Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

1
586
lượt xem
285
download

Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trường hợp thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

 1. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 731/2008/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội; Căn cứ Điều 67 và khoản 3 Điều 76 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận : - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; (Đã ký) - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; -Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; Võ Hồng Phúc - Văn phòng Chính phủ; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm soát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Website Chính phủ; Công báo; - Các Sở KH và ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT; - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; Nguồn: http://giaxaydung.vn
 2. - Lưu : VT, Vụ QLĐT (TH. 310). mÉu hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p (Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 731/2008/Q§-BKH ngμy 10 th¸ng 6 n¨m 2008 cña Bé tr−ëng Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t−) MÉu hå s¬ mêi thÇu nμy ®−îc ¸p dông cho gãi thÇu x©y l¾p cña c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt §Êu thÇu khi thùc hiÖn h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, ®Êu thÇu h¹n chÕ trong n−íc vμ quèc tÕ. Tr−êng hîp thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc lùa chän nhμ thÇu kh¸c, chñ ®Çu t− cã thÓ söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung cña MÉu nμy ®Ó ¸p dông cho phï hîp. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA, nÕu ®−îc nhμ tμi trî chÊp thuËn th× ¸p dông theo MÉu nμy, hoÆc cã thÓ söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung theo yªu cÇu cña nhμ tμi trî. Khi ¸p dông MÉu nμy, chñ ®Çu t− cã thÓ söa ®æi, bæ sung ®Ó phï hîp víi tÝnh chÊt, quy m« cña mçi gãi thÇu song c¸c néi dung söa ®æi, bæ sung kh«ng ®−îc tr¸i MÉu nμy. ViÖc ®−a ra c¸c yªu cÇu trong HSMT ph¶i trªn c¬ së ®¶m b¶o nguyªn t¾c c¹nh tranh, c«ng b»ng, minh b¹ch vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ; kh«ng ®−îc ®−a ra c¸c ®iÒu kiÖn nh»m h¹n chÕ sù tham gia cña nhμ thÇu, nh»m t¹o lîi thÕ cho mét hoÆc mét sè nhμ thÇu g©y ra sù c¹nh tranh kh«ng b×nh ®¼ng. Trong MÉu nμy, nh÷ng ch÷ in nghiªng lμ néi dung mang tÝnh h−íng dÉn, minh häa vμ sÏ ®−îc ng−êi sö dông cô thÓ hãa tïy theo yªu cÇu vμ tÝnh chÊt tõng gãi thÇu. MÉu hå s¬ mêi thÇu nμy bao gåm c¸c phÇn sau: PhÇn thø nhÊt. Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu Ch−¬ng I. ChØ dÉn ®èi víi nhμ thÇu Ch−¬ng II. B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu Ch−¬ng III. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vμ néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ Ch−¬ng IV. BiÓu mÉu dù thÇu PhÇn thø hai. Yªu cÇu vÒ x©y l¾p Ch−¬ng V. Giíi thiÖu dù ¸n vμ gãi thÇu Ch−¬ng VI. B¶ng tiªn l−îng Ch−¬ng VII. Yªu cÇu vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn Ch−¬ng VIII. Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt Ch−¬ng IX. C¸c b¶n vÏ PhÇn thø ba. Yªu cÇu vÒ hîp ®ång Ch−¬ng X. §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång Ch−¬ng XI. §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång Ch−¬ng XII. MÉu hîp ®ång 2
 3. Trong qu¸ tr×nh ¸p dông MÉu nμy, nÕu cã v−íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung −¬ng, ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp vμ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan göi ý kiÕn vÒ Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t− ®Ó kÞp thêi xem xÐt, chØnh lý. céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc hå s¬ mêi thÇu (tªn gãi thÇu) (tªn dù ¸n) (tªn chñ ®Çu t− ) 3
 4. , ngμy th¸ng n¨m §¹i diÖn hîp ph¸p cña bªn mêi thÇu (Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vμ ®ãng dÊu) Môc lôc Trang 4
 5. PhÇn thø nhÊt. Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu ................................................ .. 5 Ch−¬ng I. ChØ dÉn ®èi víi nhμ thÇu .............................................................. 5 A. Tæng qu¸t................................................................................................. 5 B. ChuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu........................................................................... 6 C. Nép hå s¬ dù thÇu ................................................................................... 10 D. Më thÇu vμ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu....................................................... 12 E. Tróng thÇu .............................................................................................. 15 Ch−¬ng II. B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu ................................................................... 19 Ch−¬ng III. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vμ néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸................... 26 Ch−¬ng IV. BiÓu mÉu dù thÇu ........................................................................ 33 MÉu sè 1. §¬n dù thÇu ................................................................................. 33 MÉu sè 2. GiÊy ñy quyÒn.............................................................................. 34 MÉu sè 3. Tháa thuËn liªn danh.................................................................. 35 MÉu sè 4. B¶ng kª khai m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng.................................... 37 MÉu sè 5. B¶ng kª khai dông cô, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm kiÓm tra ................ 38 MÉu sè 6A. Danh s¸ch c¸c nhμ thÇu phô quan träng ............................... 38 MÉu sè 6B. Ph¹m vi c«ng viÖc sö dông nhμ thÇu phô............................... 39 MÉu sè 7A. Danh s¸ch c¸n bé chñ chèt ®iÒu hμnh thi c«ng t¹i c«ng 39 tr−êng............................................................................................................. MÉu sè 7B. B¶n kª khai n¨ng lùc kinh nghiÖm c¸n bé chñ chèt ®iÒu 40 hμnh................................................................................................................ MÉu sè 8A. BiÓu tæng hîp gi¸ dù thÇu........................................................ 41 MÉu sè 8B. BiÓu chi tiÕt gi¸ dù thÇu ........................................................... 42 MÉu sè 9A. B¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu (®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt) 43 MÉu sè 9B. B¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu (®¬n gi¸ x©y dùng tæng 44 hîp)................................................................................................................. MÉu sè 10. B¶ng tÝnh gi¸ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ dù thÇu .......................... 44 MÉu sè 11. Kª khai c¸c hîp ®ång ®ang thùc hiÖn cña nhμ thÇu ............. 45 MÉu sè 12. Hîp ®ång t−¬ng tù do nhμ thÇu thùc hiÖn. ............................. 46 MÉu sè 13. Kª khai tãm t¾t vÒ ho¹t ®éng cña nhμ thÇu............................ 47 MÉu sè 14. Kª khai n¨ng lùc tμi chÝnh cña nhμ thÇu ................................ 48 MÉu sè 15. B¶o l·nh dù thÇu ....................................................................... 50 PhÇn thø hai. Yªu cÇu vÒ x©y l¾p ....................................................................... 51 Ch−¬ng V. Giíi thiÖu dù ¸n vμ gãi thÇu ......................................................... 51 Ch−¬ng VI. B¶ng tiªn l−îng........................................................................... 52 Ch−¬ng VII. Yªu cÇu vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn.................................................... 54 Ch−¬ng VIII. Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt.......................................................... 55 Ch−¬ng IX. C¸c b¶n vÏ.................................................................................... 56 PhÇn thø ba. Yªu cÇu vÒ hîp ®ång ..................................................................... 57 Ch−¬ng X. §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång ..................................................... 57 Ch−¬ng XI. §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång .................................................. 67 Ch−¬ng XII. MÉu vÒ hîp ®ång ........................................................................ 73 MÉu sè 16. Hîp ®ång.................................................................................... 73 MÉu sè 17. B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång.................................................... 77 MÉu sè 18. B¶o l·nh tiÒn t¹m øng............................................................... 78 5
 6. C¸c tõ viÕt t¾t BDL B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu HSMT Hå s¬ mêi thÇu HSDT Hå s¬ dù thÇu §KC §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång §KCT §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång TC§G Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu Gãi thÇu ODA Lμ gãi thÇu sö dông vèn vay ODA tõ c¸c nhμ tμi trî (Ng©n hμng ThÕ giíi - WB, Ng©n hμng Ph¸t triÓn ch©u ¸ - ADB, Ng©n hμng Hîp t¸c Quèc tÕ NhËt B¶n - JBIC, Ng©n hμng T¸i thiÕt §øc - KfW, C¬ quan Ph¸t triÓn Ph¸p - AFD...) NghÞ ®Þnh 58/CP NghÞ ®Þnh sè 58/2008/N§-CP ngμy 5/5/2008 cña ChÝnh phñ vÒ h−íng dÉn thi hμnh LuËt §Êu thÇu vμ lùa chän nhμ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng VND §ång ViÖt Nam USD §ång ®« la Mü H§TV Héi ®ång t− vÊn 6
 7. PhÇn thø nhÊt Yªu cÇu vÒ Thñ tôc ®Êu thÇu Ch−¬ng I ChØ dÉn ®èi víi nhμ thÇu A. Tæng qu¸t Môc 1. Néi dung ®Êu thÇu 1. Bªn mêi thÇu mêi nhμ thÇu tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu x©y l¾p thuéc dù ¸n nªu t¹i BDL. Tªn gãi thÇu vμ néi dung c«ng viÖc chñ yÕu ®−îc m« t¶ trong BDL. 2. Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång ®−îc quy ®Þnh trong BDL. Môc 2. Nguån vèn Nguån vèn ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu ®−îc quy ®Þnh trong BDL. Môc 3. §iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu 1. Cã t− c¸ch hîp lÖ nh− quy ®Þnh trong BDL; 2. ChØ ®−îc tham gia trong mét HSDT víi t− c¸ch lμ nhμ thÇu ®éc lËp hoÆc lμ nhμ thÇu liªn danh. Tr−êng hîp liªn danh ph¶i cã v¨n b¶n tháa thuËn gi÷a c¸c thμnh viªn theo MÉu sè 3 Ch−¬ng IV, trong ®ã quy ®Þnh râ thμnh viªn ®øng ®Çu liªn danh, tr¸ch nhiÖm chung vμ tr¸ch nhiÖm riªng cña tõng thμnh viªn ®èi víi c«ng viÖc thuéc gãi thÇu; 3. §¸p øng yªu cÇu cña bªn mêi thÇu nªu trong th«ng b¸o mêi thÇu (tr−êng hîp ®Êu thÇu réng r·i) hoÆc th− mêi thÇu (tr−êng hîp ®Êu thÇu h¹n chÕ hoÆc ®Êu thÇu réng r·i cã s¬ tuyÓn); 4. B¶o ®¶m c¹nh tranh trong ®Êu thÇu nh− quy ®Þnh trong BDL; 5. §¶m b¶o ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng theo ph¸p luËt vÒ x©y dùng. Môc 4. TÝnh hîp lÖ cña vËt t−, thiÕt bÞ ®−îc sö dông 1. VËt t−, thiÕt bÞ ®−a vμo x©y l¾p c«ng tr×nh ph¶i cã xuÊt xø râ rμng, hîp ph¸p vμ theo nh÷ng yªu cÇu kh¸c nªu t¹i BDL. Nhμ thÇu ph¶i nªu râ xuÊt xø cña vËt t−, thiÕt bÞ; ký m· hiÖu, nh·n m¸c (nÕu cã) cña s¶n phÈm. 2. XuÊt xø cña vËt t−, thiÕt bÞ ®−îc hiÓu lμ quèc gia hoÆc vïng l·nh thæ mμ vËt t−, thiÕt bÞ ®−îc s¶n xuÊt, chÕ t¹o hoÆc t¹i ®ã th«ng qua viÖc chÕ biÕn, l¾p r¸p, chÕ t¹o bæ sung ®Ó t¹o thμnh mét s¶n phÈm ®−îc c«ng nhËn vÒ mÆt th−¬ng m¹i nh−ng cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ vÒ b¶n chÊt so víi c¸c chi tiÕt cÊu thμnh nã. 7
 8. 3. Nhμ thÇu ph¶i cung cÊp c¸c tμi liÖu ®Ó chøng minh tÝnh phï hîp (®¸p øng) cña vËt t−, thiÕt bÞ theo yªu cÇu ®−îc quy ®Þnh trong BDL. Môc 5. Chi phÝ dù thÇu Nhμ thÇu ph¶i chÞu mäi chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu, kÓ tõ khi nhËn HSMT cho ®Õn khi th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu, riªng ®èi víi nhμ thÇu tróng thÇu tÝnh ®Õn khi ký hîp ®ång. Môc 6. HSMT vμ gi¶i thÝch lμm râ HSMT 1. HSMT bao gåm c¸c néi dung ®−îc liÖt kª t¹i Môc lôc cña HSMT nμy vμ b¶n vÏ thiÕt kÕ. ViÖc kiÓm tra, nghiªn cøu c¸c néi dung cña HSMT ®Ó chuÈn bÞ HSDT thuéc tr¸ch nhiÖm cña nhμ thÇu. 2. Tr−êng hîp nhμ thÇu muèn ®−îc gi¶i thÝch lμm râ HSMT th× ph¶i göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ ®Õn bªn mêi thÇu theo ®Þa chØ vμ thêi gian ghi trong BDL (nhμ thÇu cã thÓ th«ng b¸o tr−íc cho bªn mêi thÇu qua fax, e-mail…). Sau khi nhËn ®−îc v¨n b¶n yªu cÇu lμm râ HSMT theo thêi gian quy ®Þnh trong BDL, bªn mêi thÇu sÏ cã v¨n b¶n tr¶ lêi vμ göi cho tÊt c¶ c¸c nhμ thÇu nhËn HSMT. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, bªn mêi thÇu tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu ®Ó trao ®æi vÒ nh÷ng néi dung trong HSMT mμ c¸c nhμ thÇu thÊy ch−a râ. Néi dung trao ®æi sÏ ®−îc bªn mêi thÇu ghi l¹i thμnh v¨n b¶n lμm râ HSMT göi cho tÊt c¶ nhμ thÇu nhËn HSMT. Môc 7. Kh¶o s¸t hiÖn tr−êng 1. Tr−êng hîp cÇn thiÕt, bªn mêi thÇu h−íng dÉn nhμ thÇu ®i tham quan, kh¶o s¸t hiÖn tr−êng theo quy ®Þnh t¹i BDL. Chi phÝ tham quan, kh¶o s¸t hiÖn tr−êng ®Ó phôc vô cho viÖc lËp HSDT thuéc tr¸ch nhiÖm cña nhμ thÇu. 2. Bªn mêi thÇu kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ nh÷ng rñi ro ®èi víi nhμ thÇu ph¸t sinh tõ viÖc kh¶o s¸t hiÖn tr−êng nh− tai n¹n, mÊt m¸t tμi s¶n vμ c¸c rñi ro kh¸c. Môc 8. Söa ®æi HSMT Tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh ph¹m vi x©y l¾p hoÆc c¸c néi dung yªu cÇu kh¸c, bªn mêi thÇu sÏ tiÕn hμnh söa ®æi HSMT (bao gåm c¶ viÖc gia h¹n thêi h¹n nép HSDT nÕu cÇn thiÕt) b»ng c¸ch göi v¨n b¶n söa ®æi HSMT tíi tÊt c¶ c¸c nhμ thÇu nhËn HSMT tr−íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu mét sè ngμy nhÊt ®Þnh ®−îc quy ®Þnh trong BDL. Tμi liÖu nμy lμ mét phÇn cña HSMT. Nhμ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu b»ng v¨n b¶n hoÆc fax lμ ®· nhËn ®−îc c¸c tμi liÖu söa ®æi ®ã. B. ChuÈn bÞ Hå s¬ dù thÇu Môc 9. Ng«n ng÷ sö dông 8
 9. HSDT còng nh− tÊt c¶ v¨n b¶n vμ tμi liÖu trao ®æi gi÷a bªn mêi thÇu vμ nhμ thÇu liªn quan ®Õn viÖc ®Êu thÇu ph¶i ®−îc viÕt b»ng ng«n ng÷ nh− quy ®Þnh trong BDL. Môc 10. Néi dung HSDT HSDT do nhμ thÇu chuÈn bÞ ph¶i bao gåm nh÷ng néi dung sau: 1. §¬n dù thÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 12 Ch−¬ng nμy; 2. Gi¸ dù thÇu vμ biÓu gi¸ theo quy ®Þnh t¹i Môc 15 Ch−¬ng nμy; 3. Tμi liÖu chøng minh t− c¸ch hîp lÖ, n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm cña nhμ thÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 17 Ch−¬ng nμy; 4. Tμi liÖu chøng minh tÝnh hîp lÖ vμ tÝnh phï hîp (®¸p øng) cña vËt t−, thiÕt bÞ ®−a vμo x©y l¾p theo quy ®Þnh t¹i Môc 4 Ch−¬ng nμy; 5. B¶o ®¶m dù thÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 18 Ch−¬ng nμy; 6. §Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt theo quy ®Þnh t¹i PhÇn thø hai cña HSMT nμy, bao gåm c¶ ph−¬ng ¸n, biÖn ph¸p thi c«ng tæng thÓ vμ biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh (gåm b¶n vÏ vμ thuyÕt minh); s¬ ®å tæ chøc thi c«ng, s¬ ®å tæ chøc qu¶n lý, gi¸m s¸t chÊt l−îng, an toμn lao ®éng cña nhμ thÇu vμ biÓu ®å tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång; biÓu ®å huy ®éng nh©n lùc, thiÕt bÞ, m¸y mãc vμ vËt t−, vËt liÖu chÝnh phôc vô thi c«ng. 7. C¸c néi dung kh¸c quy ®Þnh t¹i BDL. Môc 11. Thay ®æi t− c¸ch tham gia ®Êu thÇu Tr−êng hîp nhμ thÇu cÇn thay ®æi t− c¸ch (tªn) tham gia ®Êu thÇu so víi khi mua HSMT th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i BDL. Môc 12. §¬n dù thÇu §¬n dù thÇu do nhμ thÇu chuÈn bÞ vμ ph¶i ®−îc ®iÒn ®Çy ®ñ theo MÉu sè 1 Ch−¬ng IV cã ch÷ ký cña ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña nhμ thÇu (lμ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhμ thÇu hoÆc ng−êi ®−îc ñy quyÒn kÌm theo giÊy ñy quyÒn hîp lÖ theo MÉu sè 2 Ch−¬ng IV). Tr−êng hîp ñy quyÒn, nhμ thÇu göi kÌm theo c¸c tμi liÖu, giÊy tê theo quy ®Þnh trong BDL ®Ó chøng minh t− c¸ch hîp lÖ cña ng−êi ®−îc ñy quyÒn. §èi víi nhμ thÇu liªn danh, ®¬n dù thÇu ph¶i do ®¹i diÖn hîp ph¸p cña tõng thμnh viªn liªn danh ký, trõ tr−êng hîp trong v¨n b¶n tháa thuËn liªn danh cã quy ®Þnh c¸c thμnh viªn trong liªn danh tháa thuËn cho thμnh viªn ®øng ®Çu liªn danh ký ®¬n dù thÇu. Tr−êng hîp tõng thμnh viªn liªn danh cã ñy quyÒn th× thùc hiÖn nh− ®èi víi nhμ thÇu ®éc lËp. Môc 13. §Ò xuÊt ph−¬ng ¸n kü thuËt thay thÕ trong HSDT 1. Trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i BDL, ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n kü thuËt nªu trong HSDT (ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ míi) thay thÕ cho ph−¬ng ¸n kü thuËt nªu trong HSMT sÏ kh«ng ®−îc xem xÐt. 9
 10. 2. Nhμ thÇu muèn ®Ò xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n kü thuËt thay thÕ vÉn ph¶i chuÈn bÞ mét HSDT theo yªu cÇu cña HSMT (ph−¬ng ¸n chÝnh). Ngoμi ra, nhμ thÇu ph¶i cung cÊp tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt bao gåm b¶n vÏ thi c«ng, gi¸ dù thÇu ®èi víi ph−¬ng ¸n thay thÕ trong ®ã bãc t¸ch c¸c chi phÝ cÊu thμnh, quy c¸ch kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vμ c¸c néi dung liªn quan kh¸c ®èi víi ph−¬ng ¸n thay thÕ. Ph−¬ng ¸n thay thÕ chØ ®−îc xem xÐt ®èi víi nhμ thÇu cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt theo ph−¬ng ¸n quy ®Þnh trong HSMT. Môc 14. §Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng trong HSDT Trõ c¸c biÖn ph¸p thi c«ng yªu cÇu b¾t buéc ph¶i tu©n thñ nªu trong HSMT, nhμ thÇu ®−îc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p thi c«ng cho c¸c h¹ng môc c«ng viÖc kh¸c phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh vμ tÝnh chÊt cña gãi thÇu nh−ng ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt ®Ó hoμn thμnh c«ng viÖc x©y l¾p theo thiÕt kÕ. Môc 15. Gi¸ dù thÇu vμ biÓu gi¸ 1. Gi¸ dù thÇu lμ gi¸ do nhμ thÇu nªu trong ®¬n dù thÇu thuéc HSDT sau khi trõ phÇn gi¶m gi¸ (nÕu cã). Gi¸ dù thÇu cña nhμ thÇu ph¶i bao gåm toμn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu trªn c¬ së yªu cÇu vÒ x©y l¾p nªu t¹i PhÇn thø hai cña HSMT nμy. 2. Nhμ thÇu ph¶i ®iÒn ®¬n gi¸ vμ thμnh tiÒn cho c¸c h¹ng môc c«ng viÖc nªu trong B¶ng tiªn l−îng, theo MÉu sè 8 Ch−¬ng IV. §¬n gi¸ dù thÇu ph¶i bao gåm c¸c yÕu tè quy ®Þnh t¹i BDL. Tr−êng hîp nhμ thÇu ph¸t hiÖn tiªn l−îng ch−a chÝnh x¸c so víi thiÕt kÕ, nhμ thÇu cã thÓ th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu vμ lËp mét b¶ng chμo gi¸ riªng cho phÇn khèi l−îng sai kh¸c nμy ®Ó chñ ®Çu t− xem xÐt. Nhμ thÇu kh«ng ®−îc tÝnh to¸n phÇn khèi l−îng sai kh¸c nμy vμo gi¸ dù thÇu. 3. Tr−êng hîp nhμ thÇu cã th− gi¶m gi¸ th× cã thÓ nép cïng víi HSDT hoÆc nép riªng song ph¶i ®¶m b¶o nép tr−íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu. Tr−êng hîp th− gi¶m gi¸ nép cïng víi HSDT th× nhμ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu tr−íc hoÆc t¹i thêi ®iÓm ®ãng thÇu hoÆc ph¶i cã b¶ng kª thμnh phÇn HSDT trong ®ã cã th− gi¶m gi¸. Trong th− gi¶m gi¸ cÇn nªu râ néi dung vμ c¸ch thøc gi¶m gi¸ vμo c¸c h¹ng môc cô thÓ nªu trong B¶ng tiªn l−îng. Tr−êng hîp kh«ng nªu râ c¸ch thøc gi¶m gi¸ th× ®−îc hiÓu lμ gi¶m ®Òu theo tû lÖ cho tÊt c¶ h¹ng môc nªu trong B¶ng tiªn l−îng. 4. §èi víi gãi thÇu ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång trän gãi, gi¸ dù thÇu do nhμ thÇu chμo lμ cè ®Þnh vμ sÏ kh«ng ®−îc ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. §èi víi gãi thÇu ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång theo ®¬n gi¸, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, gi¸ dù thÇu cña nhμ thÇu cã thÓ ®−îc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 29 Ch−¬ng X §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång. 10
 11. 5. Tr−êng hîp gãi thÇu ®−îc chia thμnh nhiÒu phÇn ®éc lËp vμ cho phÐp dù thÇu theo tõng phÇn nh− quy ®Þnh trong BDL th× nhμ thÇu cã thÓ chμo cho mét hoÆc nhiÒu phÇn cña gãi thÇu. Nhμ thÇu cÇn chμo ®ñ c¸c h¹ng môc trong mét hoÆc nhiÒu phÇn cña gãi thÇu mμ m×nh tham dù. 6. Tr−êng hîp t¹i BDL yªu cÇu nhμ thÇu ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu, nhμ thÇu ph¶i ®iÒn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin phï hîp vμo B¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ (lËp theo MÉu sè 9A hoÆc 9B Ch−¬ng IV), B¶ng tÝnh gi¸ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ dù thÇu (lËp theo MÉu sè 10 Ch−¬ng IV). Môc 16. §ång tiÒn dù thÇu Gi¸ dù thÇu sÏ ®−îc chμo b»ng ®ång tiÒn ViÖt Nam trõ khi cã c¸c quy ®Þnh kh¸c trong BDL. Môc 17. Tμi liÖu chøng minh t− c¸ch hîp lÖ, n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm cña nhμ thÇu 1. Tμi liÖu chøng minh t− c¸ch hîp lÖ cña nhμ thÇu: a) §èi víi nhμ thÇu ®éc lËp, ph¶i cung cÊp c¸c tμi liÖu chøng minh t− c¸ch hîp lÖ cña m×nh nh− quy ®Þnh trong BDL. b) §èi víi nhμ thÇu liªn danh, ph¶i cung cÊp c¸c tμi liÖu sau ®©y: - C¸c tμi liÖu nªu t¹i ®iÓm a kho¶n nμy ®èi víi tõng thμnh viªn trong liªn danh; - V¨n b¶n tháa thuËn liªn danh gi÷a c¸c thμnh viªn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 Môc 3 Ch−¬ng nμy. 2. Tμi liÖu chøng minh n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm cña nhμ thÇu: a) Kh¶ n¨ng huy ®éng m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng ®−îc liÖt kª theo MÉu sè 4 Ch−¬ng IV; kª khai c¸n bé chñ chèt ®iÒu hμnh thi c«ng t¹i c«ng tr−êng theo MÉu sè 7A, 7B Ch−¬ng IV; c¸c hîp ®ång ®ang thùc hiÖn vμ c¸c hîp ®ång t−¬ng tù do nhμ thÇu thùc hiÖn ®−îc liÖt kª theo MÉu sè 11 vμ MÉu sè 12 Ch−¬ng IV; kª khai tãm t¾t vÒ ho¹t ®éng cña nhμ thÇu theo MÉu sè 13 Ch−¬ng IV; n¨ng lùc tμi chÝnh cña nhμ thÇu ®−îc liÖt kª theo MÉu sè 14 Ch−¬ng IV. N¨ng lùc vμ kinh nghiÖm cña nhμ thÇu liªn danh lμ tæng n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm cña c¸c thμnh viªn trªn c¬ së ph¹m vi c«ng viÖc mμ mçi thμnh viªn ®¶m nhËn, trong ®ã tõng thμnh viªn ph¶i chøng minh kinh nghiÖm vμ n¨ng lùc cña m×nh lμ ®¸p øng yªu cÇu cña HSMT cho phÇn viÖc ®−îc ph©n c«ng thùc hiÖn trong liªn danh. b) C¸c tμi liÖu kh¸c ®−îc quy ®Þnh trong BDL. Môc 18. B¶o ®¶m dù thÇu 1. Khi tham gia ®Êu thÇu, nhμ thÇu ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu tr−íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu theo quy ®Þnh trong BDL. Tr−êng hîp liªn danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau: 11
 12. a) Tõng thμnh viªn trong liªn danh sÏ thùc hiÖn riªng rÏ b¶o ®¶m dù thÇu nh−ng b¶o ®¶m tæng gi¸ trÞ kh«ng thÊp h¬n møc yªu cÇu nªu t¹i kho¶n 1 Môc 18 BDL; nÕu b¶o ®¶m dù thÇu cña mét thμnh viªn trong liªn danh ®−îc x¸c ®Þnh lμ kh«ng hîp lÖ th× hå s¬ dù thÇu cña liªn danh ®ã sÏ bÞ lo¹i theo ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt. b) C¸c thμnh viªn trong liªn danh tho¶ thuËn ®Ó mét thμnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu cho c¶ liªn danh. Trong tr−êng hîp nμy, b¶o ®¶m dù thÇu cã thÓ bao gåm tªn cña liªn danh hoÆc tªn cña thμnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu cho c¶ liªn danh nh−ng b¶o ®¶m tæng gi¸ trÞ kh«ng thÊp h¬n møc yªu cÇu nªu t¹i kho¶n 1 Môc 18 BDL. 2. B¶o ®¶m dù thÇu ®−îc coi lμ kh«ng hîp lÖ khi thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: cã gi¸ trÞ thÊp h¬n, kh«ng ®óng ®ång tiÒn quy ®Þnh, thêi gian hiÖu lùc ng¾n h¬n, kh«ng nép theo ®Þa chØ vμ thêi gian quy ®Þnh trong HSMT, kh«ng ®óng tªn nhμ thÇu (®èi víi nhμ thÇu liªn danh th× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc nμy), kh«ng ph¶i lμ b¶n gèc vμ kh«ng cã ch÷ ký hîp lÖ (®èi víi th− b¶o l·nh cña ng©n hμng, tæ chøc tμi chÝnh). 3. Nhμ thÇu kh«ng tróng thÇu sÏ ®−îc hoμn tr¶ b¶o ®¶m dù thÇu trong thêi gian quy ®Þnh trong BDL. §èi víi nhμ thÇu tróng thÇu, b¶o ®¶m dù thÇu ®−îc hoμn tr¶ sau khi nhμ thÇu thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång. 4. Bªn mêi thÇu sÏ tÞch thu b¶o ®¶m dù thÇu vμ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Rót HSDT sau khi ®ãng thÇu mμ HSDT vÉn cßn hiÖu lùc; b) Trong thêi h¹n 30 ngμy kÓ tõ khi nhËn ®−îc th«ng b¸o tróng thÇu cña bªn mêi thÇu mμ kh«ng tiÕn hμnh hoÆc tõ chèi tiÕn hμnh th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn hîp ®ång hoÆc ®· th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn xong nh−ng tõ chèi ký hîp ®ång mμ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng; c) Kh«ng thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång tr−íc khi ký hîp ®ång hoÆc tr−íc khi hîp ®ång cã hiÖu lùc. Trong tr−êng hîp ®èi víi nhμ thÇu liªn danh, viÖc tÞch thu b¶o ®¶m dù thÇu quy ®Þnh t¹i kho¶n nμy ®−îc hiÓu lμ tÞch thu b¶o ®¶m dù thÇu cña nhμ thÇu liªn danh (b¶o ®¶m cña tÊt c¶ thμnh viªn trong liªn danh). Môc 19. Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT 1. Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT ph¶i ®¶m b¶o nh− quy ®Þnh trong BDL vμ ®−îc tÝnh tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu; HSDT cã thêi gian hiÖu lùc ng¾n h¬n bÞ coi lμ kh«ng hîp lÖ vμ bÞ lo¹i. 2. Bªn mêi thÇu cã thÓ göi v¨n b¶n yªu cÇu nhμ thÇu gia h¹n thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT mét hoÆc nhiÒu lÇn nh−ng ®¶m b¶o kh«ng qu¸ 30 ngμy, kÌm theo viÖc yªu cÇu nhμ thÇu gia h¹n t−¬ng øng thêi gian cã 12
 13. hiÖu lùc cña b¶o ®¶m dù thÇu. NÕu nhμ thÇu kh«ng chÊp nhËn viÖc gia h¹n th× HSDT cña nhμ thÇu nμy kh«ng ®−îc xem xÐt tiÕp vμ trong tr−êng hîp nμy nhμ thÇu ®−îc nhËn l¹i b¶o ®¶m dù thÇu. Môc 20. Quy c¸ch cña HSDT vμ ch÷ ký trong HSDT 1. Nhμ thÇu ph¶i chuÈn bÞ mét b¶n gèc vμ mét sè b¶n chôp HSDT ®−îc quy ®Þnh trong BDL vμ ghi râ "b¶n gèc" vμ "b¶n chôp" t−¬ng øng. Nhμ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c vμ phï hîp gi÷a b¶n chôp vμ b¶n gèc. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸, nÕu bªn mêi thÇu ph¸t hiÖn b¶n chôp cã lçi kü thuËt nh− chôp nhße, kh«ng râ ch÷, chôp thiÕu trang th× lÊy néi dung cña b¶n gèc lμm c¬ së. Tr−êng hîp b¶n chôp cã néi dung sai kh¸c so víi b¶n gèc th× tïy theo møc ®é sai kh¸c, bªn mêi thÇu sÏ quyÕt ®Þnh xö lý cho phï hîp, ch¼ng h¹n sai kh¸c ®ã lμ kh«ng c¬ b¶n, kh«ng lμm thay ®æi b¶n chÊt cña HSDT th× ®−îc coi lμ lçi chÊp nhËn ®−îc; nh−ng nÕu sai kh¸c ®ã lμm thay ®æi néi dung c¬ b¶n cña HSDT so víi b¶n gèc th× bÞ coi lμ gian lËn, HSDT sÏ bÞ lo¹i, ®ång thêi nhμ thÇu sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i Môc 41 Ch−¬ng nμy. 2. HSDT ph¶i ®−îc ®¸nh m¸y, in b»ng mùc kh«ng tÈy ®−îc, ®¸nh sè trang theo thø tù liªn tôc. §¬n dù thÇu, th− gi¶m gi¸, biÓu gi¸ chμo vμ c¸c v¨n b¶n bæ sung lμm râ HSDT cña nhμ thÇu ph¶i ®−îc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña nhμ thÇu ký. 3. Nh÷ng ch÷ viÕt chen gi÷a, tÈy xo¸ hoÆc viÕt ®Ì lªn b¶n ®¸nh m¸y chØ cã gi¸ trÞ khi cã ch÷ ký ë bªn c¹nh cña ng−êi ký ®¬n dù thÇu vμ ®−îc ®ãng dÊu (nÕu cã). C. Nép Hå s¬ dù thÇu Môc 21. Niªm phong vμ c¸ch ghi trªn tói ®ùng HSDT 1. HSDT bao gåm c¸c néi dung nªu t¹i Môc 10 Ch−¬ng nμy. HSDT ph¶i ®−îc ®ùng trong tói cã niªm phong bªn ngoμi (c¸ch ®¸nh dÊu niªm phong do nhμ thÇu tù quy ®Þnh). C¸ch tr×nh bμy c¸c th«ng tin trªn tói ®ùng HSDT ®−îc quy ®Þnh trong BDL. 2. Trong tr−êng hîp HSDT gåm nhiÒu tμi liÖu, nhμ thÇu cÇn thùc hiÖn viÖc ®ãng gãi toμn bé tμi liÖu sao cho viÖc tiÕp nhËn vμ b¶o qu¶n HSDT cña bªn mêi thÇu ®−îc thuËn tiÖn, ®¶m b¶o sù toμn vÑn cña HSDT, tr¸nh thÊt l¹c, mÊt m¸t. Tr−êng hîp cã thÓ, nhμ thÇu nªn ®ãng gãi tÊt c¶ c¸c tμi liÖu cña HSDT vμo cïng mét tói. Tr−êng hîp cÇn ®ãng gãi thμnh nhiÒu tói nhá ®Ó dÔ vËn chuyÓn th× trªn mçi tói nhá ph¶i ghi râ sè thø tù tõng tói trªn tæng sè tói nhá ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vμ tõng tói nhá còng ph¶i ®−îc ®ãng gãi, niªm phong vμ ghi theo ®óng quy ®Þnh t¹i Môc nμy. Môc 22. Thêi h¹n nép HSDT 13
 14. 1. HSDT do nhμ thÇu nép trùc tiÕp hoÆc göi ®Õn ®Þa chØ cña bªn mêi thÇu nh−ng ph¶i ®¶m b¶o bªn mêi thÇu nhËn ®−îc tr−íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu quy ®Þnh trong BDL. 2. Bªn mêi thÇu cã thÓ gia h¹n thêi h¹n nép HSDT (thêi ®iÓm ®ãng thÇu) trong tr−êng hîp cÇn t¨ng thªm sè l−îng HSDT hoÆc khi söa ®æi HSMT theo Môc 8 Ch−¬ng nμy hoÆc theo yªu cÇu cña nhμ thÇu khi bªn mêi thÇu xÐt thÊy cÇn thiÕt. 3. Khi gia h¹n thêi h¹n nép HSDT, bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c nhμ thÇu ®· mua HSMT, ®ång thêi th«ng b¸o gia h¹n thêi h¹n nép HSDT ph¶i ®−îc ®¨ng t¶i trªn b¸o §Êu thÇu tèi thiÓu 1 kú vμ ®¨ng trªn trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu (trõ tr−êng hîp kh«ng thuéc diÖn b¾t buéc); ®èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ cßn ph¶i ®¨ng t¶i ®ång thêi trªn mét tê b¸o tiÕng Anh ®−îc ph¸t hμnh réng r·i. Khi th«ng b¸o, bªn mêi thÇu ph¶i ghi râ thêi ®iÓm ®ãng thÇu míi ®Ó nhμ thÇu söa l¹i thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT nÕu thÊy cÇn thiÕt. Nhμ thÇu ®· nép HSDT cã thÓ nhËn l¹i vμ chØnh söa HSDT cña m×nh. Tr−êng hîp nhμ thÇu ch−a nhËn l¹i hoÆc kh«ng nhËn l¹i HSDT th× bªn mêi thÇu qu¶n lý HSDT ®ã theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt . Môc 23. HSDT nép muén BÊt kú tμi liÖu nμo thuéc HSDT kÓ c¶ th− gi¶m gi¸ (nÕu cã) mμ bªn mêi thÇu nhËn ®−îc sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu ®Òu ®−îc coi lμ kh«ng hîp lÖ vμ ®−îc göi tr¶ l¹i cho nhμ thÇu theo nguyªn tr¹ng, trõ tμi liÖu lμm râ HSDT theo yªu cÇu cña bªn mêi thÇu. Môc 24. Rót HSDT Khi muèn rót HSDT ®· nép, nhμ thÇu ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ vμ bªn mêi thÇu chØ chÊp thuËn nÕu nhËn ®−îc v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña nhμ thÇu tr−íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu; v¨n b¶n ®Ò nghÞ rót HSDT ph¶i ®−îc göi riªng biÖt víi HSDT. D. Më thÇu vμ ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu Môc 25. Më thÇu 1. ViÖc më thÇu ®−îc tiÕn hμnh c«ng khai ngay sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu theo thêi gian vμ ®Þa ®iÓm quy ®Þnh trong BDL tr−íc sù chøng kiÕn cña nh÷ng ng−êi cã mÆt vμ kh«ng phô thuéc vμo sù cã mÆt hay v¾ng mÆt cña c¸c nhμ thÇu ®−îc mêi. Bªn mêi thÇu cã thÓ mêi ®¹i diÖn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Õn tham dù lÔ më thÇu. 2. Bªn mêi thÇu tiÕn hμnh më lÇn l−ît HSDT cña tõng nhμ thÇu cã tªn trong danh s¸ch mua HSMT (bao gåm c¶ nhμ thÇu thay ®æi t− c¸ch tham dù thÇu) vμ nép HSDT tr−íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu theo thø tù ch÷ c¸i tªn cña nhμ thÇu. Nhμ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ hoÆc sù bÊt lîi nÕu kh«ng 14
 15. tu©n theo quy ®Þnh trong HSMT nh− nhμ thÇu kh«ng niªm phong hoÆc lμm mÊt niªm phong HSDT trong qu¸ tr×nh chuyÓn tíi bªn mêi thÇu, kh«ng ghi ®óng c¸c th«ng tin trªn tói ®ùng HSDT theo h−íng dÉn. HSDT cña nhμ thÇu cã v¨n b¶n xin rót HSDT ®· nép (nép riªng biÖt víi HSDT vμ bªn mêi thÇu nhËn ®−îc tr−íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu) vμ HSDT cña nhμ thÇu nép sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu sÏ kh«ng ®−îc më vμ ®−îc tr¶ l¹i nguyªn tr¹ng cho nhμ thÇu. 3. ViÖc më HSDT cña tõng nhμ thÇu ®−îc thùc hiÖn theo tr×nh tù nh− sau: a) KiÓm tra niªm phong HSDT; b) Më HSDT; c) §äc vμ ghi vμo biªn b¶n c¸c th«ng tin chñ yÕu: − Tªn nhμ thÇu; − Sè l−îng b¶n gèc, b¶n chôp HSDT; − Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT; − Gi¸ dù thÇu ghi trong ®¬n dù thÇu; − Th− gi¶m gi¸ (nÕu cã); − Gi¸ trÞ, thêi h¹n hiÖu lùc vμ biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu; − V¨n b¶n ®Ò nghÞ söa ®æi HSDT (nÕu cã) theo quy ®Þnh t¹i Môc 22 Ch−¬ng nμy; − C¸c th«ng tin kh¸c cã liªn quan. 4. Biªn b¶n më thÇu cÇn ®−îc ®¹i diÖn bªn mêi thÇu, ®¹i diÖn cña tõng nhμ thÇu cã mÆt vμ ®¹i diÖn c¸c c¬ quan liªn quan tham dù ký x¸c nhËn. B¶n chôp cña biªn b¶n më thÇu cã thÓ göi cho tÊt c¶ nhμ thÇu nép HSDT. 5. Sau khi më thÇu, bªn mêi thÇu ph¶i ký x¸c nhËn vμo tõng trang b¶n gèc cña tÊt c¶ HSDT vμ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt . ViÖc ®¸nh gi¸ HSDT ®−îc tiÕn hμnh theo b¶n chôp. Môc 26. Lμm râ HSDT Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ HSDT, bªn mêi thÇu cã thÓ yªu cÇu nhμ thÇu lμm râ néi dung cña HSDT (kÓ c¶ viÖc lμm râ ®¬n gi¸ kh¸c th−êng). ViÖc lμm râ HSDT chØ ®−îc thùc hiÖn gi÷a bªn mêi thÇu vμ nhμ thÇu cã HSDT cÇn ph¶i lμm râ vμ ®−îc thùc hiÖn d−íi h×nh thøc trao ®æi trùc tiÕp (bªn mêi thÇu mêi nhμ thÇu ®Õn gÆp trùc tiÕp ®Ó trao ®æi, nh÷ng néi dung hái vμ tr¶ lêi ph¶i lËp thμnh v¨n b¶n) hoÆc gi¸n tiÕp (bªn mêi thÇu göi v¨n b¶n yªu cÇu lμm râ vμ nhμ thÇu ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n). Trong v¨n b¶n yªu cÇu lμm râ cÇn quy ®Þnh thêi h¹n lμm râ cña nhμ thÇu. Néi dung lμm râ HSDT thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n ®−îc bªn mêi thÇu qu¶n lý nh− mét phÇn cña HSDT. Tr−êng hîp qu¸ thêi h¹n lμm râ mμ nhμ thÇu kh«ng tr¶ lêi hoÆc 15
 16. bªn mêi thÇu kh«ng nhËn ®−îc v¨n b¶n lμm râ, hoÆc nhμ thÇu cã v¨n b¶n lμm râ nh−ng kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu lμm râ cña bªn mêi thÇu th× bªn mêi thÇu c¨n cø vμo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh cña ph¸p luËt ®Ó xem xÐt, xö lý. ViÖc lμm râ HSDT kh«ng lμm thay ®æi néi dung c¬ b¶n cña HSDT ®· nép, kh«ng thay ®æi gi¸ dù thÇu. Môc 27. §¸nh gi¸ s¬ bé HSDT 1. KiÓm tra tÝnh hîp lÖ vμ sù ®Çy ®ñ cña HSDT, gåm: a) TÝnh hîp lÖ cña ®¬n dù thÇu (MÉu sè 1 hoÆc MÉu sè 1 vμ MÉu sè 2 Ch−¬ng IV) theo quy ®Þnh t¹i Môc 12 Ch−¬ng nμy; b) TÝnh hîp lÖ cña tháa thuËn liªn danh theo quy ®Þnh t¹i Môc 12 Ch−¬ng nμy (nÕu cã); c) T− c¸ch hîp lÖ cña nhμ thÇu theo Môc 3 vμ kho¶n 1 Môc 17 Ch−¬ng nμy; d) Sè l−îng b¶n gèc, b¶n chôp HSDT theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc 20 Ch−¬ng nμy; ®) B¶o ®¶m dù thÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 18 Ch−¬ng nμy; e) BiÓu gi¸ chμo theo quy ®Þnh t¹i Môc 15 Ch−¬ng nμy; g) C¸c yªu cÇu kh¸c ®−îc quy ®Þnh trong BDL. 2. HSDT kh«ng ®¸p øng mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt nªu trong BDL th× bÞ lo¹i vμ HSDT kh«ng ®−îc xem xÐt tiÕp. 3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm cña nhμ thÇu theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm theo quy ®Þnh t¹i Môc 1 Ch−¬ng III.(1) Môc 28. §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt Bªn mêi thÇu tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt c¸c HSDT ®· v−ît qua ®¸nh gi¸ s¬ bé trªn c¬ së c¸c yªu cÇu cña HSMT vμ TC§G nªu t¹i Môc 2 Ch−¬ng III. Nh÷ng HSDT ®¹t yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt sau khi ®−îc chñ ®Çu t− phª duyÖt míi ®−îc x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. Môc 29. X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ Bªn mêi thÇu x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c HSDT theo tr×nh tù sau ®©y: x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu; söa lçi; hiÖu chØnh c¸c sai lÖch; chuyÓn ®æi gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã); ®−a c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ nh− nªu t¹i Môc 3 Ch−¬ng III. Môc 30. Söa lçi 1. Söa lçi lμ viÖc söa l¹i nh÷ng sai sãt trong hå s¬ dù thÇu bao gåm lçi sè häc vμ c¸c lçi kh¸c ®−îc tiÕn hμnh theo nguyªn t¾c sau ®©y: (1) Tr−êng hîp ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm sau khi x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ th× chuyÓn kho¶n nμy vμo cuèi Môc 29 16
 17. a) §èi víi lçi sè häc bao gåm nh÷ng lçi do thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia kh«ng chÝnh x¸c: - Tr−êng hîp kh«ng nhÊt qu¸n gi÷a ®¬n gi¸ vμ thμnh tiÒn th× lÊy ®¬n gi¸ lμm c¬ së ph¸p lý cho viÖc söa lçi; - Tr−êng hîp kh«ng nhÊt qu¸n gi÷a b¶ng gi¸ tæng hîp vμ b¶ng gi¸ chi tiÕt th× lÊy b¶ng gi¸ chi tiÕt lμm c¬ së ph¸p lý cho viÖc söa lçi. b) §èi víi c¸c lçi kh¸c: - Cét thμnh tiÒn ®−îc ®iÒn vμo mμ kh«ng cã ®¬n gi¸ t−¬ng øng th× ®¬n gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh bæ sung b»ng c¸ch chia thμnh tiÒn cho sè l−îng; - Khi cã ®¬n gi¸ nh−ng cét thμnh tiÒn bá trèng th× thμnh tiÒn sÏ ®−îc x¸c ®Þnh bæ sung b»ng c¸ch nh©n sè l−îng víi ®¬n gi¸; - NÕu mét néi dung nμo ®ã cã ®iÒn ®¬n gi¸ vμ thμnh tiÒn nh−ng bá trèng sè l−îng th× sè l−îng bá trèng ®−îc x¸c ®Þnh bæ sung b»ng c¸ch chia thμnh tiÒn cho ®¬n gi¸ cña néi dung ®ã. Tr−êng hîp sè l−îng ®−îc x¸c ®Þnh bæ sung nªu trªn kh¸c víi sè l−îng nªu trong hå s¬ mêi thÇu th× ®−îc coi lμ sai lÖch vÒ ph¹m vi cung cÊp vμ ®−îc hiÖu chØnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 Môc 31 Ch−¬ng nμy; - Lçi nhÇm ®¬n vÞ: sö dông dÊu "," (dÊu ph¶y) thay cho dÊu "." (dÊu chÊm) vμ ng−îc l¹i th× ®−îc söa l¹i cho phï hîp theo c¸ch viÕt cña ViÖt Nam. 2. Sau khi söa lçi theo nguyªn t¾c trªn, bªn mêi thÇu sÏ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho nhμ thÇu. Nhμ thÇu ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu vÒ viÖc chÊp nhËn söa lçi nªu trªn. NÕu nhμ thÇu kh«ng chÊp nhËn viÖc söa lçi th× HSDT cña nhμ thÇu ®ã sÏ bÞ lo¹i. Tr−êng hîp HSDT cã lçi sè häc víi tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lín h¬n 10% gi¸ dù thÇu còng sÏ bÞ lo¹i. Lçi sè häc ®−îc tÝnh theo tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, kh«ng phô thuéc vμo viÖc gi¸ dù thÇu t¨ng lªn hay gi¶m ®i sau khi söa. Môc 31. HiÖu chØnh c¸c sai lÖch 1. HiÖu chØnh c¸c sai lÖch lμ viÖc ®iÒu chØnh nh÷ng néi dung thiÕu hoÆc thõa trong HSDT so víi yªu cÇu cña HSMT còng nh− ®iÒu chØnh nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a c¸c phÇn cña hå s¬ dù thÇu; gi÷a ®Ò xuÊt kü thuËt vμ ®Ò xuÊt tμi chÝnh; gi÷a con sè vμ ch÷ viÕt; gi÷a néi dung trong ®¬n dù thÇu vμ c¸c phÇn kh¸c cña HSDT. ViÖc hiÖu chØnh sai lÖch ®−îc thùc hiÖn nh− sau: a) Tr−êng hîp cã nh÷ng sai lÖch vÒ ph¹m vi cung cÊp th× phÇn chμo thiÕu sÏ ®−îc céng thªm vμo, phÇn chμo thõa sÏ ®−îc trõ ®i theo nguyªn t¾c nÕu kh«ng thÓ t¸ch ra trong gi¸ dù thÇu cña nhμ thÇu ®ang tiÕn hμnh söa sai lÖch th× lÊy møc gi¸ chμo cao nhÊt ®èi víi néi dung nμy (nÕu chμo thiÕu) vμ lÊy møc gi¸ chμo thÊp nhÊt (nÕu chμo thõa) trong sè c¸c hå s¬ dù thÇu 17
 18. kh¸c v−ît qua b−íc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt. Trong tr−êng hîp chØ cã mét nhμ thÇu duy nhÊt v−ît qua b−íc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt th× tiÕn hμnh söa sai lÖch trªn c¬ së lÊy møc gi¸ cña nhμ thÇu nμy (nÕu cã) hoÆc trong dù to¸n cña gãi thÇu; b) Tr−êng hîp cã sai lÖch gi÷a nh÷ng néi dung thuéc ®Ò xuÊt kü thuËt vμ néi dung thuéc ®Ò xuÊt tμi chÝnh th× néi dung thuéc ®Ò xuÊt kü thuËt sÏ lμ c¬ së ph¸p lý cho viÖc hiÖu chØnh sai lÖch; c) Tr−êng hîp kh«ng nhÊt qu¸n gi÷a con sè vμ ch÷ viÕt th× lÊy ch÷ viÕt lμm c¬ së ph¸p lý cho viÖc hiÖu chØnh sai lÖch; d) Tr−êng hîp cã sù sai kh¸c gi÷a gi¸ ghi trong ®¬n dù thÇu (kh«ng kÓ gi¶m gi¸) vμ gi¸ trong biÓu gi¸ tæng hîp th× ®−îc coi ®©y lμ sai lÖch vμ viÖc hiÖu chØnh sai lÖch nμy ®−îc c¨n cø vμo gi¸ ghi trong biÓu gi¸ tæng hîp sau khi ®−îc hiÖu chØnh vμ söa lçi theo biÓu gi¸ chi tiÕt. 2. HSDT cã sai lÖch víi tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lín h¬n 10% gi¸ dù thÇu sÏ bÞ lo¹i. Gi¸ trÞ c¸c sai lÖch ®−îc tÝnh theo tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, kh«ng phô thuéc vμo viÖc gi¸ dù thÇu t¨ng lªn hay gi¶m ®i sau khi hiÖu chØnh sai lÖch. Môc 32. ChuyÓn ®æi sang mét ®ång tiÒn chung Tr−êng hîp cho phÐp c¸c nhμ thÇu chμo gi¸ b»ng nhiÒu ®ång tiÒn kh¸c nhau theo quy ®Þnh t¹i Môc 16 Ch−¬ng nμy, ®Ó cã c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ vμ so s¸nh c¸c HSDT, bªn mêi thÇu quy ®æi gi¸ dù thÇu vÒ cïng mét ®ång tiÒn c¨n cø vμo tû gi¸ gi÷a ®ång ViÖt Nam vμ ®ång tiÒn n−íc ngoμi theo quy ®Þnh trong BDL. Môc 33. MÆt b»ng ®Ó so s¸nh HSDT MÆt b»ng ®Ó so s¸nh HSDT bao gåm mÆt b»ng kü thuËt, th−¬ng m¹i, tμi chÝnh vμ c¸c néi dung kh¸c. C¸c yÕu tè ®Ó ®−a gi¸ dù thÇu vÒ cïng mét mÆt b»ng so s¸nh ®−îc nªu t¹i Môc 3 Ch−¬ng III. Môc 34. TiÕp xóc víi bªn mêi thÇu Trõ tr−êng hîp ®−îc yªu cÇu lμm râ HSDT theo quy ®Þnh t¹i Môc 26 Ch−¬ng nμy, kh«ng nhμ thÇu nμo ®−îc phÐp tiÕp xóc víi bªn mêi thÇu vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn HSDT cña m×nh còng nh− liªn quan ®Õn gãi thÇu trong suèt thêi gian kÓ tõ thêi ®iÓm më thÇu ®Õn khi th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu. E. Tróng thÇu Môc 35. §iÒu kiÖn ®−îc xem xÐt ®Ò nghÞ tróng thÇu Nhμ thÇu ®−îc xem xÐt ®Ò nghÞ tróng thÇu khi ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 18
 19. 1. Cã HSDT hîp lÖ; 2. §−îc ®¸nh gi¸ lμ ®¸p øng yªu cÇu vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm theo quy ®Þnh t¹i Môc 1 Ch−¬ng III; 3. Cã ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt ®−îc ®¸nh gi¸ lμ ®¸p øng yªu cÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 2 Ch−¬ng III; 4. Cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt theo quy ®Þnh t¹i Môc 3 Ch−¬ng III; 5. Cã gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu kh«ng v−ît gi¸ gãi thÇu ®−îc duyÖt. Môc 36. QuyÒn cña bªn mêi thÇu ®−îc chÊp nhËn, lo¹i bá bÊt kú hoÆc tÊt c¶ c¸c HSDT Bªn mêi thÇu ®−îc quyÒn chÊp nhËn hoÆc lo¹i bá bÊt kú HSDT hoÆc hñy ®Êu thÇu vμo bÊt kú thêi ®iÓm nμo trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu trªn c¬ së tu©n thñ LuËt §Êu thÇu vμ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn thùc hiÖn. Môc 37. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu 1. Ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu, bªn mêi thÇu göi v¨n b¶n th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu cho c¸c nhμ thÇu tham dù thÇu (bao gåm c¶ nhμ thÇu tróng thÇu vμ nhμ thÇu kh«ng tróng thÇu). Trong th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu, bªn mêi thÇu kh«ng gi¶i thÝch lý do ®èi víi nhμ thÇu kh«ng tróng thÇu. 2. Bªn mêi thÇu göi th«ng b¸o tróng thÇu b»ng v¨n b¶n tíi nhμ thÇu tróng thÇu kÌm theo dù th¶o hîp ®ång theo MÉu sè 16 Ch−¬ng XII ®· ®−îc ®iÒn c¸c th«ng tin cô thÓ cña gãi thÇu vμ kÕ ho¹ch th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn hîp ®ång, trong ®ã nªu râ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn trao ®æi khi th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn hîp ®ång. Môc 38. Th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn vμ ký kÕt hîp ®ång Th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn vμ ký kÕt hîp ®ång thùc hiÖn nh− sau: 1. ViÖc th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn hîp ®ång ®Ó ký kÕt hîp ®ång c¨n cø theo c¸c néi dung sau: − KÕt qu¶ ®Êu thÇu ®−îc duyÖt; − Dù th¶o hîp ®ång theo MÉu sè 16 Ch−¬ng X ®· ®−îc ®iÒn ®Çy ®ñ th«ng tin cô thÓ cña gãi thÇu; − C¸c yªu cÇu nªu trong HSMT; − C¸c néi dung nªu trong HSDT vμ gi¶i thÝch lμm râ HSDT cña nhμ thÇu tróng thÇu (nÕu cã); − C¸c néi dung cÇn ®−îc th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn hîp ®ång gi÷a bªn mêi thÇu vμ nhμ thÇu tróng thÇu. 2. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o tróng thÇu, trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i BDL, nhμ thÇu tróng thÇu ph¶i göi cho bªn mêi thÇu th− chÊp thuËn vμo th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn hîp ®ång. Qu¸ thêi h¹n nªu trªn, nÕu bªn mêi 19
 20. thÇu kh«ng nhËn ®−îc th− chÊp thuËn hoÆc nhμ thÇu tõ chèi vμo th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn hîp ®ång th× b¶o ®¶m dù thÇu cña nhμ thÇu nμy sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i Môc 18 cña Ch−¬ng nμy. §ång thêi, chñ ®Çu t− sÏ b¸o c¸o ®Ó ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− quyÕt ®Þnh hñy kÕt qu¶ ®Êu thÇu tr−íc ®ã vμ xem xÐt, quyÕt ®Þnh nhμ thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo tróng thÇu ®Ó mêi vμo th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn hîp ®ång. Trong tr−êng hîp ®ã, nhμ thÇu sÏ ®−îc bªn mêi thÇu yªu cÇu gia h¹n hiÖu lùc HSDT vμ b¶o ®¶m dù thÇu nÕu cÇn thiÕt. 3. Néi dung th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn hîp ®ång bao gåm c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i, ch−a hoμn chØnh, ®Æc biÖt lμ viÖc ¸p gi¸ ®èi víi nh÷ng sai lÖch trong HSDT trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o gi¸ ký hîp ®ång kh«ng v−ît gi¸ tróng thÇu ®−îc duyÖt (gi¸ ký hîp ®ång chØ ®−îc v−ît gi¸ tróng thÇu trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng Hîp ®ång cña LuËt §Êu thÇu vμ ph¶i ®−îc ng−êi cã thÈm quyÒn chÊp thuËn). ViÖc th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn hîp ®ång còng bao gåm c¶ viÖc xem xÐt c¸c s¸ng kiÕn, gi¶i ph¸p do nhμ thÇu ®Ò xuÊt, ph−¬ng ¸n thay thÕ (nÕu cã yªu cÇu), viÖc ¸p gi¸ ®èi víi phÇn c«ng viÖc mμ tiªn l−îng tÝnh thiÕu so víi thiÕt kÕ, chi tiÕt ho¸ c¸c néi dung cßn ch−a cô thÓ... 4. Sau khi ®¹t ®−îc kÕt qu¶ th−¬ng th¶o, hoμn thiÖn, chñ ®Çu t− vμ nhμ thÇu sÏ tiÕn hμnh ký hîp ®ång. Trong tr−êng hîp liªn danh, hîp ®ång ®−îc ký kÕt ph¶i bao gåm ch÷ ký cña tÊt c¶ c¸c thμnh viªn trong liªn danh. Môc 39. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång Nhμ thÇu tróng thÇu ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 Ch−¬ng X (§iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång) ®Ó ®¶m b¶o nghÜa vô vμ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. Nhμ thÇu kh«ng ®−îc nhËn l¹i b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång trong tr−êng hîp tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång sau khi hîp ®ång cã hiÖu lùc. Môc 40. KiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu 1. Nhμ thÇu tham dù thÇu cã quyÒn kiÕn nghÞ vÒ kÕt qu¶ lùa chän nhμ thÇu vμ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu khi thÊy quyÒn, lîi Ých cña m×nh bÞ ¶nh h−ëng. 2. KiÕn nghÞ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu mμ kh«ng ph¶i vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®−îc gi¶i quyÕt nh− sau: a) Nhμ thÇu kiÕn nghÞ b»ng v¨n b¶n trong kho¶ng thêi gian tõ khi x¶y ra sù viÖc ®Õn tr−íc khi cã th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu; b) §¬n kiÕn nghÞ ph¶i ®−îc göi tr−íc tiªn tíi Bªn mêi thÇu theo ®Þa chØ nªu t¹i BDL. Bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n tíi nhμ thÇu cã kiÕn nghÞ trong vßng 5 ngμy lμm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®−îc ®¬n kiÕn nghÞ; 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản