Mẫu chương trình đại hội liên đội

Chia sẻ: Thủy Phan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

2
1.057
lượt xem
99
download

Mẫu chương trình đại hội liên đội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu chương trình đại hội liên đội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu chương trình đại hội liên đội

 1. ĐÔI THIÊU NIÊN TIÊN PHONG HỒ CHÍ MINH ̣ ́ ̀ LIÊN ĐỘI TRƯƠNG TIÊU HOC NGUYỄN BÁ NGỌC ̉ ̣ ------------------- CHƯƠNG TRINH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI ̀ ̣ Năm hoc 2010 - 2011 Chương trinh văn nghệ đên đây đã kêt thuc xin cam ơn cac ban trong ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ đôi văn nghệ đã đên gop vui cung Đại hội. Bây giơ chung ta ôn đinh để đi ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ vao Đại hội chinh thưc. ̀ ́ * Mơi đôi nghi thưc vao vị tri. Mơi cac ban đưng dây chao mưng đoan ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ đai biêu về dư Đại hội. ̣ ̉ * Kinh mơi quý vị đai biêu, quý thây cô giao và cac ban đưng dây, ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̣ chinh đôn trang phuc lam lễ chao cơ. ̉ ́ ̣̀ ̀ * Nghiêm - chao cơ, chao - Quôc ca - Đôi ca. ̀ ̀ ́ ̣ "Vì tổ quôc xã hôi chủ nghia, vì lý tương cua Bac Hồ vĩ đai - săn sang". ́ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̃ ̀ * Kinh mơi quý vị đai biêu, cac thây cô giao và tât cả cac ban ngồi ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ xuống, Mơi đội nghi thưc về vị trí. * Căn cư vao Đại hội trù bị ngay .... thang 10 năm 2010 cua Liên đội ̀ ̀ ́ ̉ đã dư kiên bâu cac ban có tên sau đây lam chủ tich Đoan và thư ký Đại hội. ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ 1................................................................ 2................................................................ 3................................................................ 4................................................................ 5................................................................ * Thư ký Đại hội: 1- .........................................   2- .........................................   Mơi đoàn chủ tịch và thư ký lên làm việc. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Năm học 2010-2011 là năm học diễn ra nhiều sư kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và chào mưng Đại hội Đảng các 1
 2. cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thư XI. Thưc hiên chủ đề năm ̣ ̣ hoc: “ Thiếu nhi Đông Hà Vâng lời Bác dạy Làm nghìn việc tốt Tiếp bước Đội ta Bảy mươi mùa hoa Mừng Đoàn, dâng Đảng” Liên đội trương Tiêu hoc Nguyễn Bá Ngọc căn cư vao chương trinh công ̉ ̣ ̀ ̀ tac Đôi và hương ưng cac phong trao lớn cua Hôi đông đôi cac câp để xây ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣́ ́ dưng thanh kế hoach hoat đông cua Liên đội năm hoc 2010 - 2011 - đó là lý ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ do cua buôi Đại hội hôm nay. ̉ ̉ * Về dư với Đại hội chung ta hôm nay tôi xin trân trong giới thiêu: ́ ̣ ̣ ......................................................................................................... * Về phia đoan phương tôi xin trân trong giới thiêu : ́ ̀ ̣ ̣ Chị : Trần Thị Bích Cúc- Chủ tịch Hội Đồng Đội Phường I. * Về phía Ban giám hiệu nhà trương tôi xin trân trong giới thiêu : ̣ ̣ Thầy : Trương Hữu Minh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường Cô : Đặng Thị Hiến - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Tôi xin trân trong giới thiêu có cac thây cô giao Đoan viên, và 30 đai ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣ biêu đai diên cho 610 đôi viên, nhi đông có măt trong Đại hội hôm nay, đề ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ nghị chung ta nhiêt liêt chao mưng. ́ ̣ ̣ ̀ Tiếp theo tôi xin thay măt đoan chủ tich thông qua chương trinh Đại ̣ ̀ ̣ ̀ hội. 1- Văn nghệ chao mưng ̀ ̀ ̃ 2 - Phân nghi lê. 3 - Mơi đoan chủ tich - thư ký Đại hội lên làm việc. ̀ ̣ 4 - Tuyên bố lý do - giới thiêu đai biêu ̣ ̣ ̉ 5 - Đoan chủ tich thông qua chương trinh Đại hội. ̀ ̣ ̀ 6 - Đoc bao cao tông kêt và triên khai kế hoach hoat đông Liên đội năm ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ hoc 2010 - 2011. ̉ ̣ 7- Thao luân 2
