Mẫu bản kê mẫu vật và tài liệu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
4
download

Mẫu bản kê mẫu vật và tài liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bản kê mẫu vật và tài liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản kê mẫu vật và tài liệu

  1. M ẫ u b ả n k ê m ẫ u v ậ t và t à i l i ệ u Bản kê t à i l i ệu , mẫ u v ật đ ị a c h ất v à kh oá ng s ả n (Kèm theo đơn số.......ngày.... 199...) A . B ả n k ê t à i l i ệu đ ị a c h ấ t v à k h o á n g s ả n : Số Chủng loại Tên tác giả, năm thành Tên tài liệu Số lượng TT tài liệu lập, cơ quan thành lập I. Bản thuyết minh bản vẽ bản viết băng từ... 1 2 . II. Bản vẽ 1 2 . B . B ả n k ê mẫ u v ậ t đ ị a ch ấ t v à k h o á n g s ả n : Số Nơi lấy mẫu; cơ quan, tổ Số hiệu mẫu Tên mẫu Trọng lượng TT chức, cá nhân lấy mẫu 1 2 . C . Kế t qu ả ki ểm tr a và xác nh ận củ a Cục Đ ị a c h ất và Kh oá n g sả n Vi ệ t N am Ngày....tháng...năm 199.. Cán bộ kiểm tra (Ghi rõ họ, tên và ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản