MẪU BIỂU: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chia sẻ: Quocminh Quocminh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:21

0
1.231
lượt xem
140
download

MẪU BIỂU: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biểu: kết quả hoạt động kinh doanh', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIỂU: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 1. BOÄ , TOÅNG COÂNG TY : ____________ Maãu soá B 02 - DN ÑÔN VÒ : ______________________ Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Quyù _______ Naêm _______ PHAÀN I - LAÕI , LOÃ Ñôn vò tính : ________ CHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc 1 2 3 4 Toång doanh thu 01 Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02 Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 + Giaûm giaù haøng baùn 05 + Haøng baùn bò traû laïi 06 + Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi07 noäp 1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 2. Giaù voán haøng baùn 11 3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 4. Chi phí baùn haøng 21 5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh ( 30 = 20 - (21 +22)) 30 7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính ( 40 = 31-32 ) 40 10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41 11. Chi phí baát thöôøng 42 12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá ( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60 14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80
 2. Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa AÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH yù _______ Naêm _______ PHAÀN I - LAÕI , LOÃ Ñôn vò tính : ________ Luyõ keá töø ñaàu naêm 5
 3. _PHAÀN II _ TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN NGHÓA VUÏ VÔÙI NHAØ NÖÔÙC Soá phaùt sinh trong Luõy keá töø ñaàu Soá coøn kyø naêm Maõ phaûi CHÆ TIEÂU soá noäp ñaàu kyø Soá phaûi Soá ñaõ Soá phaûi noäp noäp noäp 1 2 3 4 5 6 I . Thueá ( 10 = 11+12+13+14 + 15+16 10 +17+18+19+20 ) 1. Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa 11 2. Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 12 3. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät 13 4. Thueá xuaát , nhaäp khaåu 14 5. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 15 6. Thu treân voán 16 7. Thueá taøi nguyeân 17 8. Thueá Nhaø ñaát 18 9. Tieàn thueâ ñaàt 19 10. Caùc loaïi thueá khaùc 20 II . Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc ( 30 = 31 + 32 + 33 ) 30 1. Caùc khoaûn phuï thu 31 2. Caùc khoaûn phí, leä phí 32 3. Caùc khoaûn khaùc 33 TOÅNG COÄNG ( 40 = 10 +30) 40 Toång soá thueá coøn phaûi noäp naêm tröôùc chuyeån sang naêm nay _________________________ Trong ñoù : Thueá thu nhaäp doanh nghieäp : _____________________________________
 4. Luõy keá töø ñaàu Soá coøn naêm phaûi noäp cuoái Soá ñaõ kyø noäp 7 8 chuyeån sang naêm nay _________________________
 5. BOÄ , TOÅNG COÂNG TY Maãu soá B 01 - DN ÑÔN VÒ Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - B Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy …… thaùng …… naêm …… TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm 1 2 3 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 100 0 ( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 ) I Tieàn 110 0 1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu ) 111 2. Tieàn göûõi ngaân haøng 112 3. Tieàn ñang chuyeån 113 II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 0 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( *) 129 III Caùc khoaûn phaûi thu 130 0 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Thueá GTGT ñöôïc chieát khaáu 133 4. Phaûi thu noäi boä 134 _ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135 _ Phaûi thu noäi boä khaùc 136 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 139 IV Haøng toàn kho 140 0 1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141 2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 3. Coâng cuï , duïng cuï trong kho 143 4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 5. Thaønh phaåm toàn kho 145 6. Haøng hoaù toàn kho 146 7. Haøng göûi ñi baùn 147 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 V . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 0 1. Taïm öùng 151 2. Chi phí traû tröôùc 152 3. Chi phí chôø keát chuyeån 153 4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154 5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn 155 VI. Chi söï nghieäp 160 0 1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161 2, Chi söï nghieäp naêm nay 162 B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 200 0 (200= 210 + 220 + 230 + 240 ) I Taøi saûn coá ñònh 210 0 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 - Nguyeân giaù 212 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214
 6. - Nguyeân giaù 215 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217 - Nguyeân giaù 218 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219 II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 0 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 2. Goùp voán lieân doanh 222 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 229 III Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 IV Caùc khoaûn kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn 240 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 250 = 100 + 200) 250 0 NGUOÀN VOÁN A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320+ 330) 300 0 I Nôï ngaén haïn 310 0 1. Vay ngaén haïn 311 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 II Nôï daøi haïn 320 0 1. Vay daøi haïn 321 2. Nôï daøi haïn 322 III Nôï khaùc 330 0 1. Chi phí phaûi traû 331 2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332 3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333 B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 +420) 400 0 I Nguoàn voán , quyõ 410 0 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412 3. Cheânh leäch tyû giaù 413 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415 6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417 II Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 0 1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421 2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422 3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423 4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426 5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 400) 430 0 Ghi chuù : Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình thöùc ghi tr
 7. Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính Ñôn vò tính Soá cuoái kyø 4 0 0 111 112 113 0 121 128 129 0 131 331 133 136 1368 139 0 151 152 153 154 155 156 157 159 0 141 1421 1422 1381 144 0 0 0 211
 8. 0 221 222 228 229 241 244 0 0 0 311 315 331 131 333 334 336 338 0 341 342 0 335 3381 344 0 0 411 412 413 414 415 421 441 0 416 431 451 425+426 0 daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình thöùc ghi trong ngoaëc ñôn ( )
 9. CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ñeán 31/5/2002 Chæ tieâu Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø 1. Taøi saûn thueâ ngoaøi 2. Vaät tö, haøng hoaù nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng 3. Haøng hoaù nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 5. Ngoaïi teä caùc loaïi 6. Haïn möùc kinh phí coøn laïi 7. Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù Laäp, ngaøy … thaùng …. Naêm …. Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác
 10. BOÄ, TOÅNG COÂNG TY : __________ Maãu soá B 09 - DN ÑÔN VÒ : _____________________ Ban haønh theo QÑ soá 167/2000 Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 c Boä tröôûng Boä Taøi Chính THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Quyù _____ naêm _____ I Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp 1. 1 Hình thöùc sôû höõu voán 1.2 Lónh vöïc kinh doanh 1.3 Toång soá coâng nhaân vieân Trong ñoù nhaân vieân quaûn lyù : 1.4 Nhöõng aûnh höôûng quan troïng ñeán tình hình kinh doanh trong naêm baùo caùo 2. Chính saùch keá toaùn aùp duïng taïi doanh nghieäp : 2.1 Nieân doä keá toaùn ( baét ñaàu töø ngaøy ……….. Keát thuùc vaøo ngaøy ……) 2.2 Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong ghi cheùp keá toaùn vaø nguyeân taéc , phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc 2.3 Hình thöùc soå keá toaùn aùp duïng : 2.4 Phöông phaùo keá toaùn taøi saûn coá ñònh _ Nguyeân taéc ñaùnh giaù taøi saûn coá ñònh _ Phöông phaùp khaáu hao aùp duïng vaø caùc tröôøng hôïp khaáu hao ñaëc bieät 2.5 Phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho _ Nguyeân taéc ñaùnh giaù haøng toàn kho _ Phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø _ Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho ( keâ khai thöôøng xuyeân hay kieåm keâ ñònh kyø ) 2.6 Tình hình trích laäp vaø hoaøn nhaäp döï phoøng. 3. Chi tieát moät soá chæ tieâu trong baùo caùo taøi chính 3.1 Chi phí saûn xuaát , kinh doanh theo yeáu toá Yeáu toá chi phí Soá tieàn 1. Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu _ _ 2. Chi phí nhaân coâng _ _ 3. Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh 4. Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 5. Chi phí khaùc baèng tieàn Toång coäng 3.2 Tình hình taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh Theo töøng nhoùm taøi saûn coá ñònh, moãi loaïi taøi saûn coá ñònh ( taøi saûn coá ñònh höõu hình, taøi saûn thueâ taøi chính; taøi saûn coá ñònh voâ hình ) trình baøy treân moät bieåu rieâng Ñôn vò tính : _________ Nhaø Maùy Nhoùm TSCÑ - Chæ tieâu cöûa , vaät moùc, ----- Toång kieán truùc thieát bò I Nguyeân giaù Taøi saûn coá ñònh 1. Soá dö ñaàu kyø 2. Soá taêng trong kyø
 11. Trong ñoù : _ Mua saém môùi _ Xaây döïng môùi 3. Soá giaûm trong kyø Trong ñoù : _ Thanh lyù _ Nhöôïng baùn 4. Soá cuoái kyø Trong ñoù : _ Chöa söû duïng _ Ñaõ khaáu hao heát _ Chôø thanh lyù II Giaù trò ñaõ hao moøn 1. Ñaàu kyø 2. Taêng trong kyø 3. Giaûm trong kyø 4. Soá cuoái kyø III Giaù trò coøn laïi 1. Ñaàu kyø 2. Cuoái kyø Lyù do taêng, giaûm 3..3 Tình hình thu nhaäp cuûa coâng nhaân vieân Thöïc hieän Chæ tieâu Keá hoaïch Kyø naøy Kyø tröôùc 1. Toång quyõ löông 2. Tieàn thöôûng 3. Toång thu nhaäp 4. Tieàn löông bình quaân 5. Thu nhaäp bình quaân Lyù do taêng, giaûm
 12. Maãu soá B 09 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ay kieåm keâ ñònh kyø ) ûn coá ñònh höõu hình, taøi saûn coá ñònh
 13. 3.4 Tình hình taêng giaûm nguoàn voán chuû sôû höõu Soá Taêng Giaûm Soá Chæ tieâu ñaàu trong trong cuoái kyø kyø kyø kyø I Nguoàn voán kinh doanh Trong ñoù : Voán Ngaân saùch Nhaø nöôùc caáp II Caùc quyõ 1. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 2. Quyõ nghieân cöùu khoa hoïc vaø ñaøo taïo 3. Quyõ döï phoøng taøi chính III Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 1. Ngaân saùch caáp 2. Nguoàn khaùc IV Quyõ khaùc 1. Quyõ khen thöôûng 2. Quyõ phuùc lôïi 3. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm Toång coäng Lyù do taêng, giaûm 3.5 Tình hình taêng giaûm caùc khoaûn ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc Soá Taêng Giaûm Soá Keát quaû Chæ tieâu ñaàu trong trong cuoái ñaàu tö kyø kyø kyø kyø I Ñaàu tö ngaén haïn 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn 2. Ñaàu tö ngaén haïn khaùc II Ñaàu tö daøi haïn 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn 2. Ñaàu tö vaøo lieân doanh 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc Toång coäng Lyù do taêng, giaûm
 14. 4. Giaûi thích vaø thuyeát minh moät soá tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh ( Phaàn töï trình baøy cuûa doanh nghieäp ) 5. Moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù khaùi quaùt thöïc traïng taøi chính vaø keát quaû kinh doanh cuûa doanh ngh Chæ tieâu Ñôn vò tính Naêm nay Naêm tröôùc 1 2 3 4 1. Boá trí cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán 1.1 Boá trí cô caáu taøi saûn _ Taøi saûn coá ñònh / Toång taøi saûn % _ Taøi saûn löu ñoäng / Toång taøi saûn % 1.2 Boá trí cô caáu nguoàn voán _ Nôï phaûi traû / Toång nguoàn voán % _ Nguoàn voán chuû sôû höõu / Toång nguoàn voán % 2. Khaû naêng thanh toaùn 2.1 Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh laàn 2.2 Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn laàn 2.3 Khaû naêng thanh toaùn nhanh laàn 2.4 Khaû naêng thanh toaùn nôï daøi haïn laàn 3. Tyû suaát sinh lôøi 3.1 Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu _ Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân doanh thu % _ Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân doanh thu % 3.2 Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn _ Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång TS % _ Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång TS % 3.3 Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân nguoàn voán % chuû sôû höõu 6. Ñaùnh giaù toång quaùt caùc chæ tieâu 7. Caùc kieán nghò Ngaøy ……… thaùng ….. Naêm ….. Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác Kyù, hoï teân Kyù , hoï teân Kyù , hoï teân, ñoùng daáu
 15. xuaát, kinh doanh kinh doanh cuûa doanh nghieäp .. Naêm ….. ân, ñoùng daáu
 16. 3.6 _ Caùc khoaøn phaûi thu vaø nôï phaûi traû Toång soá Soá ñaàu kyø Soá cuoái kyø Trong Trong tieàn tranh Chæ tieâu Toång ñoù soá Toång ñoù soá chaáp, maát soá quaù soá quaù khaû naêng haïn haïn thanh toaùn 1 2 3 4 5 6 I Caùc khoaûn phaûi thu _ Phaûi thu töø khaùch haøng _ Traû tröôùc cho ngöôøi baùn _ Cho vay _ Phaûi thu taïm öùng _ Phaûi thu noäi boä _ Phaûi thu khaùc 2. Caùc khoaûn phaûi traû 2.1 Nôï daøi haïn _ Vay daøi haïn _ Nôï daøi haïn 2.2 Nôï ngaén haïn _ Vay ngaén haïn _ Phaûi traû cho ngöôøi baùn _ Ngöôøi mua traû tröôùc _ Doanh thu nhaän tröôùc _ Phaûi traû coâng nhaân vieân _ Phaûi traû thueá _ Caùc khoaûn phaûi noäp _ Nhaø nöôùc _ Phaûi traû noäi boä _ Phaûi traû khaùc Toång coäng Trong ñoù : _ Soá phaûi thu baèng ngoaïi teä ( quy ra USD) _ Soá phaûi traû baèng ngoaïi teä ( quy ra USD) _ Lyù do tranh chaáp, maát khaû naêng thanh toaùn
 17. _ PHAÀN III THUEÁ GTGT ÑÖÔÏC KHAÁU TRÖØ , THUEÁ GTGT ÑÖÔÏC HOAØN LAÏI , THUEÁ GTGT ÑÖÔÏC GIAÛM, THUEÁ GTGT HAØNG BAÙN NOÄI ÑÒA Ñôn vò tính : ______________ Soá tieàn Maõ CHÆ TIEÂU soá Luõy keá töø Kyø naøy ñaàu naêm 1 2 3 4 I . Thueá GTGT ñöôïc chieát khaáu 1. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø, coøn 10 x ñöôïc hoaøn laïi ñaàu kyø 2. Soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø phaùt sinh 11 3. Soá thueá GTGT ñaõ khaáu tröø , ñaõ hoaøn laïi, 12 thueá GTGT haøng mua traû laïi vaø khoâng ñöôc khaáu tröø ( 12 =13+14+15+16) Trong ñoù a/ Soá thueá GTGT ñaõ khaáu tröø 14 b/ Soá thueá GTGT ñaõ hoaøn laïi 15 c/ Soá thueá GTGT haøng mua traû laïi , giaûmù 16 giaù haøng mua d/ Soá thueá GTGT khoâng ñöôïc khaáu tröø 17 x 4. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø , coøn ñöôïc hoaøn laïi cuoái kyø ( 17=10+11-12) II Thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi 1. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc hoaøn laïi ñaàu kyø 20 x 2. Soá thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi phaùt sinh' 21 3. Soá thueá GTGT ñaõ hoaøn laïi 22 4. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc hoaøn laïi cuoái kyø23 x ( 23 = 20 + 21 -22) III Thueá GTGT ñöôïc giaûm 1. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc giaûm ñaàu kyø 30 x 2. Soá thueá GTGT ñöôïc giaûm phaùt sinh 31 3. Soá thueá GTGT ñaõ ñöôïc giaûm 32 4. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc giaûm cuoái kyø 33 x ( 33 = 30 + 31 - 32 ) IV Thueá GTGT haøng noäi ñòa 1. Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa coøn phaûi40 x noäp ñaàu kyø 2. Thueá GTGT ñaàu ra phaùt sinh 41 3. Thueá GTGT ñaøu vaøo ñaõ khaáu tröø 42 4. Thueá GTGT haøng baùn bò traû laïi , bò giaûm giaù 43 5. Thueá GTGT ñöôïc giaûm tröø vaøo soá thueá 44 phaûi noäp 6. Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa ñaõ noäp vaøo 45 ngaân saùch Nhaø nöôùc 7. Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa coøn phaûi46 noäp x cuoái kyø ( 46 = 40 + 41 + 42-43 -44-45 ) Ghi chuù : Caùc chæ tieâu coù daáu (x) khoâng coù soá lieäu Laäp , ngaøy ….. Thaùng …. Naêm ….
 18. Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác Kyù, hoï teân Kyù, Hoï teân Kyù, hoï teân, ñoùng daáu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản