intTypePromotion=1

Mẫu báo cáo tình hình kết quả sản xuất , kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập năm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
755
lượt xem
133
download

Mẫu báo cáo tình hình kết quả sản xuất , kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo tình hình kết quả sản xuất , kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tình hình kết quả sản xuất , kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập năm

  1. MẪU SỐ 4 (Ban hành kèm theo Thông t ư s ố 07/2005/TT-B L ĐT B X H n g à y 05/01/2005 c ủa Bộ Lao động – Thươ n g b i n h v à Xã h ội ) Bộ, ngành, địa phương Tên công ty BÁO CÁO TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP NĂM... Thực Thực Số Đơn vị Kế hoạch Ghi Chỉ tiêu hiện kế hiện TT tính năm trước chú hoạch KH % 1 2 3 4 5 6 7 I CHỈ TIÊU SẢN XUẤT, KINH DOANH: 1 - Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi) 2 - Tổng doanh thu Tr.đồng
  2. 2 3 - Tổng chi phí (chưa có lương) Tr.đồng 4 - Tổng các khoản nộp ngân sách NN Tr.đồng 5 - Lợi nhuận Tr.đồng II CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG: 1 - Lao động định mức Người 2 - Lao động sử dụng thực tế bình quân Người III QUỸ TIỀN LƯƠNG THEO ĐƠN Tr.đồng GIÁ IV QUỸ TIỀN LƯƠNG NGOÀI ĐƠN Tr.đồng GIÁ - Quỹ tiền lương bổ sung Tr.đồng - Quỹ phụ cấp và tiền thưởng (nếu Tr.đồng có) - Quỹ làm thêm giờ, làm đêm ngoài Tr.đồng đơn giá V Tiền lương bình quân
  3. 3 1 Tiền lương BQ theo lao động định 1.000đ/ mức tháng 2 Tiền lương BQ theo lao động 1.000đ/ TTSDBQ tháng VI Quỹ tiền thưởng và phúc lợi từ lợi Tr.đồng nhuận Trong đó: phân phối trực tiếp cho người lao động (kể cả tiền ăn ca, thưởng....) VII QUỸ THU NHẬP KHÁC (hoạt động Tr.đồng sản xuất, kinh doanh của công đoàn làm đại lý, cho thuê văn phòng....) VIII THU NHẬP BÌNH QUÂN THỰC 1.000đ/ TẾ (1) tháng IX NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG BÌNH Tr.đồng/ QUÂN TÍNH THEO DOANH THU năm
  4. 4 Ghi chú: (1) Thu nhập bình quân gồm tiền lương bình quân, tiền thưởng và phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động và quỹ thu nhập khác tính bình quân theo tháng theo lao động thực tế sử dụng bình quân. Người lập biểu ......, ngày....... tháng....... năm......... (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản