MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH HỒ SƠ

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
120
lượt xem
55
download

MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH HỒ SƠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: danh sách hồ sơ', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH HỒ SƠ

  1. DANH SAÙCH HOÀ SÔ Boä phaän : …………………………………………………………………………………………………………………………… Stt Teân HS Ngöôø Ngöôø Vò trí Daïng hoà sô Caùch Ngaøy Ngaøy Thôø Phöôn i i ñöôïc ñeà HS Vaên Trong oå CD thöùc, phaùt caát HS i g quaûn ñoïc baûn cöùng -rom/ñó phaân sinh HS gian phaùp lyù HS maùy vi a meàm loaïi saép löu huyû tính xeáp boû Ngaøy thaùng naêm Tröôûng boä phaän duyeät Ngöôøi laäp Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản