MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG ĐƯỢC CHỌN

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
95
lượt xem
29
download

MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG ĐƯỢC CHỌN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: danh sách nhà cung ứng được chọn', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG ĐƯỢC CHỌN

  1. DANH SAÙCH NHAØ CUNG ÖÙNG ÑÖÔÏC CHOÏN Stt Teân nhaø Ngöôøi Ñòa chæ Dòch vuï/saûn Ghi chuù cung öùng lieân heä phaåm cung caáp Ngaøy…….. thaùng…….naêm……… Tröôûng phoøng Ngöôøi ñaùnh giaù Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản