MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH PHÂN PHỐI NHIỀU TÀI LIỆU

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
18
download

MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH PHÂN PHỐI NHIỀU TÀI LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: danh sách phân phối nhiều tài liệu', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH PHÂN PHỐI NHIỀU TÀI LIỆU

  1. DANH SAÙCH PHAÂN PHOÁI NHIEÀU TAØI LIEÄU Stt Teân taøi Ngaøy ban Soá Soá Boä phaän nhaän taøi lieäu Ghi chuù lieäu haønh ban söûa haønh ñoåi 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 Löu yù : Boä phaän ñöôïc nhaän ñaùnh daáu “x”, khoâng ñöôïc nhaän ñaùnh daáu “o” Baûn Ghi chuù Chöùc danh Boä phaän Hoï vaø Teân Kyù nhaän soá khi thu hoài Pheâ duyeät Ngaøy thaùng naêm Ñaïi dieän laõnh ñaïo Ngöôøi kieåm soaùt taøi lieäu Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản