MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG CHÍNH THỨC

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
109
lượt xem
29
download

MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG CHÍNH THỨC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: danh sách nhà cung ứng chính thức', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG CHÍNH THỨC

  1. DANH SAÙCH NHAØ CUNG ÖÙNG CHÍNH THÖÙC Stt Teân nhaø Ngöôøi lieân Ñòa chæ Hieäu löïc Ngaøy ñaùnh Ghi cung öùng heä giaù laïi chuù Pheâ duyeät Ngaøy…….. thaùng…….naêm……… Toång Giaùm Ñoác Tröôûng phoøng Ngöôøi ñaùnh gía Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản