Mẫu ISO9001-2000: Phiếu đề xuất thay đổi tài liệu

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
107
lượt xem
31
download

Mẫu ISO9001-2000: Phiếu đề xuất thay đổi tài liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu đề xuất thay đổi tài liệu', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu ISO9001-2000: Phiếu đề xuất thay đổi tài liệu

  1. PHIEÁU ÑEÀ XUAÁT THAY ÑOÅI TAØI LIEÄU Ngöôøi yeâu caàu : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Boä phaän : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. Ngaøy : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………. Teân taøi lieäu : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………… Maõ soá taøi lieäu : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………… YÙ kieán Trang, Chöông, Noäi dung ñeà nghò thay Chaáp Khoâng Stt Muïc ñeà nghò ñoåi thuaän chaáp thay ñoåi thuaän Ghi chuù: Ñaùnh daáu (x) vaøo coät töông öùng chaáp thuaän hay khoâng? Chæ ñònh ngöôøi soaïn thaûo : ……………………………………………………………………………………………………………. Ngöôøi xem xeùt : ……………………………………………………………………………………………………………. Thôøi haïn soaïn thaûo : ……………………………………………………………………………………………………………. Trang: 1
  2. Pheâ Duyeät Ngöôøi yeâu caàu Ñaïi Dieän Laõnh Ñaïo Trang: 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản