intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Matlab - Tin học ứng dụng - Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
166
lượt xem
61
download

Matlab - Tin học ứng dụng - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng Matlab - Tin học ứng dụng ( Nguyễn Bá Tuyên & Nguyễn Quang Chiến ) dành cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật biển gồm 7 chương và phần bài tập - Chương 1 Matlab căn bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Matlab - Tin học ứng dụng - Chương 1

 1. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n Đ I HỌ THỦ LỢ Ạ C Y I BỘMÔN Q UẢ LÝ TỔ G HỢ BIỂ VÀ Đ I BỜ N N P N Ớ ------  ------ MATLAB TIN HỌC ỨN G D Ụ G – HỌ PHẦ II N C N (Tài li ệ tha m k hả & Bài tậ cho sinh viên Kỹ hu ậ Biể – K45) u o p t t n Nguy ễ Bá Tuyên n Nguyễ Quang Chi ế n n Hà Nộ tháng 08 nă 2007 i, m -1-
 2. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n MỤ LỤ C C CHƯƠ I: MATLAB C Ă BẢ ................................ ....................................... 4 N 1. NG N 1.1. Matlab – ngôn ngữcủ tính t oán kỹhuậ a t t ................................ ......................... 4 1.2. Khả ăg và nhữg ứ g dụg củ Mat la b ........................................................ 4 nn nn n a 1.3. Đ c đ m củ Mat lab ................................ ................................ ....................... 6 ặ iể a 1.4. Cài đt và khở đng Ma tla b 7.0................................ ....................................... 7 ặ iộ 1.5. Quả lý không gia n làm việ c ủ Mat lab................................ .......................... 8 n ca 1.6. Ghi & phụ hồdữliệ................................ ................................ ................... 11 ci u 1.7. Sửdụg He lp ................................ ................................ ................................ . 12 n 1.8. History & Editing................................ ................................ ........................... 13 CHƯƠ II: TÍNH TOÁN TRONG MATLAB ................................ .................. 15 2. NG 2.1. Matlab - mộ má y tí nh c á nhân ................................................................ ....... 15 t 2.2. Biế t ro ng Mat la b ................................ ................................ .......................... 16 n 2.3. Các kiể dữ iệ - Đnh dạg kếquả u lu ị n t .............................................................. 17 2.4. Các kiể dữ iệ số số hứ................................ ................................ ........ 18 u lu & p c 2.5. Các ký tựChuỗvà Vă bả................................ ................................ .......... 19 , i nn 2.6. Các hằg số ựg sẵ................................ ................................ ..................... 20 n dn n 2.7. Các hàm dựg sẵ................................ ................................ .......................... 20 n n 2.8. Các phép toán quan hệ ................................ ................................ ................... 23 2.9. Các phép toán logic................................................................ ........................ 24 Kếhợ nhiề lệh t rên mộ dòng; Ẩ kếquảính. ................................ .... 26 tp un t nt t 2.10. CHƯƠ III: VECTƠ................................................................ ........................ 27 3. NG 3.1. Giớ t hiệ................................ ................................................................ ....... 27 i u 3.2. Véctơhàng................................ ................................ ..................................... 28 3.3. Vectơcộ................................ ................................................................ ....... 29 t 3.4. Toán tử a i chấ ( : ) ................................ ................................ ..................... 29 h m 3.5. Làm việ vớ vec tơ& ma trậ (mảg) ................................ ............................ 30 ci n n 3.6. Xửlý dữliệ vớ cá c hàm dựg sẵ c ho ve ct ơ ma tr ậ............................... 32 ui n n n & CHƯƠ IV: MA TRẬ Đ I SỐ& TUYẾ T ÍNH................................ .......... 34 NẠ N 4. NG 4.1. Đnh nghĩvà khở t ạ ma t rậ ................................ ...................................... 34 ị a io n 4.2. Mộ số a trậ đc biệ................................ ................................ .................. 34 tm nặ t 4.3. Các phép toán vớ từg p hầ tửtrong ma trậ ................................ ................ 35 in n n 4.4. Các phép toán vớ ma t rậ................................ .............................................. 35 i n 4.5. Giảphư ng tr ình đi số i ơ ạ ................................ ................................ ................. 35 4.6. Giảhệ hư ng tr ình đi số uyế t ính................................ ............................ 35 ipơ ạt n 4.7. Tìm nghiệ củ đ thứ................................ ................................ ................. 35 m aa c 4.8. Giảphư ng tr ình phi tuyế ................................ ................................ ........... 35 i ơ n 4.9. Giảphư ng tr ình vi phân ................................ .............................................. 35 i ơ Các lệh hữ íc h khác ................................ ................................ ................ 35 n u 4.10. -2-
 3. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n CHƯƠ V: SCRIPTS VÀ FUNCTIONS (M-FILES)................................ ........ 37 5. NG 5.1. Giớ t hiệ M-file ................................ ................................ ............................ 37 i u 5.2. Biên soạ và thự thi M-file ................................ ................................ ........... 37 n c 5.3. Chú thích (comments) ................................ ................................ .................... 38 5.4. Các hàm m-file (function m- files) ................................ ................................ .. 39 5.5 . Câu lệh rẽ hánh (if và switch) ..................................................................... 41 n n 5.6. Vòng lặ (fo r và while) ................................ ................................ .................. 42 p 5.7. Đ c dữiệ từfile và ghi ra file................................ ...................................... 43 ọ lu CHƯƠ VI: Đ THỊ Ạ G Đ Ờ G ................................ ............................. 44 Ồ DN ƯN 6. NG 6.1. Biể diễ đờg quá t rình ................................ .............................................. 44 u n ưn 6.2. Lự chọ màu vẽnét vẽ a n , ................................ ................................ ................ 46 6.3. Tạ c ác c hú t hích, c hú giảtrên hình v ẽ o i ................................ .......................... 48 6.4. Xóa đờg bi ể đ, lư biể đ ................................ ..................................... 50 ưn uồu uồ 6.5. Đ t hị ogar it ................................................................ ................................ 50 ồL 6.6. Dãy biể đ................................ ................................ ................................ .... 52 uồ CHƯƠ VII: Đ THỊ HÔNG GIAN ................................ ............................. 55 Ồ K 7. NG 7.1. Các dạg c ơ ả................................ ................................ ............................. 55 n bn 7.2. Chỉ ị cá c vịrí t ro ng khô ng g ian 2 chi ề ................................ ................... 58 đhn t u 7.3. Mặcắđ hình ................................ ................................ ............................. 58 t tị a 7.4. Trư ng vé ct ơ ờ ................................ ................................ ................................ . 59 PHẦ BÀI TẬ ................................ ................................ ................................ .. 61 N P 8. Bài tậ số1: ................................ ................................ .............................................. 61 p Bài tậ số2 ................................ ................................................................ ............... 62 p Bài tậ số3 ................................ ................................................................ ............... 62 p Bài tậ số4: ................................ ................................ .............................................. 63 p LỜ GIẢ ................................ ................................ ...................................................... 63 I I Bài tậ số1: ................................ ................................ .............................................. 63 p Bài tậ số2: ................................ ................................ .............................................. 64 p Bài tậ số3: ................................ ................................ .............................................. 64 p Bài tậ số4: ................................ ................................ .............................................. 64 p TÀI LIỆ T HAM KHẢ : ................................ ................................ ................... 66 U O 9. -3-
 4. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n 1. CHƯƠNG I: MATLAB CĂ BẢN N Matlab – ngôn ngữcủ t ính toán kỹthuậ a t 1.1. - MATLAB là mộ ng ôn ng ữbậ cao v à môi trư ng t ưng tác cho phép b ạ ti ế t c ờ ơ nn hành các nhiệ v ụt ín h t oán có cư n g đ l ớ n hanh hơ vớ các ng ôn n g ữl ậ m ờ ộn ni p trình nhưC, C++ và Fortran. - MATLAB viết ắcho "M atr ix Lab orat ory " - Phòng thí nghiệ ma t rậ. Ban đu tt m n ầ Matlab đợ t hi ếk ế ở Cleve M ol er vào nh ữg nă 1 97 0 đ sửd ụg nh ưmộ ưc t bi n m ể n t công cụdạ h ọ. Từđ đn n ay nó đ đợ ph át tr iể t hành mộ b ộph ầ mề yc óế ã ưc n t n m thư ng mạr ất h ành công. ơ it - Hiệ nay M ATLAB R1 4 l à mộ b ộ hầ mề ch o côn g v iệ tí nh to án tr on g các n t pn m c ngành kỹ hu ậ tr on g k ho a h ọ v à trong lĩ vự t oán h ọ ứ g d ụg. Mat lab ch o t t, c nh c cn n ta mộ n gô n n gữlậ t rình m ạh, g i ao di ệ đ h ọ xu ấ sắ, và mộ p hạ vi rấ t p n nồa tc t m t rộg các kiế th ứ chu yên môn. Matlab là m ộ t hư ng hi ệ đ đ ợ th ư ng mạ n n c t ơ u ã ưc ơ i hóa củ t ậ đàn MathWorks , Massachusetts, USA (hiệ là nhà cung c ấ h àng apo n p đu th ế i ớ ch o các p hầ mề tí nh t oán kỹ hu ậv à thiếkế ự t rên mô hình). ầ gi nm tt t da Khảnă g và nh ữ g ứ g dụ g c ủ Matlab n n n n a 1.2. - Mộ t ro ng n h ữg t í nh năg tu yệ vờ n hấ củ Mat lab n hìn từgó c đ nhữg nh à t n n ti ta ộn khoa họ tí nh to án l à thưviệ d ự g s ẵ to l ớ rấ p ho ng p hú các ch u tr ình tính c nn n nt toán và các công cụ iể th ịồ ọ. hn đh a - Matlab cho phép ng ư i dùng ti ế hành rấnh i ề các nhi ệ vụ hôn g t hư n g li ên ờ n t u m t ờ quan tớ v iệ gi ảq uy ếcác vấ đ mộ cách số ọ. N ó ch o p hép ch ún g t a d ành i c i t nề t hc nhiề th ờ gi an h ơ cho việ su y ngh ĩ h uy ế khí ch ch ún g ta t hí n gh iệ . u i c ,k n m n - Matlab ứ g dụg n hữ g th uậto án hếsứ đ ợ tr ân t rọg v ì vậ chú ng ta có th ể n n n t t c ưc n y tin tư n g v ào kếq uảhu đ ợ. ở t t ưc - Các tính toán rấmạh có t h ể ư c t hự h iệ ch ỉớ mộh oặ h ai câu lệh . tn đợ cn vi t c n - Bạ có t h ể ây d ự g ri êng cho mình nh ữg h àm toán họ cho nh ữ g ứ g d ụg n x n n c nn n đc bi ệ ặ t. - Matlab cung cấ gi ao di ệ đ h ọ tu yệh ả, các hình từMatl ab có th ể em chèn p nồa to đ vào LATEX và các tài liệ Wor d. u - Tài li ệ hư n g dẫ n ày chỉ em đn mộ cái nh ìn thoáng qua về ứ mạh v à sự uớ n đ ết sc n linh hoạcủ h ệhốg M atl ab. Đ có đ ợ nh ữ g h iể b iếsâu sắ v à chi tiếh ơ ta tn ể ưc n u t c t n, xin tham khả các gi áo t rình Matlab chuyên dụ g k hác hi ệ có t rên thị ư ng. o n n tr ờ -4-
 5. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n VD: Hãy cùng tham khả các d emo củ Mat lab đ x em t a có t h ểàm đ ợ n hữ g o a ể l ưc n gì chỉớ mộ vài dòng lệh đn giả: vi t nơn >> colormap(hsv(64)) % miề không gian số phứ đ n vị z n cơ >> z = cplxgrid(30); % vẽ đ thị hàm x = z^3 – hinh1 ồ >> cplxmap(z,z^3) % vẽ đ thị hàm y = z^(1/3) – hinh2 ồ >> cplxroot(3) Hình 1: Đ t hị àm x = z3 trong không gian số h ứ ồh pc Hình 2: Đ th ịàm y 3 z trong không gian số hứ ồh pc -5-
 6. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n Đ c để củ Ma tl ab ặ im a 1.3. Lậ t rình theo ngh ĩthông thư n g, là nhậ vào máy nhữ g câu lệh rõ ràng, theo p ờ p n n a mộ th ứtựnhấ đ h sao ch o kh i máy t hự hi ệ th eo đng th ứtựđ t h ì sẽ ho t a t tị n c n ú ó c kếq uả o n g mu ố. M ộ kh ái ni ệ nô m na t ư ng tựnh ưvậ t hư n g t hấ tr on g t m n t m ơ y ờ y các khóa họ lậ tr ình các ngôn ngữC, Pascal .. . cp Khi khở đu vớ M at Lab t a h ãy hiể th eo ng hĩ r ộg hơ lậ t rình còn có các iầ i u an n: p bư c b iể d iễ b ài toán dư i d ạg các hàm và máy tính qua việ t hự hi ệ các ớ u n ớn c c n hàm này cho ta kế q uảP hư ng pháp này có mứ đ t rừ t ư ng cao h ơ so vớ t . ơ cộu ợ i n các câu lệh chỉ ẫ đ n thuầ. n dn ơ n Đ mi nh họ đ u này, ta xét mộ ví d ụ ấđn gi ả: so sánh p hép cộg hai véc tơ ể a iề t rt ơ n n trong ngôn ngữlậ tr ình Pascal và MatLab. p - Pascal biể d iễ mộ véct ơ ư i dạg mảg ( array) , ch ẳg h ạ có 3 vec- tơA, B, u n t dớ n n n n C và A + B = C: var A: array[1..5] of integer = (3, 7, 4, 2, 0); B: array[1..5] of integer = (-2, 4, 8, 5, 1); C: array[1..5] of integer; i: integer; begin for i := 1 to 5 do begin C[i] := A[i] + B[i] end end. - Cách làm trong MatLab đn giả hơ nhiề: ơ nn u A = [3 7 4 2 0]; B = [-2 4 8 5 1]; C = A + B; - Có đợ sựđn giả n ói t rên là nhờMat Lab đ xây dựg sẵ kh ái n iệ ma trậ . ưc ơn n n m n ã Dấ cộg t ro n g d òng lệh Mat Lab bi ể th ịh ép cộg ma t rậ. P ascal k hô ng đ ợ un n u p n n ưc nhưvậ; mảg chỉà s ự iể d iễ có th ứ ựcủ các b iế. Khô ng có phép cộg ma y n l bu n t a n n trậ, ch ỉó p hép cộg hai số– vì vậ ch ư ng trình Pascal dài hơ rấnh iề. n c n y ơ nt u - M ộđc đ m nữ l à tấcả ác b iế tr on g ch ư ng trình Pascal trên đu p hảđ ợ t ặ iể a tc n ơ ề i ưc khai báo. Trong MatLab các biế sẽự ộg h ình thành trong mỗ câu l ệh gán. n t đn i n Trong nhữg nă gầ đy , b ên cạh các n gôn ng ữậ t rình truyề th ốg ( C / C++ n m nâ n lp n n / Fortran), các ngôn ngữvă l ệh ( scripting languages) đợ sửdụg p hổbi ế nn ưc n n hơ trong l ĩ vự n ghi ên cứ t ín h t o án . M atLab là mộ tr on g các n gôn n gữn hư nh c u t n vậ. Là mộ n gô n ngữb ậ cao , mỗ dòng l ệh M atLab t hư n g có tác dụg tư ng y t c i n ờ n ơ đơ vớ kho ảg 1 0 d òng lệh củ C / C++. Ng ư i lậ t rình sẽố ít t hờ gian g õ ư ng i n n a ờp tn i câu lệh và tậ t ru ng hơ vào nộ du ng chư ng trình. n p i ơ n -6-
 7. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n Tuy vậ các ngôn ngữl ậ t rình biên dị nhưC / Fortran cho phép chư ng trình y p ch ơ tính toán rấn han h và tố đ cũ g l à mộ y êu cầ r ấqu an t rọg t ro ng các chư ng t cộn t ut n ơ trình tính lớ . Do đ mộ cách kế hợ th ô ng min h l à phầ l õi tính toán có th ể n ó t tp n đợ vi ế bằg ng ôn n gữbi ên dị , v à các thao tác nhậ x uấ xửlí , hi ể th ịố ưc tn ch p t, n s liệ đ ợ vi ếb ở ng ôn ng ữ ă l ệh nh ư u ưc t i vn n MatLab. Cài đ t và khở đ ng Mat la b 7. 0 ặ iộ 1.4. 1.4.1. Cài đ t Ma tla b 7 .0 ặ - Yêu cầ về ấ h ình máy tính: u cu + Bộ i xửlý Pent i um ho ặ P en ti u m Pro v c + Windows 95 hoặ N T (Wi n XP h ome, XPp ro fessio nal đu đ ợ) c ề ưc + Bộ i ề p hố đ họ 8 bi t và card màn hình tố th iể 25 6 màu đu iồa i u + Dung lư ng ổ ứg 25Mb cho t ớ hơ 1Gb (tùy thuộ vào cách cấ h ình ợ cn in c u đ cứ g, p hân vùng đ , sốhợ ph ầ củ Mat l ab đợ cài đt ), và tớ 2,1 Gb nế ĩn a ĩ a p na ưc ặ i u cài đt M at l ab cùng vớ Si mul in k. ặ i + Bộ h ớ ộg (RAM) t ốthiể 1 6M b (n ên có bộ hớ ốt h iể 12 8M b) n đn i u n ti u + Các khuyế n gh ị h ác: Bộn h ớb ổsun g, card đ họ b ổsun g, card âm n k ồa thanh, máy in, MS-Word 7.0 hoặ hơ trình biên dị C, Bor lean, Mỉ so ft (x ây c n, ch co dự g f il e MEX ), tr ình duyệin ter net (đ ch ạ M at lab Hel pd esk o nline). n t ểy - Quá trình cài đt Mat lab 7.0 cho Wi nd ow sXP (bộ ồ 2 đ CD) : ặ gm ĩ a + Đ a đ CD vào ổ ọ. Nế chư ng trình SETUP không tựđn g ch ạ th ì ưĩ đc u ơ ộ y a nhấ đp vào biể t ư ng setup.exe đ bắđu qu á t rình cài đt. nú uợ ểtầ ặ + Accept (chấ n hậ) nh ữ g t hỏ th uậ v ề ả quyề. sau đ cli ck N ex t. p n n a n bn n ó + Nế b ạ cài theo kiể mặ đ h ( hay còn gọ là Typical setup - kiể phổ un u cị n i u biế), Matlab trên máy tính củ bạ sẽ ó các h ợ p hầ cơbả nh ấ đ l àm việ n an c p n n tể c theo các hưn g dẫ t ro ng tài li ệ n ày. Theo các hư n g d ẫ tr ên màn hình. Cho đa ớ n u ớ n ĩ CD thứ vào khi đợ y êu cầ. 2 ưc u + Nế b ạ cài đt t heo ki ể t ùy chọ cá n hân (Manual setup) thì nhấ vào un ặ u n n các hộ th ành phầ d ấ ' v' n ế b ạ m uố có tùy ch ọ đ. Nh ấ t iế nế bạ p nu un n nó npun không có ý đnh (có th ểhêm vào sau này nế muố). ị t u n + Trên màn hình hiể t hị \MATLAB 7' là thưmụ mặ đ h củ q uá tr ình n 'C: c cịn a cài đt. Nế bạ muố cài đt vào đ chỉ h ác, ho ặ đi tên thưmụ, th ì bạ l ự ặun n ặ ị a k cổ c na chọ 'Browse'. n -7-
 8. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n + Chi tiế hư n g dẫ cài đt xi n x em f il e ‘ st all _g ui de.p df ’ron g đ CD 1 tớ n ặ in t ĩa (bả t iếg An h) . nn 1.4.2. Khở đ ng Matlab (Hệđề hành Windows) iộ iu - Từ Đ Wi nd ow s, khở đn g Mat lab đn giả bằg cách nh áy HH iộ ơ nn đ vào biể tư n g M ATLAB t rên màn hình, hoặ b ằg cách uợ cn úp chọ M ATLAB t ừ en u Start . n M - Quá trình khở đn g đa ngư i d ùng đn Cử sổ ệh, nơ các iộ ư ờ ếa ln i dòng lệh đ ợ bi ể th ịằg '>> '. n ưc u bn >>_ Đ là dấ h iệ cho t hấ Mat lab đn g chờbạ đn h mộ (câu) lệh. Khi hoạđn g u u y a ná t n tộ ây trong chế ộmáy tí n h cầ t ay , tấ cảcác lệh củ M atl ab đ ợ nh ậ vào dòng đ m t n a ưc p lệh t ừ àn phím. n b - Matlab có thể ưc sử ụg th eo n hi ề ch ế ộ à nhiề cách khác nhau; đợ d n u đv u + Như ộ máy t ín h cầ tay cao cấ tr ong chế ộ áy t ín h cầ t ay mt m p đm m + Như ộ ngô n n gữ ậ t rình b ậ cao mt lp c + Như ộ ch u tr ình con gọt ừ hư ng tr ình C mt i cơ Trong tài liệ n ày chúng ta sẽ i ngh iên c ứ ch i t iế2 chế ộ ầ t iên. u đ u t đ đu Quả l ý không gi an làm việ c ủ Mat la b n ca 1.5. - V ề ơbả, kh ôn g g ian l àm việ củ Mat lab g ồ có các phầ sau: c n ca m n + Cử sổr ợ i úp (Help window) atg + Nút Start + Cử sổ hậ l ệh (Command window) a npn + Cử sổ hô n g g ian làm vi ệ (Workspace window) ak c + Cử sổ u á tr ình lệh ( Command History window - lị sử aq n ch ) + Cử sổ i ên tậ mảg, vectơ ma tr ậ ( Array editor window) ab pn n , + Cử sổ ịchỉhư ụ hi ệ th ờ (Current directory window) ađ a t mc n i - Nút ‘x’ ởgó c trên bên phả mỗ cử sổdùng đ đng ch ún g. Hi ể th ịạcử sổ i ia ểó n li a  bằg cách t ích ‘’vào tên cử sổư ng ứ g t ro ng menu Des kto p. n a tơ n - Nút mũ tên cong bên c ạh nú t ‘’ ùng đ t ách các cử sổàm việ tr on g cử sổ n xd ể al c a i chính MATLAB thành cử sổcon đc l ậ. Ấ nú t này mộ l ầ n ữ sẽ hậ mộ a ộp n tn a np t cử sổ ộ l ậ về ử sổ h ín h củ M ATLAB. a đc p c a c a - Cử sổHelp , History sẽ ư c g iớ t hi ệ cụth ể ron g mụ 1. 7 và m ụ 1.8 . Sau a đợ i u t c c đ các cử sổ àm việ còn lạsẽ ư c g iớ t hi ệ v ắ t ắ al c i đợ i u n t. ây -8-
 9. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n Hình 1.1: Giao diệ củ Ma tl ab 7. 0 na * Nút Start: ởgó c dư i bên trái củ màn hình Matlab, cho phép ta chạ các ứ g ớ a y n dụg mẫ (demos), c ác công cụv à cử sổch ư hiể th ị hi kh ở đn g M at l ab . n u a n k iộ a Bằg cách đn h lệh ' demo' bạ có t hể iế cậ v ớ mộ t ậ h ợ s âu rộ g n hữ g n á n n tp n i tp p n n file trình diễ giá trịấcao , v ì đ là biể hi ệ ch o n hữ g khả ăg củ M atl ab. n rt u n n nn a ó Ví dụ Thửchạ Start -> Matlab -> Dem os và chạ mộ ứg d ụg mẫ t ro ng cử : y y tn n u a sổ emo (s) . D Ghi chú: Lệh n ày sẽ ó a tấcả i á t rịủ các b iế h iệ có . n x tg ca n n * Cử sổệh : đ đợ đ cậ ở ụ 1.4 .2. (K hở đng M at l ab ). a ln ã ưc ề p m c iộ - Các di ễ g iảvà câu (mệh đ) củ Mat lab đ ợ đnh g iá khi b ạ gõ vào 'Cử sổ ni nềa ưc á n a lệh ', và các kế qu ảtí nh to án cũg đ ợ t hểhi ệ t ạ đy . Không giốg n hư n t n ưc niâ n Fortran và các ngôn ngữt í nh to án cầ bi ên dị kh ác, M at l ab l à mộ mô i t rư n g n ch t ờ tư ng tác – bạ đa ra mộ câu lệh, và Matlab cốgắg th ự t h i n ó ngay lậ t ứ ơ nư t n n c pc trư c k hi đ hỏ1 lệh ti ế t heo . ớ òi i n p - Các diễ g iả và câu c ũ đợ sửd ụg t ro ng các M- file (sẽ ưc t rình bày chi n i ng ưc n đợ tiếởchư ng V). Chúng thư n g có cấ t rú c: t ơ ờ u >> biế = di ễ gi ả  n n i  hoặ đ n giả là cơ n >> diễ gi ả n i - Các di ễ g iả th ư n g đ ợ soạ bằg các toán tử các hàm , và tên các biế, và n i ờ ưc nn n , đợ h iể t hịrên màn hình sau khi ấ Ent er . Các câu lệh có dạg ‘ bi ế = ưc n t n n n tên n -9-
 10. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n diễ g i ả thì diễ g iả đ sẽ ư c gán ch o bi ế đ s ử ụ g sau n ày. Khi ‘tên biế’ n i’ n i ó đợ n ể dn n và dấ ‘’ đ ợ bỏđ th ì kế qu ả ủ di ễ giả sẽ ư c tựđng gán cho biế có u = ưc i t ca n i đợ ộ n tên ‘ans’ (hay answer – câu trảờ và hiể t hị ên màn hình. l i) n tr - Mộ câu (l ệh) th ôn g t h ư ng sẽ ết hú c ởcuố d òng. Tuy nhiên có thể iế t ụ t n ờ kt i tp c mộ câu b ằg ba d ấ ch ấ ‘ ’ ở uố dòng. t n u m… c i - Có thể ặmộ vài câu lệh t rên cùng mộ hàng, ngă cách bở dấ ph ẩ ‘ hoặ đt t n t iu y ,’ c n chấ ph ẩ ‘ m y ;’ - Nế mộ câu l ệh kết hú c bằg d ấ chấ p hẩ ởcu ố câu t hì kế qu ả ủ lệh u t n t n u m y i t ca n đ sẽ h ôn g đ ợ hi ể th ịtu y nh iên yêu c ầ t ín h v ẫ đ ợ th ự hi ệ (ph ép t í nh k ưc n, u n ưc c n ó hay phép gán vẫ đ ợ th ự hi ệ, kếq uả ó tr on g workspace ). Đề này là thiế n ưc cn t c iu t yế t ro ng vi ệ ẩ đ các kếq uả ru ng gi an kh ông mo ng muố ( VD nh ưkhi th ự u cni t t n c hiệ mộl o ạp hép tí n h, hay tí nh t oán vớ các ma trậ l ớ). n tt i nn - Bạ có t hể óa t rắg to àn bộ ử sổệh b ằg l ệh n x n c a ln n n  % (clear command window) >> clc hoặ v ào menu Edit -> Clear Command Window. Khi thự h iệ l ệh này, toàn c c nn bộ i á tr ịủ các bi ế h iệ có khô ng t hay đi hay mấđ g ca nn ổ t i. * Cử sổ kh ông g i an làm vi ệ a c (workspace): Các biế và d ữl iệ mà bạ n hậ vào n u n p hoặ tí nh to án ra sẽđợ Mat lab l ư c ưc u trong m ộ ph ầ gọ l à 'không gian làm t ni việ'. T ấ cả ác b i ế, n goạ tr ừn hữ g c t c n i n biế cụ b ột hu ộ vềmộ M-file, s ẽ n c c t đợ th ểhi ệ t ro ng kh ôn g gian l àm ưc n việc - Lệh 'who ' hoặ ' whos' liệkê các biế hi ệ có t ron g khô n g g ian l àm việ. n c t n n c VD: đ lệh ' whos' vào cử sổệh, bạ sẽ hấ mộd anh sách các bi ế hi ệ có ánh n a ln n ty t n n cùng kiể lo ạv à kích cỡ ủ chú ng. ui ca - Đ bi ếgi á t rị i ệ tạ củ mộ bi ế, b ạ đn h vào tên biế t ạdấ n hắ củ cử ểt hn i a tn ná ni u caa sổệh và Enter. ln - Đ xó a mộh àm hoặ b iế kh ỏk hô ng gi an làm việ, ta sửdụg lệh 'clear': ể t cn i c nn  >> clear tên_biế n Bả th ân l ệh 'clear' sẽ ó a tấcả ác bi ế h iệ có ( tư ng đ ơ vớ 'clear all') n n x tc n n ơ ư ng i - 10 -
 11. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n * Cử sổbi ên tậ mả g (m a t rậ nói chun g) : Khi ta đ có mộ mảg, t a có t h ể a p n n tn ã chỉ sử, b iên tậ l ạnó bằg Array Ed it o r. Côn g cụnày làm việ n hưmộ bảg nh a pi n c tn tính (spreadsheet) cho ma trậ. n Ví dụ Có ma trậ M, h ãy thửcli ck v à thay đi n ó, t hay đi các p hầ t ử hay kí ch : n ổ ổ n, thư c ma trậ. Q uay tr ởl ạCử sổlệh v à gõ 'M' rồ Ent er , x em ma t rậ M củ ớ n i a n i n a chúng ta sau khi thay đi . ổ + Bạ cũ có thểbi ên tậ lạma t rậ M b ằg cách đn h l ệh n ng pi n n á n  >> openvar ('C') * Cử sổđ chỉhư mụ h iệ th ờ Th ưmụ h iệ t hờ l à nơ chư ng trình a ị a t c n i: c n i ơ i Matlab sẽìm các M -file, và các file không gian làm việ ( .mat fi les) mà bạ đ t c nã Load và Save. Ghi & phụ hồ dữl i ệ c i u 1.6. 1.6.1. Lư và phụ hồ dữliệ ci u u - Đ n hớcác b i ế, M atl ab có t hể hi và gọ lạ dữl i ệ t ừfi le t ron g máy tí nh củ ể n g ii u a bạ. Mụ Save Workplace as... trong bảg ch ọ File sẽ ởh ộ h ộ t hoạ đ gh i n c n n m pi iể tấcả ác b iế h iệ tạ tc n n i. - Tư ng tự mụ Load Workplace trong bảg chọ File sẽ ở ộ hộ th oạđ gọ ơ , c n n m hp i iểi lạtấcả ác bi ế mà ta đ ghi l ạt ừ hô ng gi an làm việ t rư c. it c n ik cớ ã Ghi chú: việ Load không làm mấ các bi ế hi ệ có t ron g kh ôn g gi an l amg vi ệ c t n n c hiệ tạ Kh i t a g ọl ạ các bi ế mà chúng trùng tên vớ các biế t ro n g kh ôn g gi an n i. ii n i n làm việ củ M atl ab, nó sẽ hay đi gi á tr ịủ các bi ế t heo gi á t rị ủ các bi ế ca t ổ ca n ca n gọr a từfil e. i - Ngoài các bảg ch ọ, Mat lab còn cung c ấ hai lệh Save và Load, nó thự hi ệ n n p n c n mộ cách mề dẻ hơ Lệh sav e cho p hép b ạ g hi mộ ho ặ nh iề hơ m ộbi ế t m o n. n n t c un tn tùy theo sự ự chọ. Ví d ụ la n :  - l ư tấcả ác b i ế tr on g M atl ab t h eo ki ể ut c n u >> save nhị hân t ron g f il e matlab.mat p >> save dulieu  - l ư tấcả ác b i ế tr on g M atl ab t h eo ki ể ut c n u nhị hân t ron g f il e dulieu.mat p >> save dulieu A B C D -ascii  - l ư các biế A, B, C, D th eo d ạg mã ASCII trong file dulieu.mat n n u 1.6.2. Lư m ộ bộdữliệ (rec or d) t u u - 11 -
 12. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n 1.6.3. Lư m ộ phi ên (session) t u Khi làm bài tậ, vi ệ l ư tấcả ác th ô ng số ầ vào và đu r a củ ph iên làm vi ệ p cut c đu ầ a c vớ M atl ab h i ệ tạ củ bạ cho vi ệ i n ấ sau này là rấ hữ í ch . Lệh 'diary ' sử i nian c n tu n dụg cho mụ đch n ày, sẽư tấcả hữ g th ô ng số ầ vào và đu r a ởgi ữ h ai n cí lu t n n đu ầ a lệh 'diary ' và 'diary off '. Từdấ nh ắ ở òng l ệh, b ạ đn h: n u cd n ná  >> diary('diary_file_name')  ........ (các câu lệh củ b ạ ở ây) n anđ >>  >> diary off Sửdụ g H el p n 1.7. - Tr ợgi úp và thông tin vềcác lệh củ M at l ab có th ể ư c tìm th ấ t heo n hi ề n a đợ y u cách: + Từ òng lệh b ằg cách đnh l ệh 'help chủ ề(xem dư i đy ) d n n á n đ' ớâ + Từ ử sổ el p ri êng biệx uấph át ở enu Help ca H t t M + Từ elpdesk củ M atl ab l ư trữ rên đ ho ặ CD- rom, hoặ a t ĩc a c h u + Từ ạg I nt er net mn - Từ òng lệh , đn giả n hấhãy đ lệh 'help ' và Enter! d n ơn t ánh n Kếqu ảM atl ab ch o t a mộ bả tó m t ắvề ệhốg tr ợ i úp .M ộ vài dòng đu ti ên t : tn t ht n g t ầ củ kếqu ả ẽ hư at s n sau: HELP topics: (Các ch ủ ềrợ iú p) đt g - Các lệh v ớ mụ đ h tổg qu át. n i c íc n matlab/general - ( operators) Các toán tửvà các ký tựđc b iệ ặ t ... matlab/ops - ( language) Ngôn ngữlậ tr ình... p matlab/lang - ( elementary) Ma trậ că b ả.. . nnn matlab/elmat - ( elementary functions) Các hàm toán că bả. nn matlab/elfun - ( specialized functions) Các hàm toán đc bi ệ ặ t. matlab/specfun - Thông thư n g b ạ sẽth ấ cử sổtex t kh ôn g đ lớ đ ch ứ tấ cảh ôn g t i n t ừ ờ n ya ủn ể a t t mộ l ệh M at l ab. Do đ b ạ có th ể ửd ụg chứ năg 'more on' đ xem thông tin tn ón s n cn ể theo từg t rang màn hình, sau đ duyệ t ừg t rang mộ b ằg cách nh ấ phím bấ n tn tn n t ó kỳ. Đ 'more off' vào cử sổl ệh sẽ ư Matlab trởvềcách cưxửth ôn g t hư n g, a n đa ờ ánh không duyệt ừg t rang . tn - Thông thư n g bạ có t h ể h ôn g nh ớchí nh xác tên c ủ mộ l ệh Ma t la b, trong ờ n k a tn trư n g h ợ đ b ạ có th ể ử ụg l ệh 'lookfor ' (tìm kiế ) nh ư ộs ựr ợ i úp . ờ pó n s dn n m mt t g - 12 -
 13. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n Ví dụ n ế bạ đn h vào dòng lệh 'lookfor logarithm ', Matlab sẽi ệkê tấcả ác , u ná n lt tc hàm từg bi ếcủ M at lab có li ên quan tớ Lo gari t. n ta i Hình 1. : Giao diệ cử sổ elp củ Mat l ab 7. 0 naH a 1.8. History & Editing - Trong giao diệ mặ đ h củ Mat lab , cử sổ'Command History' (lị sửcác n cị n a a ch lệh ) n ằ ởg óc ph ầ t ưbên dư i, ph ía t rái. Tro ng cử sổn ày, các lệh đ sử n m n ớ a nã dụg tr on g các lầ k hở đn g M atl ab gầ đy đu đợ lư lạ M ỗl ầ khở đng n n iộ n â ề ư c u i. in iộ Matlab, toàn bộ ác lệh sửdụg tr on g l ầ đ sẽ ư c lư l ạdư i dạg mộ nh óm c n n n ó đợ u i ớ n t có thểđng mởbằg n út bi ể t ư n g ' +' ( ex pan d) hoặ '- ' (collapse) ởđu d òng ó n uợ c ầ (dòng ghi mố t h ờg ian gi ữ h ai d ấ ch ú t h ích '%'): c i a u VD: (+) %-- 8/14/07 3:21 PM --% (-) %-- 8/14/07 3:21 PM --% - Đ gọ lạl ệh từcử sổCommand History ', bạ t ìm đn lệh đ b ằg các t h an h ểi i n a' n ến ón cuố, r ồn háy đp vào tên lệh . ni ú n - Đ gọ l ạcác lệh b ạ đ sửdụg t ừ ấ nh ắ củ cử s ổệh , Mat lab dù ng các ểi i n nã n du c a a ln phím mũ tên (  trên bàn phím. ) i - Ví dụ đ gọ l ạ lệh b ạ gõ vào lúc g ầ n hấ bạ nh ấ p hí m mũ t ên lên ( , ểi i n n n t, n n i ). Tiế t ụ nh ấ p hí m này, nó s ẽ ọ ti ế l ệh t r ư c đ. P hí m mũ tên xuố g gọ l ạ pc n gi p n ớó i n ii lệh t heo th ứ ự ư c l ạ n t ng ợ i . - 13 -
 14. Bài giả g Tin Ứ g dụ g 2 – Matlab 7 n n n - Các phím mũ tên  và  có thể ùng đ th ay đi vịrí con t rỏ ro ng d òng lệh d ể ổt t n i tạdấ nh ắ củ Matl ab, n hưvậ chú ng t a có t h ể ử d òng lệh . Thêm nữ, có t h ể iu ca y sa n a dùng chuộ cùng v ớ bộ h ớ ệ đ cắ co py , d án và s ử vă bả tạd ấ n hắ củ t i n đm ể t , anniu ca dòng lệh . n - 14 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản