MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH PHÂN PHỐI MỘT TÀI LIỆU

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
14
download

MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH PHÂN PHỐI MỘT TÀI LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: danh sách phân phối một tài liệu', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH PHÂN PHỐI MỘT TÀI LIỆU

  1. DANH SAÙCH PHAÂN PHOÁI MOÄT TAØI LIEÄU Teân taøi lieäu: Soá hieäu: Laàn ban haønh: Ngaøy ban haønh: Soá trang: Ghi chuù Baûn Chöùc danh Boä phaän Hoï vaø Teân Kyù nhaän khi thu soá hoài 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Pheâ duyeät Ngaøy thaùng naêm Ñaïi dieän laõnh ñaïo Ngöôøi kieåm soaùt taøi lieäu Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản