Mẫu hướng dẫn thực hiện phiếu CAR, NCR

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
615
lượt xem
84
download

Mẫu hướng dẫn thực hiện phiếu CAR, NCR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NCR tên tiếng Anh là Nonconformance report có nghĩa là báo cáo (sản phẩm) không phù hợp, CAR tên tiếng Anh là Corective Action report có nghĩa là báo cáo hành động phòng ngừa/khắc phục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hướng dẫn thực hiện phiếu CAR, NCR

  1. HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN PHIEÁU CAR, NCR Chua Phieáu NCR Phieáu CAR ån ñoái saùnh Chuù NCR teân tieáng Anh laø Nonconformance report CAR teân tieáng Anh laø Corective ng coù nghóa laø baùo caùo (saûn phaåm) khoâng Action report coù nghóa laø baùo caùo laø phuø hôïïp haønh ñoäng phoøng ngöøa/khaéc gì? phuïc. Aùp - Ñoái vôùi caùc saûn phaåm khoâng phuø - Aùp duïng cho söï khoâng phuø hôïp duïng hôïp töø nguyeân phuï lieäu, baùn thaønh ñoái vôùi caùc qui trình, söï vieäc chuù phaåm, thaønh phaåm, qui trình…. Coù hoaëc caùc hoaït ñoäng mang tính ng nghóa laø taát caû nhöõng gì taïo thaønh chaát laëp ñi laëp laïi mang tính khi saûn phaåm. heä thoáng. naøo - Ñöøng quaù laïm duïng phieáu NCR. Phieáu - ? NCR chæ söû duïng trong tröôøng hôïp söï khoâng phuø hôïp laø raát lôùn, nguoàn löïc taïi choã khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc – caàn coù söï quyeát ñònh cuûa laõnh ñaïo caáp cao hoaëc khaùch haøng. Caùc tröôøng hôïp söï khoâng phuø hôïp laø nhoû, haõy kieåm soaùt chuùng baèng caùc phieáu kieåm tra, baèng soå kieåm soaùt noäi boä…. - Tuy vaäy saûn phaåm khoâng phuø hôïp khoâng coù nghóa chæ coù ôû boä phaän saûn xuaát, boä phaän khaùc cuõng coù saûn phaåm khoâng phuø hôïp ví duïï baûng löông sai cuûa Phoøng TCHC Tính NCR ñeå giaûi quyeát söï khoâng phuø hôïp - CAR duøng ñeå tìm ra nguyeân chaát moät caùch töùc thôøi cho caùc saûn phaåm nhaân cuûa söï khoâng phuø hôïp, khoâng phuø hôïp: Ví duï: caùch ly saûn phaåm mang tính phoøng ngöøa laø chính. khoâng phuø hôïp… - Tieáp theo phaàn ví duï: Nhöng Khi leân chuyeàn, haøng cuûa baïn bò xeùo lai, neáu qua ñieàu tra baïn phaùt KCS vaø cuõng coù theå laø boä phaän saûn hieän ra raèng vieäc xeùo lai haøng xuaát (tuyø thuoäc vaøo ngöôøi phaùt hieän) khi loaït laø do coâng nhaân khoâng ñoù coù caùc tröôøng hôïp sau: ñöôïc ñaøo taïo, hoaëc kyõ thuaät - Thoâng baùo cho kyõ thuaät chuyeàn xöû chuyeàn khoâng ñöôïc ñaøo taïo (vi lyù, neáu ñaït yeâu caàu, söï vieäc ñaõ giaûi phaïm theo thuû tuïc tuyeån duïng quyeát xong vaø ñöôïc ghi nhaän vaøo soå vaø ñaøo taïo – Khoaûn 6.2.2 tieâu kieåm soaùt (ñoái vôùi boä phaän saûn chuaån ISO 9001:2000). Baïn thaáy Trang: 1 / 3
  2. xuaát) hoaëc phieáu kieåm tra (vôùi KCS). raèng caàn phaûi ñaøo taïo kyõ - Neáu nhö boä phaän Kyõ thuaät chuyeàn thuaät chuyeàn, coâng nhaân khoâng xöû lyù ñöôïc, baây giôø baïn quyeát chuyeàn ñeå chaám döùt tình traïng ñònh vieát phieáu NCR chuyeån leân laõnh treân khoâng xaûy ra nöõa - Baïn ñaïo caáp treân xöû lyù. Baïn chæ vieäc haõy vieát phieáu CAR. giaùm saùt vieäc khaéc phuïc xem coù ñaït yeâu caàu xong (sau khi ñaõ ñöa ra ñöôïc caùc giaûi quyeát – theo muïc 4 cuûa phieáu NCR). Vaø söï vieäc cuõng ñaõ ñöôïc giaûi quyeát. - Nhöng neáu ?????? vui loøng xem phaàn phieáu CAR Ai - Chuû yeáu laø boä phaän KCS. Tuy vaäy - ÔÛ taát caû caùc boä phaän. söû khoâng coù nghóa laø caùc boä phaän khaùc - Ngöôøi phaùt haønh phaûi laø caáp duïng khoâng söï duïng (nhö dieãn giaûi ôû treân. Quaûn ñoác phaân xöôûng hoaëc chuù - Ngöôøi phaùt haønh coù theå laø baát kyø töông ñöông trôû leân. ng ngöôøi naøo Söû - Phieáu NCR ñöôïc laäp chöùa ñöïng caùc - - Phieáu CAR ñöôïc laäp chöùa duïng thoâng tin sau: phaàn 1 veà caùc thoâng tin ñöïng caùc thoâng tin sau: phaàn 1 nhö cuûa ñôn haøng, phaàn 2 veà taøi lieäu tham haõy ghi xem baïn muoán xem xeùt theá khaûo (coù theå ghi Thuû tuïc kieåm soaùt caûi tieán veà caùi gì? , phaàn 2 naøo saûn phaåm khoâng phuø hôïp, taøi lieäu kyõ veà taøi lieäu lieân quan (coù theå ? thuaät töông öùng), phaàn 3 moâ taû söï ghi Thuû tuïc khaéc phuïc phoøng khoâng phuø hôïp. ngöøa , ñieàu khoaûn tieâu chuaån - Sau khi ghi phieáu NCR xong thì chuyeån töông öùng), phaàn 3 moâ taû söï phieáu NCR cho boä phaän coù traùch khoâng phuø hôïp baïn haõy ghi laø nhieäm thöïc hieän ñeå ñöa ra bieän phaùp NC (coù nghóa laø söï khoâng phuø thöïc hieän. hôïp coâng theâm chöõ M hoaëc m - Ngöøôi phaùt haønh phieáu NCR seõ theo tuyø thuoäc söï khoâng phuø hôïp doõi quaù trình thöïc hieän, neáu sau khi laø lôùn hay nhoû hoaëc OBS (löu thöïc hieän xong maø thaáy khoâng thoaû yù) maõn thì coù theå vieát phieáu NCR khaùc. - Sau khi ghi phieáu CAR xong thì - Trong quaù trình thöïc hieän theo NCR coù chuyeån phieáu CAR cho boä phaän theå phaùt sinh phieáu CAR (töông töï nhö ví coù traùch nhieäm thöïc hieän ñeå duï treân). phaân tích nguyeân nhaân (trong phaàn 4), ñöa ra haønh ñoäng khaéc phuïc, chæ ñònh ngöôøi thöïc hieän, ngaøy thöïc hieän, chuyeån laïi cho Ñaïi dieän laõnh ñaïo pheâ duyeät. - Ngöøôi phaùt haønh phieáu CAR seõ theo doõi quaù trình thöïc hieän, neáu sau khi thöïc hieän xong maø thaáy khoâng thoaû Trang: 2 / 3
  3. maõn thì coù theå vieát phieáu CAR khaùc. Hoà - Phieáu NCR. - Phieáu CAR sô - Soå theo doõi NCR. - Soå theo doõi CAR thöïc - Phieáu NCR goác, Soå theo doõi NCR do - Phieáu CAR goác, soå theo doõi CAR hieän Tröôûng boä phaän KCS löu giöõ do Ñaïi dieän laõnh ñaïo löu giöõ. Trang: 3 / 3
Đồng bộ tài khoản