intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Marketing trong việc cải thiện mối quan hệ trong cty

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

160
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp cho cty có hướng cải thiện những mối quan hệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing trong việc cải thiện mối quan hệ trong cty

  1. MARKETING - C I THI N VAI TRÒ VÀ QUAN H C A MARKETING TRONG CÔNG TY Tác gi : PHILIP KOTLER H I TH O QU C T V MARKETING T h p Giáo d c PACE ăng cai t ch c Vài thông tin v tác gi : • Philip Kotler là m t giáo sư l i l c v Ti p th Qu c t t i trư ng Qu n tr Kellogg thu c ih c Northwestern. • Ông ư c xem như là cha c a marketing hi n i và là m t trong 4 “b c th y” qu n tr c a m i th i i. • M t s sách c a ông ư c d ch và phát hành t i Vi t Nam: Principles of Marketing, Marketing Management, Lateral Marketing ... ây tôi xin gi i thiêu bài vi t nh : Marketing m i cho th i im i HAI THÁCH TH C MÀ CÔNG TY B N PH I IM T 1. Li u công ty b n có th b o v th trư ng c a mình trư c s thâm nh p c a các nhãn hi u nư c ngoài hay không? 2. Li u công ty b n có th phát tri n ư c m t nhãn hi u m nh a phương, qu c gia, khu v c và toàn c u? LI U CÔNG TY B N CÓ TH B O V TH TRƯ NG TRONG NƯ C KHÔNG? • Các i th c nh tranh nư c ngoài s không ch theo u i th trư ng cao c p. H s quan tâm n c th trư ng c p trung và th c p. • Bi n pháp b o v ch y u cho công ty b n chính là phát tri n ch t lư ng, kh năng c i ti n, s khác bi t, nhãn hi u và d ch v . Nói m t cách ng n g n là làm marketing! •V n là công ty b n ang c t gi m chi phí trong khi ph i y m nh các ngu n l c marketing và bán hàng. CÔNG VI C KINH DOANH C A B N ÒI H I HI U BI T SÂU S C HƠN V MARKETING • Hãy t p trung trư c h t vào khách hàng, th hai là vào nhân viên, th ba là i tác và th tư là các i th c nh tranh. • ng nghĩ r ng marketing ch là qu ng cáo và bán hàng. • S d ng các nghiên c u th trư ng hư ng d n chi n lư c. • T p trung vào m t khu v c th trư ng mà b n có th cung c p m t giá tr cao hơn thông qua s khác bi t và thích h p. • Tránh vi c gi m giá b o v th ph n. T t hơn là nên tăng l i ích cho khách hàng. HƯ NG I CHI N LƯ C C A M T QU C GIA • Phát tri n s n ph m trong nư c có chi phí th p và ch t lư ng trung bình. • Phát tri n s n ph m trong nư c có chi phí th p và ch t lư ng cao. • S n xu t s n ph m cao c p cho các công ty khác. • S n ph m có nhãn hi u n i ti ng (khu v c) • S n ph m có nhãn hi u n i ti ng (toàn c u) • S n ph m có nhãn hi u vư t tr i (toàn c u) B N NHI M V CHÍNH 1. C i thi n vai trò và quan h c a marketing trong công ty.
  2. 2. Tìm ki m các cơ h i m i. 3. Tìm cách truy n t m i. 4. S d ng công ngh m i và o lư ng k t qu t ư c. 1. C I THI N VAI TRÒ VÀ QUAN H C A MARKETING TRONG CÔNG TY 1.1. B n quan i m khác nhau v marketing c a các CEO •M c 1. Marketing là m t thu t ng th i thư ng nói v vi c s d ng qu ng cáo và bán hàng bán s n ph m. Marketing= 1P. •M c 2. Nhi m v c a marketing là phát tri n marketing t ng h p (S n ph m, Giá c , a i m, Xúc ti n). Marketing= 4P. •M c 3. Nhi m v c a marketing là nghiên c u th trư ng và áp d ng phân khúc th trư ng, xác nh m c tiêu và nh v (STP) tìm ki m và khai thác các cơ h i. •M c 4. Marketing là tri t lý công ty, mang n tăng trư ng kinh t b ng cách giúp chúng ta giành ư c, duy trì và phát tri n s hài lòng c a khách hàng 1.2. Cách th c marketing mang n thành công • “Câu th n chú” c a marketing: CCDVTP • Quy trình marketing: R ⇒ STP ⇒ MM ⇒ I ⇒ C 1.3. T ch c công vi c c a m t t ch c marketing hi n nay • Giám c marketing (CMO) • Phó giám c marketing • Giám c nhãn hi u • Giám c s n ph m • Giám c phân o n th trư ng • Giám c kênh phân ph i • Giám c ph trách giá c • Giám c truy n thông qu ng cáo • Giám c ph trách cơ s d li u • Nhân viên marketing tr c ti p • Giám c ph trách internet • Giám c marketing quan h công chúng • Giám ôc marketing toàn c u, khu v c, a phương • Chuyên gia phân tích marketing • Chuyên gia nghiên c u marketing • Ngư i thu th p thông tin v marketing
  3. 1.4. Chi n th ng b ng cách t o ra giá tr cho ngư i có quy n l i liên quan • Trong cu n “T t t n vĩ i”, Jim Collins ã nh nghĩa các công ty “vĩ i” là nh ng công ty t k t qu tài chính hàng u và nh ng c i m tiêu bi u c a nh ng công ty ó. • Jag Sheth và ng tác gi c a ông nh nghĩa các công ty vĩ i là các công ty “v nhân sinh” và các công ty i x t t v i 5 nhóm i tư ng ư c hư ng l i ích kinh doanh: SPICE: xã h i, i tác, nhà u tư, c ng ng và nhân viên. • Các công ty ư c ưa thích g m: Amazon, BestBuy, BMW, CarMax, Caterpillar, Commerce Bank, Container Store, eBay, Google, Harley Davidson, Honda, IDEO, IKEA, JetBlue, Johnson&Johnson, Jordan’s Furniture, LL. Bean… • Sheth ã r t ng c nhiên th y r ng nh ng công ty này có ho t ng tài chính t t hơn các công ty mà Collins c p • Nh ng công ty ư c yêu thích này u có nh ng c i m chung sau: + H hư ng t i l i ích c a c 5 nhóm có quy n l i liên quan. + Tr lương không quá cao cho nh ng nhân viên qu n lý c p cao. + Th c hi n chính sách c i m trong vi c thăng ti n lên nh ng v trí qu n tr c p cao. + Lương b ng và l i ích cho nhân viên khá cao tùy theo t ng lo i, nhân viên ư c ào t o lâu hơn và t l nhân viên ngh vi c th p. + H tuyên dương nhân viên tâm huy t v i khách hàng. + H coi nhà cung c p là nh ng i tác th c s , c ng tác v i h trong vi c tăng năng su t, ch t lư ng, gi m chi phí. + H tin r ng văn hóa doanh nghi p là tài s n l n nh t và là l i th c nh tranh u tiên. + Chi phí marketing c a h th p hơn nhi u so v i các i th trong khi h t ư c s hài lòng và s trung thành c a khách hàng cao hơn nhi u.
  4. • Côngvi c marketing c a h là: + Thúc y qu ng cáo truy n mi ng thay vì qu ng cáo nhãn hi u. (Google và Starbucks không h qu ng cáo) + H không tin vào k t qu c a t p trung bán hàng và khuy n mãi thư ng xuyên. • Sheth và m t s tác gi khác ưa ra ýtư ng này như là m t khung m u marketing m i c a th k 21, i l i v i marketing truy n th ng c a th k 20, cái mà h cho r ng quá “hi u chi n” và nhi u k x o. 1.5. Cái gì c n tr th c hi n marketing trong công ty b n 1.6. N u b n ư c b nhi m làm CMO b n s t văn phòng c a b n g n văn phòng nào trong s các văn phòng sau? 1. Phòng CEO 2. Phòng CFO 3. Phòng CTO 4. Phòng CIO 5. Phòng VPS 1.7. Công vi c CMO là làm gì? 1. Qu n lý toàn b khách hàng, i di n cho ti ng nói c a khách hàng, th c hi n phong cách hư ng v khách hàng, nh hư ng b i khách hàng, t ó có và gi ư c lòng trung thành t khách hàng. 2. T p h p nh ng th u hi u v khách hàng phát tri n s n ph m và d ch v m i nh m tm c tiêu tăng trư ng. 3. Là ngư i qu n lý nhãn hi u doanh nghi p và th c hi n phát tri n nhãn hi u.
  5. 4. Phát tri n công ngh và k năng marketing trong toàn công ty. 5. Tính toán và ch u trách nhi m v chi phí marketing, chi phí truy n thông và nh ng chi phí d ch v khác. 6. Th u hi u danh m c khách hàng c a doanh nghi p 1.8. M t s phát bi u c a các CMO • i u làm Carter Cast ng c nhiên nh t khi ông tr thành CMO là “tôi có th ph i h p r t nhi u v i các ho t ng phòng ban khác ngoài marketing. Trư c kia tôi không bi t r ng ó là m t nhi m v mang tính t ng h p, toàn di n. Sau ó, tôi nh n ra r ng tôi c n ph i hi u c nh ng v n như cung c p s n ph m, chi phí hòa v n và k toán”- CMO và sau ó là CEO c a Wal- Mart.com, ông Carter Cast. • “B n k t n i v i nh ng nhà qu n lý c p cao nh t trong t ch c, ng th i cũng làm vi c v i các k sư và nh ng nhà khoa h c - nh ng ngư i làm vi c t i hi n trư ng… B n ph i tìm ra cách k t h p t t c nh ng thành ph n này nh m em l i trách nhi m cao v marketing cũng như các cam k t i v i các chương trình marketing.” CMO c a Yahoo, Cammine dinnaway 1.9. Bán hàng i trư c Marketing • Kh i u là bán hàng. • Marketing i sau nh m h tr các nhân viên bán hàng b ng cách: S d ng nghiên c u marketing o lư ng quy mô và phân khúc th trư ng. S d ng phương ti n thông tin xây d ng nhãn hi u và các công c ph thêm. Tìm ra các manh m i thông qua marketing tr c ti p và các bu i gi i thi u s n ph m. • Trư c ây, marketing n m trong phòng bán hàng. • Sau ó, marketing phát tri n thành m t phòng riêng bi t, ch u trách nhi m v k ho ch marketing (4P)và xây d ng nhãn hi u 1.10. Khác bi t trong phong cách và quan i m
  6. TÁM CÁCH THÚC YS LIÊN K T MARKETING - BÁN HÀNG 1. Thư ng xuyên t ch c h p gi a hai b ph n MKT và bán hàng. 2. T o i u ki n cho nh ng ngư i làm MKT và nh ng ngư i bán hàng giao ti p v i nhau. 3. T ch c nh ng nhi m v ph i h p và luân phiên công vi c gi a nhân viên MKT và nhân viên bán hàng. 4. Phân công m t ngư i t b ph n MKT sang làm vi c v i l c lư ng bán hàng và giúp nh ng ngư i làm MKT hi u ư c nh ng v n c a b ph n bán hàng m t cách t t hơn. 5. B trí b ph n MKT và b ph n bán hàng trong cùng m t tòa nhà ho c cùng m t khu v c t i a hóa s ph i h p c a h . 6. t ra các ch tiêu v phân chia thu nh p và h th ng khen thư ng. 7. Xác nh m t cách c n th n các bư c trong sơ MKT/ bán hàng. 8. C i ti n thông tin ph n h i t l c lư ng bán hàng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2