intTypePromotion=1
ADSENSE

Mạng xã hội hỗ trợ nghề an ninh thông tin

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

75
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta thường nghe nói về mối đe dọa an ninh từ việc nối mạng xã hội, dù đó là Facebook được sử dụng cho kỹ thuật xã hội, hay sâu máy tính và các lỗ thủng an ninh đe dọa Twitter. Nhưng một số chuyên gia an ninh thông tin đã công nhận đôi khi sử dụng các mạng xã hội đã hỗ trợ mạng của họ, làm tăng thương hiệu cá nhân và nghề nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để mạng xã hội có thể mang lại các lợi ích thì chưa phải ai cũng nắm rõ. Vậy làm thế nào để các chuyên gia an ninh thông tin đã công nhận đôi khi sử dụng các mạng xã hội đã hỗ trợ mạng của họ, làm tăng thương hiệu cá nhân và nghề nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để mạng xã hội có thể mang lại các lợi ích thì chưa phải ai cũng nắm rõ. Vậy làm thế nào để các chuyên gia an ninh thông tin có thể sử dụng ba mạng xã hội hàng đầu là Facebook, linkedin và Twitter - để làm phong phú chuyên môn an ninh thông tin của mình. Bài viết sau đây sẽ trả lời tất cả các câu hỏi trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạng xã hội hỗ trợ nghề an ninh thông tin

AN TOAN -<br /> <br /> BAO MAT<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mang xa hoi h6 trg<br /> nghe an ninh thong tin<br /> Chung ta thuong nghe ndi ve moi de doa an ninh bien va duoc hieu la danh rieng cho nghe nghiep.<br /> tu viec ndi mang xa hpi, du do la Facebook dupe Linkedln dupe thiet ke cho viec ndi mang chuyen<br /> su dung cho ky thuat xa hpi, hay sau may tinh va nghiep va tim kiem viec lam va cd mdt ty le chap<br /> cac 16 thung an ninh de doa Twitter. Nhung mot so nhan rdng rai trong nghe an ninh thdng tin. Trang<br /> chuyen gia an ninh thong tin da cong nhan doi khi mang nay cho phep thanh vien tao ra mdt hd so true<br /> <br /> sir dung cac mang xa hpi da hd tro mang cira hp, tuyen tuong duong vdi torn tat cua ngudi do. Ngudi<br /> lam tang thuong hieu ca nhan va nghe nghiep. Tuy sir dung Linkedln cd the' sau do tao ra cac ket ndi<br /> <br /> nhien, lam the nao de mang xa hdi cd the mang lai tren toan mang vdi ngudi khac, cac to chirc va cac<br /> <br /> cac lpi ich thi chua phai ai ciing nam ro. nhom quan tarn dac biet.<br /> <br /> Vay lam the de chuyen gia ninh Lam the nao de sir dung Linkedln? Don gian,<br /> nao cac an thdng<br /> tin cd the sir dung ba mang xa hdi hang dau la Linkedln la mdt cdng cu tuyet vdi cho viec nghien<br /> Facebook, Linkedln va Twitter -<br /> <br /> de' lam phong phii cuu mang va tim kiem thdng tin viec lam. Chiing ta<br /> <br /> chuyen mdn an ninh thdng tin cua minh. thudng ndi ve tarn quan trong cua tri thirc trong viec<br /> hoach dmh nghe nghiep -<br /> <br /> neu muc tieu cua ban la<br /> trd thanh mdt CISO (Trudng ban an ninh thdng tin),<br /> LINKEDIN: MANG XA HOI CHUYEN VE<br /> ban nen biet trai nghiem, dao tao va<br /> NGHE NGHIEP bang cap nao<br /> <br /> ma mdt CISO can phai cd. Linkedln la mdt nguon<br /> Day la cdng cu mang xa hdi dupe su dung pho thu thap thdng tin thii vi nhu vay vi no dua tren<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI CNTT & TT KY 2<br /> (11.2009)<br /> AN TOAN -<br /> <br /> BAO MAT<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> FACEBOOK: XAY DUNG CAC<br /> <br /> MOI QUAN HE VE NGHE AN NINH<br /> <br /> THONG TIN, KINH DOANH<br /> <br /> Trong khi phan ldn moi ngudi nghi ring<br /> Facebook co ban la danh cho cac sinh vien<br /> <br /> hoac chi theo mdt each khac la duy tri hen<br /> <br /> lac vdi cac ban cu thdi trung hpc hay dai<br /> <br /> hpc, Facebook tren thuc te nhanh chdng<br /> trd thanh mdt cdng cu de duy tri mang ludi<br /> <br /> cdng viec. (Mike, la vi du cd nhieu cac mdi<br /> I quan he lam viec hon la cac mdi quan he<br /> <br /> ca nhan tren Facebook).<br /> <br /> y tuong "ba cap dp sap xep". Ban co the xem cac<br /> Cdng viec va viec img dung nghe nghiep chinh<br /> <br /> thdng tin khong chi ve ban biet ma con cac ket ndi cua Facebook la duy tri cac mdi quan he vdi mang<br /> va con ngudi duoc ket ndi. Vi du, Mike Murray, mdt ludi ciia ban. Mdt khi ban da thuc hien ket ndi trong<br /> <br /> chuyen gia an ninh (http://www.linkedin.com/in/ qua trinh phong van, vi du, Facebook la mdt each tot<br /> <br /> mikemurray), cd 366 ket ndi cho phep truy cap den de duy tri cac dudng day lien lac thdng sudt. Trudc<br /> <br /> gan 5,7 trieu ngudi d cap sap xep thu ba. day, lien lac yeu cau ban phai gin thu hay nhac<br /> <br /> Bieu nay vd huu ich cho viec vi dien thoai mdi lan ban mudn lien lac. Facebook, cho<br /> ciing nghien cuu<br /> <br /> ban cd the tiep can rdng vdi nganh, tham chi neu phep cac thanh vien bd sung "ban be", gui cho hp<br /> <br /> ban chi biet cd vai ngudi. Mike cd the tim kiem thuat cac tin nhin va chia se thdng tin, cd the dupe su<br /> <br /> <br /> dupe 2.200 ngudi cd chirc danh dung de duy tri su lien lac do nhanh chdng va de<br /> ngu CISO va biet<br /> <br /> cdng viec nhu vay. Mike cd the doc cac thdng tin dang.<br /> va qua trinh cua hp va biet ve cac qua trinh va trai Trong khi Linkedln chii yeu danh cho cac lpi ich<br /> nghiem de tham dinh mdt ngudi tro thanh mdt CISO.<br /> nghien ciiu, thi Facebook chii yeu dupe sir dung de<br /> Ban cd the thuc hien budc di tuong tu va tim kiem tri mdi quan he gan gui. Facebook la noi de<br /> duy cac<br /> <br /> thdng qua mang ludi ciia ban de' phat hien nhieu chia se cac mdi quan tarn, cac birc anh va cac thdng<br /> dieu khac d do. diep ngin; cho hai ket ndi de nim<br /> no phep ngudi<br /> Bieu nay lam cho Linkedln trd thanh mdt dupe cac thdng tin ve cudc song cua nhau theo each<br /> cdng<br /> cu nghien cuu huu ich cho nhung ngudi tim viec. (khong can cd nhieu nd luc) thu dien tir va dien thoai<br /> <br /> Vi du, gia du ban cd phong vdi Mike de khong lam duoc. Bieu nay cd nghia la ban cd the cd<br /> van Murray<br /> lam viec vdi dng ta vdi tu each la mdt tu van vien. duoc cac mdi quan he sau sic va chan thuc hon vdi<br /> <br /> Bang each tim trong hd so ciia Linkedln, ban cd the cac thanh vien trong mang ludi ciia minh. Thdng<br /> tim hieu dupe Mike hpc trudng nao, mdt so sd thich, qua Facebook, ngudi quen biet va ddng nghiep cd<br /> <br /> blog va cac trang web true tuyen. Thdng tin nay cd the trd thanh ban than, va nhung dng sep trudc day<br /> the rat huu ich de hinh thanh mdt ket ndi vdi Mike cd the trd thanh cd van kinh nghiem. Ket ndi bd<br /> <br /> trong qua trinh phong van. sung nay cho cac thanh vien cua mang cd the giup<br /> rui<br /> cai thien nghe nghiep (Chii y: se ro neu ban chia<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 46 TAP CHI CNTT & TT KY 2 (11.2009)<br /> AN TOAN -<br /> <br /> BAO MAT<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> se qua nhieu thong tin).<br /> Co ve nhu Facebook khong pho bien vol mot so<br /> <br /> <br /> ngudi gia, nhung no clang ngay cang dugc chap<br /> nhan rdng rai. Vi du, Mike gan day da nhan dupe<br /> mdt thiep mdi cudi qua Facebook -<br /> <br /> hen lac cua<br /> <br /> <br /> Mike da khong gui di thiep giay nhung da mdi tai<br /> ca nhung ngudi ban cua anh den vdi "su Men" cua<br /> <br /> Facebook. Follow<br /> tfi<br /> me on<br /> DEscficEN 7 Fullscreen<br /> Twitter<br /> <br /> TWITTER: HO TRO CAC CHUYEN GIA AN Chit de chung nen rd rang: Hai lpi ich chinh ciia<br /> NINH TAP HOP THONG TIN, MO RONG Twitter la mdt cdng cu de tap hop thdng tin va theo<br /> <br /> MANG LUOT each xay dung va md rdng mang ciia ban. Tren thuc<br /> <br /> Su pho bien cua Twitter da bung no trong nam te, cd mdt danh sach ciia tat ca cac chuyen gia an<br /> <br /> <br /> 2009. Chiing ta van thudng dugc nghe nhung binh ninh tren Twitter dupe biet den nhu la Security<br /> luan cho rang Twitter, mdt dich vu tieu blog cho Twits (http://vvvvvv.security-twits.com/). Nhin vao<br /> <br /> <br /> phep cac thanh vien gui tin nhan ngan (con biet danh sach nay se cho ban y tuong rdng rai ve cdng<br /> den nhu la "tweets"), la "mat thdi gian" va "vd bd". ddng an ninh tren Twitter, va nhung ngudi ma ban<br /> <br /> Tuy nhien, ddi vdi nhung ai biet su dung, Twitter la cd the ket ndi.<br /> <br /> mdt co hdi de sit dung thdng tin tong hop cua nganh Mdt khi ban d tren Twitter, ban<br /> phan su dung cua<br /> <br /> an ninh. Tren thuc te, khi viet bai bao nay, Mike ban. Mdt sd thanh vien<br /> phu thudc vao cua cdng<br /> (ngudi @mmurray tren Twitter http://www. twitter. ddng an ninh dudng nhu gui cac cap nhat d mire<br /> com/mmurray) da sit dung Twitter de thu thap cac y gan nhu nhanh nhat, trong khi mdt sd ngudi khong<br /> Men ve mang xa hdi da giup do cac chuyen gia an<br /> cap nhat hang tuan, thich an va lang nghe. Mdt so<br /> <br /> ninh nhu the nao de nang cao chuyen mdn. Sau day chi cap nhat nhung cai ve minh, trong khi so Miac<br /> <br /> la mdt so cau tra ldi dang chit y: dam thoai, Twitter gan nhu la mdt khach<br /> su dung<br /> Kevin Riggins (@Miggins) cho biet Twitter huu hang nhan tin tire thdi. Mdt dieu quan trong nhat<br /> <br /> ich ddi vdi "nhung kha nang de nhan dupe cau trong viec su dung Twitter la ban ket ndi vdi nhieu<br /> <br /> tra ldi cho nhung cau hdi khd, day manh cac trai thanh phan cdng ddng an ninh thdng tin ma ban<br /> <br /> nghiem rdng hon... No cung cho thay tdi cam ket mudn ket ndi va theo each cai tien cac mdi quan he,<br /> <br /> trong nganh" tri thuc va chuyen mdn cua ban.<br /> <br /> Martin Fisher (@armorguy) cho biet cac mang xa Tom lai, neu ban khong hien dien d mdt trong<br /> <br /> hdi "da gidi thieu tdi vdi nhung ngudi tdi chua bao nhung trang mang xa hdi, ban cd the bo Id mdt sd co<br /> <br /> <br /> gid gap go va md rdng Men thirc cita tdi va cho phep hdi tiem nang de md rdng va nang cao chuyen mdn<br /> <br /> tdi tiep can cac y tuong". ve linn wc an ninh. Cd rat nhieu co hdi de nghien<br /> Damon Cortesi cho biet Twitter ciiu, hpc hdi va ket ndi vdi nhung ngudi khac trong<br /> (@dacort) va cac<br /> <br /> <br /> xa hdi khac "da cho phep tdi hen lac/tuong nganh ma ban cd the trong dpi vao mang xa hdi.<br /> mang<br /> tac vdi mdt so ngudi va cac nguon hrc ma tdi nghi Nguyen Viet Dai<br /> <br /> chua bao gid tdi dupe tiep can". (Nguon Lee Kushner and Mike Murray 8,2009)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI CNTT & TT KY 2 (11.2009) 47<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=75

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2