intTypePromotion=3

Mẫu Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án (PCM)

Chia sẻ: Th Ththth87 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
184
lượt xem
30
download

Mẫu Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án (PCM)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án (PCM) được biên soạn nhằm giúp các bạn biết cách biên soạn một văn bản hành chính về hợp đồng Tư vấn quản lý dự án (PCM) theo đúng tiêu chuẩn mà Bộ Cây dựng ban hành. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Xây dựng và những ngành có liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án (PCM)

 1. Bé x©y dùng MÉu hîp ®ång T− vÊn qu¶n lý dù ¸n (pmc) (C«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè ... /BXD-KTTC ngµy .../.../2008 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc c«ng bè mÉu hîp ®ång t− vÊn qu¶n lý dù ¸n) Hµ néi, n¨m 2008 1
 2. Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do – H¹nh phóc (§Þa danh), ngµy……th¸ng……..n¨m....... Hîp ®ång t− vÊn qu¶n lý dù ¸n Sè: ……/(N¨m) /...(Ký hiÖu hîp ®ång) VÒ viÖc: T− vÊn qu¶n lý dù ¸n Cho c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu (tªn c«ng tr×nh vμ hoÆc gãi thÇu) Sè .............. thuéc dù ¸n (tªn dù ¸n) ........... Gi÷a ( Tªn giao dÞch cña chñ ®Çu t− ) Vµ ( Tªn giao dÞch cña t− vÊn qu¶n lý dù ¸n ) 2
 3. Môc lôc PhÇn 1 – C¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång................................................ 3 PhÇn 2 - C¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång ................ 4 §iÒu 1. Hå s¬ cña hîp ®ång vµ thø tù −u tiªn ............................... 5 §iÒu 2. C¸c ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i .................................................... 6 §iÒu 3. M« t¶ ph¹m vi c«ng viÖc........................................................... 7 §iÒu 4. Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n ........................... 11 §iÒu 5. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã) ............................. 12 §iÒu 6. Thay ®æi vµ ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång .............................. 12 §iÒu 7. TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång................................................... 13 §iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô chung cña PMC..................... 13 §iÒu 9. QuyÒn vµ nghÜa vô chung cña Chñ ®Çu t− ................... 15 §iÒu 10. Nh©n lùc cña PMC ..................................................................... 15 §iÒu 11. T¹m ngõng vµ ChÊm døt hîp ®ång .................................. 16 §iÒu 12. Båi th−êng vµ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm ............................. 19 §iÒu 13. B¶n quyÒn vµ quyÒn sö dông tµi liÖu........................... 19 §iÒu 14. ViÖc b¶o mËt ................................................................................ 20 §iÒu 15. B¶o hiÓm......................................................................................... 20 §iÒu 16. BÊt kh¶ kh¸ng ........................................................................... 20 §iÒu 17. Th−ëng, ph¹t vi ph¹m hîp ®ång........................................ 21 §iÒu 18. KhiÕu n¹i, tranh chÊp vµ träng tµi ............................... 22 §iÒu 19. QuyÕt to¸n hîp ®ång............................................................. 22 §iÒu 20. §iÒu kho¶n chung .................................................................... 23 3
 4. PhÇn 1 – C¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc héi kho¸ XI, kú häp thø 4; C¨n cø LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngày 29 th¸ng 11 n¨m 2005 cña Quèc héi kho¸ XI; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 111/2006/N§ - CP ngµy 29 th¸ng 09 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ h−íng dÉn thi hµnh luËt ®Êu thÇu vµ lùa chän Nhµ thÇu . C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13 th¸ng 06 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ; C¨n cø Th«ng t− sè 06/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng ; C¨n cø kÕt qu¶ lùa chän Nhµ thÇu t¹i v¨n b¶n sè (QuyÕt ®Þnh sè ...). PhÇn 2 - C¸c ®iÒu kho¶n vμ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång më ®Çu H«m nay, ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ....... t¹i (§Þa danh) .............................., chóng t«i gåm c¸c bªn d−íi ®©y: 1. Chñ ®Çu t− (viÕt t¾t lµ C§T), Tªn giao dÞch ................................ §¹i diÖn (hoÆc ng−êi ®−¬c uû quyÒn) lµ: .................. Chøc vô: ............ §Þa chØ: ....................... Tµi kho¶n: ................... M· sè thuÕ : .................... §iÖn tho¹i: .......................... Fax : .............................. E-mail : ................................. lµ mét bªn 2. T− vÊn qu¶n lý dù ¸n (viÕt t¾t lµ PMC): Tªn giao dÞch: §¹i diÖn (hoÆc ng−êi ®−¬c uû quyÒn) lµ: ….. . ... Chøc vô: …………… §Þa chØ: ………………………………………………………………….. 4
 5. Tµi kho¶n: ………………………………………………………………….. M· sè thuÕ : ....................................................................................................... §iÖn tho¹i: ………………………… Fax : ………………………….. E-mail : ..................... lµ bªn cßn l¹i Chñ ®Çu t− vµ PMC ®−îc gäi riªng lµ Bªn vµ gäi chung lµ C¸c Bªn. C¸c Bªn t¹i ®©y thèng nhÊt tho¶ thuËn nh− sau: §iÒu 1. Hå s¬ cña hîp ®ång vμ thø tù −u tiªn 1.1 Hå s¬ hîp ®ång lµ bé phËn kh«ng t¸ch rêi cña hîp ®ång, bao gåm c¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång, ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång nµy vµ c¸c tµi liÖu sau: 1.1.1 Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu; 1.1.2 §iÒu kiÖn riªng (nÕu cã): Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc]; Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n]; Phô lôc sè ... [C¸c lo¹i biÓu mÉu]; 1.1.3 §Ò xuÊt cña Nhµ thÇu vµ tµi liÖu kÌm theo; 1.1.4 §iÒu kiÖn tham chiÕu (Phô lôc sè ...[Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]); 1.1.5 C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n, biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång; 1.1.6 B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã), b¶o l·nh tiÒn t¹m øng vµ c¸c b¶o l·nh kh¸c (nÕu cã); 1.1.7 C¸c tµi liÖu kh¸c (c¸c tµi liÖu – Phô lôc bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång). 1.2 Thø tù −u tiªn cña c¸c tµi liÖu Nguyªn t¾c nh÷ng tµi liÖu cÊu thµnh nªn hîp ®ång lµ quan hÖ thèng nhÊt gi¶i thÝch t−¬ng hç cho nhau, nh−ng nÕu cã ®iÓm nµo kh«ng râ rµng hoÆc kh«ng thèng nhÊt th× c¸c bªn cã tr¸ch nhiÖm trao ®æi vµ thèng nhÊt. Tr−êng hîp, c¸c bªn kh«ng thèng nhÊt ®−îc th× thø tù −u tiªn c¸c tµi liÖu cÊu thµnh hîp ®ång ®Ó xö lý vÊn ®Ò kh«ng thèng nhÊt ®−îc qui ®Þnh nh− sau (hoÆc do c¸c bªn tù tho¶ thuËn): 1.2.1 Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu; 5
 6. 1.2.2 §iÒu kiÖn riªng (nÕu cã): Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc]; Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n]; Phô lôc sè ... [C¸c lo¹i biÓu mÉu]; 1.2.3 C¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn nµy; 1.2.4 §Ò xuÊt cña Nhµ thÇu vµ tµi liÖu kÌm theo (Phô lôc sè ... [Hå s¬ dù thÇu hoÆc så s¬ ®Ò xuÊt cña Nhµ thÇu]; 1.2.5 §iÒu kiÖn tham chiÕu (Phô lôc sè ...[Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]); 1.2.6 C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n, biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång; 1.2.7 B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh tiÒn t¹m øng vµ c¸c b¶o l·nh kh¸c (nÕu cã); 1.2.8 C¸c tµi liÖu kh¸c (c¸c tµi liÖu – Phô lôc bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång). §iÒu 2. C¸c ®Þnh nghÜa vμ diÔn gi¶i C¸c tõ vµ côm tõ (®−îc ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i) sÏ cã ý nghÜa nh− diÔn gi¶i sau ®©y vµ ®−îc ¸p dông cho hîp ®ång nµy, trõ khi ng÷ c¶nh ®ßi hái diÔn ®¹t râ mét ý nghÜa kh¸c 2.1 "Chñ ®Çu t−" là .....(tªn giao dÞch Chñ ®Çu t−) nh− ®· nãi trong phÇn më ®Çu vµ nh÷ng ng−êi cã quyÒn kÕ thừa hợp pháp của Chủ đầu tư mµ kh«ng ph¶i lµ bÊt kú ®èi t−îng nµo do ng−êi ®ã uû quyÒn. 2.2 "T− vÊn qu¶n lý dù ¸n" là .........(tªn cña nhµ thÇu trong ®¬n dù thÇu ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn) nh− ®−îc nªu ë phÇn më ®Çu vµ nh÷ng ng−êi kÕ thõa hîp ph¸p cña Nhµ thÇu mµ kh«ng ph¶i lµ bÊt kú ®èi t−îng nµo do ng−êi ®ã uû quyÒn. 2.3 “Dù ¸n” lµ dù ¸n ... (tªn dù ¸n). 2.4 "C«ng tr×nh" lµ c¸c c«ng tr×nh ... (tªn c«ng tr×nh) ®−îc thùc hiÖn bëi Nhµ thÇu thiÕt kÕ theo Hîp ®ång thiÕt kÕ ®· ký kÕt. 2.5 "H¹ng môc c«ng tr×nh" lµ mét c«ng tr×nh ®¬n lÎ ®−îc nªu trong hîp ®ång (nÕu cã). 2.6 "§¹i diÖn Chñ ®Çu t−" lµ ... (ng−êi ®−îc Chñ ®Çu t− nªu ra trong Hîp ®ång hoÆc ®−îc chØ ®Þnh theo tõng thêi gian theo §iÒu ... Kho¶n ... [§¹i diÖn cña Chñ ®Çu t−]) vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thay mÆt cho Chñ ®Çu t−. 2.7 "§¹i diÖn cña PMC" lµ ... (ng−êi ®−îc PMC nªu ra trong Hîp ®ång hoÆc ®−îc PMC chØ ®Þnh theo Kho¶n 10.1 [§¹i diÖn cña PMC] vµ ®iÒu hµnh 6
 7. c«ng viÖc thay mÆt PMC. 2.8 “Hîp ®ång” lµ phÇn 1, phÇn 2 vµ c¸c tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång... (theo qui ®Þnh t¹i Kho¶n 1.1 [Hå s¬ hîp ®ång]). 2.9 Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t− lµ toµn bé tµi liÖu theo qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]. 2.10 Hå s¬ Dù thÇu hoÆc Hå s¬ ®Ò xuÊt cña PMC lµ hå s¬ kÌm theo ®¬n dù thÇu ®−îc ký bëi PMC mµ PMC ®Ö tr×nh ®−îc ®−a vµo trong hîp ®ång theo qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ dù thÇu hoÆc så s¬ ®Ò xuÊt cña PMC]. 2.11 Bªn lµ Chñ ®Çu t− hoÆc PMC tuú theo ng÷ c¶nh. 2.12 "Ngµy" trõ khi ®−îc qui ®Þnh kh¸c trong hîp ®ång, "ngày" ®−îc hiÓu là ngày d−¬ng lÞch và th¸ng ®−îc hiÓu lµ th¸ng d−¬ng lÞch. 2.13 "BÊt kh¶ kh¸ng" ®−îc ®Þnh nghÜa t¹i §iÒu ... [BÊt Kh¶ kh¸ng] 2.14 "LuËt" lµ toµn bé hÖ thèng luËt ph¸p cña n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cã liªn quan. 2.15 “V¨n b¶n chÊp thuËn” lµ thÓ hiÖn sù chÊp thuËn chÝnh thøc cña C§T vÒ bÊt kú ghi nhí hoÆc tho¶ thuËn nµo gi÷a hai bªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. 2.16 “Phô lôc hîp ®ång” lµ nh÷ng trang hoµn chØnh nh»m lµm râ mét néi dung trong hîp ®ång, ®−îc gäi tªn lµ Phô lôc cña Hîp ®ång vµ lµ mét phÇn kh«ng t¸ch rêi cña Hîp ®ång. 2.17 “C«ng viÖc” ®−îc hiÓu lµ c¸c dÞch vô do PMC thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 [M« t¶ ph¹m vi c«ng viÖc]. §iÒu 3. M« t¶ ph¹m vi c«ng viÖc Chñ ®Çu t− ®ång ý thuª vµ PMC ®ång ý nhËn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n cña dù ¸n ... (tªn dù ¸n) nh− sau: - Tæ chøc lËp b¸o c¸o ®Çu t−, lËp dù ¸n ®Çu t− hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt; - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− thuéc tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t−; - Tæ chøc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc; - Tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−, b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt, tæng møc ®Çu t−; - Tæ chøc thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; 7
 8. - Tæ chøc lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng; - Tæ chøc qu¶n lý chÊt l−îng, khèi l−îng, tiÕn ®é vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh; - Tæ chøc ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh m«i tr−êng cña c«ng tr×nh; - Tæ chøc lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh; - Tæ chøc kiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu, kiÓm ®Þnh chÊt l−îng c«ng tr×nh theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t−; - Tæ chøc kiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh; - Tæ chøc nghiÖm thu, thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång; thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; - Tæ chøc nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh; - C¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c khëi c«ng, kh¸nh thµnh, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o; - Tæ chøc thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc qu¶n lý kh¸c. (Néi dung Chñ ®Çu t− thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n cña tõng dù ¸n cô thÓ do c¸c bªn tù tho¶ thuËn) PMC ®¶m b¶o qu¶n lý dù ¸n ... (tªn dù ¸n) ®óng thiÕt kÕ, víi chÊt l−îng cao, khèi l−îng ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, ®óng tiÕn ®é ®· ®−îc duyÖt; ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh m«i tr−êng vµ phßng chèng ch¸y, næ; qu¶n lý dù ¸n ... (tªn dù ¸n) phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña Nhµ n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ x©y dùng. Ph¹m vi c«ng viÖc cña PMC ®−îc thÓ hiÖn nh−ng kh«ng giíi h¹n trong Phô lôc sè .....[Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−] bao gåm c¸c c«ng viÖc cô thÓ sau: - Qu¶n lý viÖc thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c hîp ®ång x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu kh¸c ®· ký kÕt víi Chñ ®Çu t−; - Xem xÐt, kiÓm tra tiÕn ®é do c¸c nhµ thÇu kh¸c lËp vµ hiÖu chØnh, lËp l¹i tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n (nÕu cÇn thiÕt) nh−ng ph¶i phï hîp víi tæng tiÕn ®é (tiÕn ®é tæng thÓ) vµ c¸c mèc quan träng ®· ®−îc duyÖt; - §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng hiÖn t¹i cña viÖc thùc hiÖn dù ¸n vµ n¾m râ c¸c qui tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Ó lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý vµ kiÓm so¸t dù ¸n; - §¸nh gi¸ c¸c thay ®æi liªn quan ®Õn thiÕt kÕ; thi c«ng x©y dùng; mua s¾m vËt t−, thiÕt bÞ; an toµn lao ®éng, vÖ sinh méi tr−êng vµ phßng chèng ch¸y, næ; ch¹y thö, nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh; ®µo t¹o vËn hµnh; ®Ò xuÊt cho 8
 9. Chñ ®Çu t− c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o c¸c thay ®æi trªn kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn an toµn, chÊt l−îng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n; - Gióp Chñ ®Çu t− lËp vµ xem xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c tiªu chÝ lùa chän nhµ thÇu; - KiÓm tra, b¸o c¸o, theo dâi viÖc cung cÊp nh©n lùc, thiÕt bÞ cña c¸c nhµ thÇu; - Theo dâi, ®¸nh gi¸ vµ b¸o c¸o møc ®é hoµn thµnh tiÕn ®é cña c¸c nhµ thÇu; - B¸o c¸o c¸c khiÕm khuyÕt, chËm trÔ c¸c c«ng viÖc tiÕn ®é thùc hiÖn cña c¸c nhµ thÇu kh¸c vµ yªu cÇu c¸c nhµ thÇu nµy cã biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ cã biÖn ph¸p x¸c thùc nh»m hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é ®· cam kÕt víi Chñ ®Çu t−. C¨n cø vµo c¸c biÖn ph¸p cña c¸c nhµ thÇu ®−a ra, PMC ®¸nh gi¸ vµ ®−a ra nh÷ng biÖp ph¸p theo ý kiÕn cña chÝnh m×nh nh»m hoµn thµnh dù ¸n ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra; - B¸o c¸o tiÕn ®é hµng ngµy, hµng tuÇn, hµng th¸ng hoÆc ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−, mçi b¸o c¸o bao gåm c¸c néi dung chÝnh: t×nh tr¹ng tæng thÓ cña dù ¸n;khèi l−îng, chÊt l−îng cña tõng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn vµ so s¸nh víi kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra hoÆc c¸c hîp ®ång ®· ký; c¸c v−íng m¾c vµ ®Ò xuÊt biÖp ph¸p ®Ó xö lý; - §¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊt l−îng cña dù ¸n; - T− vÊn gióp chñ ®Çu t− hÖ thèng ho¸ vµ kiÓm so¸t tµi liÖu cña dù ¸n; - Gióp Chñ ®Çu t− qu¶n lý rñi ro liªn quan ®Õn dù ¸n. - Gióp Chñ ®Çu t− kiÓm tra, ®iÒu hµnh tiÕn ®é vµ chÊt l−îng cña thiÕt kÕ theo ®óng hîp ®ång thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®· ký; - KiÓm tra, b¸o c¸o, tæng hîp c¸c thay ®æi hoÆc ph¸t sinh thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. - Gióp Chñ ®Çu t− xem xÐt, kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc lËp, thùc hiÖn kÕ ho¹ch thi c«ng; - X¸c ®Þnh nh÷ng yÕu tè chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - C¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ c«ng tr−êng cña c¸c nhµ thÇu nh−: thi c«ng c¸c c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (v¨n phßng c«ng tr−êng; kho b·i tËp phôc vô thi c«ng; hÖ thèng ®iÖn, n−íc t¹m phôc vô thi c«ng; hÖ thèng ®−êng t¹m, hµng rµo t¹m phôc vô thi c«ng, ...) ...; - Xem xÐt viÖc huy ®éng lùc l−îng, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng cña c¸c nhµ thÇu; - BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng cña nhµ thÇu; 9
 10. - TiÕn ®é thi c«ng cña c¸c nhµ thÇu; - KÕ ho¹ch chÊt l−îng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu; - KÕ ho¹ch cung øng vËt t−, thiÕt bÞ cña c¸c nhµ thÇu; - C¸c kÕ ho¹ch kh¸c phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh; - Gióp Chñ ®Çu t− kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh c¸c nhµ thÇu, c¸c nhµ thÇu t− vÊn kh¸c tham gia thùc hiÖn dù ¸n ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l−îng, an toµn, vÖ sinh m«i tr−êng vµ phßng chèng ch¸y, næ; - Xem xÐt, kiÓm tra vµ ghi chÐp nhËt ký c«ng tr×nh; - Xem xÐt, kiÓm tra c¸c tµi liÖu cña c¸c nhµ thÇu, c¸c nhµ t− vÊn kh¸c theo hîp ®ång ®· ký kÕt víi Chñ ®Çu t−; - Tæ chøc, chñ tr× c¸c buæi häp giao ban t¹i c«ng tr−êng vµ tham gia c¸c buæi häp do Chñ ®Çu t− chñ tr×; - Xem xÐt, kiÓm tra c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú (ngµy, tuÇn, th¸ng) vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c cña c¸c nhµ thÇu; - Thùc hiÖn viÖc xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh hoÆc thay ®æi so víi kÕ ho¹ch, tµi liÖu ®· ®−îc phª duyÖt; - Gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh c¸c nhµ thÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phï hîp víi c¸c mèc vµ c¸c kho¶ng thêi gian quan träng cña dù ¸n; - Th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− vÒ tÝnh ®Çy ®ñ cña c¸c c«ng viÖc tr−íc khi tiÕn hµnh nghiÖm thu; - LËp vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh, ch¹y thö, nghiÖm thu cho phï hîp víi tæng tiÕn ®é; - KiÓm tra kÕ ho¹ch vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh viÖc thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh, ch¹y thö, nghiÖm thu vµ bµn giao; - KiÓm tra, gi¸m s¸t, ®«n ®èc viÖc lËp vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m b¶o ®¶m c«ng t¸c an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i tr−êng vµ phßng chèng ch¸y, næ cña c¸c nhµ thÇu; - Gióp Chñ ®Çu t− vµ ng−êi sö dông c«ng tr×nh n¾m vµ hiÓu râ c¬ chÕ vËn hµnh vµ c¸c thao t¸c cÇn thiÕt liªn quan ®Õn vËn hµnh c«ng tr×nh; - KiÓm tra kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña c¸c nhµ thÇu ®µo t¹o; - §iÒu hµnh qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ h−íng dÉn vËn hµnh; - KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ cña c¸c nhµ thÇu; 10
 11. §iÒu 4. Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vμ thanh to¸n 4.1 Gi¸ hîp ®ång - Gi¸ hîp ®ång ®−îc x¸c ®Þnh theo Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n] víi sè tiÒn lµ: ...... ( B»ng ch÷ : ....) - Trong ®ã bao gåm chi phÝ ®Ó thùc hiÖn toµn bé c¸c c«ng viÖc ®−îc thÓ hiÖn t¹i §iÒu 3 [M« t¶ ph¹m vi c«ng viªc] vµ §iÒu 8 [Tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña PMC]; - Nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh theo §iÒu 6 [Thay ®æi vµ ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång]. 4.2 Néi dung cña Gi¸ Hîp ®ång Gi¸ Hîp ®ång ®· bao gåm: - Chi phÝ nh©n c«ng cho chuyªn gia, chi phÝ vËt t−, vËt liÖu, m¸y mãc, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ kh¸c, chi phÝ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, nh− ®−îc chi tiÕt t¹i phô lôc sè [Gi¸ Hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n] - Chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc hoµn chØnh hå s¬ sau c¸c cuéc häp, b¸o c¸o; - Chi phÝ ®i thùc ®Þa, chi phÝ ®i l¹i khi tham gia vµo qu¸ tr×nh nghiÖm thu c¸c giai ®o¹n t¹i hiÖn tr−êng vµ nghiÖm thu ch¹y thö, bµn giao; - Chi phÝ mua tµi liÖu tham kh¶o phôc vô cho c«ng viÖc t− vÊn, ... 4.3 T¹m øng Thêi gian chËm nhÊt lµ ... ngµy kÓ tõ ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc (hoÆc nhËn ®−îc B¶o ®¶m t¹m øng theo §iÒu 5 [B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång] Chñ ®Çu t− øng tr−íc cho PMC ... gi¸ hîp ®ång t−¬ng øng sè tiÒn lµ ... (§VN). - B»ng ch÷: ...... 4.4 TiÕn ®é thanh to¸n ViÖc thanh to¸n hîp ®ång tu©n theo tiÕn ®é thanh to¸n nh− phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n] víi c¸c qui ®Þnh cô thÓ nh− sau: 4.4.1 Trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy ký biÕn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh ... (tªn h¹ng môc c«ng tr×nh), C§T sÏ thanh to¸n cho PMC lµ ... gi¸ hîp ®ång ®· ký; 11
 12. 4.4.2 Trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy ký biÕn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh ... (tªn h¹ng môc c«ng tr×nh tiÕp theo), C§T sÏ thanh to¸n tiÕp cho PMC lµ ... gi¸ hîp ®ång ®· ký; 4.4.3 Trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy ký biÕn b¶n nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh ®−a vµo sö dông, C§T sÏ thanh to¸n tiÕp cho Nhµ thÇu lµ ... gi¸ hîp ®ång ®· ký; 4.4.4 Trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy quyÕt to¸n hîp ®ång ®−îc phª duyÖt Chñ ®Çu t− sÏ lµm thñ tôc thanh to¸n nèt ... cßn l¹i cña Gi¸ hîp ®ång ®· ký cho PMC. 4.5 Hå s¬ thanh to¸n: theo qui ®Þnh t¹i phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n. §iÒu 5. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã) 5.1 PMC ph¶i nép giÊy b¶o l·nh t¹m øng (nÕu cã) cña Ng©n hµng t−¬ng ®−¬ng víi ... gi¸ trÞ cña sè tiÒn t¹m øng theo biÓu mÉu nh− Phô lôc sè … [B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång] vµ b¶o ®¶m nµy ph¶i cã hiÖu lùc cho ®Õn khi Chñ ®Çu t− thu håi hÕt t¹m øng (¸p dông cho tr−êng hîp yªu cÇu ph¶i cã b¶o ®¶m t¹m øng). 5.2 PMC ph¶i nép giÊy b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã) cña ng©n hµng t−¬ng ®−¬ng ... gi¸ hîp ®ång theo ®óng biÓu mÉu trong phÇn Phô lôc kÌm theo Hîp ®ång nµy. Ng©n hµng b¶o l·nh lµ Ng©n hµng mµ phÝa PMC cã tµi kho¶n ho¹t ®éng t¹i ®ã. C§T sÏ kh«ng thùc hiÖn bÊt cø mét ®iÒu kho¶n thanh to¸n nµo khi ch−a nhËn ®−îc GiÊy b¶o l·nh hîp lÖ cña Nhµ thÇu. 5.3 PMC sÏ kh«ng ®−îc tr¶ l¹i sè tiÒn B¶o l·nh trong tr−êng hîp PMC tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt. 5.4 Sau khi PMC thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh theo hîp ®ång, C§T sÏ cã v¨n b¶n göi ng©n hµng ph¸t hµnh giÊy B¶o l·nh ®Ó tr¶ l¹i b¶o l·nh cho PMC. §iÒu 6. Thay ®æi vμ ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång 6.1 Chi phÝ ph¸t sinh chØ ®−îc tÝnh nÕu c«ng viÖc cña PMC gia t¨ng ph¹m vi c«ng viÖc theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−; 6.2 KÐo dµi c«ng viÖc v× lý do tõ phÝa C§T hoÆc c¸c Nhµ thÇu x©y l¾p hoÆc c¸c Nhµ cung cÊp trong qu¸ tr×nh x©y dùng C«ng tr×nh. Thêi gian kÐo dµi chØ ®−îc tÝnh b¾t ®Çu sau ... th¸ng kÓ tõ ngµy bµn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiÕn ®é cña Dù ¸n ®· ®−îc phª duyÖt. 6.3 NÕu nh÷ng tr−êng hîp trªn ph¸t sinh hoÆc cã xu h−íng ph¸t sinh, PMC sÏ 12
 13. th«ng b¸o cho C§T tr−íc khi thùc hiÖn c«ng viÖc. Kh«ng cã chi phÝ ph¸t sinh nµo ®−îc thanh to¸n trõ khi ®−îc C§T chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n tr−íc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc. 6.4 Chi phÝ ph¸t sinh sÏ ®−îc tho¶ thuËn vµ thanh to¸n gi÷a C§T vµ PMC. ViÖc tÝnh to¸n chi phÝ ph¸t sinh sÏ c¨n cø trªn c¬ së tÝnh to¸n Gi¸ hîp ®ång t¹i Phô lôc sè .... vµ c¸c tho¶ thuËn vÒ viÖc ®iÒu chØnh Gi¸ hîp ®ång khi cã c¸c thay ®æi cho phÐp tÝnh to¸n chi phÝ ph¸t sinh theo ®iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ viÖc thanh to¸n chi phÝ ph¸t sinh. §iÒu 7. TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång §−îc qui ®Þnh cô thÓ t¹i Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc] víi tæng thêi gian thùc hiÖn lµ ... ngµy kÓ c¶ ngµy lÔ tÕt vµ ngµy nghØ. §iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm vμ nghÜa vô chung cña PMC 8.1 PMC ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc PMC thùc hiÖn theo Hîp ®ång nµy ph¶i phï hîp víi Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña chñ ®Çu t− qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... vµ tu©n thñ c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn hiÖn hµnh vµ c¸c qui ®Þnh vÒ tiªu chuÈn cña N−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam; 8.2 PMC ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý dù ¸n ... (tªn dù ¸n) nh»m hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é, ®óng thiÕt kÕ, ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ an toµn; 8.3 PMC ph¶i lËp ®Ò c−¬ng thùc hiÖn c«ng viÖc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n; 8.4 PMC ph¶i thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c s¶n phÈm c«ng viÖc cña m×nh. C«ng viÖc ®−îc thùc hiÖn bëi PMC ph¶i do c¸c nhµ chuyªn m«n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, tr×nh ®é thùc hiÖn, ®¸p øng yªu cÇu cña Dù ¸n. 8.5 PMC sÏ thùc hiÖn mét c¸ch chuyªn nghiÖp c¸c c«ng viÖc ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong hîp ®ång nµy b»ng tÊt c¶ c¸c kü n¨ng phï hîp, sù thËn träng, sù chuyªn cÇn vµ thÝch øng víi c¸c yªu cÇu cña C§T ®Ó hoµn thµnh Dù ¸n. PMC sÏ lu«n lu«n th«ng b¸o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi tÊt c¶ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn Dù ¸n cho Chñ ®Çu t−. 8.6 PMC cã tr¸ch nhiÖm th−êng xuyªn qu¶n lý, gi¸m s¸t, ®«n ®èc c¸c nhµ thÇu, c¸c nhµ t− vÊn kh¸c ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é ®· ®−îc ®Ò ra, ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ an toµn cña toµn bé dù ¸n. 8.7 PMC sÏ s¾p xÕp, bè trÝ nh©n lùc cña m×nh vµ n¨ng lùc cÇn thiÕt nh− danh s¸ch ®· ®−îc C§T phª duyÖt, liÖt kª t¹i Phô lôc sè ... [Nh©n lùc cña PMC] cña Hîp ®ång nµy ®Ó phôc vô c«ng viÖc cña m×nh. 8.8 PMC ph¶i cam kÕt r»ng, khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−, PMC sÏ cö ®¹i diÖn 13
 14. cã ®ñ thÈm quyÒn, n¨ng lùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cßn v−íng m¾c t¹i bÊt kú thêi ®iÓm do C§T Ên ®Þnh (kÓ c¶ ngµy nghØ) cho tíi ngµy hoµn thµnh vµ bµn giao C«ng tr×nh. 8.9 PMC sÏ ph¶i tu©n thñ sù chØ ®¹o vµ h−íng dÉn cña Chñ ®Çu t−, ngo¹i trõ nh÷ng h−íng dÉn hoÆc yªu cÇu tr¸i víi luËt ph¸p hoÆc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. 8.10 PMC cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp hå s¬, tµi liÖu phôc vô cho c¸c cuéc häp, b¸o c¸o, thÈm ®Þnh ... víi sè l−îng theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−. 8.11 PMC ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Chñ ®Çu t− vµ ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng do nh©n lùc cña m×nh thùc hiÖn. 8.12 PMC ph¶i mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt; 8.13 PMC ph¶i b¶o vÖ lîi Ých vµ quyÒn lîi hîp ph¸p c¶u Chñ ®Çu t− trong viÖc qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña m×nh; 8.14 PMC ph¶i tù thu xÕp ph−¬ng tiÖn ®i l¹i, chç ¨n ë khi ph¶i lµm viÖc xa trô së cña m×nh; 8.15 PMC ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr−íc C§T vÒ quan hÖ giao dÞch, thùc hiÖn c«ng viÖc vµ thanh to¸n, quyÕt to¸n theo Hîp ®ång víi Chñ ®Çu t−. 8.16 Båi th−êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc; 8.17 PMC ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cö ng−êi cã ®ñ chuyªn m«n cïng víi Chñ ®Çu t− chøng minh, b¶o vÖ sù chÝnh x¸c ®Çy ®ñ cña c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn khèi l−îng, chÊt l−îng cña c«ng tr×nh tr−íc c¸c c¬ quan cã liªn quan trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n theo hîp ®ång nµy; 8.18 PMC ph¶i cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o qu¶n, sö dông cã hiÖu qu¶, ®óng môc ®Ých tÊt c¶ c¸c tµi liÖu, thiÕt bÞ hay bÇt kú tµi s¶n nµo do Chñ ®Çu t− trang bÞ cho vµ cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ cho Chñ ®Çu t− khi hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång trong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng tèt; 8.19 PMC ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c nghÜa vô theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nh−: ®¨ng ký kinh doanh, ®¨ng ký hµnh nghÒ, hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c nghÜa vô thuÕ, ...; 8.20 PMC ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o mËt c¸c tµi liÖu, th«ng tin liªn quan ®Õn dù ¸n; 8.21 PMC sÏ phóc ®¸p b»ng v¨n b¶n c¸c yªu cÇu hoÆc ®Ò nghÞ cña C§T trong vßng ... ngµy kÓ tõ khi nhËn ®−îc yªu cÇu hoÆc ®Ò nghÞ ®ã. 14
 15. §iÒu 9. QuyÒn vμ nghÜa vô chung cña Chñ ®Çu t− 9.1 Chñ ®Çu t− sÏ cung cÊp cho PMC c¸c th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n mµ Chñ ®Çu t− cã ®−îc trong kho¶ng thêi gian sím nhÊt theo ®Ò nghÞ cña PMC; 9.2 Chñ ®Çu t− sÏ cung cÊp cho PMC mét (01) b¶n sao cña tÊt c¶ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn thiÕt kÕ, hîp ®ång ®· ký kÕt víi c¸c nhµ thÇu kh¸c; 9.3 Chñ ®Çu t− sÏ cïng hîp t¸c víi PMC vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Õn møc tèi ®a cho PMC trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång; 9.4 Thanh to¸n C§T sÏ thanh to¸n cho PMC toµn bé gi¸ hîp ®ång theo ®óng c¸c qui ®Þnh ®−îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång nµy. 9.5 Th«ng tin C§T sÏ tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n c¸c ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña PMC trong vßng ... ngµy lµm viÖc. 9.6 Nh©n lùc cña Chñ ®Çu t− C§T cã tr¸ch nhiÖm cö nh÷ng c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc vµ chuyªn m«n phï hîp víi tõng c«ng viÖc ®Ó lµm viÖc víi PMC. Cô thÓ nh− Phô lôc sè ... [Nh©n lùc cña Chñ ®Çu t−]. 9.7 Chñ ®Çu t− sÏ cïng bµn b¹c vµ ®i tíi thèng nhÊt tr−íc khi quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng liªn quan ®Õn ph¹m vi c«ng viÖc cña PMC; 9.8 Chñ ®Çu t− sÏ cÊp biªn b¶n x¸c nhËn viÖc hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång nµy cho PMC. Tuy nhiªn tÊt c¶ viÖc phª duyÖt hay cÊp bÊt kú v¨n b¶n nµo cña Chñ ®Çu t− kh«ng lµm gi¶m tr¸ch nhiÖm cña PMC trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nµy. §iÒu 10. Nh©n lùc cña PMC 10.1 PMC ph¶i cö ng−êi cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó lµm ®¹i diÖn vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thay mÆt cho PMC 10.2 Nh©n lùc cña PMC ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n, kü n¨ng, kinh nghiÖm phï hîp, t−¬ng xøng vÒ nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc cña hä nh− ®−îc qui ®Þnh cô thÓ t¹i Phô Lôc sè ... [Nh©n lùc cña PMC]; 10.3 Nh©n lùc chÝnh cña PMC ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®−îc giao trong kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®−îc tiÕn ®é cña dù ¸n. PMC kh«ng ®−îc thay ®æi bÊt kú nh©n Nh©n lùc chÝnh nµo cña m×nh khi ch−a ®−îc sù chÊp 15
 16. thuËn tr−íc cña Chñ ®Çu t−; 10.4 Chñ ®Çu t− cã quyÒn yªu cÇu PMC thay thÕ bÊt kú nh©n lùc nµo nÕu ng−êi ®ã ®−îc cho lµ qu¶n lý kÐm hoÆc kh«ng ®ñ n¨ng lùc, thiÕu sù cËn träng trong c«ng viÖc hoÆc v¾ng mÆt qu¸ ... ngµy mµ kh«ng cã lý do vµ ch−a ®−îc sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t−. Khi ®ã, PMC ph¶i cö ng−êi kh¸c cã ®ñ n¨ng lùc thay thÕ trong vßng ... ngµy khi nhËn ®−îc yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−, chi phÝ thay thÕ nh©n sù nµy do PMC tù chÞu vµ trong tr−êng hîp nµy PMC kh«ng ®−îc tr× ho·n c«ng viÖc cña m×nh; 10.5 Tr−íc khi thay ®æi nh©n sù PMC ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ víi Chñ ®Çu t− tr−íc ... ngµy ®Ó Chñ ®Çu t− xem xÐt chÊp thuËn; 10.6 Nh©n lùc cña PMC ®−îc h−ëng c¸c chÕ ®é theo ®óng qui ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng cña ViÖt Nam vµ chi phÝ cho c¸c chÕ ®é nµy do PMC chi tr¶; 10.7 Nh©n sù cña PMC ph¶i sö dông thµnh th¹o ng«n ng÷ theo qui ®Þnh cña hîp ®ång. §iÒu 11. T¹m ngõng vμ ChÊm døt hîp ®ång 11.1 T¹m ngõng vµ chÊm døt hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t−: 11.1.1 T¹m ngõng hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t− NÕu PMC kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång, Chñ ®Çu t− cã thÓ ra th«ng b¸o t¹m ngõng c«ng viÖc cña PMC vµ yªu cÇu PMC ph¶i thùc hiÖn vµ söa ch÷a c¸c sai sãt trong kho¶ng thêi gian hîp lý cô thÓ. 11.1.2 ChÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t− Chñ ®Çu t− sÏ ®−îc quyÒn chÊm døt Hîp ®ång nÕu PMC: (a) Kh«ng tu©n thñ §iÒu 5 [B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång] hoÆc víi mét th«ng b¸o theo môc 11.1.1 [T¹m ngõng] nªu trªn, (b) Bá dë c«ng viÖc hoÆc thÓ hiÖn râ rµng ý ®Þnh kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång, (c) Kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng mµ l¹i kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc theo §iÒu 7 [TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång], (d) ChuyÓn nh−îng Hîp ®ång mµ kh«ng cã sù tháa thuËn theo yªu cÇu, (e) BÞ ph¸ s¶n hoÆc vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n, ph¶i th−¬ng l−îng víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh d−íi sù gi¸m s¸t cña ng−êi qu¶n lý tµi s¶n, ng−êi ®−îc uû quyÒn hoÆc ng−êi qu¶n lý v× lîi Ých cña chñ nî hoÆc ®· cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo x¶y ra (theo c¸c LuËt 16
 17. ®−îc ¸p dông) cã ¶nh h−ëng t−¬ng tù tíi c¸c ho¹t ®éng hoÆc sù kiÖn nµy, hoÆc NÕu cã ë mét trong nh÷ng tr−êng hîp nµy, Chñ ®Çu t− cã thÓ, b»ng c¸ch th«ng b¸o cho PMC tr−íc ... ngµy chÊm døt Hîp ®ång. Tuy nhiªn, trong tr−êng hîp (e), Chñ ®Çu t− cã thÓ th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång ngay lËp tøc. Sù lùa chän cña Chñ ®Çu t− trong viÖc quyÕt ®Þnh chÊm døt Hîp ®ång sÏ kh«ng ®−îc lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c quyÒn lîi kh¸c cña Chñ ®Çu t− theo Hîp ®ång. Sau khi chÊm døt Hîp ®ång, Chñ ®Çu t− cã thÓ tiÕp tôc hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ / hoÆc s¾p ®Æt cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c thùc hiÖn. Chñ ®Çu t− vµ c¸c ®¬n vÞ nµy khi ®ã cã thÓ sö dông bÊt cø tµi liÖu nµo cña PMC hoÆc do ®¹i diÖn PMC thùc hiÖn theo hîp ®ång. 11.1.3 QuyÒn chÊm døt Hîp ®ång cña Chñ ®Çu t− Chñ ®Çu t− cã quyÒn chÊm døt Hîp ®ång vµo bÊt cø lóc nµo thuËn tiÖn cho Chñ ®Çu t−, b»ng c¸ch th«ng b¸o cho PMC viÖc chÊm døt Hîp ®ång. ViÖc chÊm døt nµy sÏ cã hiÖu lùc sau ... ngµy kÓ tõ ngµy mµ PMC nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy cña Chñ ®Çu t−. Chñ ®Çu t− sÏ kh«ng ®−îc chÊm døt Hîp ®ång theo Kho¶n nµy ®Ó tù thùc hiÖn c«ng viÖc hoÆc s¾p xÕp ®Ó mét ®¬n vÞ t− vÊn qu¶n lý kh¸c thùc hiÖn c«ng viÖc. 11.2 T¹m ngõng vµ chÊm døt hîp ®ång bëi PMC: 11.2.1 QuyÒn t¹m ngõng c«ng viÖc cña PMC NÕu Chñ ®Çu t− kh«ng tu©n thñ §iÒu 4 [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n] PMC cã thÓ, sau khi th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− kh«ng muén h¬n ... ngµy, sÏ t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc gi¶m tû lÖ c«ng viÖc) trõ khi vµ cho ®Õn khi PMC ®−îc t¹m øng, thanh to¸n theo c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång, tïy tõng tr−êng hîp vµ nh− ®· m« t¶ trong th«ng b¸o. Hµnh ®éng cña PMC kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn quyÒn lîi cña PMC ®èi víi c¸c chi phÝ tµi chÝnh cho c¸c kho¶n thanh to¸n bÞ chËm trÔ vµ ®Ó chÊm døt hîp ®ång theo §iÓm 11.2.2 [ChÊm døt Hîp ®ång bëi PMC]. NÕu PMC tiÕp ®ã nhËn ®−îc chøng cø hoÆc thanh to¸n (nh− ®· nªu trong Kho¶n t−¬ng øng vµ trong th«ng b¸o trªn) tr−íc khi th«ng b¸o chÊm døt hîp ®ång, PMC ph¶i tiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng viÖc trë l¹i nh− b×nh th−êng ngay khi cã thÓ ®−îc. NÕu PMC ph¶i chÞu sù chËm trÔ vµ / hoÆc c¸c chi phÝ ph¸t sinh lµ hËu qu¶ cña viÖc t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc do gi¶m tû lÖ c«ng viÖc) theo Kho¶n nµy, PMC ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− vµ cã quyÒn : 17
 18. (a) Gia h¹n thêi gian ®Ó bï cho sù chËm trÔ nh− vËy, nÕu viÖc hoµn thµnh ®ang hoÆc sÏ bÞ chËm trÔ vµ (b) Thanh to¸n c¸c chi phÝ ®ã céng thªm lîi nhuËn hîp lý, ®−îc tÝnh vµo gi¸ hîp ®ång. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy, Chñ ®Çu t− sÏ ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò nµy. 11.2.2 ChÊm døt Hîp ®ång bëi PMC PMC cã thÓ chÊm døt hîp ®ång nh−ng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n tr−íc cho Chñ ®Çu t− tèi thiÓu lµ ... ngµy trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh d−íi ®©y: (a) C§T kh«ng thanh to¸n bÊt kú kho¶n tiÒn nµo ®Õn h¹n cho PMC theo hîp ®ång nµy vµ kh«ng thuéc ®èi t−îng tranh chÊp theo §iÒu 4 [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n] trong vßng ... ngµy sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cña PMC vÒ nh÷ng kho¶n thanh to¸n ®· bÞ qu¸ h¹n; (b) Chñ ®Çu t− vÒ c¬ b¶n kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång, (c) Do hËu qu¶ cña sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng mµ PMC kh«ng thÓ thùc hiÖn mét phÇn quan träng c«ng viÖc trong thêi gian kh«ng d−íi .... ngµy. (d) Chñ ®Çu t− bÞ ph¸ s¶n, vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n ph¶i ®iÒu ®×nh víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh d−íi sù ®iÒu hµnh cña ng−êi ®−îc uû th¸c hoÆc ng−êi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña chñ nî hoÆc nÕu ®· cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo ®ã xÈy ra (theo c¸c LuËt hiÖn hµnh) cã t¸c dông t−¬ng tù tíi c¸c hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn ®ã. Trong bÊt cø sù kiÖn hoÆc tr−êng hîp nµo ®−îc nªu trªn, PMC cã thÓ, b»ng th«ng b¸o tr−íc ... ngµy cho Chñ ®Çu t− ®Ó chÊm døt Hîp ®ång. Tuy nhiªn trong tr−êng hîp cña phÇn (d), PMC cã thÓ th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång ngay lËp tøc. Sù lùa chän cña PMC ®Ó chÊm døt Hîp ®ång sÏ kh«ng ®−îc lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c quyÒn lîi kh¸c cña b¶n th©n m×nh theo Hîp ®ång. 11.3 Thanh to¸n khi chÊm døt hîp ®ång 11.3.1 NÕu x¶y ra mét trong nh÷ng tr−êng hîp ph¶i chÊm døt hîp ®ång, mét bªn cã thÓ th«ng b¸o cho bªn kia vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång tr−íc ... ngµy. 11.3.2 PMC ph¶i chuyÓn c¸c tµi liÖu mµ m×nh ®· thùc hiÖn ®−îc t¹i thêi ®iÓm chÊm døt hîp ®ång cho Chñ ®Çu t−. 11.3.3 Sau khi chÊm døt hîp ®ång C§T cã thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc hoÆc s¾p ®Æt cho ®¬n vÞ kh¸c thùc hiÖn. C§T vµ ®¬n vÞ nµy khi ®ã cã thÓ sö 18
 19. dông bÊt cø tµi liÖu nµo cña PMC ®· ®−îc thùc hiÖn hoÆc ®¹i diÖn PMC thùc hiÖn. 11.3.4 Sím nhÊt cã thÓ sau khi th«ng b¸o chÊm døt hîp ®ång vµ kh«ng muén h¬n ... ngµy sau ®ã, C§T vµ PMC sÏ th¶o luËn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c«ng viÖc vµ c¸c tµi liÖu cña PMC ®· thùc hiÖn theo hîp ®ång (Gi¸ trÞ hîp ®ång t¹i thêi ®iÓm chÊm døt). Trong vßng ... ngµy sau khi x¸c ®Þnh Gi¸ trÞ hîp ®ång t¹i thêi ®iÓm chÊm døt, C§T sÏ thanh to¸n cho PMC toµn bé sè tiÒn nµy. §iÒu 12. Båi th−êng vμ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm 12.1 PMC ph¶i båi th−êng b»ng toµn bé chi phÝ kh¾c phôc thùc tÕ vµ g¸nh chÞu nh÷ng tæn h¹i cho C§T, c¸c nh©n viªn cña C§T ®èi víi c¸c khiÕu n¹i, háng hãc, mÊt m¸t vµ c¸c chi phÝ (bao gåm phÝ vµ c¸c chi phÝ ph¸p lý) cã liªn quan ®Õn: 12.1.1 Tæn h¹i th©n thÓ, èm ®au, bÖnh tËt hay chÕt cña bÊt cø ng−êi nµo x¶y ra do lçi cña PMC g©y ra; 12.1.2 H− háng bÊt cø tµi s¶n nµo mµ nh÷ng h− háng nµy: a) Ph¸t sinh do lçi cña PMC; b) §−îc quy cho sù thiÕu tr¸ch nhiÖm, cè ý hoÆc vi ph¹m Hîp ®ång bëi PMC, c¸c nh©n viªn cña PMC hoÆc bÊt cø ng−êi trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp do PMC thuª. 12.2 Tr¸ch nhiÖm båi th−êng cña PMC nh− quy ®Þnh t¹i ®iÒu 12.1 ë trªn ®−îc quy ®Þnh t¹i môc ... ®iÒu ... ch−¬ng ... NghÞ ®Þnh sè ... cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chÊt l−îng x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 13. B¶n quyÒn vμ quyÒn sö dông tμi liÖu 13.1 PMC sÏ gi÷ b¶n quyÒn tÊt c¶ tµi liÖu b¸o c¸o vµ c¸c tµi liÖu kh¸c ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c nh©n viªn cña PMC. C§T ®−îc toµn quyÒn sö dông c¸c tµi liÖu nµy ®−îc sao ®Ó phôc vô c«ng viÖc mµ kh«ng cÇn ph¶i xin phÐp PMC. 13.2 PMC ph¶i cam kÕt r»ng c¸c tµi liÖu b¸o c¸o vµ c¸c tµi liÖu kh¸c do PMC lËp vµ cung cÊp cho C§T kh«ng vi ph¹m b¶n quyÒn hoÆc quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña bÊt cø c¸ nh©n hoÆc bªn thø ba nµo. 13.3 C§T sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm hoÆc hËu qu¶ nµo tõ viÖc khiÕu n¹i r»ng bÊt cø tµi liÖu b¸o c¸o hoÆc c¸c tµi liÖu kh¸c theo Hîp ®ång nµy ®· vi ph¹m b¶n quyÒn hay quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña mét c¸ nh©n hay bªn thø ba nµo kh¸c. 19
 20. §iÒu 14. ViÖc b¶o mËt Ngo¹i trõ nh÷ng nhiÖm vô ®−îc C§T yªu cÇu, PMC kh«ng ®−îc phÐp tiÕt lé cho bªn thø ba nµo vÒ c«ng viÖc cña m×nh hoÆc bÊt cø th«ng tin nµo liªn quan ®Õn Dù ¸n mµ kh«ng cã sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña Chñ ®Çu t−. §iÒu 15. B¶o hiÓm §Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro vÒ tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp, PMC ph¶i mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 16. BÊt kh¶ kh¸ng 16.1 §Þnh nghÜa vÒ bÊt kh¶ kh¸ng “BÊt kh¶ kh¸ng” lµ sù kiÖn s¶y ra mang tÝnh kh¸ch quan vµ n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña c¸c bªn nh− ®éng ®Êt, b¶o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt; ho¶ ho¹n; chiÕn tranh hoÆc cã nguy c¬ s¶y ra chiÕn tranh…vµ c¸c th¶m ho¹ kh¸c ch−a l−êng hÕt tr−íc ®−îc hoÆc nh÷ng yªu cÇu cña c¬ quan Nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam phï hîp víi qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 16.2 Th«ng b¸o t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng NÕu mét trong hai bªn v× ®iÒu kiÖn b¾t buéc kh«ng thÓ thùc hiÖn mét phÇn hoÆc toµn bé tr¸ch nhiÖm, c«ng viÖc cña m×nh do tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc do bÞ ¶nh h−ëng bëi mét bªn kh¸c theo hîp ®ång th× trong vßng ... ngµy sau khi sù cè x¶y ra bªn bÞ ¶nh h−ëng sÏ th«ng b¸o cho bªn kia b»ng v¨n b¶n toµn bé sù viÖc chi tiÕt cña tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. Bªn ®ã, khi ®· th«ng b¸o, ph¶i ®−îc miÔn cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc thuéc nghÜa vô trong thêi gian mµ t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng c¶n trë viÖc thùc hiÖn cña hä. Khi tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra, th× kh«ng ¸p dông ®èi víi nghÜa vô thanh to¸n tiÒn cña bÊt cø bªn nµo cho bªn kia theo Hîp ®ång. Mét bªn ph¶i göi th«ng b¸o cho Bªn kia khi kh«ng cßn bÞ ¶nh h−ëng bëi t×nh tr¹nh bÊt kh¶ kh¸ng. 16.3 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bªn trong tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng ViÖc mét bªn kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh do sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng sÏ kh«ng ph¶i lµ c¬ së ®Ó bªn kia chÊm døt hîp ®ång. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản