MẪU ISO9001-2000: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
218
lượt xem
122
download

MẪU ISO9001-2000: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phân công nhiệm vụ ban tổng giám đốc công ty', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  1. PHAÂN COÂNG NHIEÄM VUÏ BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY I - MUÏC ÑÍCH: - Ñaûm baûo cho caùc boä phaän, caù nhaân trong Coâng ty thöïc hieän ñuùng chöùc naêng nhieäm vu ñaït hieäu quaû trong coâng vieäc. - Caùc boä phaän thöïc hieän ñuùng nhieäm vuï traùnh choàng cheùo, ñoã loãi. - Ñaûm baûo tuyeån duïng vaø xaây döïng ñoäi nguõ CBCNV theo yeâu caàu, chieán löôïc cuûa Coâng ty. II – PHAÏM VI: AÙp duïng cho Bna Toång Giaùm ñoác Coâng ty III – NOÄI DUNG: 1. Sô ñoà toå chöùc Coâng ty: NHIEÄM VUÏ VAØ QUYEÀN HAÏN CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY − Toång Giaùm Ñoác cty - Chòu traùch nhieäm veà caùc maët hoaït ñoäng cuûa coâng ty tröôùc Hoäi ñoàng thaønh vieân vaø phaùp luaät hieän haønh. - Chòu traùch nhieäm veà coâng taùc ñoái ngoaïi. - Laø ngöôøi quyeát ñònh caùc chuû tröông, chính saùch, muïc tieâu chieán löôïc cuûa coâng ty. - Pheâ duyeät taát caû caùc quy ñònh aùp duïng trong noäi boä coâng ty. - Giaùm saùt vaø kieåm tra taát caû caùc hoaït ñoäng veà saûn xuaát kinh doanh, ñaàu tö cuûa coâng ty. - Ñeà xuaát caùc chieán löôïc kinh doanh, ñaàu tö cho Hoäi ñoàng thaønh vieân. - Phaùt trieån thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. - Tröïc tieáp kyù caùc hôïp ñoàng XNK. - Quyeát ñònh toaøn boä giaù caû mua baùn haøng hoùa vaät tö thieát bò. - Quyeát ñònh ngaân saùch hoaït ñoäng cho caùc ñôn vò vaø caùc phoøng ban cuï theå trong coâng ty theo keá hoaïch phaùt trieån do hoäi ñoàng thaønh vieân pheâ duyeät. - Quyeát ñònh caùc chætieâu veà taøi chính. - Giaùm saùt toaøn boä heä thoáng hoaït ñoäng trong coâng ty. − Phaân coâng nhieäm vuï vaø quyeàn haïn Phoù Toång Giaùm Ñoác sx: Page 1 of 3
  2. - Chòu traùch nhieäm tröôùc Toång Giaùm ñoác veà moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp. - Nhaän chæ tieâu keá hoaïch saûn xuaát cuûa coâng ty, khai thaùc nguoàn haøng ngoaøi thò tröôøng. - Toå chöùc ñieàu haønh saûn xuaát, thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch cuûa coâng ty giao ñoàng thôøi ñaûm baûo keá hoaïch nguoàn haøng beân ngoaøi ñeå thu veà lôïi nhuaän cao nhaát. - Quaûn lyù, ñieàu haønh, ñaøo taïo ñoäi nguõ CBCNV, xaây döïng heä thoáng quaûn lyù saûn xuaát vaø chaát löôïng saûn phaåm trong phaïm vi toaøn xí nghieäp. - Thöïc hieän caùc noäi quy, quy cheá veà quaûn lyù lao ñoäng, quaûn lyù vaät tö thieát bò, taøi saûn cuûa xí nghieäp. - Xaây döïng muïc tieâu keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh theo quyù, naêm vaø ñaûm baûo lôïi nhuaän vaø voán coâng ty ñaàu tö. - Quyeàn kyù quyeát ñònh boå nhieäm, baõi nhieäm, ñieàu ñoäng nhaân söï taïi xí nghieäp (tröø Giaùm ñoác Xí nghieäp. - Baùo caùo keát quaû tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp cho Toång Giaùm ñoác coâng ty. - Töï chuû veà hoaït ñoäng taøi chính cuûa Xí nghieäp, öu tieân nhaän keá hoaïch saûn xuaát töø Coâng ty, töï chuû ñoäng nguoàn haøng ñoái vôùi naêng löïc saûn xuaát dö thöøa. − Phaân coâng nhieäm vuï vaø quyeàn haïn Phoù Toång Giaùm Ñoác phuï traùch noäi chính: - Nghieân cöùu nhöõng quy ñònh veà maët taøi chính cuûa nhaø nöôùc ban haønhvaø cuûaHoäi ñoàngthaønhvieân. - Nghieâncöùuluaätdoanhnghieäp,caùcnghòñònhthoângtö coù lieânquan ñeánnghaønh. - Xaây döïng, ñeà xuaát quy cheá löông aùp duïng trong toaøn coângty. - Naém vöõng luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp, thueá VAT, luaät khieán khích ñaàu tö trong nöôùc vaø caùc vaên baûn lieân quan ñeán vieäc quaûn lyù taøi chính do nhaø nöôùcbanhaønhñeåaùpduïngcho coângty. - Xaây döïng vaø trình Toång Giaùm ñoác duyeät caùc thoâng soátaøi chínhnhö:  Tyû suaátlôïi nhuaäntoái thieåucuûatöøngngaønhhaøng ()  Cô caáucaùc khoaûnphí trong toångphí hoaït ñoängcuûa coângty vaø töøngñônvò tröïc thuoäccoângty.  Tyû leä taùi ñaàutö cho naêmtaøi chínhtieáptheo.  Döï kieán phaân phoái lôïi nhuaän haøng naêm cho caùc coåñoângtronghoäi ñoàngthaønhvieân. - Thammöucho ToångGiaùmñoácveàvieäcñieàuhaønhvoán trongcoângty. - Nghieâncöùu caùcbieänphaùpgiaûmgiaù thaønh,giaûmchi phí trongcoângty. - Thaåm ñònh caùc baûn quyeát toaùn laõi loã haøng quyù, haøngnaêm. - Kieåm tra baûng caân ñoái keá toaùn do Phoøng Keá toaùn laäpra. Page 2 of 3
  3. - Kyù hôïp ñoàng kinh teá noäi theo uyû quyeàn cuûa Toång Giaùm ñoác, pheâ duyeät moät soá vaên baûn giaáy tôø lieân quan ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát trong coâng ty theo uûy quyeàn cuûa Toång Giaùm ñoác. - Giaùm saùt, pheâ duyeät vieäc mua baùn vaät tö phuïc vuï trong quaù trình saûn xuaát - Xaây döïng cô caáu toå chöùc boä maùy ñieàu haønh trong toaøn coâng ty. - Haøng naêm xaây döïng phöông aùn tuyeån duïng, ñaøo taïo, quaûn lyù nguoàn nhaân löïc ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa saûn xuaát. - Xaây döïng vaø thöïc hieän caùc cheá ñoä chính nhö: löông, chính saùch xaõ hoäi vaø nhöõng chính saùch khaùc ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. Page 3 of 3
Đồng bộ tài khoản