Mẫu Hoạch định Ngân sách Marketing bằng tiếng Anh

Chia sẻ: Rin Trung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
683
lượt xem
166
download

Mẫu Hoạch định Ngân sách Marketing bằng tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu này tham khảo bằng tiếng Anh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Hoạch định Ngân sách Marketing bằng tiếng Anh

  1. Channel Marketing Budget All amounts are in $(000) Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12 Total Anticipated Sales Total (000): 100 200 500 1,000 1,200 1,500 1,500 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 15800.00 Rate QTY Amount QTY Amount QTY Amount QTY Amount QTY Amount QTY Amount QTY Amount QTY Amount QTY Amount QTY Amount QTY Amount QTY Amount Personnel (% of Total Sales) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Human Resources 5 5 25.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 300.00 Commission 0.10% 0.10 0.20 0.50 1.00 1.20 1.50 1.50 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00 15.80 Personnel Total: 25.10 25.20 25.50 26.00 26.20 26.50 26.50 26.80 27.00 27.00 27.00 27.00 315.80 Direct Marketing (% of Total Sales) 100% 100% 75% 40% 33% 25% 20% 10% 5% 5% 5% 5% Telemarketing (% of Direct Sales) 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Human Resources 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Infrastructure Support 0.00 Commission 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Training 0.00 Telemarketing Total: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Internet Marketing (% of Direct Sales) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Human Resources 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Web Site Development (one-time cost) 0.00 Hosting 0.00 Support & Maintenance 0.00 Internet Total: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Direct Mail (% of Direct Sales) 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Human Resources 0.00 Material 0.00 Postage 0.00 Direct Mail Total: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Direct Marketing Total: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Agent/Broker (% of Total Sales) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% Communication 0.00 Training 0.00 Promotions 0.00 Discounts 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Commission (% of Agent's Sales) 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Agent/Broker Total: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Distributors (% of Total Sales) 0% 0% 0% 0% 0% 15% 20% 40% 40% 40% 40% 40% Communication 0.00 Training 0.00 Promotions 0.00 Commission/Discounts (% of Distributors' Sales) 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Distributor Total: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Retailer (% of Total Sales) 0% 0% 25% 60% 67% 60% 60% 50% 30% 30% 30% 30% Communication 0.00 Training 0.00 Promotions 0.00 Commission/Discounts (% of Retail Sales) 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Retailer Total: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Customer Acquisition & Retention (CAR) Human Resources 0.00 Communications 0.00 Promotions/Coupons 0.00 CAR Total: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Other Expenses Travel 0.00 Infrastructure (computer, telephone, etc.) 0.00 Channel Support 0.00 Other Expenses Total: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Marketing Budget: 25.10 25.20 25.50 26.00 26.20 26.50 26.50 26.80 27.00 27.00 27.00 27.00 315.80 Confidential Page 1 03/29/2009
  2. Human Resources Monthly (Rate) * number of resources (QTY) of given month Commission Total Sales * % of Total Sales * Rate
Đồng bộ tài khoản