 3. ̣ ̉ ́ ̉ 8- Đai biêu phat biêu 9- Bâu BCH Liên đội mới ̀ 10- Thông qua nghị quyêt và ban đăng ký thi đua ́ ̉ 11- Tông kêt, bế mac ̉ ́ ̣ * Tiêp theo chương trinh xin mơi ban: .................................. - lên đoc ́ ̀ ̣ ̣ bao cao tông kêt hoat đông Liên đội năm hoc 2009 - 2010. ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ * Tiêp theo chương trinh tôi xin mơi ban: .........................................- lên ́ ̀ ̣ triên khai phương hướng hoat đông Liên đội năm hoc 2010 - 2011. ̉ ̣ ̣ ̣ * Kinh thưa Đại hội, để kế hoach hoat đông cua Liên đội triên khai đat ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ kêt quả tôt. Tôi xin mơi đai biêu cac Chi đôi tham gia đong gop ý kiên xây ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ dưng ban dư thao phương hướng đươc hoan chinh hơn. ̉ ̉ ̀ ̉ * Sau đây tôi mơi Chi đôi: ......................... lên tham luân đề tai "Đôi ̣ ̣ ̀ ̣ viên và sao nhi đông chăm học và giup ban cùng tiến bộ". ̀ ́ ̣ - Xin cam ơn ý kiên cua ban. ́ ́ ̉ ̣ * Tổ chưc tôt sinh hoat sao nhi đông là nhiêm vụ cân thiêt trong công ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ tac bôi dương lưc lương kế cân cua đôi. Xin giới thiêu đai biêu Sao: Chăm ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ chỉ tham luân về đề tai thưc hiên tôt "sinh hoat sao nhi". ̣ ̀ ̣ ́ ̣ - Xin cam ơn ý kiên cua ban ́ ́ ̉ ̣ * Tiếp tục thưc hiên "Xây dưng trương hoc thân thiên hoc sinh tich ̣ ̣ ̣ ̣ ́ cưc" môi môt chi đôi và sao nhi đông cân xây dưng môt lớp hoc thân thiên. ̃ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ Xin mơi cac ban tham gia ý kiên về “xây dưng lơp hoc thân thiên”. Xin ́ ̣ ́ ̣ ̣ mơi chi đội: ............................... tham gia ý kiên. ́ * Xin mơi ý kiến cua Chi đôi: ................................. về đề tai "Xây ̉ ̣ ̀ xưng nề nếp trong lơp học” - Xin cam ơn ý kiên cua ban. ́ ́ ̉ ̣  Liên đội trương Tiêu hoc Nguyễn Bá Ngọc nhiêu năm liên đat danh ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ hiêu Liên đội manh câp tinh có đươc thanh tich đó Liên đội luôn đươc sư ̣ ̣ ́̉ ̀ ́ quan tâm chỉ đao cua ban lanh đao trương về dư với Đại hội chung ta hôm ̣ ̉ ̃ ̣ ́ nay. Em xin trân trong kinh mơi Cô giáo: Đặng Thị Hiến - Phó hiêu ̣ ́ ̣ trương nhà trương lên phat biêu ý kiên. ́ ̉ ́ 3
 4. - Em xin cam ơn ý kiên cua Cô ́ ́ ̉ - Kinh thưa quý vị đai biêu bên canh sư quan tâm chỉ đao cua trương, ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ Liên đội luôn đươc sư quan tâm cua Hôi đông đội thành phố, về dư với ̉ ̣ ̀ chung ta hôm nay em xin trân trong giới thiêu: ́ ̣ ̣ Chú: Võ Ngọc Nam – Chủ tịch Hội Đồng Đội Thành Phố lên phat ́ biêu ý kiên cho Đại hội. ̉ ́ * Thay măt cho cac ban trong Liên đội, em xin cam ơn và ghi nhân ̣ ́ ̣ ́ ̣ nhưng ý kiên phat biêu cua quý vị đai biêu. ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ - Đại hội có ai có ý kiên gì nưa không ? ́ * Nêu Đại hội thông nhât kế hoach hoat đông cua Liên đội năm hoc ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ 2010 - 2011, đề nghị chung ta biêu quyêt chỉ tiêu hoat đông như sau: ́ ̉ ́ ̣ ̣ 1. Đao đưc ̣ - Thưc hiên đây đu: 610 ban - đat tỷ lệ 100%. ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣̣ 2. Hoc tâp: - Gioi: 405 ban đat tỷ lệ 66,4 % ̉ ̣ ̣ - Kha: 182 ban đat tỷ lệ 29,8 % ́ ̣ ̣ - TB: 23 ban đat tỷ lệ 3,8 % ̣ ̣ - Không có hoc lưc loai yêu ̣ ̣́ ́ ̣ ̣ ́ 2. Cac hoat đông khac: - 100% đôi viên và sao nhi đông tham gia đây đủ cac hoat đông xã hôi ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ và cac hôi thi cua cac câp đat nhiêu kêt quả cao. ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ - 85% đôi viên đat danh hiêu chau ngoan Bac Hô. - 100% đôi viên tham gia có kêt quả tôt chương trinh ren luyên đôi ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ viên. - 100% đôi viên và sao nhi đông thưc hiên tôt 5 điêu Bac Hồ day, ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ - 85% thưc hiên tôt mô hinh sinh hoat sao. ̣ ́ ̀ ̣ - 100% chi đôi vưng manh. ̣ ̣ - 100% chi đôi và sao nhi đông xây dưng lớp hoc thân thiên. ̣ ̀ ̣ ̣ - Giư vưng danh hiêu Liên đội vưng manh câp Tinh. ̣ ̣ ́ ̉ * Đề nghị Đại hội biêu quyêt chỉ tiêu băng đưa tay. ̉ ́ ̀ 4
 5. Ban nao nhât trí đưa tay cao lên ̣ ̀ ́ Thư ký đêm cho ́ * Kinh thưa Đại hội, năm hoc 2009 - 2010 đã kêt thuc tôt đep trong đó ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ có sư đong gop không nhỏ cua Ban chỉ huy Liên đội. Hôm nay, thông qua ́ ́ ̉ Đại hội, tôi xin thay măt cho cac ban trong Ban chỉ huy Liên đội cũ tuyên ̣ ́ ̣ bố hêt nhiêm kỳ hoat đông và ban giao lai cho Đại hội để bâu Ban chỉ huy ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ Liên đội mới năm hoc 2010 - 2011. ̣ * Sau đây là phân bâu cư cua BCH mới. ̀ ̀ ̉ Căn cư vao kêt quả Đại hội trù bị ngay ..... thang 10 năm 2010 đã thông ̀ ́ ̀ ́ ́ nhât bầu vào BCH Liên đội mới năm hoc 2010 - 2011 gôm cac ban sau: ́ ̣ ̀ ́ ̣ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi 1. ®éi : . . . . . 2. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi ®éi : ... . . 3. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi ®éi: ... . . 4. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi ®éi : . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi ®éi : . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi ®éi : . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi ®éi : . . . . . . Trong Đại hội nay có ai có ý kiên gì nưa không ? Nếu không xin mơi ̀ ́ BCH Liên đội mới ra măt Đại hội. ́ * Em xin kinh mơi: Chị : Trần Thị Bích Cúc – Chủ tịch Hội Đồng Đội ́ lên công nhận và giao nhiêm vụ cho Ban chỉ huy Liên đội mới. ̣ * Mơi ban ................................ - lên đoc lơi hưa và phat đông thi đua. ̣ ̣ ́ ̣ 5
 6. * Tiêp theo, xin mơi ban ............................ - Thư ký - lên tông hơp bản ́ ̣ ̉ đăng ký thi đua cua cac chi đôi và ban đăng ký thi đua cua Liên đội. ̉ ́ ̣ ̉ ̉ * Tiêp theo mơi ban: ....................... - Thư ký - lên trình bày Bản dư ́ ̣ thảo nghị quyết Đại hội. * Vây chung ta đã nghe bạn:......................... - đoc nghị quyêt Đại hội ̣ ́ ̣ ́ - Ai có ý kiên gì không? Nêu Đại hội nhât tri, xin đưa tay biêu quyêt. ́ ́ ́́ ̉ ́ * Như vây trong năm hoc nay, Liên đội trương tiểu học Nguyễn Bá ̣ ̣ ̀ Ngọc chung ta xin đăng ký danh hiêu thi đua "Liên đội manh câp tinh". ́ ̣ ̣ ́̉ Tôi mong răng chung ta hay đông tâm đông sưc quyêt tâm đat và giư vưng ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ danh hiêu nay. * Kinh thưa quý vị đai biêu, kinh thưa Đại hội, qua môt buôi lam viêc, ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉̀ ̣ Đại hội Liên đội đã thanh công tôt đep, cac đai biêu đã có nhiêu đong gop ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ quý bau xây dưng hoan thiên kế hoach hoat đông cua Liên đội năm hoc ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ 2010 - 2011. Đại hội đã bâu ra ban chỉ huy mới, đã sang suôt lưa chon nhưng đôi ̀ ́ ́ ̣ ̣ viên xuât săc, gương mâu trong hoc tâp, ren luyên đao đưc và trong hoat ́́ ̃ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ đông đôi. Đại hội đã thanh công tôt đep, khăng đinh đươc bước tiên mới ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ trong công tac tổ chưc hoat đông. Đây là thanh công bước đâu trong viêc ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ thưc hiên nghị quyêt năm hoc 2010 - 2011 cua Liên đội đã đề ra. ̣ ́ ̣ ̉ Cuôi cung, em xin thay măt Liên đội kinh chúc quý vị đai biêu, quý ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ thây cô giao manh khoe, chuc cac ban đôi viên, nhi đông phân đâu chăm ngoan hoc gioi, xưng đang là chau ngoan Bac Hô. ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ * Kinh mơi quý vị đai biêu, cac thây cô giao và cac ban đưng dây lam lễ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣̀ bế mac: Nghỉ - nghiêm – chào cơ - chao - thôi. ̣ ̀ Kinh mơi quý vị đai biêu, cac thây cô giao và cac ban nghi. ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̉ 6
 7. ĐÔI TNTP HỒ CHÍ MINH ̣ LIÊN ĐỘI TRƯƠNG TIÊU HOC HUNG VƯƠNG ̉ ̣ ̀ PHƯƠNG HƯƠNG HOAT ĐÔNG LIÊN ĐỘI NĂM HOC 2009 - 2010. ̣ ̣ ̣ Năm hoc 2009 - 2010 là năm hoc diên ra trong không khí toan Đang, toan dân tich ̣ ̣ ̃ ̀ ̉ ̀ ́ cưc "hoc tâp và lam theo tâm gương đao đưc Hồ Chí Minh" năm tiếp tục thưc hiện ̣ ̣ ̀ ́ ̣ nghị quyết Đại hội đoàn các cấp.Thiêu nhi cả nước hướng về kỷ niêm 65 năm nước ́ ̣ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một nghìn năm Thăng Long Hà Nội, 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 69 năm thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh và năm đầu tiên Đông Hà lên thành phố . Thưc hiên cuôc vân đông "Thiêu nhi ̣ ̣ ̣ ̣ ́ Viêt Nam thi đua thưc hiên 5 điêu Bac Hồ day. Phong trao: "xây dưng trương hoc thân ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ thiên hoc sinh tich cưc". ̣ ̣ ́ Căn cư chương trinh công tac Đoan và phong trao thanh thiêu nhi cua hôi đông ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ đôi thành phố, chương trinh kế hoach cua Hôi đông đôi Tinh, kế hoạch năm học của ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣̉ nhà trương. Tư nhưng đăc điêm tinh hinh trên, cung với chủ đề năm hoc: ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ "Thiêu nhi Thành phố Đông Hà ́ Lam theo lời Bác dạy ̀ Tiếp hào khí Thăng Long Thi đua nghìn việc tốt 7
 8. Vững bước vào tương lai Liên đội trương Tiêu hoc Nguyễn Bá Ngọcthưc hiên chương trinh kế hoach năm ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ hoc với nhưng nhiêm vụ trong tâm sau: ̣ ̣ ̣ I. Trong tâm kế hoach: ̣ ̣ 1. Phat huy niêm tư hao cua thiêu nhi về truyên thông vẻ vang cua đất nước, phat ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ đông phong trao "Thiêu nhi Quang Trị thi đua thưc hiên 5 điêu Bac Hồ day" phong trào ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ "nghìn việc tốt", "giúp bạn đến trường",phong trào"Trân Quôc Toan" gắn với phong ̀ ́ ̉ trào thi đua xây dưng "trường học thân thiện - học sinh tích cưc" và chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Quảng Trị" trong moi măt hoc tâp, ren luyên, sinh ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ hoat.... tao ra sư thi đua sôi nôi trong toan Liên đội hướng đên chao mưng cac ngay lễ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̀ lớn cua quê hương đât nước. ̉ ́ 2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về "chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng" và xây dưng Đội TNTP Hồ Chí Minh vưng mạnh gắn với cuộc vận động " vì đàn em thân yêu" 3. Tiếp tục triển khai thưc hiện tốt "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội" "Chương trình rèn luyện đội viên" theo hướng đổi mới về nội dung chương trình, phương thưc hoạt động phù hơp với yêu cầu của thiếu nhi. 4. Nâng cao chât lương hoat đông thiêu nhi ơ đia ban dân cư, tao không khí vui ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ chơi bổ ich tai công đông. ́ ̣̣ ̀ Với cac nhiêm vụ trong tâm trên, Liên đội trương Tiêu hoc Nguyễn Bá Ngọcxây ́ ̣ ̣ ̉ ̣ dưng kế hoach hoat đông Đôi năm hoc 2009 - 2010: ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ A. ĐĂC ĐIÊM TINH HINH: I. Số lương: - Tông số đôi viên, nhi đông: ̉ ̣ ̀ ̣ 1093 ban - Tông số lớp: ̉ 31 lớp - Tông số chi đôi: ̉ ̣ 14 - Tông số đôi viên: ̉ ̣ ̣ 495 ban - Tông số sao nhi đông: ̉ ̀ 17 - Tông số nhi đông: ̉ ̀ ̣ 598 ban - Con thương binh: ̣ 3 ban - Con mồ côi: ̣ 12 ban ̣́ ̣ - Khuyêt tât: 29 ban - Con hộ ngheo: ̀ ̣ 7 ban ̣ ̣ - Đôi chim khuyên: 19 ban ̣ ́ ̣ - Đôi phat thanh: 10 ban ̣ ̉ ̣ - Đôi sao đo: 31 ban - Đôi bong đa, bong ban, cơ vua, bong chay: ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ 76 ban II. Thuân lơi: ̣ 8
 9. Liên đội trương Tiêu hoc Nguyễn Bá Ngọcnhiều năm liền là Liên đội vưng ̉ ̣ manh, Cơ sơ vât chât đây đu, đôi viên nhi đông nhanh nhay, Bên canh đo, Liên đội ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ luôn đươc cac anh chị phụ trách, các cấp lanh đao quan tâm giup đơ và cac tổ chưc ́ ̃ ̣ ́ ́ trong và ngoai nhà trương hỗ trơ phong trao Đôi. ̀ ̀ ̣ III. Khó khăn: - Do số lương đôi viên, nhi đông quá đông nên Liên đội găp không it khó ̣ ̀ ̣ ́ khăn trong công tac quan ly, chỉ đao, kiêm tra hoat đông Đôi, sao. ́ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ - Là Liên đội bâc tiêu hoc nên mang lưới can bộ Đôi, Sao chưa có kinh ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ nghiêm và chưa sang tao trong cac phong trao. ̣ ́ ̣ ́ ̀ B. NÔI DUNG CHƯƠNG TRINH HOAT ĐÔNG ĐÔI NĂM HOC 2009 - 2010. ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ 1. Chương trinh "Măng non đất nước - tiếp bước cha anh" ̀ ̣́ a. Muc đich: Nâng cao chât lương, hiêu quả công tac giao duc truyên thông, đao đưc cach ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ mang, nêp sông văn hoa, và nhưng giá trị tôt đep cua dân tôc Viêt Nam. Triên khai và ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ thưc hiên tôt "Năm điêu Bac Hồ day" góp phần cùng tuổi trẻ cả nước thưc hiện di ̣ ́ ̀ ́ ̣ chúc của Bác Hồ kính yêu. ̣ ̉ ́ b. Nôi dung giai phap: Giao duc đao đưc cach mang, nuôi dương ước mơ hoai bao tôt đep cho đôi viên ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ và sao nhi đông thông qua cac hinh thưc sinh hoat và hoat đông đôi như: Chao cơ đâu ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ tuân, sinh hoat theo chủ đê, chủ điêm... ̀ ̣ ̀ ̉ Thưc hiên cuôc vân đông "Thiêu nhi Quang Trị thi đua thưc hiên 5 điêu Bac Hồ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ dạy" tổ chưc cuôc thi "chung em kể chuyên về Bac Hô". Xây dưng tủ sach cua đôi. ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̣ Tuyên truyên, giao duc truyên thông cach mang nhân ngay lễ lớn trong năm băng ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ hinh thưc thi kể chuyên, lam bao tương, hôi diên văn nghê, tổ chưc noi chuyên truyên ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ thông, thăm cac di tich lich sư. ́ ́ ́ ̣ - Thưc hiên tôt phong trao "Trân Quôc Toan" , "Uông nước nhớ nguôn", "Đên ơn ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̀ đap nghia" và phong trao "Áo lụa tặng bà" chăm soc cac gia đinh thương binh liêt sy, ́ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ̣̃ bà mẹ Viêt Nam anh hung, chăm soc nghia trang liêt sy, cac di tich lich sư... ̣ ̀ ́ ̃ ̣̃́ ́ ̣ Thưc hiên tôt cuôc vân đông "vong tay bè ban" '' Nói lời hay làm việc tốt". Duy ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ trì và nhân rông cac mô hinh: kêt nghia đơ đâu với cac Liên đội vung khó khăn, cac ̣ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ban ngheo có hoan canh đăc biêt khó khăn. Tham gia cac hoat đông nhân đao tư thiên... ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ nhăm giao duc long nhân ai, truyên thông "Lá lanh đum lá rach" . Cho đôi viên và nhi ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ đông. - Hướng dân thiêu nhi hoc tâp, ren luyên theo 5 điêu Bac Hồ day, thưc hiên tôt ̃ ́ ̣̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ quyên và bôn phân cua trẻ em, kinh thây yêu ban, vâng lơi ông bà cha ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ 9
 10. mẹ và ngươi lớn tuôi, có trach nhiêm với moi ngươi. ̉ ́ ̣ ̣ c. Chỉ tiêu: - 100% chi đôi và sao nhi đông tham gia cac hoat đông chao mưng cac ngay lễ lớn ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ trong năm. - 100% chi đôi và sao nhi đông tham gia, thưc hiên tôt cac phong trao về nguôn do ̣ ̀ ̣ ́́ ̀ ̀ Liên đội và câp trên tổ chưc. ́ - 100% đôi viên và sao nhi đông thưc hiên tôt cac phong trao xã hôi tinh nguyên, ̣ ̀ ̣ ́́ ̀ ̣̀ ̣ nhân đao, tư thiên. ̣ ̣ - 100% đôi viên và sao nhi đông thưc hiên chuyên hiêu "Nhà sư hoc nhỏ tuôi", - ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ 70% đôi viên và nhi đông thưc hiên tôt chuyên hiêu nay. ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ 2. Chương trinh "Hành trang tri thức - vững bước tương lai": ̀ a. Muc đich: Tổ chưc cho thiêu nhi tham gia cac hoat đông vui chơi giai tri, cac trò ̣́ ́ ́ ̣ ̣ ̉́́ chơi dân gian ren luyên sưc khoe thể chât, tinh thân tao không khí thi đua hoc tâp và ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ren luyên với tinh thân hoc tâp nghiêm tuc, trung thưc săn sang chia sẽ giup đơ nhau để ̀ ̣ ̀ ̣̣ ́ ̃ ̀ ́ trơ thanh con ngoan trò gioi, chau ngoan cua Bac Hô. ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ́ b. Nôi dung giai phap: Tổ chưc đa dang cac hinh thưc hỗ trơ hoc tâp, phat đông cac phong trao thi đua ̣ ́ ̀ ̣̣ ́ ̣ ́ ̀ hoc tâp với chủ đề chủ điêm cua tưng tuân, tưng thang với phương châm "Hoc mà vui ̣̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ - vui mà hoc" giup đôi viên và sao nhi đông có thai đô, đông cơ hoc tâp môt cach ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ nghiêm tuc, trung thưc và hiêu quả gop phân thưc hiên cuôc vân đông "2 không" nâng ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ cao chât lương hoc tâp ren luyên toan diên trong đôi viên và sao nhi đông. ́ ̣̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ - Duy trì cac loai hinh hoc tâp "Hôi vui hoc tâp", "Câu lac bộ môn hoc", phat đông ́ ̣̀ ̣̣ ̣ ̣̣ ̣ ̣ ́ ̣ phong trao "Tuân hoc tôt" , "giờ hoc tôt". Tham gia cac cuôc thi "Vơ sach chữ đep" do ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ trương tổ chưc. - Phổ biên kiên thưc tin hoc, khoa hoc công nghệ - thông tin cho đôi viên thiêu ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ niên qua cac hôi thi: Tin hoc trẻ không chuyên. ́ ̣ ̣ c. Chỉ tiêu: - 100% chi đôi và sao nhi đông tổ chưc cac loai hinh thi đua hoc tâp tôt phù hơp ̣ ̀ ́ ̣̀ ̣̣ ́ với tưng chủ điêm có sang tao linh hoat. ̉ ́ ̣ ̣ - Liên đội thanh lâp đôi sao đỏ hoat đông có chât lương, 100% đôi viên và ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ nhi đông thưc hiên chuyên hiêu "chăm hoc", 80% đôi viên và nhi đông thưc hiên tôt ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ chuyên hiêu nay. - 100% đôi viên và nhi đông thưc hiên tôt 5 điêu Bac Hồ day, 100% sao ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ thưc hiên mô hinh sinh hoat sao, 80% nhi đông thưc hiên tôt mô hinh sinh hoat sao. ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ 10
 11. - Xây dưng tủ sach Kim Đông, đâu tư thêm khoang 2.000 đâu sach nhăm giup cac ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ban có ý thưc ham mê tim hiêu sach truyên bổ ich. ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ 3. Chương trinh "Thân thiên đên trường - Thắp sáng ước": ̀ ̣ ́ a. Muc đich: Tham gia xây dưng môi trương giao duc thân thiên, phat huy tinh ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ tich cưc chủ đông cua thiêu nhi trong hoc tâp, tham gia cac hoat đông xã hôi, . Phat huy ́ ̣ ̉ ́ ̣̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ tinh thân đoan kêt giup đơ nhau trong hoc tâp ren luyên. ̀ ̀ ́ ́ ̣̣ ̀ ̣ b. Nôi dung và giai phap: ̣ ̉ ́ Hướng dân đôi viên nhi đông thưc hiên tôt 5 điêu Bac Hồ thông qua cac phong ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ trao thi đua "người tôt, viêc tôt", thưc hiên nêp sông văn minh "noi lời hay, lam viêc ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ tôt", nhăm đây manh viêc giao duc đao đưc lôi sông và văn hoa hoc đương cho thiêu ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́́ ́ ̣ ́ ̀ niên nhi đông. - Tổ chưc tuyên truyên và thưc hiên luât an toan giao thông. Thưc hiên quyên và ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ bôn phân cua trẻ em găn với viêc ren luyên kỷ năng sông, kỷ năng giao tiêp xã hôi ̉ ̣ ̉ ́ ̣̀ ̣ ́ ́ ̣ - Đây manh thưc hiên cuôc vân đông "Vong tay bè ban" , "Giup ban tới trường - ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ cung hướng đên tương lai" như: Quyên gop sach vơ ao quân, dung cụ hoc tâp, xây ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ dưng quỹ vì ban ngheo giup cac ban có hoan canh khó khăn cung đươc đên trương. ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ - Triên khai chương trinh "Hoc tư thiên nhiên" thông qua cac tiêt hoc tư nhiên xã ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ hôi để giư gin vệ sinh môi trương hương ưng phong trao "Xanh hoa trương hoc". ̣ ̀ ̀ ́ ̣ c. Chỉ tiêu - 100% chi đôi và sao nhi đông tham gia cac hoat đông do Liên đội tổ chưc ̣ ̀ ́ ̣ ̣ - Liên đội tham gia đat kêt quả cao trong cac giai thi về văn hoa văn nghệ ̣́ ́ ̉ ́ thể duc thể thao do câp trên tổ chưc. ̣ ́ - 100% cac chi đôi và sao nhi đông xây dưng lớp hoc thân thiên hoc sinh tich cưc. ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ - Liên đội thanh lâp 1 đôi tuyên truyên măng non, 1 hôi chư thâp đo. ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ 4. Chương trình "Xây dưng đôi vững mạnh- tiến bươc lên đoàn": ̣ ̣́ a. Muc đich: Nâng cao chât lương hoat đông đôi và công tac nhi đông, can bộ phụ trach sao nhi ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ đông, chỉ huy chi đôi, Liên đội nhăm gop phân xây dưng đôi vưng manh và bổ sung ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ lưc lương cho tổ chưc Đoan. ̀ b. Nôi dung và giai phap: ̣ ̉ ́ - Đôi mới nôi dung, hinh thưc sinh hoat, mơ rông hoat đông đôi ơ đia ban dân cư. ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ - Tâp huân nghi thưc đôi, ca mua hat tâp thể cho ban chỉ huy liên chi đôi 1 lân ̣ ́ ̣ ́ ̣́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ trong môt hoc ky. - Thưc hiên tôt chương trinh ren luyên đôi viên, phat huy ý thưc tư phân đâu, ren ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ luyên cua đôi viên, đôi mới hinh thưc thi và câp chuyên hiêu. ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ 11
 12. - Lưa chon, bôi dương kỷ năng, phương phap hoat đông cho ban chỉ huy liên chi ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ đôi. - Tổ chưc sinh hoat sao nhi đông phù hơp với chủ đê, chủ điêm, giup cac ban hoat ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ đông ren luyên theo ý nghia cua sinh hoat sao. Hướng dân nhi đông sinh hoat sao và ̣ ̀ ̣ ̃ ̉ ̣ ̃ ̀ ̣ thưc hiên chương trinh dư bị đôi viên. Xây dưng cac mô hinh đôi, sao tư quan, hướng ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ dân cac ban lam quen với nghi thưc đôi. ̃ ́ ̣̀ ̣ - Phôi hơp giưa giao viên phụ trach lớp và giao viên TPT Đôi trong tổ chưc hoat ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ đông nhăm đat kêt quả cao trong cac hoat đông. ̣ ̀ ̣́ ́ ̣ ̣ - Tập huấn BCH liên, chi đội. Tham gia tốt các hình thưc hoạt động đội trên địa bàn dân cư c. Chỉ tiêu: - Bôi dương kêt nap 177 ban nhi đông vao đôi thiêu niên tiên phong Hồ Chí Minh. ̀ ̣́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ - 100% chi đôi đăng ký danh hiêu thi đua và đat chi đôi manh cac câp. ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ - 85% đôi viên thưc hiên tôt chương trinh ren luyên đôi viên hang 3. ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ - 80% đat danh hiêu chau ngoan Bac Hô. - 100% sao nhi đông tư quan. ̀ ̉ 5. Xây dưng quỹ kế hoach nhỏ năm hoc 2009 - 2010: ̣ ̣ ̣́ a. Muc đich : - Phat đông trong toan Liên đội bằng nhiều hình thưc xây dưng quỹ kế hoạch ́ ̣ ̀ nhỏ để phục vụ hoạt động Liên đội. b. Nôi dung và giai phap: ̣ ̉ ́ - Tuyên truyên sâu rông về muc đich ý nghia cua phong trao "kế hoach nho". Thu, ̀ ̣ ̣ ́ ̃ ̉ ̀ ̣ ̉ chi hơp lý có ý nghia đung muc đich, công khai rõ rang. ̃ ́ ̣́ ̀ * Đôi tương tham gia phong trao xây dưng quỹ kế hoach nho: ́ ̀ ̣ ̉ - Tât cả cac thiêu niên nhi đông đang hoc tâp, sinh hoat trong tổ chưc đôi. ́ ́ ́ ̀ ̣̣ ̣ ̣ - Đôi viên, nhi đông bị khuyêt tât không tham gia lao đông đươc, đươc miên. ̣ ̀ ̣́ ̣ ̃ c. Chỉ tiêu: Xây dưng kế hoach nhỏ môi đôi viên 12.000đ/năm, mỗi sao nhi đồng 10.000đ/1 ̣ ̃ ̣ năm. - Trich nôp lên câp trên đây đủ đung chỉ tiêu. ́ ̣ ́ ̀ ́ 6. Thưc hiên chương trinh ren luyên đôi viên: ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ - Chương trinh "dư bị đôi viên": Lớp 1, 2, 3 ̀ ̣ - Chương trinh "Đôi viên thiêu niên măng non": Lớp 4, 5 ̀ ̣ ́ ́ ̣ * Cac chuyên hiêu: ̀ 1. An toan giao thông 12
 13. ̣ 2. Chăm hoc ́ ̀ 3. Kheo tay hay lam 4. Nghi thưc đôi ̣ 5. Nhà sư hoc nhỏ tuôi ̣ ̉ 6. Vân đông viên nhỏ tuôi ̣ ̣ ̉ 7. Nghệ sỹ nhỏ tuôi ̉ * Chỉ tiêu cụ thê: ̉ ̣ ̣ 1. Hoc tâp: Gioi: 720 ban đat tỷ lệ 65,9% ̉ ̣ ̣ Kha: 312 ban đat tỷ lệ 28,5% ́ ̣ ̣ 61 ban đat tỷ lệ 5,6% ̣ ̣ TB: Khôi 5 đươc công nhân hoan thanh chương trinh tiêu hoc 100%, có nhiêu ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ban đat giai cao trong kỳ thi hoc sinh gioi Tinh. ̣ ̣ ̉ ̣ ̉̉ 2. Đao đức: ̣ Thưc hiên đây đu: 1093 ban đat tỷ lệ 100% ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ Thưc hiên chưa đây đu: không ̣ ̀ ̉ • Phấn đấu: Liên đội mạnh cấp tỉnh Trên đây là phương hướng hoat đông cua Liên đội năm hoc 2009 - 2010 rât mong ̣ ̣ ̉ ̣ ́ đươc sư gop ý cua câp trên và cac ban để ban phương hướng đươc hoan thiên hơn./. ́ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ TM/BCH Liên đội LANH ĐAO TRƯƠNG ̃ ̣ ̣ TPT Đôi Phan Thị Thu Thủy TM/BCH đoan phương 1 ̀ Bí thư 13
 14. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh. Tôi xin tổng hơp đăng ký thi đua của các chi đội, và sao nhi đồng. Qua tổng hơp đăng ký thi đua có 14/14 chi đội đăng ký chi đội mạnh cấp thành phố 17/17 sao đăng ký sao cháu ngoan Bác Hồ Liên đội đăng ký Liên đội mạnh cấp tỉnh Liên đội căn cư bản đăng ký thi đua của các chi đội và sao nhi đồng để theo dõi, giúp đơ và đánh giá kết quả thi đua cuối kỳ, cuối năm. 14
Đồng bộ tài khoản