Mẫu hồ sơ thầu

Chia sẻ: Haithanh Haithanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:123

1
899
lượt xem
339
download

Mẫu hồ sơ thầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu này dành cho các dự án xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hồ sơ thầu

 1. PhÇn A mêi thÇu
 2. http://giaxaydung.vn C«ng ty cp xi m¨ng GxD céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ------------------ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------------- Qu¶ng Ninh, ngµy th¸ng n¨m 2007 Th«ng b¸o mêi thÇu C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng GxD cã kÕ ho¹ch tæ chøc ®Êu thÇu theo LuËt §Êu thÇu gãi thÇu: N¹o vÐt khu níc tr íc c¶ng nhËp vµ bÕn xuÊt - Tr¹m nghiÒn theo h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i trong níc, thuéc dù ¸n nhµ m¸y xi m¨ng GxD, sö dông vèn vay th ¬ng m¹i. C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng GxD mêi c¸c nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc kinh nghiÖm vµ cã ®iÒu kiÖn tíi tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu nªu trªn. Nhµ thÇu cã nguyÖn väng tham gia ®Êu thÇu cã thÓ t×m hiÓu c¸c th«ng tin chi tiÕt vµ sÏ ®îc mua mét bé hå s¬ mêi thÇu hoµn chØnh víi gi¸ lµ: 1.000.000 ®ång tiÒn ViÖt Nam (Mét triÖu ®ång ch½n) b»ng tiÒn mÆt t¹i : C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng GxD §Þa chØ : Giaxaydung.vn §iÖn tho¹i : Fax : Thêi gian b¸n Hå s¬ mêi thÇu tõ 8giê 00 ngµy …. th¸ng… n¨m 2007 ®Õn tr íc 16 giê 00 ngµy ..... th¸ng... n¨m 200… Hå s¬ dù thÇu ph¶i kÌm theo b¶o ®¶m dù thÇu trÞ gi¸ 500.000.000 ®ång tiÒn ViÖt Nam (N¨m tr¨m triÖu ®ång ch½n) b»ng b¶o l·nh cña ng©n hµng mµ nhµ thÇu më tµi kho¶n vµ ph¶i ®îc göi ®Õn C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng GxD (theo ®Þa chØ ghi ë môc 3) chËm nhÊt lµ tr íc...... giê ...... ngµy ......th¸ng..... n¨m 200…. Hå s¬ dù thÇu sÏ ®îc më c«ng khai vµo håi ... giê ...... ngµy ......th¸ng..... n¨m 200… t¹i trô së C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng GxD. C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng GxD kÝnh mêi c¸c ®¹i diÖn cña c¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu tíi tham dù lÔ më thÇu vµo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nªu trªn http://giaxaydung.com 2
 3. http://giaxaydung.vn C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng GxD http://giaxaydung.com 3
 4. http://giaxaydung.vn lÞch thùc hiÖn ®Êu thÇu T Néi dung C«ng viÖc Thêi gian §Þa ®iÓm T Trªn tê “Th«ng tin ®Êu 1 KÕ ho¹ch ®Êu thÇu .................... thÇu” cña Bé KH&§T vµ b¸o Nh©n D©n §¨ng ký mua hå s¬ mêi thÇu 2 T¹i Cty CP XM GxD (trùc tiÕp hoÆc b»ng Fax) 3 B¸n hå s¬ mêi thÇu .................... T¹i Cty CP XM GxD Tæ chøc ®i th¨m hiÖn tr êng Khu vùc thi c«ng gãi 4 .................... (Nhµ thÇu tù tæ chøc) thÇu Ngµy cuèi cïng nhËn c¸c 5 c©u hái b»ng v¨n b¶n cña .................... T¹i Cty CP XM GxD nhµ thÇu Gi¶i thÝch HSMT vµ gi¶i T¹i Cty CP XM GxD 6 ®¸p c¸c c©u hái cña nhµ .................... hoÆc b»ng b¶n fax thÇu 7 NhËn hå s¬ dù thÇu .................... T¹i Cty CP XM GxD 8 Më thÇu .................... T¹i Cty CP XM GxD Th«ng b¸o B»ng v¨n b¶n göi ®Õn 9 C«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu sau c¸c nhµ thÇu. §µm ph¸n vµ ký kÕt hîp Th«ng b¸o 10 T¹i Cty CP XM GxD ®ång sau http://giaxaydung.com 4
 5. http://giaxaydung.vn PhÇn b Néi dung hå s¬ mêi thÇu http://giaxaydung.com 5
 6. http://giaxaydung.vn B1. Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu I. ChØ dÉn ®èi víi Nhµ thÇu I- 1. Néi dung ®Êu thÇu a. Giíi thiÖu chung vÒ dù ¸n - Dù ¸n nhµ m¸y XM GxD tØnh ABC c«ng suÊt 5.500 tÊn clinker/ngµy t ¬ng ®¬ng 2,07 triÖu tÊn xi m¨ng PCB40/n¨m ®îc Thñ t íng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ cho phÐp ®Çu t t¹i quyÕt ®Þnh sè 642/Q§-TT ngµy 05/8/2002. - C¶ng nhËp clinker Tr¹m nghiÒn – Nhµ m¸y xi m¨ng GxD ®îc thiÕt kÕ cho tµu 10.000 DWT, khu vùc bÕn xuÊt vµ phÝa sau c¶ng nhËp cho phÐp tµu cã träng t¶i ≤ 500DWT ra vµo neo ®Ëu. Cao ®é tù nhiªn t¹i khu vùc nµy kh«ng ®¶m b¶o cho tµu cã thÓ ra vµo neo ®Ëu. Hå s¬ thiÕt kÕ BVTC N¹o vÐt khu níc tr íc c¶ng nhËp vµ bÕn xuÊt - Tr¹m nghiÒn sÏ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nªu trªn. b. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ dù ¸n • Tªn dù ¸n: Dù ¸n nhµ m¸y xi m¨ng GxD • H¹ng môc: N¹o vÐt khu níc tr íc c¶ng nhËp vµ bÕn xuÊt - Tr¹m nghiÒn Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng GxD §Þa chØ: giaxaydung.vn §iÖn tho¹i : Fax : §Þa ®iÓm x©y dùng:. H×nh thøc ®Çu t: X©y dùng míi H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: Chñ ®Çu t trùc tiÕp ®iÒu hµnh qu¶n lý dù ¸n c. C¸c c¨n cø ®Ó lËp hå s¬ mêi thÇu - LuËt x©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc héi - NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t vµ x©y dùng c«ng tr×nh http://giaxaydung.com 6
 7. http://giaxaydung.vn - LuËt ®Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngµy 29/11/2005 cña Quèc héi - NghÞ ®Þnh sè 111/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 vÒ híng dÉn thi hµnh luËt ®Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng - NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña nghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh - Hå s¬ thiÕt kÕ BVTC N¹o vÐt khu níc tr íc c¶ng nhËp vµ bÕn xuÊt - Tr¹m nghiÒn - KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®· ®îc duyÖt I- 2. Nguån vèn Nguån vèn thùc hiÖn gãi thÇu lµ vèn vay th ¬ng m¹i. I- 3. T c¸ch hîp lÖ cña Nhµ thÇu Nhµ thÇu tham dù gãi thÇu ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý sau ®©y: - Lµ doanh nghiÖp x©y dùng ViÖt Nam, cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, hoÆc giÊy phÐp kinh doanh, giÊy chøng nhËn ®Çu t ®îc cÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®èi víi c¸c tæ chøc kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh vµ thùc hiÖn ®óng theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh phï hîp víi yªu cÇu cña gãi thÇu. - Ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp - Kh«ng bÞ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn kÕt luËn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng lµnh m¹nh, ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n hoÆc nî ®äng kh«ng cã kh¶ n¨ng chi tr¶, ®ang trong qu¸ tr×nh gi¶i thÓ - ChØ tham gia mét ®¬n dù thÇu ®èi víi mét gãi thÇu víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp hay liªn danh. Tr êng hîp liªn danh ph¶i cã v¨n b¶n tháa thuËn gi÷a c¸c thµnh viªn, trong ®ã qui ®Þnh râ ngêi ®øng ®Çu cña liªn danh, tr¸ch nhiÖm chung vµ tr¸ch nhiÖm riªng cña tõng thµnh viªn - §¸p øng yªu cÇu nªu trong th«ng b¸o mêi thÇu - §¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh lµnh m¹nh I- 4. Hå s¬ mêi thÇu vµ gi¶i thÝch lµm râ hå s¬ mêi thÇu 1. Néi dung hå s¬ mêi thÇu a. C¸c yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt http://giaxaydung.com 7
 8. http://giaxaydung.vn Thi c«ng N¹o vÐt khu níc tr íc c¶ng nhËp vµ bÕn xuÊt - Tr¹m nghiÒn §Æc ®iÓm h¹ng môc N¹o vÐt khu níc tr íc c¶ng nhËp vµ bÕn xuÊt - Tr¹m nghiÒn - N¹o vÐt khu níc tr íc c¶ng nhËp ®Õn cao tr×nh: -9.40m (hÖ H¶i §å) - N¹o vÐt khu níc tr íc bÕn xuÊt ®Õn cao tr×nh: -3.2m (hÖ H¶i §å) B¶ng c¸c th«ng sè khu vùc n¹o vÐt TT Th«ng sè §¬n vÞ Gi¸ trÞ 1 ChiÒu réng khu níc tr íc c¶ng nhËp m 56 2 ChiÒu dµi khu níc tr íc c¶ng nhËp m 180 3 Cao ®é ®¸y n¹o vÐt khu níc tr íc c¶ng m -9.4 nhËp 4 Cao ®é ®¸y n¹o vÐt khu níc tr íc bÕn xuÊt m -3.2 5 M¸i dèc n¹o vÐt 1:3 Khèi lîng cô thÓ ®îc nªu trong b¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu. b. Yªu cÇu vÒ mÆt tµi chÝnh th¬ng m¹i C¸c chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu Gi¸ chµo vµ biÓu gi¸ chi tiÕt Ph¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n Nguån tµi chÝnh §ång tiÒn dù thÇu C¸c kho¶n nªu trong ®iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång c. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt, ®iÒu kiÖn u ®·i, thuÕ, b¶o hiÓm vµ c¸c yªu cÇu kh¸c 2. Gi¶i thÝch vµ lµm râ hå s¬ mêi thÇu - Tr êng hîp Nhµ thÇu cÇn lµm râ hå s¬ mêi thÇu th× ph¶i lµm v¨n b¶n ®Ò nghÞ ®Õn C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng GxD theo ®Þa chØ: Giaxaydung.vn http://giaxaydung.com 8
 9. http://giaxaydung.vn - C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng GxD sÏ cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n lµm râ hå s¬ mêi thÇu cho nhµ thÇu cã yªu cÇu - NÕu c¸c nhµ thÇu cã yªu cÇu, chñ ®Çu t sÏ tæ chøc chung mét buæi gi¶i thÝch hå s¬ mêi thÇu cho tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu th¾c m¾c. Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm theo th«ng b¸o trong lÞch thùc hiÖn ®Êu thÇu. Nhµ thÇu nµo cã nhu cÇu gi¶i thÝch thªm hå s¬ mêi thÇu ®Òu ph¶i göi v¨n b¶n cho bªn mêi thÇu tr íc h¹n chãt nép hå s¬ dù thÇu 10 ngµy (sau thêi ®iÓm trªn, chñ ®Çu t kh«ng ph¶i tr¶ lêi th¾c m¾c cho c¸c nhµ thÇu). - TÊt c¶ c¸c yªu cÇu kh¸c cña chñ ®Çu t ngoµi ph¹m vi thiÕt kÕ kü thuËt vµ hå s¬ mêi thÇu ®Òu ®îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n do chñ ®Çu t ký tªn, ®ãng dÊu. Mäi th«ng tin tõ nh÷ng nguån kh¸c vµ díi bÊt cø h×nh thøc nµo ®Òu kh«ng cã gi¸ trÞ vµ c¸c nhµ thÇu ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ xö lý nh÷ng th«ng tin ®ã. I- 5. Söa ®æi hå s¬ mêi thÇu - Trong tr êng hîp ®Æc biÖt cÇn söa ®æi mét sè néi dung trong hå s¬ mêi thÇu khi cha hÕt h¹n ®ãng thÇu hoÆc do bÊt kh¶ kh¸ng, bªn mêi thÇu cã thÓ gia h¹n thêi gian chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu. - Néi dung yªu cÇu söa ®æi hå s¬ mêi thÇu sÏ ®îc göi b»ng v¨n b¶n cña chñ ®Çu t ®Õn tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu ®· tham gia dù thÇu tr íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu ®· quy ®Þnh Ýt nhÊt 10 ngµy ®Ó nhµ thÇu cã ®ñ thêi gian hoµn thiÖn hå s¬ dù thÇu. - C¸c tµi liÖu chñ ®Çu t söa ®æi, bæ sung lµ mét bé phËn cña hå s¬ mêi thÇu. Nhµ thÇu khi nhËn ®îc v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung cña chñ ®Çu t th× ph¶i th«ng b¸o cho chñ ®Çu t biÕt b»ng ®iÖn tÝn lµ ®· nhËn ®îc tµi liÖu söa ®æi, bæ sung ®ã. I- 6. ChÝ phÝ dù thÇu Mäi nhµ thÇu tham gia dù thÇu ®Òu ph¶i mua mét bé hå s¬ mêi thÇu (bao gåm c¶ thuyÕt minh vµ b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt) do C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng GxD ph¸t hµnh víi gi¸ lµ 1.000.000 (Mét triÖu ®ång ch½n) b»ng tiÒn mÆt. Kho¶n tiÒn nµy sÏ kh«ng ®îc hoµn tr¶ l¹i cho Nhµ thÇu, kh«ng phô thuéc vµo nhµ thÇu cã ®îc lùa chän tróng thÇu hay kh«ng. C¸c chi phÝ: Kh¶o s¸t hiÖn tr êng, chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu... do nhµ thÇu tù thu xÕp http://giaxaydung.com 9
 10. http://giaxaydung.vn I- 7. Ng«n ng÷ sö dông Ng«n ng÷ sö dông trong hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ dù thÇu vµ c¸c tµi liÖu trao ®æi gi÷a c¸c bªn mêi thÇu vµ c¸c nhµ thÇu thèng nhÊt lµ ng«n ng÷ tiÕng ViÖt. I- 8. Néi dung hå s¬ dù thÇu 1. H íng dÉn lËp hå s¬ dù thÇu: Quy c¸ch hå s¬ dù thÇu: xem môc I-15 Niªm phong vµ c¸ch ghi trªn tói ®ùng hå s¬ dù thÇu: xem môc I-16 Bªn mêi thÇu kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng tr êng hîp kh«ng tu©n theo c¸c quy ®Þnh trªn ®©y. Khi nép hå s¬ dù thÇu, bªn mêi thÇu sÏ tõ chèi nhËn hå s¬ dù thÇu vµ lËp biªn b¶n kh«ng tiÕp nhËn hå s¬ dù thÇu ®èi víi hå s¬ dù thÇu vi ph¹m Nhµ thÇu ph¶i ®îc coi lµ ®· hµi lßng vÒ tÝnh ®óng ®¾n vµ ®Çy ®ñ cña hå s¬ dù thÇu cña m×nh. Sau khi hÕt thêi h¹n nép hå s¬ dù thÇu còng nh sau khi c«ng bè th¾ng thÇu, nhµ thÇu kh«ng ®îc t×m c¸ch ®Ó thay ®æi nh÷ng néi dung ®· ®îc nªu trong hå s¬ dù thÇu ®ã. Do ®ã tr íc khi nép hå s¬ dù thÇu, nhµ thÇu ph¶i nghiªn cøu kü hå s¬ mêi thÇu, xem xÐt kü c«ng tr êng, kÓ c¶ t×nh h×nh ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, khÝ t - îng thuû v¨n n¬i x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ x©y dùng ®Ó lËp hå s¬ cho phï hîp vµ ®em l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho m×nh. Nh÷ng g× cha râ thuéc nhiÖm vô cña chñ ®Çu t ph¶i cung cÊp th× nhµ thÇu cã quyÒn yªu cÇu chñ ®Çu t gi¶i ®¸p. Néi dung vµ trËt tù c¸c tµi liÖu trong mçi b¶n hå s¬ dù thÇu ph¶i ®îc s¾p xÕp theo môc lôc nh sau: 1.1- ThuyÕt minh tµi liÖu ®Êu thÇu: Nhµ thÇu thuyÕt minh víi môc ®Ých híng dÉn cho tæ chuyªn gia ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu c¸ch xem vµ hiÓu nhanh nhÊt nh÷ng ®iÓm chÝnh trong hå s¬ cña m×nh. 1.2- §¬n dù thÇu (xem môc I-9). 1.3- B¶n phô lôc vÒ mét sè ®iÒu kiÖn hîp ®ång kÌm theo ®¬n dù thÇu (mÉu sè 2), nhµ thÇu kh«ng ®îc ®Æt ra c¸c ®iÒu kiÖn tr¸i víi ®iÒu http://giaxaydung.com 10
 11. http://giaxaydung.vn kiÖn trong hå s¬ mêi thÇu hoÆc tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 1.4- GiÊy b¶o l·nh dù thÇu (theo mÉu sè 3). C¸c nhµ thÇu ph¶i nép nh lµ mét bé phËn cña hå s¬ dù thÇu: - Gi¸ trÞ b¶o l·nh dù thÇu lµ: 500.000.000 ®ång (N¨m tr¨m triÖu ®ång ch½n) b»ng tiÒn mÆt, sÐc b¶o chi hoÆc giÊy b¶o l·nh ng©n hµng. - Thêi h¹n hiÖu lùc cña b¶o l·nh dù thÇu cã gi¸ trÞ kÓ tõ ngµy nép hå s¬ dù thÇu ®Õn sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu. - Trong tr êng hîp nhµ thÇu kh«ng nép b¶o l·nh dù thÇu nh ®· quy ®Þnh th× hå s¬ dù thÇu ®ã sÏ bÞ lo¹i. - Chñ ®Çu t sÏ tr¶ l¹i tiÒn b¶o l·nh cho nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu (chËm nhÊt sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu). - §èi víi c¸c nhµ thÇu tróng thÇu chñ ®Çu t sÏ tr¶ l¹i b¶o l·nh dù thÇu khi nhµ thÇu cã b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång vµ ký kÕt hîp ®ång x©y l¾p. - Nhµ thÇu kh«ng ®îc nhËn l¹i b¶o l·nh dù thÇu trong c¸c tr êng hîp sau: + Tróng thÇu nhng tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång hoÆc kh«ng nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång ®óng thêi h¹n quy ®Þnh; + Rót hå s¬ dù thÇu sau khi ®ãng thÇu; 1.5- B¶n khai vÒ nhµ thÇu phô, nÕu cã (theo mÉu 4) Nhµ thÇu chÝnh giíi thiÖu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c nhµ thÇu phô (nÕu cã) trong hå s¬ dù thÇu, nhµ thÇu phô còng ph¶i cã ®ñ t c¸ch, n¨ng lùc víi phÇn c«ng viÖc ®îc giao, c¸c c«ng viÖc cña nhµ thÇu phô kh«ng ®îc vît qu¸ 40% gi¸ trÞ hîp ®ång. 1.6- D÷ liÖu vÒ liªn danh, nÕu cã (theo mÉu 5). Trong tr êng hîp liªn danh hoÆc liªn doanh (sau ®©y gäi chung lµ liªn danh) ®Ó dù thÇu c¸c ®¬n vÞ tham gia liªn danh ph¶i cã ®ñ t c¸ch vµ n¨ng lùc. C¸c d÷ liÖu liªn danh ph¶i ®Çy ®ñ vµ ®¬n dù thÇu do 1 ®¹i diÖn liªn danh cã giÊy ñy quyÒn hîp ph¸p ®øng tªn. 1.7- B¶n sao giÊy ®¨ng ký kinh doanh; quyÕt ®Þnh thµnh lËp Doanh nghiÖp (cã c«ng chøng). 1.8- Tµi liÖu giíi thiÖu n¨ng lùc nhµ thÇu: http://giaxaydung.com 11
 12. http://giaxaydung.vn a) Th«ng tin chung (theo mÉu 6) b) Sè liÖu tµi chÝnh (theo mÉu 7): PhÇn n¨ng lùc tµi chÝnh ph¶i thÓ hiÖn râ rµng, c¸c b¶n khai ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan kiÓm to¸n hoÆc c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cã thÈm quyÒn hoÆc cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. c) GiÊy cam kÕt b¶o ®¶m cung cÊp vèn ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu cña Ng©n hµng hoÆc tæ chøc tµi chÝnh hîp ph¸p. d) Hå s¬ kinh nghiÖm, kÌm theo b¶n sao c¸c hîp ®ång (theo mÉu 8) hoÆc v¨n b¶n cña Chñ ®Çu t x¸c nhËn lµ ®· hoµn thµnh hîp ®ång ®¶m b¶o chÊt lîng tiÕn ®é yªu cÇu hoÆc biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo sö dông hoÆc b¶n thanh lý hîp ®ång. e) B¶n kª khai thiÕt bÞ thi c«ng, thiÕt bÞ kiÓm tra, thÝ nghiÖm dïng ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh, nÕu th¾ng thÇu (theo mÉu 9) f) B¶n kª khai vÒ bè trÝ nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh, nÕu th¾ng thÇu (theo mÉu 10) C¸c b¶n kª khai vÒ trang thiÕt bÞ thi c«ng, thÝ nghiÖm kiÓm tra vµ nh©n lùc sÏ ®¶m nhËn nhiÖm vô thi c«ng ph¶i ®îc b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi. Nhµ thÇu tróng thÇu, khi thi c«ng mµ bè trÝ kh¸c ®i ph¶i ®îc sù thèng nhÊt cña chñ ®Çu t sau khi ®· ®îc cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t cho phÐp, nÕu kh«ng sÏ bÞ xö lý nh tr êng hîp vi ph¹m hîp ®ång. TÊt c¶ c¸c chøng chØ, chøng nhËn nÕu lµ b¶n sao th× nhµ thÇu ph¶i chuÈn bÞ s½n sµng b¶n gèc ®Ó khi tæ chuyªn gia chÊm thÇu cã yªu cÇu kiÓm tra th× nhµ thÇu ph¶i gi¶i tr×nh kÞp thêi. NÕu kh«ng th× bÞ coi lµ thiÕu tin cËy, bÞ trõ bít ®iÓm, thËm chÝ bÞ lo¹i. g) S¬ ®å tæ chøc ®iÒu hµnh hiÖn tr êng (theo mÉu 11) 1.9- ThiÕt kÕ biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng chØ ®¹o tæng thÓ vµ c¸c h¹ng môc: a) Tr×nh bµy vÒ gi¶i ph¸p kü thuËt thi c«ng c¸c h¹ng môc, kÌm theo s¬ ®å c«ng nghÖ thi c«ng ®èi víi c¸c lo¹i c«ng viÖc phøc t¹p. Tr×nh bµy biÖn ph¸p qu¶n lý chÊt lîng cña nhµ thÇu. C¸c chØ tiªu chÊt l îng c«ng tr×nh chñ yÕu Nhµ thÇu sÏ thùc hiÖn ®îc. http://giaxaydung.com 12
 13. http://giaxaydung.vn Lu ý: Nhµ thÇu cÇn thuyÕt minh cô thÓ vÒ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng, c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra vµ nguån cung cÊp vËt t nguyªn liÖu, quy c¸ch phÈm chÊt cña chóng ®îc sö dông vµo c«ng tr×nh. b) Tæ chøc thi c«ng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn: Tr×nh bµy s¬ ®å tæ chøc thi c«ng cña nhµ thÇu; lËp biÓu tiÕn ®é thi c«ng cho tõng h¹ng môc vµ toµn c«ng tr×nh kÌm theo biÓu ®å ph©n bæ nh©n lùc vµ m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng t ¬ng øng. BiÓu tiÕn ®é thi c«ng cã thÓ lËp theo s¬ ®å ngang. Trªn ®ã cã ghi râ sè l îng, c«ng suÊt c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chñ yÕu, sè ca m¸y lµm viÖc, sè lîng lao ®éng cña ®¬n vÞ. C¸c néi dung ph¶i phï hîp víi thêi gian thi c«ng. 1.10- BiÖn ph¸p b¶o ®¶m giao th«ng, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr êng vµ phßng chèng ch¸y næ: Trong biÖn ph¸p an toµn lao ®éng ph¶i nªu râ vÒ biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn c«ng tr×nh, an toµn thiÕt bÞ, an toµn cho con ngêi, biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr êng. 1.11- Gi¸ dù to¸n dù thÇu: xem môc I-10 1.12- BiÓu dù kiÕn gi¸ trÞ thanh to¸n hîp ®ång (theo mÉu 14) 1.13- B¶n hîp ®ång kinh tÕ giao nhËn thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh (theo mÉu 17). 2. MÉu giÊy b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång: GiÊy b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång (theo mÉu 16 cã gi¸ trÞ b»ng 10% gi¸ trÞ hîp ®ång) nhµ thÇu ph¶i nép cho bªn mêi thÇu tr íc khi ký hîp ®ång x©y l¾p. Nhµ thÇu ph¶i nªu râ trong ®¬n dù thÇu cam kÕt khi tróng thÇu sÏ nép b·o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång vµ nªu râ h×nh thøc b¶o l·nh. NÕu trong hå s¬ dù thÇu kh«ng cam kÕt nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång khi tróng thÇu th× hå s¬ dù thÇu ®ã coi nh kh«ng hîp lÖ vµ sÏ bÞ lo¹i. 3. MÉu hîp ®ång kinh tÕ giao nhËn thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh: Hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu tróng thÇu sÏ ®îc ký kÕt víi c¸c néi dung theo mÉu 17. NÕu thÊy cã néi dung g× vÒ mÉu hîp ®ång cÇn söa ®æi, nhµ thÇu cÇn nªu lªn trong hå s¬ dù thÇu ë phÇn mÉu hîp ®ång. http://giaxaydung.com 13
 14. http://giaxaydung.vn Trong thêi h¹n 05 ngµy sau khi Chñ ®Çu t trao quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu, nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i göi giÊy b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång ®Ó hai bªn tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång. 4. Mét sè yªu cÇu vÒ hå s¬ dù thÇu: a. Thêi h¹n nép thÇu: theo môc I-17 b. Thñ tôc gi¶i quyÕt hå s¬ dù thÇu nép muén: theo môc I-18 c. Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu: theo môc I-14 d. Söa ®æi vµ rót hå s¬ dù thÇu: theo môc I-29 e. Th gi¶m gi¸ (nÕu cã): Th gi¶m (hoÆc t¨ng) gi¸ (nÕu cã) lµ mét thµnh phÇn cña gi¸ dù thÇu. Th gi¶m gi¸ ph¶i ®îc ®Ó trong phong b× to ®ùng cïng víi c¸c b¶n hå s¬ dù thÇu (kh«ng kÑp trong bÊt cø tËp nµo cña hå s¬ dù thÇu) hoÆc ®Ó riªng trong 1 phong b× ®îc d¸n kÝn, cã dÊu niªm phong vµ ph¶i ®îc nép cho bªn mêi thÇu vµo tr íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu. NÕu Nhµ thÇu cã th gi¶m gi¸ mµ kh«ng ®Ó ®óng quy ®Þnh trªn th× th gi¶m gi¸ ®ã ®îc coi lµ kh«ng hîp lÖ vµ bªn mêi thÇu sÏ tr¶ l¹i cho Nhµ thÇu ë tr¹ng th¸i nguyªn tr¹ng. Trong th gi¶m gi¸, nhµ thÇu ph¶i ghi râ tû lÖ gi¶m hoÆc sè tiÒn gi¶m, gi¸ bá thÇu sau gi¶m gi¸, gi¶m gi¸ ë nh÷ng phÇn viÖc g×, ë ®¬n gi¸ nµo vµ ®¬n gi¸ bá thÇu tr íc khi gi¶m gi¸ vµ sau khi gi¶m gi¸. Tæng sè tiÒn gi¶m ë c¸c ®¬n gi¸, c¸c h¹ng môc ph¶i b»ng tæng sè tiÒn xin gi¶m. Tr êng hîp nhµ thÇu kh«ng ghi râ h¹ng môc, ®¬n gi¸ ®îc gi¶m th× ®îc tÝnh thµnh tû lÖ gi¶m gi¸. Tû lÖ ®ã ®îc ¸p dông gi¶m ®Òu cho tÊt c¶ c¸c ®¬n gi¸ dù thÇu. I- 9. §¬n dù thÇu Xem mÉu sè 01 I- 10. Gi¸ dù thÇu vµ biÓu gi¸ - B¶ng gi¸ dù thÇu sau thuÕ (theo mÉu biÓu sè 12) - BiÓu ph©n tÝch chi tiÕt ®¬n gi¸ dù thÇu (theo mÉu biÓu sè 13 vµ 14) - BiÓu tÝnh gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh phô trî (theo mÉu biÓu sè 12) http://giaxaydung.com 14
 15. http://giaxaydung.vn Nhµ thÇu ph¶i thuyÕt minh râ c¬ së x©y dùng gi¸ dù thÇu. Gi¸ dù thÇu ®îc lËp dùa trªn c¬ së b¶n tiªn l îng mêi thÇu, hå s¬ thiÕt kÕ ®îc duyÖt, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng cña nhµ thÇu vµ phï hîp thÓ chÕ, ®Þnh møc gi¸ c¶ hiÖn hµnh. B¶ng gi¸ dù thÇu gåm cét khèi lîng mêi thÇu, ®¬n gi¸ dù thÇu vµ cét hîp gi¸. Tæng hîp cét hîp gi¸ chÝnh lµ gi¸ dù thÇu. a. B¶n tiªn l îng mêi thÇu: Cét khèi lîng trong b¶ng tÝnh gi¸ dù thÇu ph¶i ghi ®óng khèi lîng mêi thÇu. B¶ng tiªn lîng mêi thÇu chØ bao gåm c¸c khèi lîng cña c«ng tr×nh chÝnh. Tiªn lîng mêi thÇu ph¶i ®îc hiÓu lµ toµn bé khèi lîng trong hå s¬ thiÕt kÕ ®îc duyÖt. ë ®©y, ®Ó ®¬n gi¶n hãa tÝnh to¸n khi xÐt thÇu, trong hå s¬ mêi thÇu chØ biÓu tr ng b»ng c¸c khèi lîng thµnh phÈm, khèi lîng kÕt cÊu chÝnh. C¸c khèi lîng chi tiÕt kh¸c g¾n liÒn víi tõng kÕt cÊu s¶n phÈm chÝnh kh«ng nªu trong b¶ng tiªn l îng nhng ®Òu ph¶i tÝnh to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ ®óng theo Hå s¬ thiÕt kÕ BVTC ®îc duyÖt, ®óng quy ®Þnh trong c¸c quy tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu hiÖn hµnh. Do vËy yªu cÇu nhµ thÇu ph¶i nghiªn cøu kü hå s¬ thiÕt kÕ ®îc duyÖt vµ kh¶o s¸t kü hiÖn tr êng x©y dùng ®Ó bãc t¸ch khèi lîng cho chÝnh x¸c. Trong tr êng hîp ph¸t hiÖn cã nh÷ng khèi lîng n»m trong hå s¬ thiÕt kÕ ®îc duyÖt nhng kh«ng cã trong tiªn lîng mêi thÇu hoÆc ngîc l¹i, khèi lîng hoÆc h¹ng môc tÝnh thiÕu hoÆc cha ®¸p øng víi ®Þa h×nh thùc tÕ hiÖn tr êng do sai sè sè häc, nhµ thÇu ph¶i cã th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n víi bªn mêi thÇu ®Ó yªu cÇu bªn mêi thÇu gi¶i ®¸p b»ng v¨n b¶n vµ ®îc gi¶i quyÕt nh sau: - Tr êng hîp sau khi bªn mêi thÇu kiÓm tra x¸c ®Þnh tiªn l îng mêi thÇu thiÕu, thõa th× bªn mêi thÇu sÏ cã v¨n b¶n söa ®æi bæ sung khèi lîng mêi thÇu. Khi ®ã nhµ thÇu ph¶i lËp gi¸ dù thÇu trªn c¬ së tiªn l îng mêi thÇu ®· ®îc bæ sung. - Tr êng hîp nÕu bªn mêi thÇu do cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c nhËn lµ tiªn l - îng mêi thÇu thiÕu th× nhµ thÇu cÇn x©y dùng ®¬n gi¸ vµ lËp mét b¶n tÝnh riªng cho nh÷ng h¹ng môc, khèi lîng tÝnh thiÕu trong hå s¬ thiÕt kÕ dÉn ®Õn mêi thÇu thiÕu hoÆc khèi lîng mêi thÇu cha ®óng hå s¬ thiÕt kÕ ®îc duyÖt ®Ó chñ ®Çu t cã c¬ së x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ vµ gi¸ trÞ bæ sung tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt sau nµy. ë cét hîp gi¸ trong b¶ng tÝnh gi¸ dù thÇu ghi b»ng 0 ®Ó kh«ng ¶nh hëng ®Õn gi¸ dù thÇu. http://giaxaydung.com 15
 16. http://giaxaydung.vn - Tr êng hîp do viÖc nhµ thÇu nghiªn cøu thiÕt kÕ hoÆc kh¶o s¸t hiÖn tr - êng kh«ng chu ®¸o nªn nhµ thÇu ®· kh«ng ph¸t hiÖn ®îc vµ kh«ng ®Ò xuÊt ®¬n gi¸, kh«ng ®Ò xuÊt khèi l îng tÝnh thiÕu cña hå s¬ thiÕt kÕ ®- îc duyÖt th× sÏ ®îc hiÓu r»ng trong gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu ®· bao hµm ®Çy ®ñ c¸c khèi lîng ph¶i thùc hiÖn theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt vµ nhµ thÇu vÉn b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn nh÷ng khèi lîng ®ã mµ kh«ng ®- îc thanh to¸n ®èi víi nh÷ng khèi lîng tÝnh thiÕu thuéc lo¹i nµy. ChØ ®îc thanh to¸n ®èi víi c¸c khèi lîng ph¸t sinh do thay ®æi thiÕt kÕ, do nh÷ng nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc do bæ sung h¹ng môc míi ... mµ kh«ng ph¶i do nhµ thÇu g©y ra, sau khi ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Lu ý: Cét khèi lîng trong b¶ng tÝnh gi¸ dù thÇu ph¶i ghi ®óng khèi l îng mêi thÇu (h¹ng môc c«ng viÖc, ®¬n vÞ, khèi lîng) nÕu Nhµ thÇu vi ph¹m th× bÞ trõ ®iÓm vµ tÝnh sai lÖch theo quy ®Þnh. b. §¬n gi¸ dù thÇu: - §¬n gi¸ dù thÇu tÝnh cho 1 ®¬n vÞ khèi lîng cña tiªn lîng mêi thÇu. - §¬n gi¸ dù thÇu ph¶i ®îc hiÓu lµ ®¬n gi¸ tæng hîp ®Çy ®ñ bao gåm: Chi phÝ trùc tiÕp vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y vµ chi phÝ chung, thuÕ + l·i. - C¸c chi phÝ x©y l¾p kh¸c lµ tÊt c¶ chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©y l¾p cña nhµ thÇu nh: c¸c c«ng tr×nh phô, t¹m ®Ó phôc vô cho viÖc thi c«ng h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh, nhµ ë c«ng nh©n, kho xëng, ®iÖn níc thi c«ng, chuyÓn qu©n, chuyÓn m¸y, chi phÝ ®¶m b¶o giao th«ng, c¸c chi phÝ b¶o vÖ m«i tr êng c¶nh quan do ®¬n vÞ thi c«ng g©y ra. Nhµ thÇu c¨n cø vµo gi¶i ph¸p thi c«ng vµ biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng cña m×nh ®Ó lËp chi phÝ x©y l¾p kh¸c nµy vµ tÝnh thµnh dù to¸n riªng sau ®ã céng vµo b¶ng tÝnh gi¸ dù thÇu. * §¬n gi¸ tæng hîp (®¬n gi¸ dù thÇu) nµy ph¶i ®îc ph©n tÝch chi tiÕt theo mÉu biÓu sè 13a, 13b vµ ph¬ng ph¸p cÊu thµnh theo híng dÉn cña Th«ng t sè 04/2005/TT-BXD ngµy 01/4/2005 cña Bé X©y dùng híng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. c. §iÒu kiÖn vÒ gi¸ dù thÇu: - Gi¸ dù thÇu bao gåm toµn bé chi phÝ ®Ó thùc hiÖn khèi lîng c«ng tr×nh chÝnh vµ c¸c chi phÝ x©y l¾p kh¸c. http://giaxaydung.com 16
 17. http://giaxaydung.vn - Bªn mêi thÇu chØ mêi thÇu ®èi víi c¸c khèi l îng c«ng tr×nh chÝnh trong hå s¬ thiÕt kÕ ®îc duyÖt (thÓ hiÖn c¬ b¶n trong hå s¬ mêi thÇu). - ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu ph¶i c¨n cø vµo biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng cña nhµ thÇu. - Gi¸ dù thÇu ph¶i ®îc hiÓu lÊy theo mÆt b»ng gi¸ vµ thÓ chÕ hiÖn hµnh t¹i thêi ®iÓm më thÇu. Trªn c¬ së khung gi¸, thÓ chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ níc nªu trªn, nhµ thÇu cã thÓ bá gi¸ theo kh¶ n¨ng thùc cã cña m×nh ®Ó b¶o ®¶m sù c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ b¶o tån vèn cña nhµ thÇu nh»m h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh mét c¸ch hîp lý ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña nhµ thÇu. - KhuyÕn khÝch nhµ thÇu cã biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr êng hîp lý ®Ó h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh nhng kh«ng lµm ¶nh h- ëng ®Õn chÊt lîng vµ tiÕn ®é c«ng tr×nh. - §Ó ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh, nÕu nhµ thÇu bá gi¸ dù thÇu sau khi ®· gi¶m gi¸ nhá h¬n so víi gi¸ trÞ cña gãi thÇu th× nhµ thÇu ph¶i thuyÕt minh b»ng v¨n b¶n vÒ c¬ së gi¶m gi¸ cña tõng h¹ng môc. Néi dung trong thuyÕt minh b»ng v¨n b¶n ph¶i ®¶m b¶o c¬ së khoa häc vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc, kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é, chÊt lîng vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr êng theo yªu cÇu hå s¬ mêi thÇu. §©y lµ néi dung rÊt quan träng, ®Ò nghÞ nhµ thÇu lu ý khi tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu. C¸c nhµ thÇu cã gi¸ dù thÇu thÊp, bÊt hîp lý, nÕu v¨n b¶n gi¶i tr×nh cña nhµ thÇu kh«ng ®ñ c¬ së tin cËy th× bªn mêi thÇu c¨n cø vµo møc ®é bÊt hîp lý ®ã ®Ó xem xÐt tÝnh kh¶ thi cña hå s¬ dù thÇu theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Nh÷ng yÕu tè ®Ó kiÓm tra xem xÐt møc ®é bÊt hîp lý cña nh÷ng ®¬n gi¸ dù thÇu bao gåm: - §¬n gi¸ nh©n c«ng øng víi cÊp bËc c«ng viÖc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - ThuÕ xuÊt gi¸ trÞ gia t¨ng VAT vµ c¸c lo¹i thuÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Kh«ng ®ñ thµnh phÇn chi phÝ c«ng viÖc t ¬ng tù phï hîp víi gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr êng, tiÕn ®é x©y dùng ®· ®îc ®Ò xuÊt trong hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu. http://giaxaydung.com 17
 18. http://giaxaydung.vn - §¬n gi¸ n¹o vÐt, ®¬n gi¸ vËn chuyÓn ®Êt n¹o vÐt, ®¬n gi¸ c¸c h¹ng môc quan tr¾c m«i tr êng. - §¬n gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh vµ c¸c ®Þnh møc hao phÝ nhiªn vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y mãc thiÕt bÞ trong c¸c chi tiÕt cÊu thµnh gi¸ dù thÇu so víi th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ c¸c ®Þnh møc hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - C¸c tØ lÖ chi phÝ chung vµ chi phÝ kh¸c so víi quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Tû lÖ hoÆc c¬ cÊu gi¸ dù thÇu cña c¸c phÇn cã chªch lÖch lín so víi gi¸ trÞ dù to¸n ®îc duyÖt. NÕu møc ®é bÊt hîp lý qu¸ lín, thiÕu kh¶ thi th× hå s¬ dù thÇu ®ã bÞ lo¹i bá. Trong HSDT nhµ thÇu b¾t buéc ph¶i cã ph©n tÝch chi tiÕt cÊu thµnh ®¬n gi¸ dù thÇu cña m×nh ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ xÐt thÇu hîp lý, kh¸ch quan. Lu ý: + C¸c phÐp tÝnh sè häc ph¶i ®îc so¸t kü, kh«ng sai sè, nh÷ng sai sè vÒ phÐp tÝnh sè häc, sai lÖch vÒ khèi l îng mêi thÇu vµ nh÷ng sai lÖch kh¸c nh gi÷a ®¬n gi¸ chi tiÕt vµ hîp gi¸, gi÷a sè liÖu b»ng sè vµ sè liÖu b»ng viÕt ch÷ sÏ bÞ trõ ®iÓm vµ tæ chÊm thÇu sÏ tiÕn hµnh tÝnh to¸n söa l¹i cho ®óng tr íc khi cho ®iÓm xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu. + C¸c sai lÖch nªu trªn ®Òu ph¶i ®îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n tíi nhµ thÇu vµ lËp thµnh biªn b¶n gi÷a bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu cã sai ph¹m. NÕu nhµ thÇu kh«ng chÊp nhËn th× hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu ®ã sÏ bÞ lo¹i. + Hå s¬ dù thÇu cã lçi sè häc víi tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lín h¬n 10% gi¸ dù thÇu hoÆc cã sai lÖch víi tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lín h¬n 10% gi¸ dù thÇu sÏ bÞ lo¹i bá. I- 11. §ång tiÒn dù thÇu: §ång tiÒn ghi trong hå s¬ dù thÇu lµ ViÖt nam ®ång http://giaxaydung.com 18
 19. http://giaxaydung.vn I- 12. T liÖu chøng minh t c¸ch hîp lÖ, kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cña nhµ thÇu a. Yªu cÇu vÒ n¨ng lùc kü thuËt Cã ®ñ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n (vÒ kinh nghiÖm, vÒ trang thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng nghÖ, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n...) ®Ó ®¶m b¶o thi c«ng c«ng tr×nh. Tr êng hîp c«ng tr×nh cã nh÷ng h¹ng môc kh«ng ®óng ngµnh nghÒ vµ c«ng viÖc trong ®¨ng ký kinh doanh hoÆc nhµ thÇu kh«ng ®ñ lùc lîng c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n cã kinh nghiÖm thi c«ng th× nhµ thÇu cã thÓ liªn danh hoÆc mêi thªm nhµ thÇu phô. 1. Tr êng hîp cã nhµ thÇu phô: Nhµ thÇu chÝnh ph¶i giíi thiÖu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c nhµ thÇu phô. Nhµ thÇu phô còng ph¶i cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n vµ n¨ng lùc t ¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc m×nh sÏ ®¶m nhËn. Gi¸ trÞ c¸c c«ng viÖc cña thÇu phô kh«ng ®îc vît qu¸ 40% gi¸ trÞ cña gãi thÇu vµ ph¶i cã tho¶ thuËn néi dung c«ng viÖc cô thÓ gi÷a nhµ thÇu chÝnh cho tõng nhµ thÇu phô (c¸c néi dung trªn ph¶i ®îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n ®ãng kÌm HSDT). 2. Trong tr êng hîp liªn danh ®Ó dù thÇu: TÊt c¶ c¸c nhµ thÇu tham gia liªn danh ph¶i cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, ®ñ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu vµ phÇn c«ng viÖc ®îc ®¶m tr¸ch thÓ hiÖn trong tho¶ thuËn Liªn danh hoÆc hîp ®ång liªn danh cã sù chøng thùc cña c«ng chøng Nhµ níc hoÆc cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn hoÆc cña Chñ ®Çu t . §¬n dù thÇu vµ hå s¬ dù thÇu ph¶i do ®¹i diÖn hîp ph¸p cña liªn danh ký. Con dÊu sö dông cho hå s¬ dù thÇu ph¶i lµ con dÊu cña nhµ thÇu ®øng ®Çu liªn danh. Ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña liªn danh lµ ngêi ®îc tÊt c¶ nh÷ng ngêi ®øng ®Çu hîp ph¸p c¸c nhµ thÇu thµnh viªn trong liªn danh ñy quyÒn lµm ®¹i diÖn cho liªn danh ký ®¬n vµ HSDT. Mçi Liªn danh kh«ng ®îc cã qu¸ 3 thµnh viªn. Nhµ thÇu ®øng ®Çu liªn danh ph¶i lµ nhµ thÇu ViÖt Nam, thùc sù cã n¨ng lùc x©y l¾p, n¨ng lùc ®iÒu hµnh thi c«ng x©y l¾p gãi thÇu vµ ®îc ®¶m nhËn phÇn khèi lîng c«ng viÖc øng víi gi¸ trÞ Ýt nhÊt theo quy ®Þnh sau: - Lín h¬n hoÆc b»ng 60% gi¸ trÞ hîp ®ång ®èi víi liªn danh 2 thµnh viªn - Lín h¬n hoÆc b»ng 40% gi¸ trÞ hîp ®ång ®èi víi liªn danh 3 thµnh viªn http://giaxaydung.com 19
 20. http://giaxaydung.vn - C¸c thµnh viªn kh¸c thùc hiÖn kh«ng thÊp h¬n 25% gi¸ trÞ hîp ®ång Trong HSDT ph¶i cã b¶n cam kÕt gi÷a c¸c thµnh viªn cña liªn danh (tho¶ thuËn cña liªn danh, hîp ®ång liªn danh cña c¸c thµnh viªn trong liªn danh). Tho¶ thuËn liªn danh ph¶i quy ®Þnh râ nhµ thÇu ®øng ®Çu liªn danh, ngêi ®¹i diÖn cho liªn danh ký ®¬n vµ HSDT, viÖc sö dông con dÊu cña liªn danh, tû lÖ ®ãng gãp trong liªn danh, ph©n chia khèi l îng c«ng viÖc, ph©n râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng thµnh viªn trong liªn danh. liªn danh kh«ng ®îc thay ®æi tû lÖ c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng cña mçi thµnh viªn quy ®Þnh trong hîp ®ång liªn danh trõ khi cã sù chÊp thuËn cña chñ ®Çu t. TÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong liªn danh ph¶i cïng nhau chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ tÊt c¶ c¸c nghÜa vô ph¶i ®¶m ®¬ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, kÓ c¶ nh÷ng c«ng viÖc ®îc bæ sung. Nhµ thÇu ®øng ®Çu liªn danh chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Chñ ®Çu t vÒ mäi c«ng viÖc, mäi giao dÞch cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn gãi thÇu. Ngêi ®øng ®Çu liªn danh cã quyÒn ®iÒu ®éng ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, nh©n lùc, tiÒn vèn (kÓ c¶ vèn øng tr íc) trong liªn danh ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn gãi thÇu. b. Yªu cÇu vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh Nhµ thÇu ph¶i cã doanh thu x©y l¾p b×nh qu©n tr íc thuÕ trong 03 n¨m liÒn kÒ (2003, 2004, 2005) lín h¬n hoÆc b»ng 2 lÇn gi¸ trÞ gãi thÇu ; S¶n xuÊt kinh doanh cã tæng lîi nhuËn sau thuÕ trong 3 n¨m liÒn kÒ kh«ng nhá h¬n kh«ng (lîi nhuËn sau thuÕ hµng n¨m >0). §èi víi nhµ thÇu liªn danh th× doanh thu trung b×nh 3 n¨m liÒn kÒ ®îc tÝnh b»ng tæng doanh thu cña c¸c bªn tham gia trong ®ã nhµ thÇu ®øng ®Çu liªn danh ph¶i cã doanh thu trung b×nh trong 3 n¨m liÒn kÒ > 60% gi¸ trÞ doanh thu nªu trªn. Sè liÖu tµi chÝnh ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ néi dung theo mÉu híng dÉn trong HSMT, tr êng hîp nhµ thÇu kh«ng thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu hoÆc kh«ng cã x¸c nhËn cña cÊp cã thÈm quyÒn: c¬ quan kiÓm to¸n hoÆc c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cã thÈm quyÒn hoÆc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn th× HSDT sÏ bÞ lo¹i; nhµ thÇu ph¶i cã kh¶ n¨ng tù huy ®éng vèn ®Ó øng vèn tr - íc cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh theo tiÕn ®é qui ®Þnh. Kh¶ n¨ng øng vèn ph¶i thÓ hiÖn b»ng c¸c sè liÖu vÒ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ m×nh kÌm theo b¶n cam kÕt ®¶m b¶o cung cÊp tµi chÝnh cña Nhµ thÇu vµ b»ng cam kÕt ®¶m b¶o cung cÊp tµi chÝnh cña Ng©n hµng hoÆc tæ chøc tµi chÝnh hîp ph¸p ®Ó nhµ thÇu thùc hiÖn hoµn thµnh gãi thÇu. http://giaxaydung.com 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản