MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP(PHIẾU NCR)

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
268
lượt xem
52
download

MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP(PHIẾU NCR)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: báo cáo sản phẩm không phù hợp(phiếu ncr)', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP(PHIẾU NCR)

  1. BAÙO CAÙO SAÛN PHAÅM KHOÂNG PHUØ HÔÏP (PHIEÁU NCR) Ngaøy: Soá: 1- Chi tieát coâng vieäc: - Hôïp ñoàng/ñôn ñaët haøng soá: - Phieáu giao vieäc soá: - Saûn phaåm: 2 – Taøi lieäu tham khaûo: 3 – Söï khoâng phuø hôïp: Moâ taû baûn chaát vaø phaïm vi cuûa söï khoâng phuø hôïp: Ngöôøi laäp: 4 – Hình thöùc xöû lyù: Laøm laïi Nhaân nhöôïng Traû laïi nhaø cung caáp Söûa chöõa Haï caáp Loaïi boû, pheá lieäu Hình thöùc khaùc: Ngöôøi coù thaåm quyeàn: Ngaøy: Ngöøôi thöïc hieän: Ngaøy hoaøn thaønh: Haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa (neáu Car soá: coù): 5 – Giaùm saùt: Thoaû maõn Khoâng thoaû maõn NCR môùi soá: Ghi chuù: Ngöôøi giaùm saùt: Ngaøy:                          Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản