MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
158
lượt xem
30
download

MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: biên bản kiểm tra thiết bị đo', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO

  1. BIEÂN BAÛN KIEÅM TRA THIEÁT BÒ ÑO Stt Teân thieát Moâ taû thieát bò Boä Soá löôïng Ghi chuù bò phaän thieát bò söû duïng kieåm tra Ngaøy thaùng naêm Tröôûng Boä phaän caáp treân Toå tröôûng baûo trì Trang: 1
Đồng bộ tài khoản