MẪU ISO9001-2000: BẢNG ĐỊNH MỨC TỒN KHO TỐI THIỂU

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
171
lượt xem
49
download

MẪU ISO9001-2000: BẢNG ĐỊNH MỨC TỒN KHO TỐI THIỂU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: bảng định mức tồn kho tối thiểu', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: BẢNG ĐỊNH MỨC TỒN KHO TỐI THIỂU

  1. BAÛNG ÑÒNH MÖÙC TOÀN KHO TOÁI THIEÅU Khaùch haøng: Maõ haøng: Maët haøng: Thôøi gian saûn xuaát: Stt Teân haøng hoaù, nguyeân phuï Qui caùch Soá löôïng toàn Ñôn vò Ghi chuù lieäu kho toái thieåu Ngaøy thaùng naêm Toång Giaùm Ñoác Boä phaän kyõ thuaät, Boä phaän coù nhu caàu saûn xuaát                                     Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản