intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu bảng cân đối thu chi tiền mặt trên Excel

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:0

3.354
lượt xem
417
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là mẫu biểu mà các đơn vị chưa sử dụng các phần mềm kế toán có thể áp dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng cân đối thu chi tiền mặt trên Excel

  1. Bảng cân đối thu chi tiền mặt Phân tích độ nhậy (Giả đị nh rằng, các khoản thu, chi giao độ ng trong khoảng 5%) Lư u chuyển tiền mặt Mứ c thấp Dự kiến Mứ c cao Ghi chú: Hãy đ ưa các thông tin về l ưu chuyển ti ền mặt vào cột gi ữa "L ưu chuyển ti ền mặt d ự ki ến" D ư đầ u kỳ $0 $0 $0 Thu tiề n m ặ t (thu nhậ p) Các khoả n phả i thu $19 $20 $21 Lãi cho vay $19 $20 $21 Bán hàng và chuy ể n giao $19 $20 $21 Các khoả n khác $0 $0 $0 $0 T ổ ng thu $57 $60 $63 T ạ m dư tiề n m ặ t $57 $60 $63 Chi tiề n m ặ t: Quả ng cáo $0 $0 Phí Ngân hàng $0 $0 D ự trù $0 $0 Phí thẻ tín dụ ng $0 $0 Phí giao hàng $0 $0 Đặt cọc $0 $0 N ợ và thuê $0 $0 Bả o hiể m y t ế $0 $0 Bả o hiể m $0 $0 Trả lãi $0 $0 Mua hàng dự trữ $0 $0 Trả các hợ p đồ ng thuê $0 $0 Môn bài và giấ y phép $0 $0 Các khoả n linh tinh $0 $0 Văn phòng $0 $0 Lươ ng công nhân $0 $0 Thuế lao độ ng $0 $0 Các loạ i phí chuyên ngành $0 $0 Thuê bấ t độ ng s ả n $0 $0 Sử a chữ a và duy ty $0 $0 Thuế doanh thu $0 $0 Các dị ch v ụ $0 $0 H ướ ng dẫ n $0 $0 Ngườ i cung c ấ p $0 $0 Thuế và môn bài $0 $0 Điệ n, nướ c, điệ n thoạ i $21 $20 $19 Các khoả n khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 C ộ ng $21 $20 $19
  2. Bảng cân đối thu chi tiền mặt Phân tích độ nhậy (Giả đị nh rằng, các khoản thu, chi giao độ ng trong khoảng 5%) Lư u chuyển tiền mặt Mứ c thấp Dự kiến Mứ c cao Các khoả n chi khác Mu thiế t bị Xây nhà, x ưở ng $0 $0 Trang trí nộ i thấ t $0 $0 Trang thiế t bị $0 $0 Lắ p đặ t trang thiế t bị $0 $0 Sử a chữ a và điề u chỉ nh $0 $0 Trả cho hợ p đồ ng thuê $0 $0 Trả vay gố c $0 $0 Trả cho chủ s ở hữ u $0 $0 Các khoả n khác $0 $0 C ộ ng $0 $0 $0 Chi t ổ ng c ộ ng $21 $20 $19 D ư cuố i kỳ $36 $40 $44
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2