MẪU ISO9001-2000: PHIẾU GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÁNG

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
140
lượt xem
38
download

MẪU ISO9001-2000: PHIẾU GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÁNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu ghi nhận ý kiến của khách háng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: PHIẾU GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÁNG

  1. PHIEÁU GHI NHAÄN YÙ KIEÁN CUÛA KHAÙCH HAÙNG Teân khaùch haøng Ngöôøi lieân laïc Ñòa chæ Ñieän thoaïi Fax Stt Noäi dung Ngaøy yeâu caàu giaûi quyeát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi ghi nhaän

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản