MẪU BIỂU: QUYẾT TOÁN THUẾ

Chia sẻ: Quocminh Quocminh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:23

0
444
lượt xem
108
download

MẪU BIỂU: QUYẾT TOÁN THUẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biểu: quyết toán thuế', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIỂU: QUYẾT TOÁN THUẾ

 1. TOÅNG CUÏC THUEÁ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Maãu soá 2a Ñoäc laäp - Töï do -Haïnh phuùc TT-99/BTC QUYEÁT TOAÙN THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP NAÊM 2004 Teân cô sôû KD: Maõ soá thueá : Ñòa chæ: Naêm quyeát toaùn töø ngaøy …1 thaùng 1 Naêm 2004 ñeán ngaøy 31 thaùng …12 naêm…2002…………… Ñôn vò tính :ñoàng Chæ tieâu Toång soá tieàn Ghi chuù 1. Toång doanh thu tính thu nhaäp chòu thueá. 298,730,909 2. Chi phí SX, KD hôïp lyù 293,245,680 3. Thu nhaäp töø hoaït ñoäng SX, KD (1-2) 5,485,229 4.Thu nhaäp khaùc 5. Loã naêm tröôùc chuyeån sang (508,665,101) 6. Toång thu nhaäp chòu thueá (3+4-5) (503,179,872) 7. Thueá suaát 32% 8. Thueá thu nhaäp (6*7) 9. Thu nhaäp tính thueá boå sung 10.Thueá suaát boå sung 25% 11.Thueá thu nhaäp boå sung 12.Toång thueá thu nhaäp phaûi noäp (8+11) 13.Thanh toaùn thueá - Naêm tröôùc chuyeån sang noäp thieáu - Phaûi noäp naêm nay -Ñaõ noäp trong naêm 7,040,000 -Tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi -Soá coøn phaûi noäp Caùc soá lieäu treân ñaây baûo ñaûm chính xaùc, trung thöïc. Neáu cô quan thu kieåm tra phaùt hieän khoâng ñuùng thöïc teá, cô sôû seõ bò xöû phaït vi phaïm theo ñònh cuûa Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Ngaøy 28 thaùng 02 Naêm 2004 Ngöôøi laäp bieåu Giaùm ñoác
 2. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Maãu soá: 11/GTGT Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc TT100DTC QUYEÁT TOAÙN THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG Naêm 2004 Teân cô sôû KD: Ñòa chæ: Ngaønh ngheà KD : SX-KD Nöôùc Tinh Khieát -Ñieän gia duïng Maõ soá thueá : 0301425750 -1 Doanh soá STT CHÆ TIEÂU (chöa coù thueá Thueá GTGT GTGT) 1 2 3 4 1 Haøng hoùa, dòch vuï baùn ra 298,730,909 29,532,462 2 Haøng hoùa, dòch vuï khoâng chòu thueá GTGT 3 Haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT 298,730,909 29,532,462 a - haøng hoaù, dòch vuï thueá suaát 0% 1,020,000 b - haøng hoaù, dòch vuï thueá suaát 5% c - haøng hoaù, dòch vuï thueá suaát 10% 297,710,909 29,532,462 d - haøng hoaù, dòch vuï thueá suaát 20% 4 Haøng hoùa, vaät tö, dòch vuï TSCÑ mua vaøo hoaëïc nhaäp khaåu 5 Haøng hoùa dòch vuï duøng cho SXKD haøng hoùa, dòch vuï haøng hoùa chòu thueá GTGT ñöôïc tính khaáu tröø thueá 190,078,323 17,929,079 6 Thueá GTGT kyø tröôùc chuyeån sang - Noäp thieáu 6,510 - Noäp thöøa hoaëc chöa ñöôïc khaáu tröø (5,190,267) 7 Thueá GTGT phaûi noäp naêm quyeát toaùn 6,419,626 8 Thueá GTGT ñaõ noäp trong naêm 5,537,597 9 Thueá GTGT ñaõ ñöôïc hoaøn traû trong naêm 10 Thueá GTGT cuoâí kyø quyeát toaùn -Noäp thieáu 882,029 -Noäp thöøa hoaëc chöa ñöôïc khaáu tröø Ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2005 Ngöôøi laäp bieåu GIAÙM ÑOÁC ONG MYÕ LINH - Cô quan thueá nhaän quyeát toaùn : …………………………………………………………………………………… - Ngaøy nhaän : ………………………………………………………………………………………………………………… - Ngöôøi nhaän :
 3. TOÅNG CUÏC THUEÁ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Maãu soá 2b CHI CUÏC THUEÁ Q.TB Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc TÔØ KEÂ KHAI CHI TIEÁT DOANH THU, CHI PHÍ, THU NHAÄP NAÊM 2004 (KEØM THEO QUYEÁT TOAÙN THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP NAÊM 2004 Ñôn vò tính :ñoàng Chæ tieâu Toång soá tieàn Ghi chuù 1. Doanh thu: 298,730,909 a) Doanh thu baùn haøng 298,730,909 b) Doanh thu baùn thaønh phaåm c) Doanh thu cung caáp dòch vuï 2. Caùc khoaûn giaûm tröø - a) chieát khaáu baùn haøng - Chieát khaáu haøng hoaù - Chieát khaáu thaønh phaåm - Chieát khaáu dòch vuï b) Giaûm giaù baùn haøng c) Haøng baùn bò traû laïi 3. Chi phí saûn xuaát kinh doanh hôïp lyù 293,245,680 - Khaáu hao TSCÑ 50,146,836 - Nguyeân Vaät lieâu 31,709,430 - Tieàn löông 69,600,000 - Chi phí khaùc 141,789,414 Trong ñoù : + Laõi tieàn vay + Trích caùc khoaûn döï phoøng + Chi phí quaûng caùo + Chi phí khaùc 141,789,414 4. Toång thu nhaäp töø SX, KD (4=1-2- 3) 5,485,229 5. Thu nhaäp khaùc - - Cheânh leäch mua baùn chöùng khoaùn - Thu nhaäp töø quyeàn sôû höõu, quyeàn söû duïng taøi saûn - Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng, thanh lyù taøi saûn - Laõi tieàn göûi, laõi cho vay voán, laõi baùn haøng traû chaäm. - Cheânh leäch do baùn ngoaïi teä - Keát dö caùc khoaûn trích tröôùc chi khoâng heát, caùc khoaûn döï phoøng - Thu veà tieàn phaït vi phaïm hôïp ñoäng kinh teá. - Thu caùc khoaûn thu khoù ñoøi naøy ñoøi ñöôïc. - Thu caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng coøn chuû - Caùc khoaûn thu nhaäp boû soùt töø nhöõng naêm tröôùc. - Caùc khoaûn thu nhaäp nhaän ñöôïc töø nöôùc ngoaøi Trang 3
 4. Chæ tieâu Toång soá tieàn Ghi chuù - Caùc khoaûn thu nhaäp khoâng tính vaøo doanh thu - Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc 6. Loã naêm tröôùc chuyeån sang. (508,665,101) 7. Toång thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp boå sung (503,179,872) Trong ñoù : Thu nhaäp töø goùp voán coå phaàn, lieân doanh, lieân keát kinh teá. Caùc soá lieäu treân ñaây baûo ñaûm chính xaùc, trung thöïc. Neáu cô quan thueá ki phaùt hieän khoâng ñuùng thöïc teá, cô sôû seõ chòu xöû phaït vi phaïm theo quy ñònh thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2005 Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác Trang 4
 5. BAÛNG KEÂ HOAÙ ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ, DÒCH VUÏ BAÙN RA (Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá haøng thaùng) NAÊM 2004 Teân cô sôû KD: Maõ soá thueá : Ñòa chæ: STT Chöùng töø Teân cô sôû KD / Ngöôøi mua haøng Maët Doanh soá baùn Thueá giaù trò Toång coäng Soá seâri Soá C.töø Ngaøy Teân cô sôû KD Maõ soá thueá haøng (chöa coù thueá) gia taêng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 THAÙNG 3/2001 Coäng thaùng 3/2001 #REF! #REF! #REF! THAÙNG 5/2001 Coäng thaùng 5 /2001 - - - THAÙNG 6/2001 - Coäng thaùng 6/2001 - - - THAÙNG 08/2001 Coäng thaùng 8/2001 - - - THAÙNG 12/2001 Coäng thaùng 12/2001 #REF! #REF! #REF! COÄNG NAÊM 2002 #REF! #REF! #REF! Ngaøy thaùng naêm 2005 NGÖÔØI LAÄP BIEÅU GIAÙM ÑOÁC
 6. Ghi chuù 11 217106844 #REF! 0 #REF! #REF! - - - - - 577418980 0 0 - - 577,418,980 - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - #REF! #REF! #REF! #REF! - - #REF! ### #REF!
 7. Teân cô sôû kinh doanh: Ñòa chæ: MST: BAÛNG KEÂ TOÅNG HÔÏP HOAÙ ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ DÒCH VUÏ MUA VAØ NAÊM 2004 Maõ soá: 0301987485 Doanh thu(toång Thueá GTGT STT Chöùng töø mua haøng Teân cô sôû KD / Ngöôøi baùn haøng giaù trò HHDV Toång coäng Ghi chuù Soá seâri Soá Ctöø Ngaøy Teân cô sôû KD Maõ soá thueá mua vaøo) ñaàu vaøo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COÄNG #REF! #REF! #REF! TOÅNG COÄNG NAÊM 2004 #REF! #REF! #REF! Ngaøy thaùng naêm 2005 NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC
 8. BAÛNG KEÂ TOÅNG HÔÏP HAØNG HOAÙ DÒCH VUÏ MUA VAØO COÙ HOÙA ÑÔN BAÙN HA NAÊM 2005 höùng töø mua haøng hoaù, dòch vuï Teân Maõ soá thueá iaù mua haøng hoùa,Thueá GTGT G Giaù mua Kyù hieäuSoá hoùaNgaøy,thaùng ngöôøi ngöôøi baùn dòch vuï ghi treân khaáu tröø 3% chöa thueá Ghi chuù hoaù ñôn ñôn naêm phaùt haønh baùn hoaù ñôn 1 2 1/2/1900 4 5 6 7 8 9 COÄNG #REF! #REF! #REF! TOÅNG COÄNG #REF! #REF! #REF! 122038685 Toång giaù trò haøng hoùa,dòch vuï mua vaøo: #REF! Soá tieàn thueá GTGT tính khaáu tröø: Ngaøy thaùng naêm 2005 Ngöôøi laäp bieåu GIAÙM ÑOÁC
 9. AØNG 40505411
 10. BAÛNG KEÂ KHAI HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ KYÙ KEÁT TRONG N STT Teân cô sôû KD kyù hôïp ñoàng Hôïp ñoàng soá ngaøy dung & tính chaát hôïp ñoàng giaù hôïp ñoàng Noäi Trò Ngaøy thanh lyù hôïp ñoàng Maõ soá thueá thôøi haïn hôïp ñoàng Teân saûn phaåm dòch vuï VNÑ KHOÂNG PHAÙT SINH Xin cam ñoan noäi dung keâ khai treân ñaây laø ñuùng söï thaät ,neáu coù gì khaùc hôn cô sôû chòu xöû lyù theo luaät ñònh Ngaøy 28 thaùng 02 naêm 200 Ñaïi Dieän Cô Sôû Kinh Doanh Ngöôøi Laäp Bieåu (Kyù Teân,Ñoùng Daáu) ONG MYÕ LINH
 11. Á KYÙ KEÁT TRONG NAÊM 2004 Maãu I,8 (KH-KT-TK) (Maãu cuõ 26 BC/HÑ) ÑVT: Ñoàng Ghi chuù Ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2005 Ñaïi Dieän Cô Sôû Kinh Doanh (Kyù Teân,Ñoùng Daáu) ONG MYÕ LINH
 12. COÂNG TY TNHH TMDV LIEÂN CHAÂU Ñòa chæ : 163 Hai Baø Tröng,P6,Q3 BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN NAÊM 2004 SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ SOÁ PHAÙT SINH NAÊM SOÁ DÖ CUOÁI KYØ SHTK TEÂN TAØI KHOAÛN NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ 111 Tieàn maët 364,619,231 - 2,613,767,799 2,934,160,839 44,226,191 - 112 Tieàn göûi Ngaân haøng 585,180 - 998,791,518 998,000,000 1,376,698 - 131 Phaûi thu khaùch haøng - 1,186,958,014 3,437,098,553 2,374,359,180 - 124,218,641 133 Thueá VAT ñaàu vaøo 83,599,990 - 138,505,001 165,710,668 56,394,323 - 1331 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 83,599,990 - 138,505,001 165,710,668 56,394,323 - 138 Khoaûn phaûi thu khaùc - - - - - - 142 Chi phí traû tröôùc 53,432,000 - 166,625,028 59,642,654 160,414,374 - 1421 Chi phí traû tröôùc - - - - - - 1422 Chi phí chôø keát chuyeån 53,432,000 - 166,625,028 59,642,654 160,414,374 - 144 Kí quyõ kí cöôïc ngaén haïn - - 10,000,000 - 10,000,000 - 152 Nguyeân lieäu vaät lieäu 170,772,450 - - - 170,772,450 - 153 Coâng cuï duïng cuï - - - - - - 154 Chi phí SX KD dôû dang 1,204,969,296 - 2,695,256,364 3,230,275,749 669,949,911 - 211 TSCÑ 1,047,990,611 - - - 1,047,990,611 - 214 Khaáu hao TSCÑ - 224,564,850 - 134,694,081 - 359,258,931 331 Phaûi traû nhaø cung caáp - 13,868,641 1,146,910,433 1,146,910,433 - 13,868,641 333 Tình hình thöïc hieän nghóa vuï vôùi nhaø nöôùc 5,052,592 - 191,336,006 166,560,668 29,827,930 - 3331 Thueá VAT ñaàu ra - - 184,236,006 165,710,668 18,525,338 - 3334 Thueá TNDN - - 6,250,000 - 6,250,000 - 3338 Caùc loïai thueá khaùc 5,052,592 - 850,000 850,000 5,052,592 - 334 Löông CNV - 22,775,000 90,000,000 90,000,000 - 22,775,000 338 Caùc khoaûn phaûi traû khaùc - - - 250,000,000 - 250,000,000 3387 Vay ngoøai - - - 250,000,000 - 250,000,000 3388 Caùc khoûan phaûi traû khaùc - - - - - - 411 Voán kinh doanh - 1,470,000,000 - - - 1,470,000,000 421 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái - 12,854,845 85,521,882 23,498,312 49,168,725 - 4211 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm tröôùc - 12,854,845 - - - 12,854,845 4212 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm nay - - 85,521,882 23,498,312 62,023,570 - 511 Doanh thu - - 3,271,387,885 3,271,387,885 - - 621 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp - - 2,185,772,950 2,185,772,950 - - 622 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp - - 90,099,538 90,099,538 - - 623 Chi phí söû duïng maùy thi coâng - - 278,902,777 278,902,777 - - 627 Chi phí SX chung - - 140,481,099 140,481,099 - - 632 Giaù voán haøng baùn - - 3,230,275,749 3,230,275,749 - - 641 Chi phí baùn haøng - - - - - - 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp - - 210,318,217 210,318,217 - - 6421 Löông vaø caùc khoaûn theo löông - - 90,000,000 90,000,000 - - 6424 Khaáu hao - - 7,390,509 7,390,509 - - 6425 Phí vaø leä phí - - - - - - 6427 Chi phí QLDN-Chi tieáp khaùch - - 32,664,267 32,664,267 - -
 13. SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ SOÁ PHAÙT SINH NAÊM SOÁ DÖ CUOÁI KYØ SHTK TEÂN TAØI KHOAÛN NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ 6428 Caùc khoaûn khaùc - - 80,263,441 80,263,441 - - 711 Thu nhaäp hoaït ñoäng TC - - 200,137 200,137 - - 721 Thu nhaäp hoaït ñoäng baát thöôøng - - - - - - 811 Chi phí hoaït ñoäng TC - - - - - - 821 Chi phí hoaït ñoäng baát thöôøng - - - - - - 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh - - 3,357,109,904 3,357,109,904 - - Toång coäng 2,931,021,350 2,931,021,350 20,981,250,936 20,981,250,936 2,240,121,213 2,240,121,213 - Ngaøy thaùng naêm 2001 NGÖÔØI LAÄP BIEÅU GIAÙM ÑOÁC
 14. Maãu soá 1 COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHIAÕ VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc ********** BAÛNG TOÅNG HÔÏP THUEÁ VAØ CAÙC KHOAÛN PHAÛI NOÄP NGAÂN SAÙCH NHAØ NÖÔÙC NAÊM 2004 - Teân cô sôû KD: - Maõ soá thueá : - Ñòa chæ: Naêm quyeát toaùn töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2002 ñeán 31 thaùng 12 naêm Soá coøn phaûi Soá phaùt sinh noäp naêm phaûi noäp Toång soá ñaõ Soá coøn phaûi STT Teân loaïi thueá tröôùc naêm quyeát noäp trong noäp NNSNN chuyeån sang toaùn naêm (naêm2001) (naêm2002) 1 Thueá GTGT (5,190,267) 11,609,893 5,537,597 882,029 2 Thueá TTÑB - 3 Thueá TNDN 7,040,000 (7,040,000) 4 Thu söû duïng voán - NSNN - 5 Thueá thu nhaäp - caù nhaân - - - 6 Thueá ñaát - 7 Thueá vaø thu khaùc - 8 Thueá moân baøi 850,000 850,000 - Coäng (5,190,267) 12,459,893 13,427,597 (6,157,971) Caùc soá lieäu treân ñaûm baûo tính chính xaùc, trung thöïc, neáu cô quan thueá kieåm khoâng ñuùng thöïc teá, ñôn vò seõ chòu xöû phaït theo Luaät ñònh. Ngöôøi laäp bieåu Giaùm ñoác
 15. CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN CHÆ TIEÂU SOÁ ÑAÀU NAÊM CUOÁI KYØ SOÁ 1.Taøi saûn cho thueâ ngoaøi 2.Vaät tö haøng hoaù nhaän giöõ hoä,nhaän gia coâng 3.Haøng hoaù nhaän baùn hoä,nhaän kyù göûi 4.Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 5.Ngoaïi teä caùc loaïi 6.Haïn möùc kinh phí coøn laïi 7.Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù Laäp ngaøy thaùng naêm 2002 NGÖÔØI LAÄP BIEÅU GIAÙM ÑOÁC
 16. PHAÀN III -THUEÁ GTGT ÑÖÔÏC KHAÁU TRÖØ,ÑÖÔÏC HOAØN LAÏI , ÑÖÏÔÏC MIEÃN GIAÛM Ñôn vò tính: ngaøn ñoàng SOÁ TIEÀN MAÕ KYØ NAØY LUÕY KEÁ TÖØ CHÆ TIEÂU SOÁ ÑAÀU NAÊM 1 2 3 4 I.Thueá GTGT ñöôïckhaáu tröø 1.Soá thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø, 5,190,267 coøn ñöôïc hoaøn laïi ñaàu kyø 10 2.Soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø phaùt sinh 11 17,929,079 3.Soá thueá GTGT ñaõ ñöôïc khaáu tröø,ñaõ ñöôïc hoaøn laïi (12=13+14+15) 12 Trong ñoù: a/Soá thueá GTGT ñaõ khaáu tröø 13 23,119,346 b/Soá thueá GTGT ñaõ hoaøn laïi 14 c/Soá thueá GTGT khoâng ñöôïc khaáu tröø 15 4.Soá thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø,coøn ñöôïc hoaøn laïi cuoái kyø(16=10+11-12) 16 II.Thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi 1.Soá thueá GTGT coøn ñöôïc hoaøn laïi ñaàu kyø 20 2.Soá thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi 21 3.Soá thueá GTGT ñaõ hoaøn laïi 22 4.Soá thueá GTGT coøn ñöôïc hoaøn laïi cuoái kyø (23=20+21-22) 23 III.Thueá GTGT ñöôïc mieãn giaûm 1.Soá thueá GTGT coøn ñöôïc mieãn giaûm ñaàu kyø 30 2. Soá thueá GTGT ñöôïc mieãn giaûm 31 3.Soá thueá GTGT ñaõ ñöôïc mieãn giaûm 32 4.Soá thueá GTGT coøn ñöôïc mieãn giaûm 33 cuoái kyø(33=30+31-32 ) Ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2003 Keá toaùn GIAÙM ÑOÁC
 17. 4. GIAÛI THÍCH VAØ THUYEÁT MINH MOÄT SOÁ TÌNH HÌNH VAØ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT, KINH DOAN (Phaàn töï trình baøy cuûa doanh nghieäp) 5. MOÄT SOÁ CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ KHAÙI QUAÙT THÖÏC TRAÏNG TAØI CHÍNH VAØ KEÁT QUAÛ KINH DOANH CUÛ Chæ tieâu Ñôn vò tính Naêm nay Naêm tröôùc 1 2 3 1. Boá trí cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán 1.1. Boá trí cô caáu taøi saûn - Taøi saûn coá ñònh/Toång taøi saûn % 26.1% - Taøi saûn löu ñoäng/Toång taøi saûn % 73.90% 1.2. Boá trí cô caáu nguoàn voán - Nôï phaûi traû/Toång nguoàn voán % 0.00% - Nguoàn voán chuû sôû höõu/Toång nguoàn voán % 100.00% 2. Khaû naêng thanh toaùn 2.1. Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh laàn 2.2. Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn laàn 2.3. Khaû naêng thanh toaùn nhanh laàn 2.4. Khaû naêng thanh toaùn nôï daøi haïn laàn 3. Tyû suaát sinh lôøi 3.1. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu - Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân doanh thu % - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân doanh thu% 3.2. Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn - Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång taøi saûn % - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn % 3.3. Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân nguoàn voán chuû sôû höõu % 6. ÑAÙNH GIAÙ TOÅNG QUAÙT CAÙC CHÆ TIEÂU 7. CAÙC KIEÁN NGHÒ Ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2005 Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
 18. Têen cty Maãu soá B03-DN Dia chi (Ban haønh t heo QÑ soá 1141- TC/CÑKT L ÖU CH U YEÅN T I EÀN T EÄ ngaøy 1/11/1995 cuûa Boä Taøi Chính) (Phöông phaùp tr öïc tieáp) Naêm 2004 Ñôn vò tính:ñoàng CHÆ TIEÂU MAÕ KYØ NAØY KYØ TRÖÔÙC 2002 SOÁ I. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG SXKD 2002 1. Thu tieàn baùn haøng 01 298,730,909 2. Tieàn thu töø caùc khoaûn nôï phaûi thu 02 3. Tieàn thu töø caùc khoaûn khaùc 03 - 4. Tieàn ñaõ traû cho ngöôøi baùn 04 146,527,620 5. Tieàn ñaõ traû cho coâng nhaân vieân 05 69,600,000 6.Tieàn ñaõ noäp thueá vaø caùc khoaûn khaùc cho Nhaø nöôùc 06 13,427,597 7. Tieàn ñaõ traû cho caùc khoaûn nôï phaûi traû khaùc 07 - 8. Tieàn ñaõ traû cho caùc khoaûn khaùc 08 124,689,778 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng SXKD 20 (55,514,086) II. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ 1. Tieàn thu hoài caùc khoaûn ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc 21 2. Tieàn thu töø laõi caùc khoaûn ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc 22 3. Tieàn thu do baùn taøi saûn coá ñònh 23 4. Tieàn ñaàu tö vaøo caùc ñôn vò khaùc 24 5. Tieàn mua taøi saûn coá ñònh 25 - Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 30 - III. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH 1. Tieàn thu do ñi vay 31 2. Tieàn thu do caùc chuû sôû höõu goùp voán 32 - 3. Tieàn thu töø laõi tieàn göûi 33 4. Tieàn ñaõ traû nôï vay 34 - 5. Tieàn ñaõ hoaøn voán cho caùc chuû sôû höõu 35 - 6. Tieàn laõi ñaõ traû cho caùc nhaø ñaàu tö vaøo doanh nghieäp 36 - Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng Taøi chính 40 - Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø 50 (55,514,086) Tieàn toàn ñaàu kyø 60 171,687,860 Tieàn toàn cuoái kyø 70 116,173,774 Ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2003 Ngöôøi laäp bieåu GIAÙM ÑOÁC
 19. BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙAÑÔN Maãu 26 BC/HÑ (Keå caû hoaù ñôn do ñôn vò, caù nhaân töï in) (Ban haønh theo QÑ 885/1998/QÑ/BTC Naêm 2004 ngaøy 16/7/1998) Teân ñôn vò: Ñiaï chæ : Ñieän thoaïi: MSGTGT: Ñôn vò tính: soá SOÁ HOÙA ÑÔN LÓNH HOAËC ÑAÊNG KYÙ SOÁ HOÙA ÑÔN ÑAÕ SÖÛ DUÏNG TRONG NAÊM Teân hoaù ñôn Kyù hieäu Naêmù tröôùc Soá hoùa ñôn STT (Loaïi 3 lieân, 2 hoaù ñôn coøn laïi chuyeån Soá môùi lónh coøn laïi chuyeån Ghi chuù lieân) taêng trong naêm Coäng Soá ñaõ söû duïng Soá maát Soákhaùcthaát toån Coäng naêm sau naêm sau A B C 1 2 3=1+2 4 5 6 7=4+5+6 8=3-7 9 1 Hoùa ñôn GTGT NB/00-N 189 189 17 1 18 3 lieân loaïi lôùn 82362-82550 82362-82378 82379 127 127 82380-82506 44 44 82507-82550 PR/00-N 100 100 100 100 69101-69200 69101-69200 AL/01-N 250 250 119 1 120 48001-48250 48001-48119 48120 130 130 48121-48250 QK/00-N 100 100 11 1 12 59801-59900 59801-59811 59812 69 1 70 59813-59881 59882 18 18 59883-59900 BT/01-N 250 250 5 1 6 60701-60950 60701-60705 60706 126 1 127 60707-60832 60833 32 1 33 60834-60865 60866 10 1 11 60867-60876 60877 48 1 49 60878-60925 60926 24 24 60927-60950 DH/01-N 250 250 80 1 81 58001-58250 58001-58080 58081 30 1 31 58082-58111 58112
 20. SOÁ HOÙA ÑÔN LÓNH HOAËC ÑAÊNG KYÙ SOÁ HOÙA ÑÔN ÑAÕ SÖÛ DUÏNG TRONG NAÊM Teân hoaù ñôn Kyù hieäu Naêmù tröôùc Soá hoùa ñôn STT (Loaïi 3 lieân, 2 hoaù ñôn coøn laïi chuyeån Soá môùi lónh coøn laïi chuyeån Ghi chuù lieân) taêng trong naêm Coäng Soá ñaõ söû duïng Soá maát Soákhaùcthaát toån Coäng naêm sau naêm sau 2 1 3 58113-58114 58115 129 1 130 58116-58244 58245 5 5 58246-58250 EK/01-N 250 250 40 1 41 29501-29750 29501-29540 29541 36 1 37 29542-29577 29578 25 1 26 29579-29603 29604 81 1 82 29605-29685 29686 23 1 24 29687-29709 29710 14 1 15 29711-29724 29725 25 25 29726-29750 GM/01-N 250 250 58 1 59 67101-67350 67101-67158 67159 61 1 62 67160-67220 67221 18 1 19 67222-67239 67240 21 1 22 67241-67261 67262 54 1 55 67263-67316 67317 33 33 67318-67350 KN/01-N 250 250 42 1 43 01201-01450 01201-01242 01243 24 1 25 01244-01267 01268 95 1 96 01269-01363 01364 13 1 14 01365-01377 01378 67 1 68

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản