ng l p này là khi mà các h th ng đư c tri n khai trong cùng s i cáp, s xu t hi n NEXT l n nhau. Nhưng theo hình 3.35 và 3.36 thì s ch ng l p này là t i thi u. Hình 3.35: So sánh ph c a CAP RADSL v i DMT ADSL 131
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Hình 3.36: So sánh ph c a CAP RADSL v i DMT ADSL Hình 3.37 cho th y đ th h n h p c a 49 NEXT t các tín hi u chi u lên CAP RADSL, chi u lên DMT ADSL, HDSL, và ISDN. Hình 3.37: Ph c a CAP RADSL chi u lên, DMT ADSL chi u lên, HDSL, và xuyên kênh ISDN Trong b ng 3.1 ch ra gi i h n c a b thu DMT ADSL 6,784 Mbps dùng k thu t FDM v i s hi n di n c a m t s nhi u lo n trên m ch vòng th nghi m 9 kft, 26-gauge. Gi i h n c a kênh chi u xu ng v i xuyên kênh t 20 nhi u lo n kênh chi u lên DMT ADSL dùng k thu t FDM và t 20 nhi u lo n kênh chi u lên CAP RADSL, v i c hai vào kho ng 5,5 dB. Gi i h n t 20 nhi u lo n HDSL là vào kho ng t 0,5 đ n 0,6 dB, x u hơn là 4,9 dB. 132
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Downstream 6,784 Mbps FDM DSL Interferer DMT Margin (dB) 20 HDSL 4.9 20 FDM DMT upstream 5.4 20 CAP RADSL upstream 5.5 B ng 3.1: Tương thích ph v i kênh chi u xu ng DMT 6,784 Mbps B ng 3.2 cho th y gi i h n c a b thu DMT ADSL 1,72 Mbps dùng k thu t FDM v i s hi n di n c a m t s nhi u lo n trên m ch vòng th nghi m 13,2 kft, 26-gauge. Gi i h n c a kênh chi u xu ng v i xuyên kênh t 24 nhi u lo n kênh chi u lên DMT ADSL dùng k thu t FDM và t 24 nhi u lo n kênh chi u lên CAP RADSL tương ng 7 dB và 7,4 dB. Gi i h n t 24 nhi u lo n ISDN là kho ng 3 dB đ n 3,4 dB, x u hơn là 4 dB. S nhi u lo n t HDSL không c n quan tâm b i vì HDSL không đư c tri n khai trên các m ch vòng l n hơn mi n CSA (Carrier Serving Area). Downstream 1,72 Mbps FDM DSL Interferer DMT Margin (dB) 24 ISDN 4.0 224 FDM DMT upstream 7.0 24 CAP RADSL upstream 7.4 B ng 3.2: Tương thích ph v i kênh chi u xu ng DMT 1,72 Mbps Tóm l i, m c dù kênh chi u lên CAP RADSL có m t băng thông l n hơn m t chút so v i kênh chi u lên DMT ADSL, nhưng năng lư ng ngoài băng c a nó thì bé hơn so v i kênh chi u lên DMT ADSL đư c xác đ nh trong T1.413. V i m c suy hao ngoài băng 50 dB c a ph kênh chi u lên CAP RADSL, s tương thích ph v i kênh chi u xu ng DMT là gi ng v i kênh chi u lên DMT ADSL. Trong m i trư ng h p, HDSL và ISDN có các nhi u lo n v i kênh chi u xu ng l n hơn kênh chi u lên c a DMT ADSL ho c CAP RADSL. Cho nên CAP RADSL là tương thích ph v i T1.413 ADSL (xem hình 3.37). 3.4.6 Đi u ch DMT (Discret Multitone) DMT là m t phương pháp dùng nguyên lý phân chia tín hi u đư ng dây thuê bao s , khi đó băng t n s d ng đư c phân chia ra thành 256 băng t n con (các kênh) v i m i băng t n là 4,325KHz. DMT s d ng thu t toán FFT (Fast Fourier transform) đ đi u ch và gi i đi u ch tín hi u. Vi c phân chia ph t n s ra thành nhi u kênh cho phép DMT ho t đ ng t t hơn khi mà các b phát sóng AM đang hi n di n. V i m i kênh, b đi u ch s d ng QAM. Vì s thay đ i s bit trên m i m u trong m t kênh, mà modem có th thích ng v t c đ . G.DMT và G.lite đ u s d ng DMT. Sơ đ kh i cơ b n c a b phát DMT đư c cho trong hình 3.38 và b thu DMT đư c cho trong hình 3.39. B phát t o ra và g i đi các m u DMT t c đ 1/T, v i T là chu kỳ m u DMT. Trong m i chu kỳ m u, d li u ngõ vào đư c đưa vào b đ m, và m i bit đư c ch đ nh ho c ánh 133
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p x vào m t trong N complex multi-level sub-symbols nh vào b mã hóa DMT. B phát DMT s th c hi n quá trình IFFT. K t qu m t hàm mi n th i gian đư c g i qua b bi n đ i D/A và b l c đư ng dây. Data Serial to 1 Output input parallel DMT to line 2 Line input IFFT D/A symbol filter data encoder buffer N DMT symbols N (complex) transmitted sub-channel serially symbols Hình 3.38: Sơ đ kh i cơ b n b phát DMT 1 Parallel Data Line DMT to serial out Line FFT 2 Filter A/D symbol output decoder data N buffer DMT symbols received N (complex) serially sub-channel symbols Hình 3.39: Sơ đ kh i cơ b n b thu DMT DMT v n có d ng đi u ch linh ho t, đ c bi t đ i v i vi c ánh x các bit vào trong các sub-channel symbol. Đ th c thi truy n d n t t nh t, ánh x ph i đư c th c hi n phù h p v i các dung lư ng tin t c c a các sub-channel riêng bi t. Chính vì v y cho nên nó thư ng n đ nh s bit nhi u nh t cho các sub-channel v i SNR cao nh t và t i thi u s sub-channel có s bit và SNR bé nh t. Hình 3.40: Ánh x các bit vào DMT sub-channels 134
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p 3.4.7 Đi u ch CAP/QAM CAP là m t bi n đ i không chu n c a QAM. CAP chia băng t n s d ng ra thành ba băng t n. Băng t n t 0 KHz ÷ 4 KHz dùng cho truy n d n POTS. Băng t n t 25 KHz ÷160 KHz dùng cho kênh chi u lên và băng t n 240 KHz ÷1,5 MHz dùng cho kênh chi u xu ng. V m t toán h c, CAP và QAM g n gi ng nhau. CAP và QAM k t h p tri t sóng mang. Vì sóng mang không mang thông tin nên vi c tri t sóng mang khi phát và t o l i đ u cu i là vi c ph bi n. Vi c tri t sóng mang yêu c u thêm các m ch đi n trong các thi t b đ u cu i QAM. QAM thi t l p chòm sao d a trên hai giá tr c a tín hi u thu đư c là đ l ch pha và biên đ . M i đi m trong chòm sao đ u xác đ nh đ l ch pha, biên đ và th hi n m t chu i bit xác đ nh. CAP là m t QAM đ c bi t v i chòm sao quay t do (vì không có sóng mang đ c đ nh chòm sao). M t ph n t trong m ch CAP đư c g i là hàm quay s xác đ nh các đi m c a chòm sao QAM. Vì v y, CAP đư c t o ra t QAM b ng cách thêm hàm quay vào máy thu và tri t sóng mang phía máy phát. Transmitter Hình v sau đây cho th y c u trúc lý tư ng c a b phát QAM, v i t n s sóng mang f0 và Ht đáp ng t n s c a b l c phát: Hình 3.41: B phát QAM Trư c khi chu i bit đư c phát đi, nó phân ra thành hai ph n b ng nhau: quá trình này t o ra hai tín hi u đ c l p nhau. Chúng đư c mã hóa riêng bi t nhau gi ng như trong đi u ch ASK. M t kênh (“in phase”) đư c nhân v i hàm cosine, trong khi kênh kia (“in quadrature”) đư c nhân v i hàm sine. V i cách này hai tín hi u l ch pha nhau 90 0. Hai tín hi u đi qua b c ng đ t o thành tín hi u phát đi trên kênh truy n. Tín hi u phát đi trên kênh truy n đư c tính b ng công th c: ∞ s (t ) = ∑ [v [n].h (t − nT )cos(2πf t ) − v [n].h (t − T ) sin(2πf t )] n = −∞ c t s 0 s t s 0 (3.1) V i: Vc [n ] và Vs [n] là các đi n áp đáp ng t o ra t m u th n c a hàm cosin và hàm sin tương ng. Receiver B thu QAM th c hi n quá trình ngư c l i c a b phát. C u trúc lý tư ng c a b thu QAM v i Hr là đáp ng t n s c a b l c thu đư c cho trong hình sau: 135
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Hình 3.42: B thu QAM Tín hi u thu đư c nhân v i hàm cosine, sine. Sau đó đi qua b l c thông th p đ tách thành ph n “in phase”, “in quadrature”. Bây gi ch còn là gi i đi u ch ASK và hai tín hi u dòng d li u đư c k t h p l i như ban đ u. 3.4.8 Đo th DSL End to End Section Service ATM & IP Section Provider ADSL Service Transmission RAS Gateway Central Customer Office Premises ATM Data Loop POTS POTS ATU-R ATU- ATU-R Network Splitter Splitter Modem Modem DSLAM PSTN Network Network Element Manager Hình 3.43: Phân l p đo th ADSL Trong chương hai, ph n 2.1.7 đã trình bày các phép đo l i cáp. Ph n này s trình bày v các k thu t đo cho h th ng DSL. Phân l p đo th : Căn c vào hình 3.43 ta có th chia l p đo th ADSL ra thành các l p như sau: • L p 1: Đo th l p v y lý , chính là các phép đo đã đư c trình bày trong 2.1.7. • L p 2: Đo th l p d ch v ADSL. • Đo th l p IP và l p ATM. • Đo th end to end. Qui trình đo th : • Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH) ti p nh n danh sách yêu c u l p đ t DSL. Danh sách có đ y đ các thông tin như sau: v Tên cá nhân/ pháp nhân đăng ký. 136
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p v Đ a ch đăng ký. v H tên ngư i liên h và đi n tho i liên h . v Thuê bao này đang s d ng đư ng dây đi n tho i lo i nào: đư ng dây đi n tho i s , đư ng dây ISDN, leased line, ho c l p đ t m t đư ng dây m i. v Phân lo i khách hàng: Cá nhân ngư i Vi t Nam, Cá nhân ngư i nư c ngoài, Doanh nghi p tư nhân, Công ty trách nhi m h u h n, Văn phòng đ i di n, Liên doanh, Doanh nghi p nhà nư c, Cơ quan thông tin, Đ i lý internet, Doanh nghi p nư c ngoài, Lãnh s quán, Cơ quan Đ ng/Nhà nư c, Cơ quan hành chính, … • Qui trình đo th tuân theo lưu đ sau đây: Nh n danh sách các thuê bao t TTCSKH Xác đ nh cáp do đài tr m nào qu n lý Nh p mã s cáp này vào chương trình khai thác thuê bao N S NE, line? Tr h sơ cho TTCSKH Y G i danh sách cho đo th Đo th kéo dây G i danh sách cho nhóm kh o sát Ph i h p đo ki m v i NMS N Th c hi n đ ng b Đ ng b ? Y Y N N Ki m tra t c đ ? Đ i cáp? Y Ghi nh n k t qu t t và g i cho b ph n tin h c danh sách các thuê bao th c hi n đư c Hình 3.44: Lưu đ đo th ADSL 137
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p 3.4.9 L p đ t DSL (ch y u xem xét l p đ t ADSL). 3.4.9.1 Đ u chuy n t i dàn MDF Đ i v i thuê bao có yêu c u s d ng tho i trên đư ng dây ADSL, mô hình chuy n dây đư c th c hi n như sau: Bư c 1: G b đo n dây nh y cũ đ u t BLOCK INSIDE đ n BLOCK OUTSIDE (n u có). Bư c 2: Đ u đo n dây nh y m i t BLOCK INSIDE sang BLOCK POTS. Bư c 3: Đ u đo n dây nh y t BLOCK ADSL sang BLOCK OUTSIDE. Block inside Böôù c 1 Block outside Ñöôø ng daây Toång ñaø i thueâ bao Böôù c 2 Thoaï i Böôù c 3 Block POTS Block ADSL DSLAM Thoaï i + döõ lieä u Hình 3.45: Đ u chuy n thuê bao khi có yêu c u s d ng đi n tho i Đ i v i thuê bao không có yêu c u s d ng tho i trên đư ng dây ADSL, mô hình đ u chuy n dây đư c th c hi n như sau: Bư c 1: G b đo n dây nh y cũ đ u t BLOCK INSIDE đ n BLOCK OUTSIDE (n u có). Bư c 2: Đ u đo n dây nh y m i t BLOCK ADSL sang BLOCK OUTSIDE. Block inside Böôù c 1 Block outside Ñöôø ng daây Toång ñaø i thueâ bao Thoaïi Böôù c 2 Block POTS Block ADSL DSLAM Thoaï i + döõ lieä u Hình 3.46: Đ u chuy n thuê bao khi không có yêu c u s d ng đi n tho i 3.4.9.2 Nh ng y u t c n lưu ý khi ch n đư ng dây ADSL • Phân b các dây ADSL trên các s i cáp khác nhau đ t i thi u xuyên kênh. • Ki m tra m i n i trên đư ng dây, các m i n i ph i b o đ m k thu t. 138
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p • Ch n dây thuê bao có xuyên kênh nh . Xuyên kênh nh nh t gi a các đôi thu c v các bó cáp khác nhau và khác bư c xo n. Hình 3.47: Ch n l a đôi dây cho ADSL trong m t s i cáp Hình 3.47 cho th y 5 nhóm cáp có 5 đôi cáp A,B,C,D,E có bư c xo n khác nhau. Xuyên kênh l n nh t s t các đôi 2A, 3A, 4A vì có cùng bư c xo n. Xuyên kênh t đôi 5A th p do tuy cùng bư c xo n nhưng không thu c nhóm cáp l i cách xa đôi 1A. 3.4.9.3 L p đ t t i nhà thuê bao (1) Sơ đ l p đ t các thành ph n thi t b theo c u hình G.DMT và G.Lite Tùy theo c u hình G.DMT ho c G.Lite mà có cách l p đ t tương ng. Các hình v sau đây cho th y cách l p đ t các thành ph n thi t b ADSL t i nhà thuê bao. Hình 3.48: L p đ t các thành ph n thi t b cho c u hình G.DMT 139
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p To telephone company Hình 3.49: L p đ t các thành ph n thi t b cho c u hình G.Lite (2) L p đ t modem Có th tóm t t vi c l p đ t modem ADSL qua các bư c chung như sau: Bư c 1: Th c hi n công vi c k t n i - N u là external modem: có th có c giao ti p Ethernet và USB. S d ng giao ti p Ethernet thì dùng cáp ethernet (cáp ethernet chu n T568A/B) n i t c ng ethernet trên modem đ n c ng ethernet trên máy tính. S d ng giao ti p USB thì dùng cáp USB (kèm theo thi t b ) n i t c ng USB trên modem đ n c ng USB trên máy tính. - N u là internal modem (modem card): thông thư ng k t n i v i máy tính qua giao ti p PCI. Khi đó có th c m modem card vào khe PCI còn tr ng bên trong máy tính. - K t n i line đi n tho i đ n modem: Đ i v i c u hình G.DMT dùng cáp RJ-11 k t n i t c ng RJ-11 (data wire) trên wall plate (tham kh o hình 3.48) đ n c ng LINE trên modem. Đ i v i c u hình G.Lite, dùng cáp RJ-11 n i t c ng MODEM trên ADSL Filter đ n c ng LINE trên modem (tham kh o hình 3.49). Bư c 2: C p ngu n cho modem (đ i v i external modem). Bư c 3: Cài đ t ph n m m. - N u k t n i modem v i máy tính b ng USB thì thông thư ng ph i cài đ t dirver cho modem. Còn k t n i v i máy tính b ng ethernet thì không c n ph i cài đ t driver cho modem. - Cài đ t các thông s cho ADSL: Đ b t đ u cài đ t, trong c a s Microsoft internet explorer (đ i v i Win XP) nh p đ a ch trang web c a modem (đ a ch này đư c cung c p trong tài li u hư ng d n s d ng và cài đ t modem) vào ô address và enter đ vào giao di n c a s c a trang web. Trong c a s này th c hi n các yêu c u theo ch d n. Trong các bư c th c hi n này, h th ng yêu c u ngư i s d ng nh p user name và password. - N u vi c cài đ t đã th c hi n đ y đ và đúng, thì ngư i s d ng đã có th truy c p đư c internet. 140
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p 3.5 HFC VÀ CABLE MODEM 3.5.1 M ng HFC HFC (Hybrid Fiber Coaxial) là m t m ng k t h p gi a cáp quang và cáp đ ng tr c đ t o ra m t m ng băng r ng. HFC đã đư c s d ng cho cable TV t th p niên 1990. Sơ đ ki n trúc cơ b n c a m ng HFC đư c cho trong hình v sau đây. Hình 3.50: Ki n trúc cơ b n m ng HFC M ng cáp quang m r ng t headend ch (master headend) đ n các headend vùng (regional headend), hubsite c a m ng lân c n và sau cùng là nút chuy n đ i quang-đi n (fiber optic node) đ ph c v t 500 thuê bao÷2000 thuê bao m i nơi. Master headend thư ng có các antenna parabol v tinh đ thu các tín hi u video trong không gian cũng như các lu ng IP. M t s master headend còn bao g m các thi t b đi n tho i đ cung c p các d ch v vi n thông đ n c ng đ ng. M t regional headend thu tín hi u video t master headend và thêm vào các kênh c a chính ph , kênh giáo d c, kênh công c ng khi đư c phép, ho c đưa vào chương trình qu ng cáo. Fiber optic node có m t b thu phát quang băng r ng có kh năng chuy n đ i tín hi u đi u ch quang chi u xu ng đ n t headend ra thành tín hi u đi n g i đ n thuê bao, cũng như chuy n đ i tín hi u đi n đ n t thuê bao ra thành tín hi u quang cho chi u ngư c l i. Tín hi u đi n chi u xu ng g i đ n thuê bao là tín hi u đi u ch RF n m trong d i t n t 50 MHz ÷1000 MHz. Cáp quang n i optical node đ n headend ho c hub theo point-to-point ho c star topology ho c ring topology. Fiber optic node cũng có m t reverse path transmitter đ g i thông tin t thuê bao đ n headend. M tín hi u theo chi u ngư c l i này có đi u ch RF n m trong d i t n t 5MHz÷42MHz, nh ng khu v c khác t 5 MHz ÷ 65 MHz. Ph n cáp đ ng tr c c a m ng k t n i t 25 ÷2000 thuê bao (thông thư ng 500 thuê bao) theo c u hình d ng cây và nhánh. Các b khu ch đ i RF đư c s d ng đ khu ch đ i tín hi u, bù l i suy hao do cáp, và các suy hao khác có nguyên nhân t chia cáp ho c r cáp. Các cáp đ ng tr c trung k đư c k t n i đ n optical node và có d ng c a coaxial backbone đ phân ph i các cáp k t n i nh hơn. Các cáp trung k cũng t i ngu n AC t 60V đ n 90V. Ngu n AC này cung c p cho các b khu ch đ i. T các cáp trung k , các cáp phân ph i nh hơn đư c k t n i đ n m t 141
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p c ng c a b khu ch đ i trung k đ t i tín hi u RF và ngu n AC xu ng các nhánh m ng riêng bi t. Khi c n thi t, các b kéo dài dây v i các b khu ch đ i phân ph i nh s khu ch đ i tín hi u đ gi công su t c a tín hi u TV m c mà TV có th ch p nh n đư c. Các dây phân ph i đư c m c vào các b r nhánh t nh ng đi m r riêng bi t đ d n đ n nhà thuê bao. Các b r nhánh d n tín hi u RF và ch n l i ngu n AC tr khi có các thi t b đi n tho i c n thi t có ngu n d phòng an toàn cung c p t h th ng ngu n cáp đ ng tr c. Các b k t cu i r nhánh v i các đi m r nhánh riêng bi t thư ng s d ng đ u n i lo i F (tham kh o 2.2.4). Dây r n i đ n nhà thuê bao, c n có n i đ t đ b o v h th ng t nh ng đi n áp nhi u. Tùy vào thi t k m ng, tín hi u có th đi qua b chia đ đ n cùng lúc nhi u TV. Trư ng h p có quá nhi u TV k t n i, thì ch t lư ng hình nh c a t t c TV trong nhà r t x u. 3.5.2 Truy n d n trên m ng HFC S d ng ghép kênh phân t n s (frequency division multiplexing), nên m t m ng HFC có th t i nhi u d ch v khác nhau, bao g m truy n hình tương t , truy n hình s (HDTV-High Definition Television), truy n hình theo yêu c u (VoD-Video on Demand), video s có chuy n m ch, đi n tho i, và truy n d li u t c đ cao. Đư ng truy n hư ng t i và hư ng lui đ u dùng chung m t cáp đ ng tr c, đây là đư ng truy n hai chi u trên cùng m t m ng t headend/hub office đ n thuê bao, và t thuê bao đ n headend/hub office. Các tín hi u chi u t i ho c chi u xu ng t i tin t c t headend/hub office đ n thuê bao, như là n i dung video, tho i và d li u internet. Các tín hi u chi u lui ho c chi u lên t i tin t c t thuê bao đ n headend/hub office, như các tín hi u đi u khi n STB, d li u cable modem, và tho i. Như v y, m ng HFC đư c c u trúc là không đ i x ng. Nh ng năm trư c đây, kênh chi u lui ch đư c s d ng cho m t vài tín hi u đi u khi n đ yêu c u các b phim, ho c các tín hi u giám sát tr ng thái. Các ng d ng này đòi h i băng thông r t bé. Sau này các d ch v c ng thêm đã đư c đưa vào m ng HFC, như d li u internet và tho i, do đó kênh chi u lui đư c s d ng nhi u hơn. Cable Multiple System Operators (MSOs) phát tri n các phương pháp đ g i các d ch v b ng tín hi u RF trên cáp quang và cáp đ ng tr c. Phương pháp nguyên th y đ truy n video trên m ng HFC mà cho đ n bây gi v n s d ng r ng rãi là đi u ch các kênh TV tương t tiêu chu n, cũng gi ng như phương pháp s d ng đ truy n d n các kênh truy n hình qu ng bá trong không gian. M t kênh TV tương t chi m băng thông 6 MHz. M i kênh có m t t n s trung tâm làm sóng mang (ví d : kênh 2 có t n s trung tâm là 55,25 MHz), do đó không có va ch m gi a các kênh li n k . Các kênh TV s t o ra m t cách truy n video hi u qu hơn b ng cách dùng mã hóa MPEG-2 ho c MPEG-4 trên các kênh QAM (Quadrature amplitude modulation). 3.5.3 IEEE 802.14 Nhóm làm vi c IEEE 802.14 đư c hình thành vào tháng 11 năm 1994 đ chu n hóa l p v t lý (PHY layer) và l p đi u khi n truy nh p đa phương ti n (MAC layer) cho các h th ng HFC. MAC layer • H tr các d ch v cho connectionless và connection-oriented • H tr QoS. • H tr CBR, VBR, ABR. • H tr các d ch v unicast, multicast, broadcast. 142
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p PHY layer • 500 thuê bao t i đi m thi t k tham chi u. • H tr sub-split (5 MHz÷40 MHz upstream), mid-split (5 MHz÷120 MHz upstream), và high-split (800 MHz÷1000 MHz upstream). • S d ng l i t n s chi u lên. • L a ch n đi u ch QAM 64 cho chi u xu ng. • QAM-64 v i 6 bit/Hz t o ra 30 Mbps trong 6 MHz. • Đi u ch QPSK đư c ch n cho chi u lên đ ch u đ ng nhi u l n. • Có m t vài kênh chi u lên trên m t kênh chi u xu ng. Có b n k thu t đi u ch s d ng 5,12 Msymbols/second cho chi u xu ng và m t k thu t đi u ch s d ng 1,28 Msymbols/second cho chi u lên. T c đ bit c a năm k thu t đi u ch này là: • QPSK: 2 bits/symbol x 5,12 Msymbols/second = 10,24 Mbps. • 16 QAM: 4 bits/symbol x 5,12 Msymbols/second = 20,48 Mbps. • 64 QAM: 6 bits/symbol x 5,12 Msymbols/second = 30,72 Mbps. • 256 QAM: 8 bits/symbol x 5,12 Msymbols/second = 40,96 Mbps. • QPSK: 2 bits/symbol x 1,28 Msymbols/second = 2,56 Mbps 3.5.4 Kh năng băng thông • Ph kênh chi u xu ng 550 MHz÷750 MHz. • Ph kênh chi u lên 5 MHz÷42 MHz. • Ph 550 MHz÷750 MHz cho 33 kênh 6 MHz. • Ph 5 MHz÷42 MHz cho 20 kênh 1,8 MHz. Chi u xu ng: • QPSK: 33 kênh FDM x 10,24 Mbps/kênh = 337 Mbps. • 16 QAM: 33 kênh FDM x 20,48 Mbps/kênh = 1013 Mbps. • 64 QAM: 33 kênh FDM x 40,96 Mbps/kênh = 1351 Mbps. Chi u lên: • QPSK: 20 kênh FDM x 2,56 Mbps/kênh = 51 Mbps 143
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p 3.5.5 Cable modem 3.5.5.1 Gi i thi u cabe modem • “CABLE” - M ng truy n hình cáp (CATV). • “MODEM” - Đi u ch và gi i đi u ch . • Cable modem có ba lo i: modem bên ngoài, modem bên trong, và STB (Set Top Box). Modem bên ngoài (External): Modem đư c k t n i b ng cáp ethernet đ n c ng ethernet (RJ-45) c a máy tính. Modem bên trong (Internal): Modem đư c l p đ t bên trong máy tính. STB (Set Top Box): STB k t n i đ n TV và bàn phím /mouse đ đi u khi n g i đi các yêu c u. • Sơ đ kh i cable modem 144
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Tuner: Chuy n các kênh TV thành m t t n s th p hơn c đ nh (6-10 MHz). Demodulation: Th c hi n ch c năng A/D, s a l i và đ ng b MPEG. MAC: Tách d li u t các khung MPEG, l c các modem khác, … Burst Modulation: th c hi n mã hóa R-S, đi u ch , chuy n đ i t n s , chuy n đ i D/A, … Interface: Có th là bus PCI, USB, Ethernet, … • Dòng d li u chi u xu ng: o T ns : 65-850 Mhz. o Băng thông: 6 MHz (USA) ho c 8 MHz (EU). o Đi u ch : 64-QAM ho c 256-QAM. o T c đ d li u: 27-56 Mbps (4-7 MBps). • Dòng d li u chi u lên: o T ns : 5-65 Mhz. o Băng thông: 2 MHz. o Đi u ch : QPSK ho c 16-QAM. o T c đ d li u: 3 Mbps (g n b ng 400 KBps). • Khuôn d ng d li u chi u xu ng: MPEG Payload SYNC Byte MPEG Header MPEG Payload SYNC Byte • Khuôn d ng d li u chi u lên: ATM Payload Gap U.V 16 bit ATM Header ATM Payload Gap U.V 16 bit 145
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p 3.5.5.2 Mô hình ki n trúc phân l p cable modem Others ATM LLC Others ATM LLC Headend MAC Station MAC L p MAC Upstream Downstream Upstream Downstream L p v t lý PHY PHY PHY PHY Downstream channel 450 MHz÷750 MHz Upstream channel Kênh 5 MHz÷45 MHz Hình 3.51: Ki n trúc phân l p cable modem/headend IEEE 802.14 xác đ nh mô hình tham chi u cho cable modem và b đi u khi n headend. Ki n trúc tham chi u là m t kh i có nhi u t ng c n đ xác đ nh ki n trúc phân l p. Mô hình tham chi u là b ng ki n trúc chi ti t d a trên đó đ xây d ng các thi t b . Mô hình ki n trúc phân l p cable modem/headend đư c cho trong hình 3.51 và g m có: • Kênh (Channel). • L p v t lý (Physical (PHY) layer). • L p MAC (MAC layer). y ban IEEE 802.14 phát tri n ba tài li u tiêu chu n. Các tài li u này đư c dùng đ chu n hóa l p v t lý. Ba tài li u đó là: • Mô hình kênh cho chi u lên. • Mô hình kênh cho chi u xu ng. • S h i t các đ c tính k thu t. 3.5.5.3 Ph cable modem Ph t n s c a kênh chi u lênh và chi u xu ng có v trí khác nhau như ch ra trong hình 3.52. Băng thông 400 MHZ t 50 MHz÷450 MHz đư c dùng truy n các tín hi u TV kênh chi u xu ng, bao g m NTSC tương t , âm thanh đi u ch FM. Băng thông 40 MHz t 5 MHz÷45 MHz đư c dùng cho các kênh s RF chi u lên. M i kênh có đ r ng t 1 MHz÷6 MHz, và có kh năng t i băng thông s trong t m t 1,6 Mbps đ n 10 Mbps khi s d ng k thu t đi u ch QPSK. Các kênh RF chi u lên đư c thi t k đ truy n các thông tin đi u khi n và d li u đ n headend. M t s lư ng l n các kênh chi u xu ng n m trong băng t n 300 MHz gi a 450 MHz và 750 MHz. Các kênh RF này đư c dùng đ phát qu ng bá d li u và tin t c t headend đ n t t c tr m thu. Ph t n s c a cable modem đư c cho trong hình v sau đây: 146
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p UPSTREAM DOWNSTREAM DIGITAL DIGITAL 1 2 n 1 2 3 m DOWNSTREAM ANALOG 5 45 50 450 750 MHz Hình 3.52: Ph RF c a cable modem 3.5.5.4 Ánh x ph c a cable modem Truy n thông gi a headend và cable modem có th đ t đư c t t nh t như mô t trong hình 3.53. M t b thu cable modem (xem như m t tr m) đư c k t n i đ n t t c các kênh 6 MHz chi u xu ng (t kênh 1 đ n kênh m) c a ph . Cable modem ph i có kh năng đi u ch nh b t đư c b t kỳ m t băng t n nào trong các băng t n 6 MHz đ nh n d li u t headend. T i k t cu i đ u phát, cable modem cũng ph i có kh năng phát b t kỳ m t kênh chi u lên nào trong t 1 đ n n kênh chi u lên như mô t trong hình v . Downstream 450 MHz÷ 740 MHz 1 2 3 m Headend Station # 1 Station # 2 Station # x 1 2 3 n Upstream 50 MHz÷ 45 MHz Hình 3.53: Ánh x ph Headend/station Đ i tho i gi a cable modem và headend đư c kh i t o khi m t modem l p đ t vào. Nó t đ ng b t đ u l ng nghe các kênh chi u xu ng, tìm ki m và ghi nh n thi t b c a nó. M ng đáp ng l i b i vi c ch đ nh các kênh chi u lên thích h p mà trong đó nó có th truy n d li u c a nó. Tùy thu c vào c u hình c a headend mà m t kênh chi u xu ng thông thư ng đư c liên k t v i các kênh chi u lên. Đ i tho i gi a headend và các station là do l p qu n tr MAC ch u trách nhi m. Kh năng mà m t station dò và c u hình các c ng v t lý c a nó trong h th ng đư c tham chi u như là frequency-agile cable modem. 3.5.6 POST trên HFC C u hình POST trên HFC đư c ch ra trong hình 3.54. M t b chuy n m ch ho c DLC đư c đ t t i headend. B đi u khi n headend nh n kênh tho i t các cable modem đ t t i nhà thuê bao và nó thông qua DLC ho c b chuy n m ch đ ti n hành x lý. N u headend có trang b DLC thì các trung k T1 truy n d n các m ch tho i s đư c k t n i đ n m t t ng đài class 5 g n đó dùng đ x lý cu c g i. 147

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản