Mẫu bảng chỉ tiêu kiểm tra và hướng dẫn đánh giá

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
148
lượt xem
15
download

Mẫu bảng chỉ tiêu kiểm tra và hướng dẫn đánh giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu bảng chỉ tiêu kiểm tra và hướng dẫn đánh giá (Ban hành kèm theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng chỉ tiêu kiểm tra và hướng dẫn đánh giá

 1. Phụ lục 3 Bảng chỉ tiêu kiểm tra và hướng dẫn đánh giá (Ban hành kèm theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) I. BẢNG CHỈ TIÊU KIỂM TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá A BÒ SỮA 1 Địa điểm Vị trí xây dựng trang trại bò sữa có phù hợp với B Vị trí xây dựng trang trại bò sữa phải phù hợp Kiểm tra quy hoạch 1.1 quy hoạch sử dụng đất của địa phương không? với quy hoạch sử dụng đất của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các công A Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các 1.2 trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với công trình xây dựng khác, đến nguồn nước phải Kiểm tra thực tế các quy định hiện hành không? đúng với các quy định hiện hành Trang trại có được thiết kế gồm các khu vực khác A Trang trại phải được thiết kế gồm các khu vực 1.3 nhau không? Giữa các khu có tường rào ngăn cách khác nhau. Giữa các khu phải có tường rào ngăn Kiểm tra thực tế không? cách 2 Thiết kế chuồng trại, kho và thiết bị chăn nuôi 2.1 Hướng, kích thước, kiểu chuồng, nền chuồng, mái B Hướng, kích thước, kiểu chuồng, nền chuồng, chuồng, cửa chuồng trại có hợp lý không? mái chuồng.. cửa chuồng trại phải được bố trí Kiểm tra thực tế hợp lý 2.2 Chuồng trại cho các đối tượng bê, bò khác nhau có B Chuồng trại cho các đối tượng bê, bò khác nhau Kiểm tra thực tế việc
 2. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá tuân thủ quy định của nhà nước không? phải tuân thủ quy định của nhà nước tuân thủ các quy định 2.3 Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, khu vệ A Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, khu Kiểm tra thực tế sinh...) có đặt ngoài hàng rào khu chăn nuôi không? vệ sinh...) phải đặt ngoài hàng rào khu chăn nuôi 2.4 Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho thuốc A Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho thuốc thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các dụng cụ chăn thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các dụng cụ chăn Kiểm tra thực tế nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử lý nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử chất thải) có bố trí riêng biệt không? lý chất thải) phải bố trí riêng biệt 2.5 Hệ thống vệ sinh sát trùng chuồng trại có thích hợp A Hệ thống vệ sinh sát trùng chuồng trại phải thích để giảm thiểu tối đa sự lây lan của mầm bệnh hợp để giảm thiểu tối đa sự lây lan của mầm Kiểm tra thực tế không? bệnh 2.6 Kho chứa nguyên liệu và thức ăn có được xây dựng A Kho chứa nguyên liệu và thức ăn phải được xây hợp lý và hợp vệ sinh không? Các nguyên liệu và dựng hợp lý và hợp vệ sinh. Các nguyên liệu và Kiểm tra thực tế so thức ăn khi nhập kho bảo quản có đúng theo tiêu thức ăn khi nhập kho bảo quản phải đúng theo sánh với các quy định chuẩn quy định chưa? tiêu chuẩn quy định 2.7 Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng có được xây A Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng phải được dựng thông thoáng, không bị dột, tạt nước khi mưa xây dựng thông thoáng, không bị dột, tạt nước Kiểm tra thực tế gió không ? khi mưa gió 2.8 Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và một số A Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và một loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản lạnh số loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản lạnh Kiểm tra thực tế không ? 2.9 Có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và ghi chép A Có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và ghi Kiểm tra thực tế theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình trạng có lô chép theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình
 3. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá thuốc để quá hạn sử dụng không? trạng có lô thuốc để quá hạn sử dụng 2.10 Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước A Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước Kiểm tra thực tế uống... có đầy đủ và hợp vệ sinh không? uống... phải đầy đủ và hợp vệ sinh 3 Con giống và quản lý giống Con giống có nguồn gốc rõ ràng không? Lúc mua A Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng. Lúc mua Kiểm tra thực tế hồ sơ 3.1 có nhận đầy đủ hồ sơ không? phải nhận đầy đủ hồ sơ. giống Chất lượng con giống có bảo đảm đúng quy định A Chất lượng con giống phải bảo đảm đúng quy Kiểm tra so sánh với 3.2 hiện hành không? định hiện hành quy định Quản lý con giống có phù hợp theo kỹ thuật hiện A Quản lý con giống phải phù hợp theo kỹ thuật Kiểm tra so sánh với 3.3 hành không? hiện hành quy định 4 Vệ sinh chăn nuôi Dụng cụ có đầy đủ để vệ sinh và thu gom chất thải A Dụng cụ phải đầy đủ để vệ sinh và thu gom chất 4.1 Kiểm tra thực tế của chuồng trại không? thải của chuồng trại Có hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi chuồng A Có hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi 4.2 Kiểm tra thực tế không? chuồng Có hệ thống phun thuốc sát trùng phương tiện vận A Có hệ thống phun thuốc sát trùng phương tiện 4.3 Kiểm tra thực tế chuyển ra vào trại không? vận chuyển ra vào trại Hệ thống vệ sinh sát trùng toàn bộ khu chuồng trại A Hệ thống vệ sinh sát trùng toàn bộ khu chuồng 4.4 có thích hợp để giảm thiểu tối đa sự lây lan của trại phải thích hợp để giảm thiểu tối đa sự lây Kiểm tra thực tế mầm bệnh không? lan của mầm bệnh Có thực hiện định kỳ việc phát quang bụi rậm, A Thực hiện định kỳ việc phát quang bụi rậm, khơi 4.5 khơi cống rãnh để diệt ruồi, và sát trùng xung cống rãnh để diệt ruồi, và sát trùng xung quanh Kiểm tra thực tế quanh các dãy chuồng và khu chăn nuôi không? các dãy chuồng và khu chăn nuôi
 4. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá Có thực hiện việc sát trùng chuồng trại trước khi A Thực hiện việc sát trùng chuồng trại trước khi 4.6 Kiểm tra thực tế nuôi; sau mỗi đợt nuôi; khi chuyển đàn không? nuôi; sau mỗi đợt nuôi; khi chuyển đàn Có định kỳ sát trùng bên trong chuồng trại, các A Định kỳ sát trùng bên trong chuồng trại, các dụng cụ chăn nuôi, làm vệ sinh các silo, thùng dụng cụ chăn nuôi, làm vệ sinh các silo, thùng 4.7 Kiểm tra thực tế chứa thức ăn, máng ăn và trên gia súc bằng thuốc chứa thức ăn, máng ăn và trên gia súc bằng sát trùng thích hợp không? thuốc sát trùng thích hợp Có dùng riêng phương tiện vận chuyển sữa, thức A Dùng riêng phương tiện vận chuyển sữa, thức 4.8 Kiểm tra thực tế ăn, dụng cụ...trong trang trại không? ăn, dụng cụ...trong trang trại Có thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển A Thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển sữa, 4.9 sữa, thức ăn, dụng cụ trước và sau khi vận chuyển thức ăn, dụng cụ trước và sau khi vận chuyển Kiểm tra thực tế trong trại không? trong trại Có thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, nguyên A Thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, nguyên 4.10 liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất nhập kho liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất nhập kho Kiểm tra thực tế không? 5 Quản lý thức ăn, nước uống, nước vệ sinh Có thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, A Thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, 5.1 hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng Kiểm tra hồ sơ nguyên liệu thức ăn không? nguyên liệu thức ăn Có kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và kiểm tra A Kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và kiểm tra 5.2 Kiểm tra hồ sơ khi giao nhận không? khi giao nhận Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa có đủ tiêu chuẩn B Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa phải đủ tiêu Kiểm tra thực tế, so 5.3 không? chuẩn sánh với quy định Có ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử dụng A Ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử dụng thức 5.4 Kiểm tra hồ sơ thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian sử ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian sử dụng
 5. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá dụng thức ăn có trộn thuốc? thức ăn có trộn Có sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ A Sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và nhà sản xuất không? Có tuân thủ NN&PTNT và nhà sản xuất. Tuân thủ thời gian 5.5 Kiểm tra hồ sơ thời gian ngừng sử dụng thuốc theo khuyến cáo ngừng sử dụng thuốc theo khuyến cáo của nhà của nhà sản xuất không? sản xuất Có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất nguồn A Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất nguồn 5.6 Kiểm tra hồ sơ nước uống dùng cho chăn nuôi không? nước uống dùng cho chăn nuôi Có kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước B Kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước 5.7 Kiểm tra thực tế không? Nước rửa chuồng, vệ sinh có cho chảy ngang qua A Nước rửa chuồng, vệ sinh không cho chảy 5.8 Kiểm tra thực tế những khu chuồng khác không? ngang qua những khu chuồng khác Có hệ thống lọc, lắng chất thải rắn không? Có thải A Phải có hệ thống lọc, lắng chất thải rắn. Không 5.9 trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường thải trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi Kiểm tra thực tế không? trường 6 Quản lý đàn bò sữa Có tuân thủ đúng quy trình nhập đàn như nuôi cách A Tuân thủ đúng quy trình nhập đàn như nuôi cách Kiểm tra thực tế so ly, tiêm phòng, sát trùng chuồng trại... cho bê, bò ly, tiêm phòng, sát trùng chuồng trại... cho bê, sánh với các quy định mới nhập về không? bò mới nhập về 7 Quản lý sữa và vệ sinh vắt sữa 7.1 Có khu vực vắt sữa riêng biệt không? B Có khu vực vắt sữa riêng biệt Kiểm tra thực tế Người vắt sữa có sử dụng đầy đủ bảo hộ lao đông A Người vắt sữa phải sử dụng đầy đủ bảo hộ lao Kiểm tra trangthiết bị 7.2 không? đông bảo hộ lao động
 6. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá Người vắt sữa có đảm bảo sức khoẻ (không mắc A Người vắt sữa phải đảm bảo sức khoẻ (không Kiểm tra hồ sơ, giấy 7.3 bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng tay)? mắc bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng tay) khám sức khoẻ định kỳ 7.4 Có bán sữa vắt từ bò bị bệnh ra thị trường không? A Không bán sữa vắt từ bò bị bệnh ra thị trường Kiểm tra thực tế Dụng cụ vắt sữa, đựng sữa có bảo đảm vệ sinh A Dụng cụ vắt sữa, đựng sữa phải bảo đảm vệ sinh 7.5 Kiểm tra thực tế không? 8 Quản lý dịch bệnh 8.1 Có chương trình quản lý sức khỏe đàn bò không? B Phải có chương trình quản lý sức khỏe đàn bò Kiểm tra hồ sơ Trong trường hợp điều trị bệnh, có ghi chép đầy đủ A Trong trường hợp điều trị bệnh, phải ghi chép về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý do dùng, đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý do 8.2 Kiểm tra hồ sơ thời gian dùng, trọng lượng bò, người tiêm, thời dùng, thời gian dùng, trọng lượng bò, người điểm ngưng thuốc không? tiêm, thời điểm ngưng thuốc Có bán bò chết ra thị trường không? A Không bán bò chết ra thị trường Kiểm tra thực tế, kiểm 8.3 tra hồ sơ Có báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện bò chết A Báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện bò chết 8.4 Kiểm tra hồ sơ không? 9 Bảo quản và sử dụng thuốc Vắc xin và thuốc có được bảo quản tốt không? Có A Vắc xin và thuốc phải được bảo quản tốt. Ghi 9.1 Kiểm tra hồ sơ, sổ sách ghi chép việc nhập kho từng loại thuốc không? chép việc nhập kho từng loại thuốc 10 Phòng trị bệnh Có lịch tiêm phòng các bệnh chính như tụ huyết A Phải có lịch tiêm phòng các bệnh chính như tụ 10.1 trùng, lở mồm long móng và một số dịch bệnh huyết trùng, lở mồm long móng và một số dịch Kiểm tra hồ sơ, lịch tiêm phòng khác không? bệnh khác 10.2 Khi sử dụng kháng sinh điều trị, có sử dụng kháng A Khi sử dụng kháng sinh điều trị, không sử dụng Kiểm tra hồ sơ
 7. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá sinh nằm trong danh mục cấm không? Có tuân thủ kháng sinh nằm trong danh mục cấm. Tuân thủ quy định về chủng loại, liều lượng, thời gian dùng quy định về chủng loại, liều lượng, thời gian thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong hồ sơ và có dùng thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong hồ sơ tuân thủ về thời gian ngưng thuốc không? và tuân thủ về thời gian ngưng thuốc Có tuân thủ thời gian cách ly khi xuất bán sữa và A Tuân thủ thời gian cách ly khi xuất bán sữa và 10.3 kiểm tra hồ sơ bò sữa khi đang điều trị bằng kháng sinh không? bò sữa khi đang điều trị bằng kháng sinh 11 Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường Chất thải rắn có được thu gom hàng ngày và vận A Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày và 11.1 Kiểm tra thực tế chuyển đến nơi xử lý không? vận chuyển đến nơi xử lý Chất thải lỏng có được trực tiếp vào khu xử lý và A Chất thải lỏng thải trực tiếp vào khu xử lý và 11.2 Kiểm tra thực tế không chảy qua khu chăn nuôi khác không? không chảy qua khu chăn nuôi khác Có hệ thống phân lọai, tách chất thải rắn và lỏng B Phải có hệ thống phân lọai, tách chất thải rắn và 11.3 riêng biệt nhằm giúp cho việc xử lý được dễ dàng lỏng riêng biệt nhằm giúp cho việc xử lý được Kiểm tra thực tế và đạt hiệu quả cao không? dễ dàng và đạt hiệu qủa cao Có báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện bò chết A Báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện bò chết 11.4 không? Kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động 12 vật khác Có sử dụng thuốc, bẫy, bả để kiểm soát côn trùng, B Có sử dụng thuốc, bẫy, bả để kiểm soát côn loài gặm nhấm và động vật khác không? Nếu có, trùng, loài gặm nhấm và động vật khác. Nếu có, Kiểm tra thực tế, sơ đồ đã ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và thường đã ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và thường bồ trí xuyên kiểm tra để xử lý chưa? xuyên kiểm tra để xử lý 13 Quản lý nhân sự
 8. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá Người lao động làm việc trong trang trại có được A Người lao động làm việc trong trang trại phải Kiểm tra thực tế và 13.1 hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại và tập được hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại và phỏng vấn huấn về kỹ năng chăn nuôi không? tập huấn về kỹ năng chăn nuôi Có tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu và phổ biến A Phải có tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu và phổ 13.2 kiến thức về sơ cấp cứu đến tất cả nhân viên của biến kiến thức về sơ cấp cứu đến tất cả nhân Kiểm tra tài liệu, hồ sơ trại không? viên của trại Có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn chế tối đa A Có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn chế tối Kiểm tra tài liệu, quy 13.3 rủi ro do di chuyển hoặc nâng vác các vật nặng đa rủi ro do di chuyển hoặc nâng vác các vật trình không? nặng Trang bị bảo hộ lao động như ủng cao su, khẩu A Trang bị bảo hộ lao động như ủng cao su, khẩu trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ... có được trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ... phải được Kiểm tra trang thiết bị 13.4 trang bị cho công nhân làm việc trong trang trại trang bị cho công nhân làm việc trong trang trại lao động hiện có không? Có đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho khách tham B Có đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho khách tham Kiểm tra trang thiết bị, 13.5 quan (quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, quan (quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, hồ sơ nhật ký thay quần áo) và nhật ký khách tham quan không? thay quần áo) và nhật ký khách tham quan Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc 14 và thu hồi sản phẩm Có ghi chép đầy đủ nhật ký chăn nuôi, nhật ký về A Ghi chép đầy đủ nhật ký chăn nuôi, nhật ký về hoá chất, thức ăn chăn nuôi và mua bán sản phẩm hoá chất, thức ăn chăn nuôi và mua bán sản Kiểm tra sổ nhật ký và lưu trữ hồ sơ để việc truy xuất được dễ dàng khi phẩm và lưu trữ hồ sơ để việc truy xuất được dễ cần thiết không? dàng khi cần thiết 15 Kiểm tra nội bộ
 9. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá Có tiến hành kiểm tra nội bộ định kỳ mỗi năm một A Tiến hành kiểm tra nội bộ định kỳ mỗi năm một 15.1 Kiểm tra hồ sơ kiểm tra lần không? lần Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ đã được ký chưa và A Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ đã có ký và lưu 15.2 Kiểm tra hồ sơ đánh giá có lưu trong hồ sơ không? trong hồ sơ 16 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại Trang trại có sẵn mẫu đơn khiếu nại không? và có A Trang trại phải có sẵn mẫu đơn khiếu nại và lưu lưu giữ hồ sơ khiếu nại của khách hàng và phương giữ hồ sơ khiếu nại của khách hàng và phương Kiểm tra mẫu đơn pháp giải quyết không? pháp giải quyết B LỢN 1 Địa điểm Vị trí xây dựng trang trại có phù hợp với quy hoạch sử A Vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với quy Kiểm tra bản quy hoạch 1.1 dụng đất của địa phương không? hoạch sử dụng đất của địa phương được duyệt Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các công A Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các 1.2 trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với công trình xây dựng khác, đến nguồn nước phải Kiểm tra thực địa các quy định hiện hành không? đúng với các quy định hiện hành Trang trại có được thiết kế gồm các khu vực khác A Trang trại phải được thiết kế gồm các khu vực 1.3 nhau không? Giữa các khu có tường rào ngăn cách khác nhau không. Giữa các khu phải có tường Kiểm tra thực địa không? rào ngăn cách 2 Thiết kế chuồng trại, kho và thiết bị chăn nuôi Hướng chuồng, kích thước, kiểu chuồng, nền B Hướng chuồng, kích thước, kiểu chuồng, nền 2.1 chuồng, mái chuồng, vách chuồng... của chuồng chuồng, mái chuồng, vách chuồng... của chuồng Kiểm tra thực tế trại có hợp lý không? trại phải bố trí hợp lý 2.2 Chuồng trại cho các loại lợn khác nhau có tuân thủ B Chuồng trại cho các loại lợn khác nhau phải tuân Kiểm tra thực tế, đối
 10. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá quy định của nhà nước không? thủ quy định của nhà nước chiếu với quy định Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, khu vệ A Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, khu 2.3 sinh... ) có đặt ngoài hàng rào khu chăn nuôi vệ sinh... ) phải đặt ngoài hàng rào khu chăn nuôi Kiểm tra thực tế không? Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho thuốc A Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho thuốc thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các dụng cụ chăn thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các dụng cụ chăn 2.4 Kiểm tra thực tế nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử lý nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử chất thải...) có bố trí riêng biệt không? lý chất thải...) phải bố trí riêng biệt Hệ thống vệ sinh sát trùng ở cổng ra vào chuồng A Hệ thống vệ sinh sát trùng ở cổng ra vào chuồng 2.5 trại có thích hợp để giảm thiểu tối đa sự lây lan của trại phải thích hợp để giảm thiểu tối đa sự lây lan Kiểm tra thực tế mầm bệnh không? của mầm bệnh Kho chứa nguyên liệu và thức ăn có được xây dựng A Kho chứa nguyên liệu và thức ăn phải được xây hợp lý và hợp vệ sinh không? Các nguyên liệu và dựng hợp lý và hợp vệ sinh. Các nguyên liệu và Kiểm tra thực tế, so 2.6 thức ăn khi nhập kho bảo quản có đúng theo tiêu thức ăn khi nhập kho bảo quản phải đúng theo sánh với quy định chuẩn quy định chưa? tiêu chuẩn quy định Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng có được xây A Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng phải được 2.7 dựng thông thoáng, không bị dột, tạt nước khi mưa xây dựng thông thoáng, không bị dột, tạt nước Kiểm tra thực tế gió không ? khi mưa gió Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và một số A Phải có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và 2.8 loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản lạnh một số loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản Kiểm tra thực tế không ? lạnh Có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và ghi chép B Phải có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và Kiểm tra hồ sơ, sơ đồ 2..9 theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình trạng có lô ghi chép theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình cụ thể thuốc để quá hạn sử dụng không? trạng có lô thuốc để quá hạn sử dụng Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước A Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước Kiểm tra trang thiết bị 2.10 uống... có đầy đủ và hợp vệ sinh không? uống... phải đầy đủ và hợp vệ sinh thực tế
 11. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá Trang bị bảo hộ có được khử trùng và cất giữ đúng A Trang bị bảo hộ phải được khử trùng và cất giữ 2.11 Kiểm tra thực tế nơi quy định không? đúng nơi quy định Có quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, thay A Có quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, 2.12 quần áo cho công nhân và khách tham quan thay quần áo cho công nhân và khách tham quan Kiểm tra thực tế không? 3 Con giống và quản lý giống Con giống có nguồn gốc rõ ràng không? Lúc mua A Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng. Lúc mua 3.1 Kiểm tra hồ sơ giống có nhận đầy đủ hồ sơ không? phải có đầy đủ hồ sơ Chất lượng con giống có bảo đảm đúng quy định A Chất lượng con giống phải bảo đảm đúng quy Đánh giá chất lượng 3.2 hiện hành không? định hiện hành giống theo các quy định Quản lý con giống có phù hợp theo quy định hiện A Quản lý con giống phải phù hợp theo quy định Kiểm tra quy trình quản 3.3 hành không? hiện hành lý 4 Vệ sinh chăn nuôi Dụng cụ có đầy đủ để vệ sinh và thu gom chất thải A Dụng cụ phải đầy đủ để vệ sinh và thu gom chất 4.1 Kiểm tra thực tế của chuồng trại không? thải của chuồng trại Hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi chuồng có A Hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi chuồng 4.2 Kiểm tra thực tế thường xuyên thay theo quy định không? phải thường xuyên thay theo quy định Có hệ thống phun thuốc sát trùng phương tiện vận A Phải có hệ thống phun thuốc sát trùng phương 4.3 Kiểm tả thực tế chuyển ra vào trại không? tiện vận chuyển ra vào trại Có thực hiện định kỳ việc phát quang bụi rậm, A Thực hiện định kỳ việc phát quang bụi rậm, khơi Kiểm tra thực tế, phỏng 4.4 khơi cống rãnh để diệt ruồi, và sát trùng xung cống rãnh để diệt ruồi, và sát trùng xung quanh vấn quanh các dãy chuồng và khu chăn nuôi không? các dãy chuồng và khu chăn nuôi Có thực hiện việc sát trùng chuồng trại trước khi A Phải Thực hiện việc sát trùng chuồng trại trước 4.5 Kiểm tra thực tế nuôi; sau mỗi đợt nuôi; khi chuyển đàn không? khi nuôi; sau mỗi đợt nuôi; khi chuyển đàn Có định kỳ sát trùng bên trong chuồng trại, các A Định kỳ sát trùng bên trong chuồng trại, các 4.6 Kiểm tra thực tế dụng cụ chăn nuôi, làm vệ sinh các silo, thùng dụng cụ chăn nuôi, làm vệ sinh các silo, thùng
 12. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá chứa thức ăn, máng ăn và trên gia súc bằng thuốc chứa thức ăn, máng ăn và trên gia súc bằng sát trùng thích hợp không? thuốc sát trùng thích hợp Có dùng riêng phương tiện vận chuyển lợn, thức A Dùng riêng phương tiện vận chuyển lợn, thức 4.7 Kiểm tra thực tế ăn, dụng cụ...trong trang trại không? ăn, dụng cụ...trong trang trại Có thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển lợn, A Phải thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển 4.8 thức ăn, dụng cụ trước và sau khi vận chuyển trong lợn, thức ăn, dụng cụ trước và sau khi vận Kiểm tra thực tế trại không? chuyển trong trại Có thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, nguyên A Thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, nguyên 4.9 liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất nhập kho liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất nhập kho Kiểm tra hồ sơ, sổ sách không? Dụng cụ có đầy đủ để vệ sinh và thu gom chất thải A Dụng cụ phải đầy đủ để vệ sinh và thu gom chất Kiểm tra dụng cụ thực 4.10 của chuồng trại không? thải của chuồng trại tế Có thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, nguyên A Thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, nguyên kiểm tra sổ sách ghi 4.11 liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất nhập kho liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất nhập kho chép không? 5 Quản lý thức ăn, nước uống và nước vệ sinh Có thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, A Thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, Kiểm tra thực tế kết 5.1 hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng hợp phỏng vấn nguyên liệu thức ăn không? nguyên liệu thức ăn Có kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và kiểm tra A Kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và kiểm tra 5.2 Kiểm tra hồ sơ khi giao nhận không? khi giao nhận Có thường xuyên kiểm tra chất cấm, kháng sinh A Thường xuyên kiểm tra chất cấm, kháng sinh Kiểm tra hồ sơ phân 5.3 khi mua không? khi mua tích, lưu mẫu phân tích Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa có đủ tiêu chuẩn B Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa phải đủ tiêu Kiểm tra thức tế kho so 5.4 không? chuẩn sánh với các quy định 5.5 Có ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử dụng A Ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử dụng thức Kiểm tra hồ sơ
 13. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian sử ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian sử dụng dụng thức ăn có trộn thuốc không? thức ăn có trộn thuốc Có sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ A Sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ Nông Nghiệp & PTNT và nhà sản xuất không? Có Nông Nghiệp & PTNT và nhà sản xuất. Tuân Kiểm tra hồ sơ, kết hợp 5.6 tuân thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc theo hướng thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc theo hướng phỏng vấn dẫn của nhà sản xuất không? dẫn của nhà sản xuất Có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất chất lượng A Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất chất lượng Kiểm tra kết quả phân nguồn nước uống dùng cho chăn nuôi không? nguồn nước uống dùng cho chăn nuôi tích mẫu nước do 5.7 phòng kiểm nghiệm được công nhận, chỉ định tiến hành Có kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước B Kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước 5.8 Kiểm tra thực tế không? Nước rửa chuồng và nước vệ sinh có chảy ngang A Nước rửa chuồng và nước vệ sinh không chảy 5.9 qua những khu chuồng khác không? ngang qua những khu chuồng khác Có hệ thống lọc, lắng chất thải rắn không? Có thải Có hệ thống lọc, lắng chất thải rắn. Không thải 5.10 trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường A trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường Kiểm tra thực tế không? 6 Quản lý đàn lợn 6.1 Lợn nhập vào trại có mua quá 2 cơ sở không? B Lợn nhập vào trại không mua quá 2 cơ sở Kiểm tra hồ sơ, sổ sách Có tuân thủ đúng quy trình nhập đàn như nuôi cách Tuân thủ đúng quy trình nhập đàn như nuôi cách 6.2 ly, tiêm phòng, sát trùng chuồng trại... cho đàn lợn A ly, tiêm phòng, sát trùng chuồng trại... cho đàn mới nhập về không? lợn mới nhập về 7 Xuất bán lợn Có tuân thủ đúng thời gian ngừng sử dụng thuốc A Tuân thủ đúng thời gian ngừng sử dụng thuốc 7.1 Kiểm tra hồ sơ trước khi xuất bán không? trước khi xuất bán
 14. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá Có gửi kèm hồ sơ theo dõi lợn thịt khi xuất bán lợn A Phải gửi kèm hồ sơ theo dõi lợn thịt khi xuất bán 7.2 Kiểm tra hồ sơ không? lợn 8 Chu chuyển đàn và vận chuyển lợn Có tuân thủ đúng nguyên tắc khi chu chuyển đàn A Phải tuân thủ đúng nguyên tắc khi chu chuyển từ khu nuôi lợn nhỏ đến lớn và quy tắc cơ bản đàn từ khu nuôi lợn nhỏ đến lớn và quy tắc cơ Kiểm tra bản nguyên trong quá trình di chuyển lợn không? Có phổ biến bản trong quá trình di chuyển lợn. Phổ biến rộng tắc chu chuyển đần, kết rộng rãi các nguyên tắc cho từng công nhân rãi các nguyên tắc cho từng công nhân hợp phỏng vấn không? 9 Quản lý dịch bệnh Trong trường hợp điều trị bệnh, có ghi chép thông A Trong trường hợp điều trị bệnh, phải ghi chép tin đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý thông tin đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều Kiểm tra hồ sơ, sổ sách 9.1 do dùng, thời gian dùng, trọng lượng lợn, người lượng, lý do dùng, thời gian dùng, trọng lượng ghi chép tiêm, thời điểm ngưng thuốc không?. Có bán lợn lợn, người tiêm, thời điểm ngưng thuốc. Không trong thời gian cách ly thuốc. bán lợn trong thời gian cách ly thuốc Khi phát hiện lợn chết có báo với cán bộ kỹ thuật A Khi phát hiện lợn chết phải báo với cán bộ kỹ 9.2 để có biện pháp xử lý không? thuật để có biện pháp xử lý 10 Bảo quản và sử dụng thuốc thú y Có ghi chép việc xuất, nhập kho từng loại thuốc và A Phải ghi chép việc xuất, nhập kho từng loại Kiểm tra sổ sách, hồ sơ vắc xin không? thuốc và vắc xin 11 Phòng trị bệnh Có lịch tiêm phòng các bệnh chính như dịch tả, tụ A Phải có lịch tiêm phòng các bệnh chính như dịch 11.1 Kiểm tra số sách huyết trùng và một số dịch bệnh khác không? tả, tụ huyết trùng và một số dịch bệnh khác Có lập tức cách ly để phòng ngừa lây lan khi lợn A Phải lập tức cách ly để phòng ngừa lây lan khi 11.2 Kiểm tra thực tế có biểu hiện bệnh không? lợn có biểu hiện bệnh Khi sử dụng kháng sinh điều trị, có sử dụng kháng A Khi sử dụng kháng sinh điều trị, không sử dụng Kiểm tra sổ sách so 11.3 sinh nằm trong danh mục cấm không? Có tuân thủ kháng sinh nằm trong danh mục cấm. Phải tuân sánh với quy định
 15. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá quy định về chủng loại, liều lượng, thời gian dùng thủ quy định về chủng loại, liều lượng, thời gian thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong hồ sơ không? dùng thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong hồ sơ 12 Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường Chất thải rắn có được thu gom hàng ngày và vận A Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày và 12.1 Kiểm tra thực tế chuyển đến nơi xử lý không? vận chuyển đến nơi xử lý Chất thải lỏng có được thải trực tiếp vào khu xử lý A Chất thải lỏng được thải trực tiếp vào khu xử lý 12.2 Kiểm tra thực tế và không chảy qua khu chăn nuôi khác không? và không chảy qua khu chăn nuôi khác Có hệ thống phân lọai, tách chất thải rắn và lỏng B Phải có hệ thống phân lọai, tách chất thải rắn và 12.3 riêng biệt nhằm giúp cho việc xử lý được dễ dàng lỏng riêng biệt nhằm giúp cho việc xử lý được Kiểm tra thực tế và đạt hiệu quả cao không? dễ dàng và đạt hiệu quả cao Có bán lợn chết ra thị trường hoặc sử dụng trong A Không bán lợn chết ra thị trường hoặc sử dụng 12.4 Kiêm tra thực tế bếp ăn tập thể không? trong bếp ăn tập thể Có nơi xử lý lợn chết (lò thiêu, đất chôn) đủ tiêu B Phải có nơi xử lý lợn chết (lò thiêu, đất chôn) đủ KIểm tra thực tế, so 12.5 chuẩn không? tiêu chuẩn sánh với tiêu chuẩn Có báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện lợn chết A Báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện lợn chết Kiểm tra hồ sơ tại cơ 12.6 không? quan thú y Kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động 13 vật khác Có sử dụng thuốc, bẫy, bả để kiểm soát côn trùng, B Nên sử dụng thuốc, bẫy, bả để kiểm soát côn loài gặm nhấm và động vật khác không? Nếu có, trùng, loài gặm nhấm và động vật khác. Nếu có, Kiểm tra thực tế đã ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và thường phải ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và xuyên kiểm tra để xử lý chưa? thường xuyên kiểm tra để xử lý 14 Quản lý nhân sự Người lao động làm việc trong trang trại có được A Người lao động làm việc trong trang trại phải Kiểm tra thực tế, kết 14.1 hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại và tập được hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại và hợp với phỏng vấn huấn về kỹ năng chăn nuôi không? tập huấn về kỹ năng chăn nuôi
 16. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá Có tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu và phổ biến A Phải có tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu và phổ Kiểm tra hồ sơ, tài liệu 14.2 kiến thức về sơ cấp cứu đến tất cả nhân viên của biến kiến thức về sơ cấp cứu đến tất cả nhân liên quan trại không? viên của trại Có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn chế tối đa A Phải có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn chế Kiểm tra thực tế quy 14.3 rủi ro do di chuyển hoặc nâng vác các vật nặng tối đa rủi ro do di chuyển hoặc nâng vác các vật trình theo tác an toàn không? nặng Trang bị bảo hộ lao động như ủng cao su, khẩu A Trang bị bảo hộ lao động như ủng cao su, khẩu trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ... có được trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ... phải được Kiểm tra trang thiết bị 14.4 trang bị cho công nhân làm việc trong trang trại trang bị cho công nhân làm việc trong trang trại BHLĐ không? Có đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho khách tham B Có đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho khách tham Kiểm tra trang thiết bị 14.5 quan (quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, quan (quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, BHLĐ và nhật ký thay quần áo) và nhật ký khách tham quan không? thay quần áo) và nhật ký khách tham quan Người lao động làm việc trong trang trại có được A Người lao động làm việc trong trang trại phải kiểm tra thực tế kết hợp 14.6 hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại và tập được hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại và phỏng vấn huấn về kỹ năng chăn nuôi không? tập huấn về kỹ năng chăn nuôi Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc 15 và thu hồi sản phẩm Có ghi chép đầy đủ nhật ký chăn nuôi, nhật ký về A Ghi chép đầy đủ nhật ký chăn nuôi, nhật ký về hoá chất, thức ăn chăn nuôi và mua bán sản phẩm hoá chất, thức ăn chăn nuôi và mua bán sản Kiểm tra số sách, nhật và lưu trữ hồ sơ để việc truy nguyên nguồn gốc phẩm và lưu trữ hồ sơ để việc truy nguyên ký được dễ dàng khi cần thiết không? nguồn gốc được dễ dàng khi cần thiết 16 Kiểm tra nội bộ Có tiến hành kiểm tra nội bộ định kỳ mỗi năm một A Tiến hành kiểm tra nội bộ định kỳ mỗi năm một 16.1 Kiểm tra thực tế lần không? lần 16.2 Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ đã được ký chưa và A Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ phải được ký và Kiểm tra bảng kiểm tra
 17. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá có lưu trong hồ sơ không? lưu trong hồ sơ 17 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại Trang trại có sẵn mẫu đơn khiếu nại không? và có A Trang trại phải có sẵn mẫu đơn khiếu nại, phải Kiểm tra mẫu đơn, hồ lưu giữ hồ sơ khiếu nại của khách hàng và phương lưu giữ hồ sơ khiếu nại của khách hàng và sơ khiếu nại pháp giải quyết không? phương pháp giải quyết C GIA CẦM 1 Địa điểm Vị trí xây dựng trang trại có phù hợp với quy A Vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với quy Kiểm tra quy hoạch đã 1.1 hoạch sử dụng đất của địa phương không? hoạch sử dụng đất của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các công A Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các 1.2 trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với công trình xây dựng khác, đến nguồn nước phải Kiểm tra thực tế các quy định hiện hành không? đúng với các quy định hiện hành Trang trại có được thiết kế gồm các khu vực khác A Trang trại phải được thiết kế gồm các khu vực 1.3 nhau không? Giữa các khu có tường rào ngăn cách khác nhau. Giữa các khu phải có tường rào ngăn Kiểm tra thực tế không? cách 2 Thiết kế chuồng trại, kho và thiết bị chăn nuôi Hướng, kích thước, kiểu chuồng, nền chuồng, mái B Hướng, kích thước, kiểu chuồng, nền chuồng, 2.1 chuồng, vách chuồng... của chuồng trại có hợp lý mái chuồng, vách chuồng... của chuồng trại phải Kiểm tra thực tế không? hợp lý Chuồng trại cho các đối tượng gia cầm khác nhau B Chuồng trại cho các đối tượng gia cầm khác 2.2 Kiểm tra thưc tế có tuân thủ quy định của nhà nước không? nhau phải có tuân thủ quy định của nhà nước 2.3 Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, khu vệ A Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, khu Kiểm tra thực tế
 18. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá sinh... ) có đặt ngoài hàng rào khu chăn nuôi vệ sinh... ) phải đặt ngoài hàng rào khu chăn không? nuôi Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho thuốc A Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho thuốc thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các dụng cụ chăn thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các dụng cụ 2.4 Kiểm tra thực tế nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử chăn nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, lý chất thải...) có bố trí riêng biệt không? khu xử lý chất thải...) phải bố trí riêng biệt Hệ thống vệ sinh sát trùng chuồng trại có thích A Hệ thống vệ sinh sát trùng chuồng trại phải thích 2.5 hợp để giảm thiểu tối đa sự lây lan của mầm bệnh hợp để giảm thiểu tối đa sự lây lan của mầm Kiểm tra thực tế không? bệnh Kho chứa nguyên liệu và thức ăn có được xây A Kho chứa nguyên liệu và thức ăn phải được xây dựng hợp lý và hợp vệ sinh không? Các nguyên dựng hợp lý và hợp vệ sinh. Các nguyên liệu và Kiểm tra thực tế, so 2.6 liệu và thức ăn khi nhập kho bảo quản có đúng thức ăn khi nhập kho bảo quản phải đúng theo sánh với các tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn quy định chưa? tiêu chuẩn quy định Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng có được xây A Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng phải được 2.7 dựng thông thoáng, không bị dột, tạt nước khi mưa xây dựng thông thoáng, không bị dột, tạt nước Kiểm tra thực tế gió không ? khi mưa gió Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và một số A Phải có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và 2.8 loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản lạnh một số loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản Kiểm tra thực tế không ? lạnh Có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và ghi chép B Phải có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và 2.9 theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình trạng có lô ghi chép theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình Kiểm tra sơ đồ thực tế thuốc để quá hạn sử dụng không? trạng có lô thuốc để quá hạn sử dụng
 19. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước A Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước Kiểm tra thực tế thiết 2.10 uống... có đầy đủ và hợp vệ sinh không? uống... phải đầy đủ và hợp vệ sinh bị, dụng cụ, nước uống Trang bị bảo hộ có được khử trùng và cất giữ đúng A Trang bị bảo hộ phải được khử trùng và cất giữ 2.11 Kiểm tra thực tế nơi quy định không? đúng nơi quy định Có quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, thay A Phải có quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử Kiểm tra trang thiết bị 2.12 quần áo cho công nhân và khách tham quan trùng, thay quần áo cho công nhân và khách BHLĐ không? tham quan 3 Con giống và quản lý giống Con giống có nguồn gốc rõ ràng không? Lúc mua A Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng. Lúc mua Kiểm tra hồ sơ con 3.1 có nhận đủ hồ sơ không? phải nhận đủ hồ sơ giống Chất lượng con giống có bảo đảm đúng quy định A Chất lượng con giống phải bảo đảm đúng quy kiểm tra chất lượng 3.2 hiện hành không? định hiện hành giống Quản lý con giống có phù hợp theo quy định hiện B Quản lý con giống phải phù hợp theo quy định Kiểm tra tính phù hợp 3.3 hành không? hiện hành với các quy định 4 Quản lý thức ăn và nước uống Có thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, A Thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, Kiểm tra công tác giám 4.1 hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng sát nguyên liệu thức ăn không? nguyên liệu thức ăn Có kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và kiểm A Phải kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và Kiểm tra hồ sơ lưu trữ 4.2 tra khi giao nhận không? kiểm tra khi giao nhận thông tin Có thường xuyên kiểm tra chất cấm, kháng sinh A Thường xuyên kiểm tra chất cấm, kháng sinh 4.3 Kiểm tra hồ sơ khi mua không? khi mua
 20. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAHP Phương pháp đánh độ giá Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa có đủ tiêu chuẩn B Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa phải đủ tiêu 4.4 Kiểm tra thực tế không? chuẩn Có ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử dụng A Phải ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử dụng thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian sử thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian sử 4.5 Kiểm tra hồ sơ dụng thức ăn có trộn thuốc ... vào sổ nhật ký dụng thức ăn có trộn thuốc ... vào sổ nhật ký không? Có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất nguồn A Phải kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất nguồn 4.6 Kiểm tra hồ sơ nước uống dùng cho chăn nuôi không? nước uống dùng cho chăn nuôi Có kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước B Kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước 4.7 Kiểm tra hồ sơ không? Nước rửa chuồng, vệ sinh có cho chảy ngang qua A Nước rửa chuồng, vệ sinh không cho chảy 4.8 Kiểm tra thực tế những khu chuồng khác không? ngang qua những khu chuồng khác 5 Quản lý đàn Gia cầm nhập vào trại có giấy chứng nhận kiểm A Gia cầm nhập vào trại phải có giấy chứng nhận 5.1 Kiểm tra hồ sơ dịch động vật, tiêm phòng vắc xin không ? kiểm dịch động vật, tiêm phòng vắc xin Có tuân thủ quy trình nhập đàn như nuôi cách lý, A Phải tuân thủ quy trình nhập đàn như nuôi cách tiêm phòng, sát trùng chuồng trại, lên kế hoạch lý, tiêm phòng, sát trùng chuồng trại, lên kế 5.2 Kiểm tra thực tế tiêm phòng… cho đàn gia cầm mới nhập về hoạch tiêm phòng… cho đàn gia cầm mới nhập không? về Trước khi xuất giết thịt có kiểm tra về tình hình A Trước khi xuất giết thịt phải kiểm tra về tình 5.2 bệnh, sử dụng kháng sinh và tuân thủ thời gian hình bệnh, sử dụng kháng sinh và tuân thủ thời Kiểm tra hồ sơ ngừng thuốc không? gian ngừng thuốc 6 Quản lý dịch bệnh 6.1 Có chương trình quản lý sức khoẻ cho đàn gia cầm A Phải có chương trình quản lý sức khoẻ cho đàn Kiểm tra hồ sơ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản