MẪU ISO9001-2000: DANH MỤC THIẾT BỊ

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
160
lượt xem
46
download

MẪU ISO9001-2000: DANH MỤC THIẾT BỊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: danh mục thiết bị', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: DANH MỤC THIẾT BỊ

  1. DANH MUÏC THIEÁT BÒ Stt Kí hieäu Teân thieát bò Xuaát xöù Nhaõn Model Thoâng soá kyõ Naêm Maõ soá Ghi hieäu thuaät saûn taøi chuù xuaát saûn Ngaøy thaùng naêm Giaùm ñoác Boä phaän söû duïng Ngöôøi laäp
Đồng bộ tài khoản