intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu đăng ký đầu tư

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

140
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên doanh nghiệp: + Tên tiếng Việt: + Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài thông dụng: Hình thức đầu tư: (100% vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh). + Thời hạn kinh doanh: + Mục tiêu kinh doanh chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đăng ký đầu tư

  1. Mẫu đăng ký đầu tư I. Doanh nghiệp xin thành lập 1. Tên doanh nghiệp: + Tên tiếng Việt: + Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài thông dụng: Hình thức đầu tư: (100% vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh). + Thời hạn kinh doanh: + Mục tiêu kinh doanh chính: 2. Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư: ....., trong đó: Vốn cố định:........................................... USD, bao gồm: + Nhà xưởng: ... m2, giá trị…………….. USD + Văn phòng: ... m2, giá trị…………….. USD + Máy móc, thiết bị: ……….. USD + Vốn cố định khác: Vốn lưu động: ………….USD 3. Nguồn vốn: Tổng: ………….USD, trong vốn: · Vốn pháp định: (phần vốn góp): ..................USD, trong đó: - Bên (các Bên) Việt Nam góp: ................. USD, bao gồm: + Tiền mặt: ... USD + Tài sản khác: ... USD - Bên (các Bên) Nước ngoài góp: ............... USD, bao gồm: + Tiền mặt (ngoại tệ):............................... USD. + Máy móc, thiết bị: ..................... USD. + Tài sản khác: .............. USD (Trình bày chi tiết) · Vốn vay: ............ USD. (Trình bày rõ bên nào chịu trách nhiệm vay và các điều kiện vay trả, bảolãnh). II. Sản phẩm, dịch vụ và thị trường 1. Sản phẩm, dịch vụ: Tên, mã sản phẩm dịch vụ, thông số kỹ thuật, số lượng. 2. Dự kiến thị trường tiêu thụ: 3. Cơ sở để lựa chọn sản phẩm, dịch vụ và thị trường: - Khảo sát tình hình cung - cầu liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ trong quá khứ và hiện tại liên quan đến lĩnh vực dự án đầu tư và dự báo tình hình cung - cầu dựa trên những khảo sát, phân tích này cho tương lai. - So sánh sản phẩm, dịch vụ mà dự án sản xuất ra so với những sản phẩm cùng loại đạt tiêu chuẩn quốc tế đã có mặt trên thị trường. III. phạm vị sản xuất và dự kiến thị trường tiêu thụ Tên sản phẩm, Năm thứ 1 Năm Năm sản xuất ổn định dịch vụ (đơn vị) thứ.. Số Dự kiến Doanh Số lượng Giá dự Doanh lượng giá thu kiến thu 1. 2. 3.
  2. Tổng Doanh thu Tỷ lệ phần trăm của sản phẩm sẽ được tiêu thụ: - Tại thị trường trong nước: .................... % sản phẩm. - Xuất khẩu: .............% sản phẩm. IV. Công nghệ, thiết bị, máy móc và môi trường 1. Công nghệ: - Sơ đồ quy trình công nghệ (hoặc công nghệ chính). - Tính năng kỹ thuật chính của công nghệ được chọn. - Tóm tắt Hợp đồng chuyển giao công nghệ, tài liệu liên quan (nếu có). 2. Danh mục máy móc, thiết bị: Tên thiết bị Nguồn gốc Đặc tính kỹ Số lượng Giá (dự Thành tiền thuật kiến) 1. Thiết bị sản xuất 2. Thiết bị phụ trợ 3. Thiết bị văn phòng 4. Thiết bị vận tải Chú ý: Nếu là thiết bị cũ hoặc đã qua sử dụng, trong Danh mục phải nêu rõ năm sản xuất, định giá giá trị còn lại, chứng nhận kiểm tra (nếu có). 3. Môi trường: Mô tả rõ những yếu tố có khả năng gây ô nhiễm môi trường (nếu có), trình bày các phương án xử lý đối với phần ô nhiễm vượt qúa giới hạn cho phép để bảo vệ môi trường. Trong một số trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phải lập Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. V. Các nhu cầu cho sản xuất 1. Nhu cầu nguyên vật liệu Danh mục (các Năm đầu Năm … Năm sản xuất loại) ổn định Số lượng Giá dự kiến Tổng giá I. Nhập khẩu vào Việt Nam 1. 2….... II. Mua tại Việt nam 1. 2….. 2. Nhu cầu về nhiên liệu, năng lượng, nước, dịch vụ và nguồn cung cấp: Danh mục Nguồn cung Năm đầu tiên Năm Năm thứ … Năm sản xuất ổn cấp định Số lượng Giá 1.
  3. 2. 3. Trình bày phương án cấp điện, nước của dự án. 3. Nhu cầu về lao động vào năm thứ ………. khi dự án đạt công suất thiết kế. Loại lao động Người Việt Nam Người nước Tổng ngoài 1. Nhân viên quản lý 2. Nhân viên giám sát kỹ thuật 3. Công nhân kỹ thuật 4. Lao động phổ thông 5. Nhân viên văn phòng Tổng . VI. Mặt bằng, địa điểm và phương án kiến trúc xây dựng: 1. Địa điểm và mặt bằng: - Địa chỉ (xã, huyện, tỉnh) đường ranh giới/ hoặc toạ độ địa lý của địa điểm (có bản đồ kèm theo). - Điều kiện hiện có của mặt bằng và hệ thống hạ tầng của địa điểm (đường, cầu, đường điện, thoát nước, giao thông,…) - Tổng chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng dự kiến cho địa điểm trên cơ sở thoả thuận với UBND tỉnh, thành phố. 2. Kiến trúc – xây dựng: Đơn vị: USD Hạng mục Đơn vị Phạm vị Đơn giá Quy ra tiền I. Hạng mục xây mới 1. .... 2.... II. Hạng mục sửa chữa, cải tạo 1.... 2..... Tổng Chú ý: Những hạng mục xây dựng đặc biệt cần có bản thuyết minh rõ ràng. Bản đồ tổng mặt bằng (có bản vẽ kèm theo) 3. Tiến độ thực hiện xây dựng: - Tháng thứ …: - Tháng thứ …: VII. Cơ cấu tổ chức, lao động và tiền lương. 1. Sơ đồ tổ chức 2. Quỹ lương hàng năm: Đơn vị: USD
  4. Năm 1 2 … Năm ổn định I. Đối với người nước ngoài (tách biệt từng loại lao động): 1. 2. 3. Tổng quỹ lương cho người nước ngoài: II. Lao động Việt Nam (tách biệt ra từng loại lao động) 1. 2. 3. Tổng quỹ lương cho lao động Việt Nam: III. Tổng quỹ lương: (I + II) 3. Hình thức tuyển dụng lao động, kế hoạch đào tạo đội ngũ quản lý, đội ngũ kỹ thuật và công nhân. (Nêu rõ nội dung và các phí tổn kèm theo) VIII. Tiến độ thực hiện dự án · Hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp: Tháng thứ …. · Hoàn thành thuê địa điểm: Tháng thứ … · Bắt đầu xây dựng: Tháng thứ … · Lắp đặt máy móc thiết bị: Tháng thứ … · Sản xuất thử: Tháng thứ… · Sản xuất chính thức: Tháng thứ… IX. kế hoạch huy động vốn Vốn lưu động: (chỉ áp dụng đối với dự án có quy mô vốn đầu tư trên 5 triệu USD) Đơn vị: USD
  5. Thành phần Năm thứ nhất Năm thứ… Năm đạt sản xuất ổn định 1. Vốn sản xuất: - Nhập khẩu nguyên vật liệu và sản phẩm phụ. - Nguyên vật liệu và sản phẩm phụ mua trong nước. - Lương và Bảo hiểm xã hội - Chi phí điện, nước, nhiên liệu. - Chi phí dự phòng 2. Vốn lưu động: - Nguyên vật liệu tồn kho - Sản phẩm phụ tồn kho - Sản phẩm tồn kho - Hàng bán chịu 3. Vốn bằng tiền: Tổng vốn lưu động: .. 3. Vốn cố định: Thành phần Năm thứ nhất Năm thứ.. Năm sản xuất ổn định - Chi phí chuẩn bị đầu tư - Chí phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và giá trị vốn góp của Bên Việt Nam bằng giá trị quyền sử dụng đất (nếu có) - Tiền thuê nhà sẵn có và hạ tầng - Tiền xây dựng mới và/hoặc cải tạo văn phòng, hạ tầng. - Giá trị máy móc, thiết bị và phương tiện. - Vốn góp dưới dạng chuyển giao công nghệ hoặc bản quyền chuyển giao công nghệ - Chí phí đào tạo ban đầu - Các chi phí khác: Tổng vốn cố định: X. phân tích tài chính 1. Doanh thu: Đơn vị: USD
  6. Năm thứ nhất Năm thứ… Năm sản xuất ổn định 1. 2.... Tổng doanh thu hàng năm 2. Chí phí sản xuất (dịch vụ): 3. Bảng dự kiến lãi lỗ: Năm thứ nhất Năm thứ… Năm sản xuất ổn định 1. Tổng doanh thu 2. Tổng chi phí (bao gồm lỗ của năm trước) 3. Lợi nhuận trước thuế 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp 5. Lợi nhuận sau thuế 6. Các quỹ 7. Lợi nhuận được chia, trong đó: - Bên (các Bên) Việt Nam - Bên (các Bên) nước ngoài XI. đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 1. Hiệu quả tài chính: - Thời gian hoàn vốn - Hiện giá thu nhập thuần: - Tỷ suất hoàn vốn nội tại (IRR): - Khả năng cân đối ngoại tệ 2. Hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án: - Các khoản nộp cho Nhà nước Việt Nam - Mức độ tiến bộ của sản phẩm và áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến. - Giá trị do sản phẩm tạo ra, trong đó có giá trị xuất khẩu. - Số lượng lao động do dự án tạo ra. XII. Kiến nghị về các ưu đãi: • Đưa ra các kiến nghị và ưu đãi liên quan đến dự án. Địa điểm, Ngày………………………. Đại diện chủ đầu tư (ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2