MẪU ISO9001-2000: PHIẾU ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TLBN

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
81
lượt xem
20
download

MẪU ISO9001-2000: PHIẾU ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TLBN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu đề xuất áp dụng tlbn', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: PHIẾU ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TLBN

  1. PHIEÁU ÑEÀ XUAÁT AÙP DUÏNG TLBN Hoï teân : ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… Boä phaän : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….. Ngaøy : ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. Stt Teân taøi lieäu Noäi dung Ngaøy ban haønh Muïc ñích söû duïng Ñaïi dieän laõnh ñaïo Ngöôøi yeâu caàu Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản