Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ_Chương 2.3

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
446
lượt xem
43
download

Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ_Chương 2.3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức: Giúp học sinh : - Củng cố định nghĩa về mặt trụ, hình trụ, khối trụ - Củng cố và nắm vững công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ, thể tích khối trụ + Về kĩ năng: Giúp học sinh - Biết cách vận dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ, thể tích của khối trụ + Về thái độ: tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: + Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập + Học sinh:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ_Chương 2.3

  1. Ngày soạn:21 / 11 /2008 Lớp 12A1 ChöôngII Tuần 15 §3 MẶT TRỤ, HÌNH TRỤ, KHỐI TRỤ Tiết 20 I. Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh : - Củng cố định nghĩa về mặt trụ, hình trụ, khối trụ - Củng cố và nắm vững công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ, thể tích khối trụ + Về kĩ năng: Giúp học sinh - Biết cách vận dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ, thể tích của khối trụ + Về thái độ: tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: + Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập + Học sinh: Đọc trước sgk III. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định tổ chức 2 .Kiểm tra bài cũ: H: Nhắc lại định nghĩa mặt trụ, hình trụ, khối trụ? Các công thức tính diện tích xung quanh hình trụ, thể tích khối trụ? (HS trả lời tại chỗ) 3. Bài môùi: Hoạt động 1: BT 12/sgk trang 53 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gọi hs trả lời Hs trả lời a/ Hình trụ b/ Khối trụ Hoạt động 2: BT 13/sgk trang 53 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gọi M là điểm bất kì có hình chiếu M’ nằm trên đường tròn tâm O. Gọi d là đường thẳng qua O và vuông góc với (P). Cần chứng minh: d(M,d)=R Ta có: MM’⊥(P) ⇔MM’//d ⇔d(M,d)=d(MM’,d)=d(M’,d) =OM’=R Vậy quĩ tích M là mặt trụ trục d là đường Gọi hs dự đoán quĩ tích thẳng qua O và vuông góc với (P), đường bằng mô hình, nêu phương pháp chứng minh sinh l//d và cách d một khoảng R Hướng dẫn hs chứng minh: Lấy một điểm M bất kì với Hs trả lời và dự đoán: quĩ tích là mặt trụ M có hình chiếu M’ là hình chiếu nằm trên (O) trục d là đường thẳng qua O và vuông góc Cần chứng minh M nằm trên mặt trụ với (P), đường sinh l//d và cách d một Hướng dẫn dựng đường thẳng d qua O và vuông góc với khoảng R (P). Chứng minh d(M,d)=R H: Điều ngược lại còn đúng không? Kết luận tập hợp điểm là mặt trụ trục d là đường thẳng
  2. qua O và vuông góc với (P), đường sinh l//d và cách d một khoảng R Hoạt động 3: BT 16/sgk trang 54 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kẻ đường sinh BB’. ⇒BB’//OO’ ⇒d(OO’,AB) =d(OO’,(ABB’) =d(O,(ABB’)) Gọi H là trung điểm của AB’ Ta có: BB’⊥(AOB’) ⇒(ABB’)⊥(AOB’) Mà OH⊥AB’ - Yêu cầu hs nêu phương pháp và ⇒OH⊥(ABB’) xác định khoảng cách giữa hai ⇒d(O,(ABB’))=OH đường thẳng chéo nhau Ta có: ΔABB’ vuông tại B’: AB' Tan300= ⇒AB’=BB’tan300 - Hướng dẫn hs tính khoảng cách BB' 3 = R 3. =R 3 ⇒AH=R/2 - Xác định d(O,(ABB’)) R 3 ⇒OH= OA 2 -AH 2 = 2 - Yêu cầu hs tính OH? R 3 Vậy d(OO’,AB)= 2 4: Củng cố Phiếu học tập : Thể tích một khối trụ có thiết diện qua trục là hình vuông, diện tích xung quanh bằng 4π, diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình trụ là : A. 12π B. 10π C. 8π D. 6π 5. Daën doø - Bài tập về nhà: Làm các BT sgk - Chuaån bò baøi cuûa tieát hoïc hoâm sau 6 . Ruùt kinh nghieäm :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản