MẪU ISO9001-2000: KẾ HOẠCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
185
lượt xem
44
download

MẪU ISO9001-2000: KẾ HOẠCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: KẾ HOẠCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO

  1. KEÁ HOAÏCH HIEÄU CHUAÅN THIEÁT BÒ ÑO Toå baûo trì Boä phaän Ngaøy Thôøi gian döï ñònh hieäu chuaån: Nôi tieán haønh hieäu chuaån: Ngöôøi thöïc hieän hieäu chuaån: Kinh phí hieäu chuaån: Ngaøy thaùng naêm Tröôûng Boä phaän caáp treân Toå tröôûng baûo trì Trang: 1
Đồng bộ tài khoản